ייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשךאיך מוספים פרטים לאחר הפקדת ייפוי כוח מתמשך?

עו

מדריך זה מספק ייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך וניתן למצוא בו הסברים והנחיות כיצד הוא ייערך ומה השימוש שייעשה בו. האמור במדריך זה מהווה מידע כללי ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי.

"ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

איך מוסיפים פרטים לאחר הפקדת ייפוי כוח מתמשך?

הוספת מסמך הנחיות מקדימות מאוחר, נועדה לאפשר לממנים, אשר לא נתנו הסמכות מפורשות בעניינים בהם החוק מאפשר ביצוע פעולות בכפוף להסמכה מפורשת, להוסיף את ההסמכות המפורשות בדיעבד, לאחר אישור ההפקדה, כמו גם הוראות שונות שחשוב לממנים שייכתבו בייפוי הכוח המתמשך והן לא נכתבו בייפוי הכוח המתמשך המקורי.

יודגש-לא ניתן לשנות את ליבת ייפוי הכוח המתמשך על דרך של הוספת הנחיות מקדימות. קרי, לא ניתן להוסיף מיופי כוח, במסגרת הוספת ההנחיות המקדימות, כמו גם לשנות את דרך הכניסה לתוקף, הוספת אדם מיודע או גריעתו, הוספת או גריעת סעיפים כובלים.  כמו כן לא ניתן לשנות את "העניינים" בהם הסמיך הממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו וכיו"ב.

אופן צירוף מסמך הנחיות מקדימות: לאחר שמסמך ההצהרות הנוכחי (המצורף תחת "קבצים להורדה") יישלח למחוז האפוטרופוס הכללי שאישר את ביצוע ההפקדה המקורית כאשר הוא חתום באמצעות דוא"ל, רכזי האפוטרופוס הכללי יודיעו לעוה"ד כי הם פותחים את התיק הרלוונטי להשלמת מסמכים. לאחר מכן, עוה"ד, יסרקו את ייפוי הכוח המתמשך, כולל מסמך ההנחיות המקדימות המאוחר למערכת. בשלב האחרון, ייפוי הכוח המקורי ומסמך ההנחיות המקדימות המאוחר יאוחדו ויקבלו חותמת מוסדית.

יש למלא את הפרטים במסמך שלהלן, ולצרף כנספח את מסמך ההנחיות המקדימות המעודכן.

סעיף תוכן
1 דרך המלך בעריכת ייפוי כוח מתמשך, היא לכלול בייפוי הכוח המתמשך המקורי, את ההסמכות המפורשות, וכלל ההוראות מכל מין וסוג, שברצון הממנה שי יכתבו בייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, האפוטרופוס הכללי מודע לכך, שמאחר והכלי של ייפוי כוח מתמשך, הוא כלי חדש באופן יחסי, אשר מתעדכן כל העת לפי הצרכים וההערות העולות מהשטח, קיימים ייפויי כוח מתמשכים אשר נערכו בעבר ולא כללו את ההסמכות הנדרשות, וברצון הממנים לעדכנם.
2 על כן, הוספת מסמך הנחיות מקדימות מאוחר, נועדה לאפשר לממנים, אשר לא נתנו הסמכות מפורשות בעניינים בהם החוק מאפשר ביצוע פעולות בכפוף להסמכה מפורשת, להוסיף את ההסמכות המפורשות בדיעבד, לאחר אישור ההפקדה, כמו גם הוראות שונות שחשוב לממנים ש ייכתבו בייפוי הכוח המתמשך והן לא נכתבו בייפוי הכוח המתמשך המקורי.
3 יודגש-לא ניתן לשנות את ליבת ייפוי הכוח המתמשך על דרך של הוספת הנחיות מקדימות. קרי, לא ניתן להוסיף מיופי כוח, במסגרת הוספת ההנחיות המקדימות, כמו גם לשנות את דרך הכניסה לתוקף, הוספת אדם מיודע או גריעתו, הוספת או גריעת סעיפים כובלים. כמו כן לא ניתן לשנות את "העניינים" בהם הסמיך הממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו וכיו"ב.
4 אופן צירוף מסמך הנחיות מקדימות: לאחר שמסמך ההצהרות הנוכחי י ישלח למחוז שאישר את ביצוע ההפקדה המקורית כאשר הוא חתום באמצעות דוא"ל, הרכזים יודיעו לעוה "ד כי הם פותחים את התיק הרלוונטי. לאחר מכן, עוה"ד, יסרקו את ייפוי הכוח המתמשך, כולל מסמך ההנחיות המקדימות המאוחר למערכת. בשלב האחרון, ייפוי הכוח המקורי ומסמך ההנחיות המקדימות המאוחר יאוחדו ויקבלו חותמת מוסדית.
5 יש למלא את הפרטים שלהלן, ולצרף כנספח את מסמך ההנחיות המקדימות המעודכן.
 1. דרך המלך בעריכת ייפוי כוח מתמשך, היא לכלול בייפוי הכוח המתמשך המקורי, את ההסמכות המפורשות, וכלל ההוראות מכל מין וסוג, שברצון הממנה שי יכתבו בייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, האפוטרופוס הכללי מודע לכך, שמאחר והכלי של ייפוי כוח מתמשך, הוא כלי חדש באופן יחסי, אשר מתעדכן כל העת לפי הצרכים וההערות העולות מהשטח, קיימים ייפויי כוח מתמשכים אשר נערכו בעבר ולא כללו את ההסמכות הנדרשות, וברצון הממנים לעדכנם.
 2. על כן, הוספת מסמך הנחיות מקדימות מאוחר, נועדה לאפשר לממנים, אשר לא נתנו הסמכות מפורשות בעניינים בהם החוק מאפשר ביצוע פעולות בכפוף להסמכה מפורשת, להוסיף את ההסמכות המפורשות בדיעבד, לאחר אישור ההפקדה, כמו גם הוראות שונות שחשוב לממנים ש ייכתבו בייפוי הכוח המתמשך והן לא נכתבו בייפוי הכוח המתמשך המקורי.
 3. יודגש-לא ניתן לשנות את ליבת ייפוי הכוח המתמשך על דרך של הוספת הנחיות מקדימות. קרי, לא ניתן להוסיף מיופי כוח, במסגרת הוספת ההנחיות המקדימות, כמו גם לשנות את דרך הכניסה לתוקף, הוספת אדם מיודע או גריעתו, הוספת או גריעת סעיפים כובלים. כמו כן לא ניתן לשנות את "העניינים" בהם הסמיך הממנה את מיופה הכוח לפעול בשמו וכיו"ב.
 4. אופן צירוף מסמך הנחיות מקדימות: לאחר שמסמך ההצהרות הנוכחי י ישלח למחוז שאישר את ביצוע ההפקדה המקורית כאשר הוא חתום באמצעות דוא"ל, הרכזים יודיעו לעוה "ד כי הם פותחים את התיק הרלוונטי. לאחר מכן, עוה"ד, יסרקו את ייפוי הכוח המתמשך, כולל מסמך ההנחיות המקדימות המאוחר למערכת. בשלב האחרון, ייפוי הכוח המקורי ומסמך ההנחיות המקדימות המאוחר יאוחדו ויקבלו חותמת מוסדית.
 5. יש למלא את הפרטים שלהלן, ולצרף כנספח את מסמך ההנחיות המקדימות המעודכן
מיופה כוח מתמשך הסבר
הגדרה מסמך משפטי המעניק סמכות לאדם אחר (מיופה כוח) לפעול בשמו גם במקרים של אי-יכולת או אי-הבנה.
כניסתו לתוקף בפרק הזמן שמצויין במיופה כוח או לפי חוות דעת מומחה אם הוגדר כי מיופה הכוח אינו מסוגל להבין בעניין שלו.
תנאים לכניסה לתוקף ניתן לקבוע במיופה הכוח או להחליט על כך על ידי מיופה הכוח בהתאם למצבו.
סמכויות מיופה הכוח מיופה הכוח מקבל סמכות לפעול בשמו ולקבוע את ההחלטות בנוגע לענייניו

 

איך מפעילים ייפוי כוח מתמשך? האם כדאי לקבל ייעוץ?

 • ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.
 • שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ולכן מתעורר הצורך בפעולת מיופי הכוח.
 • הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. לדוגמה: על פי החלטה משותפת של מיופי הכוח עם בנות הזוג או ילדי הממנה, שאינם מיופיי הכוח, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר לא מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, או בעקבות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי.
 • אם הממנה לא התייחס מפורשות לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.
אופן צירוף מסמך הנחיות מקדימות הסבר
יצירת מסמך הנחיות מקדימות אחרי כניסת מיופה הכוח המתמשך לתוקף, ניתן להוסיף מסמך הנחיות מקדימות שמאפשרות הגשת הסמכות המפורשת בדיעבד.
האפשרויות להוסיף במסמך הנחיות מקדימות אי לכך, לא ניתן לשנות את ליבת מיופה הכוח או להוסיף מיופי כוח חדש באמצעות המסמך. ניתן להוסיף הוראות משנות שיכולות לשמש להסמכה מפורשת בנושאים שהחוק מאפשר התנהגות פעילות מיופי הכוח.

 

למה צריך ייפוי כוח מתמשך

מהי מטרת עריכת ייפוי כח מתמשך ומהי עלות ייפוי כח מתמשך? מטרת ייפוי הכוח המתמשך היא לאפשר לאדם להפקיד את קבלת ההחלטות בעניינו בידי אדם אחד או יותר, אנשים אלה מכונים מיופי הכוח, שהוא סומך עליהם. למידע מפורט על סמכויות מיופה הכוח והתנאים שחלים עליו ראו מיופה כוח לייפוי כוח מתמשך.

חוק ייפוי כוח מתמשך, מומלץ לקרוא לפני פנייה לייעוץ:

פרק שני1: ייפוי כוח מתמשך

סימן א': הגדרות

הגדרות – פרק שני1

32א.

בפרק זה –

"בעל כשירות" – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות;

"הנחיות מקדימות למיופה כוח" – כמשמעותן בסימן ו';

"חוות דעת מומחה" – חוות דעת, תעודה או אישור מומחה שקבע השר לפי סעיף 83(ב);

"חוק השליחות" – חוק השליחות, התשכ"ה-1965;

"ייפוי כוח רפואי" – כמשמעותו בסעיף 32טו;

"ממנה" – מי שממנה מיופה כוח לפי הוראות סימן ב';

"מסוגל להבין בדבר" – מי שמסוגל להבין בעניין מסוים ולקבל החלטות בקשר אליו;

"עניינים אישיים" – לרבות עניינים הנוגעים לרווחתו האישית של אדם, לצרכיו היום-יומיים, למקום מגוריו, לבריאותו, או לענייניו הגופניים, הנפשיים או החברתיים, ולמעט עניין הנוגע לרכושו.

סימן ב': מינוי מיופה כוח

מינוי מיופה כוח

32ב. (א)

אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.

(ב)

ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.

מי רשאי להתמנות למיופה כוח-האם נדרש ייעוץ בייפוי כוח מתמשך?

רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

מלאו לו 18 שנים
לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף
לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:

 

הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר;

 

הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;

 

הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;

 

הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;

 

הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו.

 

 

לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

מיופה כוח במשותף

32ד.

מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף, יחולו על מיופי הכוח הוראות סעיף 46(1) עד (4), בשינויים המחויבים, אם לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או שחדל לפעול, באופן זמני או לצמיתות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה, כל עוד לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח.

מיופה כוח מחליף

32ה.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע; פקע מינויו של מיופה הכוח, יהיה המחליף מיופה הכוח.

סימן ג': סמכויות מיופה כוח

סמכויות מיופה כוח

32ו. (א)

מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיף 32כז.

(ב)

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולות אלה:

(1)

המרת דת;

(2)

קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;

(3)

מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;

(4)

השתתפות בבחירות;

(5)

כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;

(6)

עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:

(1) (א)

מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

פעולות שאפשרות במיופה כוח לפי סעיף 32(ב)

מס' פעולה
(1) המרת דת
(2) קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס
(3) מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ
(4) השתתפות בבחירות
(5) פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005
(6) עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965

(ב)

מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.

(ג)

מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.

(ד)

פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים.

(ה)

ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (בחוק זה – מוצר פנסיוני), למעט –

(1)

הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

(2)

משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(3)

משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

(2) (א)

מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה.

(ב)

הסכמת מיופה כוח לפי פסקה זו לא תהיה תקפה אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.

(ג)

לא ייחתם ייפוי כוח מתמשך לפי פסקת משנה (ב), אלא לאחר שפסיכיאטר כאמור הסביר לממנה את משמעות ההסכמה כאמור ואת תוצאותיה ונוכח לדעת כי הממנה הבין את הדברים וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.

(ד)

הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות כאמור בפסקת משנה (ב) לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.

(ד)

על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה משפטית מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן נתן לכך בית המשפט אישור מראש:

(1)

העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה;

(2)

עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה;

(3)

המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין;

(4)

השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה;

(5)

הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון;

פעולות שדרושה הסמכה מראש לפי סעיף 32(ד)

מס' פעולה
(1) העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של יחידה משקית בחקלאות, בתעשייה, במלאכה או במסחר, או של דירה
(2) עסקה במקרקעין, למעט השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים שהוראות חוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, לא חלות עליה
(3) המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין
(4) השכרה שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], התשל"ב-1972, חל עליה
(5) הסתלקות מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון
(6) מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך
(7) מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך
(8) פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף 32(ג)
(9) משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעות החרז מהלך החייב הסמכה על פי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005
(10) הכנסה לבתי הסוהר לצורך חקיקת מאמר כלשהו
(11) פעולה שבמסגרתה יהיה על פי הנוסח כי אדם מסוים מתבקש לעשות כל שימוש או למסור כל תכנית בתכנית תכנית המקטרגת כתוכנית מוסר מטעמיה של ממנה המוסר מתבקש לעשות את הפעולה או את המסירה למסיר תכנית זו בסעיף 18(ט) לחוק השבות והחוקים המיוחדים לשביינים בשמאי אחר
(12) סיום הסכמת אדם להיתן הסכמתו
(13) חוזה בסיכון
(14) הבאת פרסום ברשת החוץ
(15) שחרור או העברה של תכנית ברשת חוץ בכוונת פרסומה

 

(6)

מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך, והכול ובלבד שניתנה לכך הסמכה מפורשת של הממנה;

(7)

מתן מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין; ואם ניתנה הסמכה מפורשת – מתנה כאמור בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(8)

פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 שקלים חדשים, או על 100,000 שקלים חדשים – אם לא ניתנה הסמכה מפורשת כאמור בסעיף קטן (ג);

(9)

משיכת כספים מקופת גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, כמשמעותם בסעיף 87(א)?(2) לפקודת מס הכנסה, העברתם לאחר, שעבודם או עיקולם לפי סעיף 25 לחוק האמור;

(10)

מתן ערבות או מתן הלוואה; ואם ניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה – בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי הכוח או בסכום העולה על 100,000 שקלים חדשים, לפי הנמוך;

(11)

התחייבות לביצוע פעולה מהפעולות המנויות בפסקאות (1) עד (10).

(ה) (1)

בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), הסמכויות הנתונות לאפוטרופוס לפי רשימת החיקוקים המנויה בתוספת השנייה יהיו נתונות גם למיופה כוח, בשינויים המחויבים ובכפוף לתנאים שייקבעו בתוספת האמורה, ובלבד שאותה סמכות נכללת בעניינים שנמסרו למיופה הכוח בייפוי הכוח המתמשך, ובכפוף להוראות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך;

(2)

השר, לאחר התייעצות עם השר הממונה על ביצועו של חיקוק ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת השנייה.

(ו)

על אף האמור בסעיפים 5 ו-16 לחוק השליחות, מיופה כוח יהיה מוסמך למנות שלוח לצורך ייצוגו של הממנה בהליכים משפטיים, ובכל הנוגע לענייני רכוש – הוא יהיה מוסמך למנות שלוח לביצוע סמכויות מבין הסמכויות שהוענקו לו בייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיפים 32כז ו-32כח, ואולם מיופה כוח לא יהיה מוסמך למנות מיופה כוח אחר לפי הוראות פרק זה.

(ז)

הוראות סעיף 48 יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין פעולה משפטית בין הממנה לבין מיופה הכוח, בן זוגו או קרוביו של מיופה הכוח ולעניין פעולה משפטית בין שני ממנים שמינו מיופה כוח אחד; ואולם –

(1)

אם הסמיכו שני הממנים במפורש בייפוי הכוח את מייפה הכוח לייצגם בפעולה משפטית ביניהם מוסמך מיופה הכוח לייצגם אף בלא אישור כאמור באותו סעיף;

(2)

מיופה הכוח מוסמך לייצג את הממנה לעניין פעולה ביניהם, בלא אישור כאמור באותו סעיף, אם מיופה הכוח הוא קרוב של הממנה ומנהל עמו משק בית משותף והממנה הסמיך אותו במפורש לעניין פעולה הקשורה בניהול השוטף של משק הבית המשותף.

חיובי מיופה הכוח

32ז. (א)

מיופה כוח חייב לפעול בשקידה, במיומנות, במסירות ובלא התרשלות ולנהוג בתום לב לשמירת ענייניו של הממנה ולא לטובת ענייניו שלו.

(ב)

בלי לגרוע מהוראות סעיף 32ט, בעל מקצוע שהתמנה כמיופה כוח כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים יפעל במסירות ובמקצועיות כפי שבעל מקצוע היה מפעיל כלפי לקוחו.

(ג)

הוראות סעיף 57 יחולו לעניין מיופה כוח, בשינויים המחויבים.

דרכי פעולתו של מיופה כוח

במילוי תפקידיו והפעלת סמכויותיו יפעל מיופה כוח בהתאם לעקרונות אלה:
שמירה על כבודו של הממנה, בדרך שתגביל את זכויותיו וחירותו במידה הפחותה ביותר
שמירה, ככל האפשר, על פרטיות הממנה
בדרך שתאפשר לממנה לממש את יכולותיו ולשמור על מרב עצמאותו האפשרית, בהתאם ליכולותיו
עם כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, יסביר מיופה הכוח לממנה מהם תפקידיו וסמכויותיו כמיופה כוח, בלשון פשוטה ובהתאם ליכולת הבנתו של הממנה, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין.
מיופה הכוח ימסור לממנה מידע שיש בידו בנוגע לענייניו האישיים והרכושיים של הממנה ומידע הנוגע לטיפולו של מיופה הכוח בענייני הממנה, בלשון המובנת לו ובהתאם ליכולת הבנתו, ויסייע לו בנגישות למידע אחר הנוגע לענייניו או הדרוש לשם קבלת החלטות בעניינים הנוגעים לו.
מיופה הכוח יסייע לממנה ויעודד אותו לקבל החלטות בעצמו בעניינים הנוגעים לו, ככל שהממנה מסוגל לכך.
מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על ערכיו התרבותיים והדתיים וכן יסייע לו להשתתף בחיי הקהילה, לרבות בפעילויות חברתיות, תרבותיות, שיקומיות ותעסוקתיות.
מיופה הכוח יפעל בדרך שתאפשר לממנה לשמור על קשרים עם בני משפחה וחברים.
מיופה הכוח יתייעץ, לפי הצורך, עם גורמים מקצועיים, בני משפחה וחברים קרובים של הממנה וייעזר בהם לשם קידום ענייניו של הממנה.
מיופה כוח, לרבות מיופה כוח שמונה לאדם שמצבו ויכולת הבנתו משתנים מזמן לזמן או מעניין לעניין, יפעל במילוי תפקידיו תוך התחשבות בשינויים במצבו או בהבנתו של הממנה, לרבות לעניין שמיעת דעתו, התייעצות עמו, התחשבות ברצונותיו ועידודו לקבל החלטות ולנהל את העניינים הנוגעים לו בעצמו בזמנים או בעניינים שבהם הוא מסוגל לכך.

דרכי קבלת החלטות בעניינו של הממנה

32ט. (א)

מיופה הכוח ישמע את דעת הממנה, ישתפו בכל עניין והחלטה הנוגעים אליו, ויתייעץ עמו, אם ניתן לברר את דעתו; לשם כך ימסור מיופה הכוח לממנה את המידע הדרוש לו, לרבות מהות העניין נושא ההחלטה או הפעולה, החלופות האפשריות, היתרונות והחסרונות שבבחירת כל אחת מהן ואת המלצתו של מיופה הכוח, אם ישנה, והטעמים ביסודה; לעניין סעיף זה, "ניתן לברר את דעתו" ו"מסוגל להבין בדבר" – לרבות לאחר שניתן לו מידע בדרך האמורה בסעיף קטן (ז).

(ב)

בקבלת החלטות בעניינים שבסמכותו יפעל מיופה כוח לפי המפורט להלן:

(1)

אם נתן הממנה הנחיות מקדימות באותו עניין – בהתאם להנחיות המקדימות, בכפוף להוראות סימן ו';

(2)

אם לא נתן הממנה הנחיות מקדימות – לפי רצונו של הממנה, אם ניתן לברר את דעתו ולאחר שניתן לו מידע כאמור בסעיף קטן (א);

(3)

אם לא ניתן לברר את דעתו של הממנה – בהתאם לרצון הממנה כפי שהובע בעת שהיה מסוגל להבין בדבר או כפי שניתן ללמוד מייפוי הכוח או מהתנהגותו בעבר וכן בהתחשב בהשקפת עולמו ואורח חייו של הממנה כפי שהיו בעבר;

(4)

אם לא ניתן לעמוד על רצונו של הממנה – יפעל מיופה הכוח בהתאם לטובת הממנה ותוך נקיטת דרכי הפעולה שבסעיף 32ח.

(ג)

על אף האמור בסעיף זה, לא יפעל מיופה הכוח בהתאם לרצונו של ממנה שלא נתן הנחיות מקדימות, אם הוא סבור כי הפעולה או ההחלטה יגרמו לממנה פגיעה של ממש; נתן אדם הנחיות מקדימות, יחולו הוראות סימן ו'.

החלטות בענייני ממנה על פי סעיף 32(א)-(ו) מחוק ההמלצות המשפטיות (הוצאת החלטות לאזרח)

תת-סעיף הוראה הסבר
(א) יתייעץ וישמע את דעת הממנה מיופה כוח צריך לשוב לממנה ולשמוע את דעתו, ולספק לו את המידע הדרוש לו כמו מידע על עניין, החלטות אפשריות, טעמים והמלצות.
(ב) פעולות בעניינים שבסמכותו מיופה כוח מפעיל את ההחלטות לפי ההוראות שבמשפט. ישנם שלבים שונים בהחלטה, כוגון האם הממנה נתן הנחיות מקדימות ועוד.
(ג) סוגיית התנגדות לפעולות מיופה הכוח הממנה יכול להתנגד לפעולה או החלטה מסוימת אם נגרמת פגיעה לו מסוימת והוא התנגד בשעת המעשה.
(ד) פניית מיופה הכוח לבית המשפט מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט במידה שהוא חושב שזו הצעתו תשובה לספק נפרה.
(ה) הסברים והודעה לממנה מידע והסברים מיופה הכוח ימסרו לממנה בשפה פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו ובשפה המותאמת לאנשים עם מוגבלות.

(ד)

ממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח במפורש, לעניין מסוים או לכלל העניינים שבייפוי הכוח, כי הוא מבקש שמיופה כוח יעדיף את רצונו הקודם כפי שבא לידי ביטוי בהנחיות מקדימות או באופן אחר שקבע הממנה (בסעיף קטן זה – רצון קודם) על פני רצונו לאחר שחדל להיות מסוגל להבין בדבר; קבע הממנה הוראה כאמור, יפעל מיופה הכוח בעניינים שנכללו בהוראה לפי רצונו הקודם של הממנה, לאחר שניסה בעצמו או באמצעות בני משפחה ואנשים אחרים להגיע עמו להסכמה בנוגע להחלטה או לפעולה לפני ההנחיה המקדימה שבה מדובר.

(ה)

על אף האמור בסעיף קטן (ד) –

(1)

בעניין אישי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך;

(2)

בעניין רפואי מהותי לא יפעל מיופה הכוח בניגוד לרצונו של הממנה אם הוא מתנגד לכך בשעת המעשה או בסמוך לכך.

(ו)

מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בהתאם להוראות סעיף 32כז, בנסיבות כאמור בסעיפים קטנים (ג) עד (ה).

(ז)

מידע והסברים שעל מיופה כוח למסור לממנה לפי סעיף זה ולפי סעיף 32ח, יימסרו לממנה בלשון פשוטה בהתאם ליכולת הבנתו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך שימוש באמצעי עזר שברשותו או בכל דרך אפשרית הסבירה בנסיבות העניין; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות בדבר התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, הנדרשות ממי שנותן שירות ציבורי כמשמעותו באותו חוק.

תנאי לפעולה לפי ייפוי כוח

32י.

היה הממנה אדם שאינו מסוגל להבין בעניין שלגביו ניתן ייפוי כוח, רשאי מיופה כוח לפעול לפיו רק אם היה ייפוי כוח מתמשך וניתנו לגביו אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט, ובכפוף להוראות חוק זה.

הגנת צד שלישי

32יא. (א)

על פעולה שהתבצעה בלא הרשאה של הממנה או בחריגה מייפוי הכוח המתמשך כלפי צד שלישי יחולו הוראות סעיף 6(ב) לחוק השליחות; בית המשפט רשאי לאשר את הפעולה בדיעבד אם הממנה הסכים לכך.

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א), היה פגם במינויו של מיופה כוח, תהיה פעולה של מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך בת-תוקף ובלבד שנעשתה כלפי אדם שפעל בתום לב ובתמורה וניתנו לגבי ייפוי הכוח אישור הפקדה של האפוטרופוס הכללי לפי סעיף 32יז ואישור על קבלת הודעה על כניסתו לתוקף לפי סעיף 32יט.

תנאי פעולה לפי ייפוי כוח והגנת צד שלישי

תת-סעיף תנאי לפעולה הסבר
32י יתרה לייפוי כוח מתמשך ייפוי כוח רשאי רק במקרים שבהם הממנה אינו מסוגל להבין את העניין, אך רק אם הייפוי כוח היה מתמשך ובהתאם להוראות סעיף 32יז וסעיף 32יט.
32יא הגנת צד שלישי במקרים של פעולה בלתי מורשית במקרים שבהם פעולה התבצעה בלא הרשאה של הממנה או בחריגה מייפוי הכוח המתמשך לפי צד שלישי, יחלו הוראות סעיף 6(ב) לחוק השליחות. עם זאת, בית המשפט רשאי לאשר את הפעולה אם הממנה הסכים לכך.
32יב שכר מיופה הכוח והוצאותיו מיופה הכוח רשאי לקבל שכר על ביצוע התפקיד שמוטל עליו, כפי שקבעו בייפוי הכוח, וגם לנכות את ההוצאות הסבירות שהוציא במהלך פעילותו.

שכר מיופה כוח והוצאותיו

32יב. (א)

מיופה כוח יהיה זכאי לקבל שכר בעבור ביצוע תפקידו מנכסי הממנה, אם קבע זאת הממנה בייפוי הכוח, בגובה השכר שנקבע בייפוי הכוח.

(ב)

מיופה כוח רשאי לנכות מנכסי הממנה את ההוצאות הסבירות שהוציא לשם הפעלת סמכויותיו לפי ייפוי הכוח.

סימן ד': ייפוי כוח מתמשך

אופן עריכת ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך יינתן בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות.
בייפוי כוח מתמשך יפרט הממנה את העניינים שבהם מוסמך מיופה הכוח לפעול בשמו, ואם הוא מוסמך לבצע בשמו פעולה מהפעולות המנויות בסעיף 32ו(ג) – יפרט גם את אותן פעולות; כמו כן, הממנה רשאי לכלול בייפוי הכוח הנחיות מקדימות והוראות לעניין כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח ולעניין פקיעתו.
בייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים יציין הממנה במפורש אם מיופה הכוח מוסמך לפעול בשמו בעניינים בריאותיים, ואם כן – באילו עניינים, ורשאי הממנה למנות מיופה כוח שיוסמך לפעול בשמו רק בעניינים הנוגעים לבריאותו כאמור בסעיף 32טו; מינה אדם מיופה כוח לכלל ענייניו האישיים ולא סייג מהם במפורש את העניינים הבריאותיים, יחול ייפוי הכוח המתמשך גם על עניינים אלה.
הסבר ומידע כאמור בסעיפים 32יד(ג) ו-32טו(ג) יינתנו לממנה בלא נוכחותו של מיופה הכוח, בלשון פשוטה המובנת לו, ואם הוא אדם עם מוגבלות – תוך מתן התאמות נגישות אם נדרשות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
הממנה יאשר בחתימתו על ייפוי הכוח כי הוא מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו עליו לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.
הממנה רשאי לצרף לייפוי כוח מתמשך חוות דעת מומחה המעידה על היותו בעל כשירות בעת עריכת ייפוי הכוח.
בייפוי כוח מתמשך רשאי הממנה לקבוע אדם אחד או יותר שיהיה על מיופה הכוח ליידעם בדבר כוונתו להודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח; הממנה רשאי לקבוע אדם נוסף שאותו יידע מיופה הכוח, אם לא יהיה ניתן למסור את ההודעה לאדם שבחר.
בייפוי כוח מתמשך יציין הממנה גורם שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות ופעולות כאמור בסעיף 32טז.
על אף האמור בכל דין, ייפוי כוח שנערך לפי חוק זה אינו טעון אישור אחר.
תקנות לפי סעיף זה וסעיפים 32יד ו-32טו, למעט תקנות בנושא ההכשרה לפי סעיף 32יד(א), טעונות אישור של ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת.

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

32יד. (א)

ייפוי כוח מתמשך ייחתם בידי הממנה לפני עורך דין שעבר הכשרה לעניין עריכת ייפוי כוח מתמשך, כפי שתיקבע בתקנות, ואין לו עניין אישי בייפוי הכוח.

(ב)

התעורר ספק אצל עורך הדין בדבר היותו של אדם בעל כשירות, לרבות עקב מוגבלות המשליכה על מסוגלותו להבין את טיבו של ייפוי הכוח, משמעותו, מטרותיו ותוצאותיו, יפנה אותו עורך הדין למומחה, כפי שיקבע לעניין זה השר בהסכמת שר הבריאות ושר הרווחה והשירותים החברתיים, כדי שיחווה את דעתו בדבר היותו של הממנה בעל כשירות.

(ג)

עורך הדין שלפניו נחתם ייפוי הכוח יביא לידיעת הממנה ויסביר לו בלשון פשוטה המובנת לו את המפורט להלן:

(1)

המשמעויות המשפטיות של ייפוי כוח מתמשך;

(2)

החלופות הקיימות בדין לייפוי כוח מתמשך, לרבות אפוטרופסות ומתן הנחיות מקדימות לשם מינוי אפוטרופוס כאמור בסעיף 35א;

(3)

עניינים שניתן לכלול בייפוי כוח מתמשך, ובכלל זה הוראות לעניין מועד כניסתו לתוקף, הנחיות מקדימות, הגבלה לסוגי עניינים והוראות בעניין יידוע;

(4)

מצבים שבהם לא תידרש הסמכה מפורשת, עניינים שבהם נדרשת הסמכה מפורשת לפי חוק זה כאמור בסעיף 32ו(ג), ועניינים שבהם נדרש אישור בית המשפט כאמור בסעיף 32ו(ד);

חתימה על ייפוי כוח מתמשך

תת-סעיף תנאי לחתימה הסבר
32יד(א) עורך דין עם הכשרה ייפוי כוח מתמשך יוחתם לפני עורך דין עם הכשרה לעריכת ייפוי כוח מתמשך.
32יד(ב) ספק אצל עורך הדין אם יש ספק אצל עורך הדין בנוגע לכשירותו של אדם, יפנה למומחה שיוקבע על ידי שרי הבריאות והרווחה והשירותים החברתיים לספק בעניין זה.
32יד(ג) הסבר לממנה עורך הדין יסביר לממנה בלשון פשוטה את הנושאים הבאים לידיעתו: המשמעות המשפטית של ייפוי כוח מתמשך, אפשרויות אחרות, עניינים שניתן לכלול, מצבים בהם נדרשת הסמכה מפורשת או אישור בית המשפט.
32יד(ד) אישור מיופה הכוח מיופה הכוח יחתום באישור שמסמין שקרא והבין את משמעות ייפוי הכוח ונתן את דעתו בחופשיות ומרצונו.
32יד(ה) הוצאת דעת הממנה הוצאת דעת הממנה על כך שייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית, ללא השפעה לאונס או ניצול של מצוקתו או חולשתו.

(5)

האפשרויות העומדות לפניו לבקש ליידע אדם נוסף בעת כניסת ייפוי הכוח לתוקף ולבחור למי ובאיזה אופן ידווח מיופה הכוח על פעולותיו לאדם אחר או לאפוטרופוס הכללי, כאמור בסעיף 32טז;

(6)

האפשרות לבטל את ייפויי הכוח או לקבוע שהוא יעמוד בתוקפו גם אם יבקש לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות כאמור בסעיף 32כג.

(ד)

לייפוי כוח מתמשך תצורף הסכמתו של מיופה הכוח לשמש מיופה כוח, שנחתמה בפני עורך דין לאחר שהסביר לו את משמעות ייפוי הכוח, ואישורו כי קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו וכי הוא עומד בתנאי הכשירות לשמש מיופה כוח לפי פרק זה.

(ה)

עורך הדין שבפניו נחתם ייפוי הכוח, יאשר על גבי הטופס כי הממנה חתם בפניו על ייפוי הכוח במועד הנקוב בו לאחר שהביא לידיעתו את הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג), וכי נוכח לדעת כי הממנה מבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, מטרותיו ותוצאותיו והתרשם, לאחר שנתן על כך את דעתו, כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול של מצוקתו או חולשתו.

ייפוי כוח רפואי

ייפוי כוח מתמשך המסמיך את מייפה הכוח לפעול בשמו של הממנה רק בעניינים הנוגעים לבריאותו (בחוק זה – ייפוי כוח רפואי), יכול שייחתם בפני בעל מקצוע או עורך דין על גבי טופס שיקבע השר בהסכמת שר הבריאות; לעניין סעיף זה, "בעל מקצוע" – כל אחד מאלה:
רופא מורשה כמשמעותו בסעיף 2 לפקודת הרופאים [נוסח חדש], התשל"ז-1976
עובד סוציאלי כהגדרתו בסעיף 2 לחוק העובדים הסוציאליים, התשנ"ו-1996
פסיכולוג הרשום בפנקס הפסיכולוגים לפי חוק הפסיכולוגים, התשל"ז-1977
אח או אחות מוסמכים.
ייפוי כוח רפואי מסמיך את מיופה הכוח גם בעניינים הנוגעים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה וכן לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי לפי חוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, והכול אלא אם כן קבע הממנה אחרת.
בעל המקצוע שבפניו נחתם ייפוי כוח רפואי יאשר כי התרשם שהממנה הבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח ואת האפשרות לכלול בו הנחיות מקדימות והתרשם כי יפויי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון.
לייפוי כוח רפואי תצורף הסכמתו של מיופה הכוח שנחתמה בפני בעל מקצוע או עורך דין, המאשר שמיופה הכוח קרא והבין את משמעותו, אחריותו וסמכויותיו לפיו.

דיווח לאדם מיודע או לאפוטרופוס הכללי על החלטות ופעולות של מיופה הכוח

32טז. (א)

הממנה יציין בייפוי הכוח המתמשך אדם אחד או יותר, שיהיה על מיופה הכוח לדווח להם על החלטות או פעולות בנושאים המנויים בייפוי הכוח (בפרק זה – אדם מיודע), במועדים ובאופן שקבע הממנה, זולת אם קבע הממנה במפורש אחרת, והוא רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.

(ב)

אדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם כן מיופה הכוח הוא קרוב הממנה.

(ג)

הממנה רשאי לקבוע כי לאדם מיודע יועבר העתק מייפוי הכוח.

(ד)

אדם מיודע רשאי לדרוש ממיופה הכוח מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המנויים בייפוי הכוח; השר רשאי לקבוע בטופס סוגי החלטות או פעולות שיובאו לידיעת אדם מיודע אלא אם כן נקבע אחרת בייפוי הכוח.

(ה)

ציין הממנה בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי, יודיע על כך הממנה לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח, ויחולו על מיופה הכוח מיום כניסת ייפוי הכוח לתוקף הוראות סעיפים 51 ו-53, בשינויים המחויבים.

ייפוי כוח רפואי

סעיף התייחסות הסבר
32ז מיופה הכוח ייפוי כוח מתמשך המוסמך לבריאות בלבד יכול להיחתם בפני בעל מקצוע או עורך דין בהסכמת שר הבריאות.
32ז הגדרת "בעל מקצוע" בעל מקצוע כולל רופא מורשה, עובד סוציאלי, פסיכולוג הרשום, אח או אחות מוסמכים.
32ז הרחבת רמות הרישום מיופה הכוח יכול להסמיך מיופה הכוח גם בעניינים שקשורים לבדיקה או לטיפול פסיכיאטרי בקהילה, או לקבלת מידע בנוגע לבדיקה, טיפול או אשפוז בבית חולים פסיכיאטרי, אלא אם נקבע אחרת בייפוי הכוח.
32ז אישור מיופה הכוח מיופה הכוח יחתום על הסכמה שמציין שקרא והבין את משמעות מתן ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו.
32טז(א) דיווחים לאדם מיודע מיופה הכוח יציין אדם אחד או יותר שמיופה הכוח ידווח להם בנושאי ייפוי הכוח.
32טז(ב) קרבה אישית אדם מיודע לא יהיה קרוב של מיופה הכוח, אלא אם מיופה הכוח הוא קרוב הממנה.
32טז(ג) העברת עותקים מיופה הכוח יכול להחליט שיעתיקו לאדם מיודע העתקים מייפוי הכוח.
32טז(ד) בקשה למידע אדם מיודע רשאי לבקש ממיופה הכוח מידע אודות החלטות ופעולות שנעשו בנושאי ייפוי הכוח.
32טז(ה) הודעה לאפוטרופוס הכללי הממנה יציין בייפוי הכוח שמיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי והוראות 51 ו-53 תחול עליו.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

32יז. (א)

ייפוי כוח מתמשך יופקד אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או בידי עורך הדין שבפניו הוא נחתם; הפקדת ייפוי הכוח היא תנאי מוקדם לכניסתו לתוקף.

(ב)

ייפוי כוח רפואי שלא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א) יהיה תקף לשנה; נכנס ייפויי הכוח לתוקף במהלך אותה שנה, ימשיך לעמוד בתוקפו, בכפוף להוראות חוק זה.

(ג)

הופקדו כמה ייפויי כוח מתמשכים באותם עניינים, ייפוי הכוח האחרון באותו עניין הוא הקובע.

הפקדת ייפוי כוח מתמשך

סעיף התייחסות הסבר
32יז(א) איפוטרופוס הכללי ייפוי כוח מתמשך יופקד לאפוטרופוס הכללי. ההפקדה תתבצע על ידי מסירת עותק מקורי של ייפוי הכוח בידי הממנה עצמו או על ידי עורך הדין שבפניו נחתם. ההפקדה היא תנאי מוקדם לכניסת היבוא לתוקף.
32יז(ב) תקופת התוקף ייפוי כוח רפואי שלא הופקד על ידי אפוטרופוס הכללי כפי שנקבע בסעיף 32יז(א) יהיה בתוקף לשנה. אם הכוח הופקד במהלך השנה, הוא ימשיך להיות בתוקף לפי החוק.
32יז(ג) כאחרון במקרים מרובים במקרים שבהם הופקדו ייפויי כוח מתמשך רבים באותו עניין, היפוי הכוח האחרון בסדר הזמנים הוא הפועל.
32יז(ד) אישור בכתב האפוטרופוס הכללי או אדם שהסמיך אותו יאשר בכתב, על גבי העותק של ייפוי הכוח שנמסר לו, שהיפוי הופקד כפי שנקבע בסעיף 32יז(א). האישור בכתב ישמש כראיה ראשונית של כך שהפקדה התבצעה.
32יז(ה) הגדרת תנאים השר רשאי להגדיר תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי שהפקדה התבצעה.

(ד)

האפוטרופוס הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך יאשר בכתב, על גבי העותק של ייפוי הכוח המתמשך שנמסר לו, כי ייפוי הכוח הופקד כאמור בסעיף קטן (א); אישור כאמור יהיה ראיה לכאורה לכך שהאדם הנקוב בייפוי הכוח כממנה נתן את ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן לכל המאוחר ביום ההפקדה.

(ה)

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הפקדת ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף זה ושמירתו, וכן לקבוע אגרות בשל הפקדת ייפוי כוח מתמשך או בשל קבלת מידע עליו או העתק ממנו.

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

32יח. (א)

זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו –

(1)

הממנה;

(2)

מיופה הכוח;

(3)

היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו וכן עובד סוציאלי לעניין סדרי דין שמונה לפי חוק הסעד (סדרי דין בענייני קטינים, חולי נפש ונעדרים), התשט"ו-1955, לשם מילוי תפקידם לעניין חוק זה.

(ב)

ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על הפקדת ייפוי הכוח, על זהותם של מיופה הכוח ושל אדם מיודע ועל סוגי העניינים שלגביהם ניתן ייפוי הכוח, אלא אם כן הגביל הממנה בייפוי הכוח המתמשך את זכאותם כאמור והודיע על כך לאפוטרופוס הכללי בעת הפקדת ייפוי הכוח המתמשך.

קבלת מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך

סעיף התייחסות הסבר
32יח(א) זכאות למידע זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו: (1) הממנה; (2) מיופה הכוח; (3) היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
32יח(ב) הכרות ממועד כניסת הכוח לתוקף ממועד כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים קרובי הממנה ואדם מיודע לקבל מידע על הפקדת היבוא, אלא אם נקבע אחרת בייפוי הכוח.
32יח(ג) השר ועדת החוקה השר רשאי להגדיר גופים נוספים אשר זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך והעתק ממנו.
32יח(ד) תנאי אישור השר רשאי להגדיר תנאים בהם זכאי צד שלישי יקבל אישור מהאפוטרופוס הכללי שהפקדה התבצעה אחרי כניסת היב

(ג)

השר, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע בעלי תפקידים וגופים נוספים על אלה המנויים בסעיף קטן (א)(3) שיהיו זכאים לקבל מידע על הפקדת ייפוי כוח מתמשך או העתק ממנו.

(ד)

השר רשאי לקבוע תנאים ונסיבות שבהן זכאי צד שלישי לקבל, אחרי כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, אישור מהאפוטרופוס הכללי כי ייפוי כוח מתמשך שהוצג לפניו הופקד אצל האפוטרופוס הכללי וכי האפוטרופוס הכללי קיבל הצהרה על כניסתו לתוקף.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

32יט. (א) (1)

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו במועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ובכלל זה לקבל החלטות בקשר אליו, ובלבד שמיופה הכוח מסר לאפוטרופוס הכללי הצהרה כי התקיימו התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, כולו או חלקו, וכי קוימו חובות היידוע; היתה חוות דעת מומחה תנאי לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, תצורף להצהרה חוות הדעת;

(2)

קיבל האפוטרופוס הכללי הצהרה כאמור בפסקה (1), ימסור למיופה הכוח אישור כי ייפוי הכוח נכנס לתוקף, וישלח הודעה על כך לממנה ולאדם המיודע.

(ב)

על אף האמור בסעיף קטן (א), בייפוי כוח מתמשך בענייני רכוש רשאי הממנה לקבוע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו מיד לאחר שניתן או במועד מאוחר יותר, אף אם באותו מועד יהיה הממנה מסוגל להבין בדבר; ואולם עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר יהיה דינו של ייפוי הכוח המתמשך כדין ייפוי כוח שניתן לפי חוק השליחות.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

סעיף התייחסות הסבר
32יט(א)(1) כשלעצמה ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקפו כאשר הממנה לא יכול עוד להבין בעניין שבו ניתן היבוא, אלא אם כן קיימים התנאים הנדרשים לכך. חובות יידועות והחוות דעת מומחה ייתגבשו על ידי האפוטרופוס הכללי.
32יט(א)(2) קבלת אישור האפוטרופוס הכללי מוסמך לשלוח אישור למיופה הכוח כאשר ייפוי הכוח נכנס לתוקף, ולשלוח הודעה על כך לממנה ולאדם מיודע.
32יט(ב) רשימת תוקף נפרדת על אף ההגבלה בסעיף 32יט(א)(1), הממנה יכול לקבוע שייפוי הכוח ייכנס לתוקף מיד לאחר נתינתו, אף אם הוא מיופה באופן שאינו מסוגל להבין בעניין. עם זאת, התוקף יהיה בתקופה מסוימת אם כן הוא לא מיופה כלל.
32יט(ג) התרעות לממנה הממנה רשאי להגדיר הוראות בכניסה לתוקף של ייפוי הכוח, כולל הוראות עבור הוראות הנגיעו במועד הפקיעה. תקופת תוקף ייפוי הכוח נמדדת כמו בסעיף 32כא.

(ג)

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך את הדרך שבה ייקבע כי הוא אינו מסוגל להבין בדבר, בין באמצעות חוות דעת מומחה ובין בדרך אחרת, ובלבד שלא ייקבע כי ייפוי הכוח ייכנס לתוקפו לפי החלטתו של מיופה הכוח בלבד, ורשאי הממנה לקבוע מבחנים שונים לכל עניין; לא קבע הממנה כאמור, יראו אותו כמי שאינו מסוגל להבין בדבר אם נקבע בחוות דעת מומחה שנמסרה למיופה הכוח כי הממנה אינו מסוגל להבין בדבר; מיופה הכוח יהיה מוסמך לתת הסכמה בשם הממנה לביצוע הבדיקה הדרושה לשם עריכת חוות הדעת האמורה.

(ד)

מיופה הכוח יידע את הממנה ואת מי שקבע הממנה בייפוי הכוח על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של יפויי הכוח, לפני שיודיע לאפוטרופוס הכללי על כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח, ואם התגורר הממנה אצל קרוב או במעון דרך קבע – יידע מיופה הכוח את הקרוב או את מנהל המעון שבו מתגורר הממנה, לפי העניין.

אי-שלילת כשרותו המשפטית של הממנה

אי-שלילת כשרותו המשפטית של הממנה

סעיף התייחסות הסבר
32כ אי-שלילת כשרות אי-שלילת המשפטיות של אדם לא ניתן לשום כרעיים שתהיינה ולא לכלל מטרה אחרת.

32כ.

אין בכניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, כשלעצמה, כדי לשלול את כשרותו המשפטית של אדם.

תקופת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

32כא. (א)

הממנה רשאי לקבוע בייפוי כוח מתמשך הוראות לעניין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח, לרבות המועד לפקיעתו; לא קבע הממנה כאמור וייפוי הכוח נכנס לתוקפו כאמור בסעיף 32יט, יהיה ייפוי הכוח תקף עד לפקיעתו או לביטולו בהתאם להוראות סעיפים 32כב, 32כג או 32כט.

(ב)

אחת לשלוש שנים מיום הפקדת ייפוי הכוח המתמשך וכל עוד הוא לא נכנס לתוקף לפי סעיף 32יט, ישלח האפוטרופוס הכללי הודעה לממנה על כך כדי לוודא שהממנה מעוניין שיפויי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ועל זכותו לבטלו או לשנותו.

(ג)

סעיף התייחסות הסבר
32כא(א) הגדרת תקופת תוקף הממנה יכול להגדיר הוראות עבור התקופה שבה ייפוי הכוח מתמשך יכול להומר או להבטל, כולל מועדי פקיעה. חובות מוגדרות בהוראות.
32כא(ב) התרעה אם הממנה לא הגדיר הוראות, האפוטרופוס הכללי ישלח הודעה לממנה כלל על הרצונו להמשיך את ייפוי הכוח, כל עוד התקף עוד תקופת תוקף לפי 32כא.
32כא(ג) בעדר הודעה אם הממנה לא הודיע על רצונו להמשיך או לשנות את ייפוי הכוח, תתמשך התוקף לפי סעיף 32כא.

לא הודיע הממנה על רצונו לבטל את ייפוי הכוח או לשנותו, ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו.

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

32כב.

ייפוי כוח מתמשך יפקע בהתקיים אחד מאלה, והודעה על כך תימסר לאפוטרופוס הכללי על ידי מיופה הכוח או מטעמו, ואם ייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף – על ידי הממנה:

(1)

תנאי שהממנה קבע בייפוי הכוח המתמשך כי בהתקיימו יפקע תוקפו של ייפוי הכוח;

(2)

פטירת הממנה או מיופה הכוח;

פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך

סעיף התייחסות הסבר
32כב(1) תנאי פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח מתמשך תתרחש כאשר מתקיים תנאי שנקבע על ידי הממנה בייפוי הכוח וייפוי הכוח טרם נכנס לתוקף.
32כב(2) פטירה פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח מתמשך תתרחש במקרה של פטירת הממנה או מיופה הכוח.
32כב(3) חוסר תנאים פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח מתמשך תתרחש כאשר מיופה הכוח כבש את התנאים שנקבעו בסעיף 32ג.
32כב(4) פריקת רישיון פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח תתרחש במקרה שבו מיופה הכוח מונה בשל רישיוןו שנשלל.
32כב(5) רצון לשמש פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח תתרחש כאשר מיופה הכוח מודיע כתבית לממנה שאינו מעוניין לשמש בתפקידו, אפילו אם הממנה לא היה בעל כשירות או יכול להבין בדבר באותו מועד.
32כב(6) פרק יחסי נישואין פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח תתרחש כאשר מיופה הכוח היה בן זוג הממנה ונפרק קשר הנישואין.
32כב(7) פרק חיי משפחה פקיעת תוקפו של ייפוי הכוח תתרחש כאשר מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה והחליט לפרק את חיי המשפחה.

(3)

חדלו להתקיים במיופה הכוח התנאים שבסעיף 32ג;

(4)

מיופה הכוח מונה בשל היותו בעל מקצוע כדי שיפעיל את כישוריו המקצועיים ורישיונו נשלל;

(5)

מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעוניין לשמש מיופה כוח; לא היה הממנה בעל כשירות או מסוגל להבין בדבר באותו מועד, יודיע על כך מיופה הכוח גם לבן זוגו של הממנה או לקרוב אחר;

(6)

מיופה הכוח היה בן זוגו של הממנה וקשר הנישואין פקע לאחר מתן ייפוי הכוח המתמשך, אלא אם כן צוין במפורש אחרת בייפוי הכוח;

(7)

מיופה הכוח היה ידוע בציבור של הממנה וחדל לנהל עמו משק בית משותף מתוך כוונה לפרק את חיי המשפחה באופן קבוע; מיופה כוח כאמור יפסיק לפעול לפי ייפוי הכוח ויודיע על כך לממנה; ייפוי הכוח יפקע לפי פסקה זו מיום מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי או לממנה, לפי המאוחר.

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה

32כג. (א)

ממנה רשאי למסור למיופה הכוח הודעה בכתב על ביטול ייפוי כוח מתמשך שנתן; ביטול ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו במועד מסירת ההודעה כאמור.

(ב)

הממנה ימסור לאפוטרופוס הכללי הודעה בכתב על ביטול ייפוי הכוח; ואולם אין באי-מסירת ההודעה לאפוטרופוס הכללי כדי לפגוע בתוקפו של הביטול אם מיופה הכוח קיבל הודעה על כך בהתאם להוראות סעיף קטן (א).

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה

סעיף התייחסות הסבר
32כג(א) הודעה בכתב הממנה יכול להודיע למיופה הכוח בכתב על ביטול ייפוי הכוח מתמשך שנתן. ביטול ייפוי הכוח מתמשך ייכנס לתוקף במועד מסירת ההודעה.
32כג(ב) אי-הפקעה אי-המסירה לאפוטרופוס הכללי כדי לפגוע בביטול שהודיע מיופה הכוח, אם מיופה הכוח קיבל הודעה בהתאם להוראות סעיף 32כט(א).
32כג(ג) ביטול בו החליט להמשיך אם הממנה חליט להמשיך עם ייפוי הכוח לאחר שהוא הודיע על ביטולו, מיופה הכוח או הממנה רשאים לפנות לבית המשפט כדי לבטל את הביטול. בית המשפט יחליט אם יש מקום לביטול ויקבע את התוקף החדש של ייפוי הכוח.
32כג(ד) ייפוי כוח כשלא מסוגל הממנה רשאי להגדיר בייפוי הכוח מתמשך שהוא ייכול להמשיך בתוקפו גם אם יודיע על ביטולו בזמן שאינו מסוגל להבין בדבר. במקרה כזה, ייפוי הכוח מתמשך ישאר בתוקף עד שיבטלו על ידי הממנה או מיופה הכוח בהתאם להוראות החוק.

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (א), חזר בו הממנה מהודעת הביטול והביע את רצונו שמיופה הכוח ימשיך בתפקידו, רשאים מיופה הכוח או הממנה לפנות לבית המשפט בבקשה לחידוש תוקפו של ייפוי הכוח; קיבל בית המשפט את הבקשה, יקבע את המועד לחידוש ייפויי הכוח.

(ד)

ממנה רשאי לקבוע במפורש בייפוי כוח מתמשך כי הוא יעמוד בתוקפו גם אם יודיע על רצונו לבטלו כשלא יהיה בעל כשירות; קבע ממנה כאמור ואולם ביקש לבטל את ייפוי הכוח המתמשך לאחר שהוא חדל להיות מסוגל להבין בדבר, ימשיך ייפוי הכוח לעמוד בתוקפו, ואולם הממנה או מיופה הכוח רשאים לפנות לבית המשפט בבקשה לבטלו; ראה בית המשפט כי התקיימו נסיבות המצדיקות את ביטול ייפוי הכוח, יבטלו ויחולו הוראות סעיף 32כט(ה) ו-(ו).

סיום תפקידו של מיופה הכוח

32כד. (א)

בביטול ייפוי הכוח או בפקיעתו חייב מיופה הכוח – ובמותו חייבים יורשיו – למסור לממנה או למי שקבע בית המשפט את נכסי הממנה הנמצאים בידו, ואת המסמכים הנוגעים לנכסים אלה.

(ב)

במקרה של פטירת הממנה, יהיה מיופה הכוח לענייני רכוש מוסמך, אלא אם כן הממנה קבע אחרת, וכל עוד אין גורם אחר שהוסמך כדין לטפל באותם עניינים ולמשך תקופה שלא תעלה על 90 ימים, אף בלא פנייה לבית המשפט לנקוט פעולות אלה:

(1)

לשלם מכספי הממנה תשלומים שוטפים בעבור שירותים שניתנו לו או הקשורים ברכושו בתקופת תוקפו של ייפויי הכוח;

(2)

לשלם מכספי הממנה הוצאות סבירות לקבורה ואבלות; הוצאות כאמור ישולמו לפי המקובל בנסיבות העניין או בהתאם להנחיות שנתן בעניין הממנה;

סיום תפקידו של מיופה הכוח

סעיף התייחסות הסבר
32כד(א) סיום ייפוי הכוח על פי החוק, במקרה של ביטול ייפוי הכוח או בפקיעתו, מיופה הכוח חייב למסור לממנה, ליורשיו במקרה של מותו, את נכסי הממנה שנמצאים בידו והמסמכים הקשורים לנכסים אלה.
32כד(ב) סיום פקיעת הממנה במקרה של פטירת הממנה, ייפוי הכוח מתמשך בכל הנוגע לרכוש יהיה בידי מיופה הכוח, אלא אם כן הממנה קבע אחרת. גם כאשר אין ממנה או גורם אחר שהוסמך כדי לטפל ברכוש במסגרת שליחות לא יתרעה על 90 יום, מיופה הכוח יכול לפעול כדי לשמור על הרכוש בהתאם להוראות הסעיף.
32כד(ג) פעולות נוספות אם נדרשות פעולות נוספות לשמירת הרכוש ולמניעת נזק לעיזבון, בית המשפט רשאי לקבוע שמיופה הכוח רשאי ומוסמך לבצען, ולהגדיר את ההוראות הנדרשות לכך.

(3)

לנהל נכס מושכר או עסק הדורש ניהול שוטף.

(ג)

התעורר צורך בביצוע פעולות החורגות מהאמור בסעיף קטן (ב) לשם שמירת טובת הממנה או רכושו, ובנסיבות מיוחדות לשם מניעת נזק לעיזבונו, בית המשפט רשאי להורות שמיופה הכוח לענייני רכוש יהיה חייב ומוסמך לבצען, והכול בהתאם להוראות שיקבע ולתקופה שיקבע.

תחולת חוק השליחות

32כה.

הוראות חוק השליחות יחולו, בשינויים המחויבים, על ייפוי כוח מתמשך, ככל שאין הוראה אחרת לפי פרק זה.

תחולת חוק השליחות

סעיף התייחסות הסבר
32כה תחולת חוק השליחות הטקסט מתייחס לתחולת חוק השליחות בקשר לייפוי כוח מתמשך. החוק מציין שעל פי הוראות החוק, תחולת חוק השליחות ביחס לייפוי הכוח מתמשך תקרה בכל מקרה שאין הוראה אחרת לפי החוק.

דינה של שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך

32כו.

על אף הוראות חוק השליחות והוראות כל דין, שליחות לפי ייפוי כוח מתמשך לא תסתיים רק משום שהממנה חדל להיות בעל כשירות.

סימן ה': סמכויות בית משפט בקשר לייפוי כוח מתמשך

מתן הוראות ואישור פעולות

32כז. (א)

בית המשפט רשאי, מיוזמתו או לבקשת מי מהמנויים בסעיף קטן (ב), לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה כוח וכן רשאי בית המשפט, לבקשת מיופה כוח, לאשר פעולה שעשה בעניין כאמור, ובלבד שהממנה לא נתן הנחיות מקדימות למיופה הכוח באותם עניינים; נתן הממנה הנחיות מקדימות למיופה הכוח בעניין מהעניינים כאמור, יחולו הוראות סעיף 32לא(ו).

מתן הוראות ואישור פעולות

סעיף התייחסות הסבר
32כז(א) מתן הוראות בית המשפט רשאי לתת הוראות בכל עניין הנוגע להפעלת סמכויותיו של מיופה הכוח. זאת במיוזמתו או לפי בקשת מי מהמנויים בסעיף 32כז(ב). ההוראות יינתנו גם אם הממנה לא נתן הנחיות מקדימות בנושא.
32כז(ב) בקשה למתן הוראות בקשה למתן הוראות רשאים להגיש הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, מיופה הכוח או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.
32כז(ג) הוראות בקשה בית המשפט רשאי לתת הוראות על פי הבקשה למתן הוראות בהתאם להוראות סעיף 32ט.

(ב)

בקשה למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) רשאים להגיש הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, מיופה כוח או היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

(ג)

בית המשפט ייתן הוראות כאמור בסעיף זה בהתאם להוראות סעיף 32ט.

הגבלת עניינים ומינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח

בית המשפט רשאי להגביל את העניינים בייפוי הכוח שלגביהם יוסמך מיופה כוח לפעול או לקבוע תנאים לפעולותיו, כתנאי להמשך פעילותו, אם ראה כי בהעדר הגבלות ותנאים כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש או אם שוכנע כי מיופה הכוח אינו פועל בהתאם להוראות סעיף 32ט וכי הדבר מוצדק בנסיבות העניין; הגביל בית המשפט את העניינים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול, רשאי למנות את מיופה הכוח המחליף שקבע הממנה; לא קבע הממנה כאמור, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בעניינים האחרים שבייפוי הכוח בהתאם לסמכותו לפי סעיף 68.  
בית המשפט רשאי למנות לאדם אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח בהתקיים התנאים שבסעיף 33א, בעניינים שנכללו בייפוי הכוח, אם ראה כי בהעדר מינוי כאמור תיגרם לממנה פגיעה של ממש; מינה בית המשפט אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף קטן זה, יחולו לעניין פעולותיהם של מיופה הכוח ושל האפוטרופוס באותם עניינים הוראות סעיף 46.  
ציין אדם שהוא אפוטרופוס של קרובו, לרבות אפוטרופוס למעשה כמשמעותו בסעיף 67, בצוואתו שקוימה כדין את שמו של מי שהוא מבקש כי ימונה לקרובו כאפוטרופוס לעניין רכוש שהוא מוריש, ימנה בית המשפט את מי ששמו צוין בצוואה כאפוטרופוס לעניין אותו רכוש, ובלבד שמצא כי התקיימו התנאים למינוי אפוטרופוס לפי סעיפים 33 ו-33א, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות שנקבעו בצוואה, אם נקבעו, והכול זולת אם ראה בית המשפט כי לשם שמירת זכויותיו והאינטרסים של האדם יש לסטות מהוראות הצוואה:  
מינה בית המשפט אפוטרפוס כאמור בפסקה (1) נוסף על מיופה הכוח, יפעלו האפוטרופוס ומיופה הכוח ככל הניתן בשיתוף פעולה, ואם קבע בית המשפט כי האפוטרופסות תחול לעניין הרכוש האמור במשותף עם מיופה הכוח – יחולו הוראות סעיף 46;
אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות חוק הירושה, התשכ"ה-1965.

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

32כט. (א)

בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו, בהתקיים אחד מאלה:

(1)

מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות שבייפוי הכוח כראוי וכתוצאה מכך נגרמת לממנה פגיעה של ממש או שהוא אינו פועל לפי רצונו של הממנה כאמור בסעיף 32ט;

(2)

ייפוי הכוח ניתן כתוצאה ממרמה, מניצול או מהפעלת לחץ או השפעה בלתי הוגנת על הממנה או שהוא ניתן בעת שהממנה לא היה בעל כשירות;

(3)

בית המשפט ראה כי לשם שמירת ענייניו של הממנה אין די בייפוי הכוח ויש למנות לו אפוטרופוס שידאג לענייניו, כולם או חלקם.

ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט

סעיף התייחסות הסבר
32כט(א)(1) ביטול ייפוי כוח בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו, אם מיופה הכוח לא מפעיל את הסמכויות באופן הראוי, וזה גורם לנזק ממש לממנה או שהוא אינו פועל כרצון הממנה.
32כט(א)(2) ביטול ייפוי כוח בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח מתמשך או מינוי, אם ייפוי הכוח ניתן על ידי מרמה, מניצול, השפעה בלתי הוגנת או בעת שהממנה אינו בעל כשירות.
32כט(א)(3) ביטול ייפוי כוח בית המשפט רשאי לבטל ייפוי כוח אם רואה שייפוי הכוח לא מספק לשמירת ענייני הממנה, ולכן יש למנות אפוטרופוס שידאג לענייניו כולם או חלקם.
32כט(ב) בקשה לביטול ייפוי כוח היועץ המשפטי לממשלה, בא כוחו, הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו רשאים להגיש בקשה לבית המשפט לביטול ייפוי כוח מתמשך וגם להגבלת ייפוי כוח מתמשך או למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף 32כח.
32כט(ג) תנאים לביטול בית המשפט יבטל ייפוי כוח מתמשך רק אם רואה שאין אפשרות להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח, ולכן יכול לקבוע תנאים בו, להגבל את ייפוי הכוח או להקיע מפגיעה ממש.
32כט(ד) מינוי מרובה אם מיופה כוח מרובה מונים, בית המשפט יכול לבטל את המינוי על פי ייפוי הכוח לגבי כולם או חלקם.
32כט(ה) מינוי אפוטרופוס אם נתנה התנאים לביטול ייפוי כוח, בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לממנה, תוך קיום התנאים הנקבעים בסעיף 33א ובהתאם להוראות החלק הרביעי של החוק.
32ל שמיעת הממנה בית המשפט ישמע את הממנה לפני קביעת ההתנאים לביטול ייפוי כוח, התחייבות ייפוי הכוח, מינוי אפוטרופוס נוסף ובקשה לביטול. השמיעה אינה נדרשת אם ייתכן שאי אפשר להביע את דעתו של הממנה בנושא כלשהו.

(ב)

בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בידי בית המשפט לפי סעיף זה וכן בקשה להגבלת ייפוי כוח מתמשך או למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח לפי סעיף 32כח, רשאים להגיש היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, הממנה, קרובו או ידיד קרוב שלו, ורשאי בית המשפט לבטל ייפוי כוח מתמשך לפי סעיף זה גם ביוזמתו.

(ג)

לא יבטל בית המשפט ייפוי כוח מתמשך אלא אם כן ראה כי לא ניתן להגיע לתוצאה שלשמה נועד הביטול בדרך של הגבלת ייפוי הכוח, קביעת תנאים בו, מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח בכפוף להוראות סעיף 33א, או בכל דרך אחרת שבסמכותו המגבילה פחות את ההתערבות בייפוי הכוח.

(ד)

מונו כמה מיופי כוח בייפוי כוח אחד, רשאי בית המשפט לבטל את המינוי על פי ייפוי הכוח לגבי כולם או חלקם.

(ה)

התקיימו התנאים לביטול ייפוי כוח מתמשך או מינוי על פיו לפי סעיף זה, רשאי בית המשפט למנות אפוטרופוס לממנה בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 33א ובהתאם להוראות פרק רביעי; ביטל בית המשפט ייפוי כוח לפי סעיף קטן (א)(3), ייתן עדיפות למינויו של מיופה הכוח כאפוטרופוס, ככל שהוא מתאים לכך.

(ו)

נתן הממנה הנחיות מקדימות למיופה כוח, בייפוי כוח מתמשך שבוטל, ומינה בית המשפט אפוטרופוס באותם עניינים, יקבע בית המשפט את האמור בהנחיות המקדימות כהנחיות לפעולתו של האפוטרופוס שמינה, אלא אם כן ראה שלשלם מניעת פגיעה של ממש בממנה נדרש לסטות מהן.

שמיעת הממנה

32ל.

בטרם יחליט בית המשפט על הגבלת העניינים או קביעת תנאים שבהם מוסמך מיופה כוח לפעול או על מינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה כוח, לפי סעיף 32כח או על ביטול ייפוי כוח ומינוי אפוטרופוס במקומו של מיופה כוח, לפי סעיף 32כט, ישמע בית המשפט את הממנה, אלא אם כן קבע מטעמים שיירשמו שלא ניתן לברר את דעתו בעניין.

סימן ו': הנחיות מקדימות למיופה כוח

מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח

32לא. (א)

ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.

(ב)

התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר אליה נתן הנחיה מקדימה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה מקדימה הניתנת לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין; היתה הנחיה מקדימה בלתי אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה (בסעיף זה – קיום בקירוב), רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב.

(ג)

על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח יהיה פטור מלפעול בהתאם להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאלה:

(1)

קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי אפשריים ולו בקיום בקירוב, או כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה בשים לב להיקף רכושו של הממנה ולצרכיו האישים בהווה ואלה הצפויים בעתיד;

(2)

קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה חמורה לממנה.

(ד)

על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח לא יפעל בהתאם להנחיה מקדימה –

(1)

אם הממנה מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה ואת משמעות ההחלטה או הפעולה, ומביע רצון לסטות מההנחיה;

הנחיות מקדימות למיופה כוח

סעיף התייחסות הסבר
32לא(א) מתן הנחיות מקדימות ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, המביאות את רצון הממנה בנוגע להחלטות עתידיות או פעולות שינקטו בשמו בעניינים הכלולים בייפוי הכוח.
32לא(ב) יישום הנחיה כאשר יתקבל צורך בקבלת החלטה או בביצוע פעולה בשם הממנה, הפוטר מיופה הכוח לפעול בהתאם להנחיה המקדימה, והנחיות מקדימות ניתנות לפרשנות על פי אומדן הממנה, אפשרויות קיום ההנחיה, וסביבות העניין.
32לא(ג) פטורים מהנחיות מיופה הכוח יפטור מלפעול לפי ההנחיה אם קיימים תנאים כמו: קיום החלטה או ביצוע פעולה בלתי אפשריים או בעלי קיום בקירוב או עם הוצאה כספית שהממנה אינו יכול לשמועה, או אם קיימת עקרונות משפטיים שבהם הממנה מתנגד להחלטה או פעולה לפי ההנחיה.
32לא(ד) סיטואציות מיוחדות סיטואציות בהן מיופה הכוח פטור מהנחיות כאשר הממנה יכול להבין את העניין ומתנגד להנחיה, וגם בעניינים אישיים מהותיים או רפואיים מהותיים שבהם הממנה מתנגד לביצוע ההנחיה.
32לא(ה) בקשה לבית המשפט מיופה הכוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה לקבלת הוראות לגבי הנחיה מקדימה עליה יש קושי בביצוע או שהממנה מתנגד לביצוע, וכך ייתן בית המשפט החלטה האם התנאים המצויים בסעיפים 32לא(ג) או 32לא(ד) מתקיימים או לא.
32לב תוקפן של הנחיות הנחיות מקדימות תחולו עד שיבוטלו בידי הממנה, אלא אם בית המשפט יחליט שבמקרה ספציפי אין מקום לפעול לפי ההנחיות.
32לג אי-תחולה הוראות סימן זה אינן חלות על הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות, כמשמען בחוק החולה הנוטה למות.

(2)

בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם הממנה מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, גם לאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע עמו להסכמה.

(ה)

הוסמך מיופה כוח לפעול בעניין מסוים שבו ניתנה הנחיה מקדימה, והתקיימו התנאים שבסעיף קטן (ג) או (ד) הפוטרים אותו מלפעול לפי ההנחיה המקדימה, יפעל באותו עניין בהתאם להוראות סעיף 32ט כאילו לא ניתנה הנחיה מקדימה בנושא זה.

(ו)

מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שהממנה מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם התקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (ג) או (ד).

תוקפן של הנחיות מקדימות

32לב.

הנחיות מקדימות יהיו תקפות כל עוד לא בוטלו בידי נותנן בהתאם להוראות סעיף 32כג, בשינויים המחויבים, אלא אם כן קבע בית המשפט כי נוכח הנסיבות האמורות בסעיף 32לא אין מקום לפעול בהתאם להן.

אי-תחולה

32לג.

הוראות סימן זה לא יחולו על מתן הנחיות מקדימות למיופה כוח בקשר לטיפול רפואי בחולה הנוטה למות, כמשמעותן בחוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005.

שמירת מידע וניהול חשבונות

32לד. (א)

מיופה כוח ישמור תיעוד לגבי החלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה ולגבי פעולות שפעל בענייניו וכן ישמור את חוות דעת המומחה לעניין הכניסה לתוקף.

(ב)

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין סעיף זה, ובכלל זה הוראות לעניין התקופות לשמירת התיעוד בהתאם לסוגי המסמכים שיקבע.

(ג)

השר רשאי לקבוע הוראות לעניין ניהול חשבונות הממנה על ידי מיופה הכוח.

שמירת מידע וניהול חשבונות ומנגנון בירור תלונות

סעיף התייחסות הסבר
32לד(א) שמירת מידע מיופה כוח חייב לשמור תיעוד בנוגע להחלטות מהותיות שקיבל בשם הממנה ולפעולות שביצע בענייניו, וגם לשמור את חוות דעת המומחה לעניין הכניסה לתוקף.
32לד(ב) הוראות לניהול חשבונות השר רשאי לקבוע הוראות לנוגע לשמירת התיעוד, כולל התאמות לסוגי מסמכים שיקבע, והוראות לניהול חשבונות של מיופה הכוח.
32לה(א) מנגנון בירור תלונות באפוטרופוס הכללי יוקם מנגנון לבירור תלונות הנגועות בביצוע תפקידו של מיופה הכוח הפועל על פי ייפויי כוח מתמשך.
32לה(ב) ממונה על התלונות האפוטרופוס הכללי ימנה ממונה לבירור תלונות ויהיה אחראי לקבלת התלונות ובירורן, והוא יהיה עובד מדינתי והמינוי שלו ייפרסם.
32לה(ג) הגשת תלונות כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על התלונות כאשר יחשוב כי מיופה הכוח פועל בניגוד להוראות החוק או פוגע בזכויותיו או באינטרסים של הממנה.
32לה(ד) עקרונות לא בירור הממונה על התלונות לא יברר תלונות שבנסיבות מסוימות.
32לה(ה) עדכון והודעה הממונה על התלונות רשאי להביא את תוצאות בירור התלונה לידיעת מתלונן וגם לאדם מיודע, תוך שמירה על פרטיות הממנה ואחרים, ובתוך גבולות עניינים של חובת הדיווח למתלונן.
32לה(ו) עניין פלילי במקרים שבהם התלונה מעידה על חשש מעבירה פלילית, הממונה על התלונות רשאי להעביר את העניין לאיגור אחר המוסמך לדון בעניינים פליליים.
32לה(ז) התאמות נגישות מנגנון בירור תלונות יכלול התאמות נגישות בהתאם לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

מנגנון בירור תלונות

32לה. (א)

באפוטרופוס הכללי יוקם מנגנון לבירור תלונות בכל הנוגע לביצוע תפקידם של מיופי כוח הפועלים לפי ייפויי כוח מתמשכים שנכנסו לתוקף (בחוק זה – מנגנון בירור תלונות).

(ב)

האפוטרופוס הכללי ימנה ממונה על בירור תלונות כאמור בסעיף קטן (א) שיהיה אחראי לקבלת התלונות ולבירורן לפי פרק זה (בחוק זה – הממונה על התלונות); הממונה על התלונות יהיה עובד המדינה והודעה על מינויו תפורסם ברשומות.

(ג)

רשאי להגיש תלונה למנגנון בירור התלונות הממנה או קרובו וכל אדם אחר הסבור כי מיופה הכוח פועל בניגוד להוראות לפי חוק זה או פוגע בזכויותיו או באינטרסים של הממנה.

(ד)

מנגנון בירור התלונות יכלול התאמות נגישות בהתאם להוראות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

(ה)

הממונה על התלונות לא יברר תלונה שהיא –

(1)

תלונה בעניין התלוי ועומד בבית המשפט או שבית המשפט הכריע בו לגופו;

(2)

תלונה קנטרנית או טורדנית על פניה או עוסקת בזוטי דברים;

(3)

תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה לממונה על התלונות או לגורם אחר המוסמך לבררה, והיא התבררה ונענתה לגופה ואין הצדקה בנסיבות העניין לשוב ולבדוק אותה.

ינון אפוטרופוסים לפי החוק

סעיף התייחסות הסבר
33(א)(1) יינון לקטין אפוטרופוס נמנה לקטין שבית המשפט רואה כי שני הוריו מתו, נכרזו פסולי-דין, האפוטרופסות שנמנתה לקטין נשללה, או ההורים אינם מסוגלים למלא את חובותיהם לקטין לפי החוק.
33(א)(2) יינון לקטין האפוטרופוס נמנה לקטין בסיטואציות שנכתבו בסעיף 28 או בסעיף 29.
33(א)(3) יינון לפסול-דין אפוטרופוס יכול להיות נמנה לפסול-דין.
33(א)(4) יינון לאדם אחר אפוטרופוס נמנה לאדם אחר שאינו מסוגל לדאוג לענייניו או אין לו מי שמוכן לסייע לו בדאוג להם במקום.
33(א)(5) יינון לאדם לא מזוהה אפוטרופוס יכול להיות נמנה לאדם שאין אפשרות לזהותו.
33(א)(6) יינון לעובר אפוטרופוס יכול להיות נמנה לעובר.
33(ב) הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס הבקשה למינוי אפוטרופוס יכולה להיות מוגשת על ידי בן זוגו, קרובו, או היועץ המשפטי לממשלה, או על ידי כל גורם מוסמך אחר.

(ו)

לשם בירור תלונה יהיו לממונה על התלונות הסמכויות הנתונות לנציב לתלונות הציבור לפי סעיף 41(ד) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב], ורשאי הוא להיעזר לשם כך במפקח שמונה לפי סעיף 67ג שיהיו נתונות לו הסמכויות המפורטות באותו סעיף, בשינויים המחויבים.

(ז)

הממונה על התלונות רשאי להביא לפני גורם מוסמך את תוצאות בירור התלונה כדי שישקול לנקוט את האמצעים הנדרשים לדעתו לשמירת ענייניו של הממנה, והכול בהתאם להוראות שיקבע האפוטרופוס הכללי בנהלים; העלה בירור התלונה חשש שנעברה עבירה פלילית, יביא הממונה על התלונות את העניין לידיעת משטרת ישראל.

(ח)

תוצאות בירור התלונה יימסרו למתלונן ואם נמצאה תלונה מוצדקת במלואה או בחלקה, יעביר הממונה על התלונות את תוצאות בירור התלונה גם לאדם המיודע, ובלבד שהעניין נוגע לעניינים שלגביהם חלה חובת הדיווח כאמור בסעיף 32טז, והכול תוך שמירה על פרטיותם של הממנה ושל כל אדם אחר.

פרק שלישי: האפוטרופוסים על פי מינוי

אימתי יתמנה אפוטרופוס

 1. (א)

בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –

(1)

לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;

(2)

לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;

(3)

לפסול-דין;

(4)

לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;

(5)

לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;

(6)

לעובר.

(ב)

בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

שיקול דעת בית המשפט במינוי אפוטרופוס לבגיר

33א. (א)

לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), אלא אם כן ראה כי התקיימו כל אלה:

(1)

בלא מינוי עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם;

(2)

לא הופקד אצל האפוטרופוס הכללי ייפויי כוח מתמשך שערך האדם בעניינים שלגביהם מתבקש המינוי;

(3)

לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו, לאחר שבחן את החלופות בנסיבות העניין, לרבות האפשרות למנות תומך בקבלת החלטות לפי סעיף 67ב.

שיקול דעת במינוי אפוטרופוס לבגיר

סעיף התייחסות הסבר
33א(א) מינוי אפוטרופוס לבגיר אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף 33(א)(4) לא יונה אלא אם נכון הוראות בנוגע לשיקול דעת בית המשפט. יתרון המינוי יוצא לידי ביטוי בשלושה תנאים: ההכרעה ללא מינוי עשויה להזיק לבגיר, אם הפועל בתפקיד יישמע מאופטרופוס הכללי, הכללי לא יפרע על פי החלטתו, ובלבד שלא יפרע בלבד לשמו של בגיר בניגוד לרצונו.
33א(ב) מינוי אפוטרופוס לבגיר אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף 33(א)(4) לא יונה לאדם שאינו יכול לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות בנוגע אליהם, אלא במקרים מיוחדים ולאחר שהתקיימו מסוימים התנאים.
33א(ג)(1) מינוי עם התנאי שיקבע אפוטרופוס בבקשה הכונזה לאפוטרופוס כמו שנכתב בסעיף 33(א)(4), יתיחס בית המשפט לשיקולים שמשיבים לשאלה האם למינות את האפוטרופוס ואילו תנאים למינויו לאפוטרופוס.
33א(ג)(2) מינוי עם התנאי שיקבע אפוטרופוס בבוא בית המשפט לקבוע את התקופה שבה יחל המינוי של האפוטרופוס, ישוקל לצמצם את התקופה אם ניתן להשיג את המטרה של מינוי האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.
33א(ז) הוראות בצו המינוי בית המשפט רשאי לתת הוראות בצו המינוי בנוגע לפעולתו של האפוטרופוס ולקביעת תנאים והגבלות ביציבתו.
33א(ח) שיקולים במינוי בנימוקיו למינוי יתייחס בית המשפט לשיקולים ששקל במינוי האפוטרופוס לבגיר, לרבות לשאלה האם לצמצם את תקופת המינוי של האפוטרופוס.

(ב)

נוסף על האמור בסעיף קטן (א), לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לדאוג לענייניו אך מסוגל לקבל החלטות בקשר אליהם, אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר שנוכח שאין מי שמוכן ומסוגל לסייע לו לדאוג לענייניו בלא מינוי כאפוטרופוס; מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, בשים לב להוראות סעיפים קטנים (ה) ו-(ו), ובלבד שלא יוסמך האפוטרופוס לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

(ג) (1)

על אף האמור בסעיף קטן (א), לא ימנה בית המשפט אפוטרופוס לאדם בגיר לפי סעיף 33(א)(4), שהפקיד ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי כאמור בסעיף קטן (א)(2), אלא אם כן מתקיימים התנאים למינוי אפוטרופוס נוסף על מיופה הכוח לפי סעיף 32כח(ב) או שייפוי הכוח או מינוי על פיו בוטלו לפי סעיף 32כט;

(2)

מינה בית המשפט אפוטרופוס לאדם כאמור בפסקה (1) והפקיד אותו אדם הנחיות מקדימות אצל האפוטרופוס הכללי, יורה בית המשפט לאפוטרופוס שמינה לפעול בהתאם להן או לקיימן בקירוב להן כאמור בסעיף 32לא, אלא אם כן התקיים תנאי מהתנאים המנויים בסעיפים קטנים (ג) עד (ד) של הסעיף האמור.

(ד)

בית המשפט הממנה אפוטרופוס לבגיר לפי סעיף 33(א)(4) יפרט בהחלטתו עניין אחד או יותר שיימסרו לאפוטרופוס מבין העניינים האלה:

(1)

עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט;

(2)

עניינים רפואיים;

(3)

עניינים אישיים;

(4)

ענייני רכוש.

(ה)

בבוא בית המשפט לקבוע את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס שמונה לפי סעיף זה יצמצם בית המשפט ככל האפשר את העניינים שיימסרו לאפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.

(ו)

בבוא בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של אפוטרופוס שמונה לפי סעיף זה ישקול לצמצם את התקופה אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

(ז)

בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו כאמור.

(ח)

בנימוקיו למינוי יתייחס בית המשפט לשיקולים ששקל במינוי האפוטרופוס לפי סעיף זה, לרבות לעניין תקופת המינוי.

בקשת מיופה כוח להתמנות כאפוטרופוס

33ב.

מי שניתן לו ייפוי כוח שאינו ייפוי כוח מתמשך אשר היה בתוקף עד למועד שבו חדל הממנה להיות מסוגל להבין בדבר, רשאי לפנות לבית המשפט ולבקש להתמנות אפוטרופוס לאדם בעניין שלגביו ניתן ייפוי הכוח, ובית המשפט רשאי למנותו אם ראה כי יש צורך למנות אפוטרופוס לפי סעיף 33א באותם עניינים וכי טובת הממנה היא למנות את אותו מיופה כוח כאפוטרופוס לאותם עניינים, ובלבד שהממנה לא נתן באותו עניין ייפוי כוח מתמשך או הנחיות מקדימות כאמור בסעיף 32לא שבהן ביקש את מינויו של אדם אחר כאפוטרופוס.

מי יכול להיות אפוטרופוס

 1. (א)

יכול להתמנות אפוטרופוס אחד מאלה:

(1)

יחיד;

(2)

התמנות אפוטרופוסים לפי החוק

סעיף התייחסות הסבר
33ב מי יכול להתמנות כאפוטרופוס תחת סעיף זה נקבע מי רשאי להתמנות כאפוטרופוס. זה כולל איש פרטי, תאגיד, אפוטרופוס הכללי, ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לנפגעי השואה.
34(א) סוגי אפוטרופוסים מתוך הסעיף הזה מתבאר שכל אדם פרטי, תאגיד, אפוטרופוס הכללי וועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה הם רשאים להתמנות כאפוטרופוס.
34(ב) תנאי אישור תאגידים ואפוטרופסים מקצועיים השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופוסים.
35(א) עדיפות בבחירת האפוטרופוס בית המשפט ימנה את האפוטרופוס שנראה לו מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצון שלו.
35(ב) עדיפות בבחירת האפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1) במינוי האפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1), תינתן עדיפות לאדם שהוא בן משפחת הקטין, אלא אם בית המשפט מוצא כי לרוב המקרים יהיה טובת הקטין להיות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו.

תאגיד;

(3)

האפוטרופוס הכללי;

(4)

ועדת אפוטרופסות לנפגעי השואה לגבי נפגעי השואה שהרכבה:

(1)

נציג משרד הבריאות;

(2)

נציג גוף המטפל בעניני נפגעי השואה.

מינה בית המשפט תאגיד להיות אפוטרופוס, רשאי הוא לקבוע יחיד שיבצע את תפקידי האפוטרופוס מטעם התאגיד.

(ב)

השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע תנאים הנדרשים לאישור של תאגידים ושל אפוטרופסים מקצועיים להתמנות אפוטרופוסים, לרבות לעניין תנאי כשירותם והכשרה וכן לעניין מספר מרבי של אנשים שיש להם אותו אפוטרופוס; לעניין זה, "אפוטרופוס מקצועי" – מי שמונה אפוטרופוס לשלושה אנשים לפחות שאינם קרוביו.

עדיפות בבחירת האפוטרופוס

 1. (א)

בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו.

(ב)

במינוי אפוטרופוס לקטין לפי סעיף 33(א)(1) ייתן בית המשפט עדיפות לאדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות הענין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו; בסעיף קטן זה, "בן משפחה" – אח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה.

מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס

35א. (א)

אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי לתת הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (בסעיף זה – הנחיות מקדימות) שבהן יפרט את שמו של יחיד או תאגיד, אחד או יותר, שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס בהתקיים התנאים המנויים בסעיף 33א, וכן רשאי הוא לתת הנחיות מקדימות שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי האפוטרופוס שימונה לו כאמור, בין שפירט את שמו של האדם שהוא מבקש כי ימונה לו כאפוטרופוס ובין אם לאו; לעניין זה, "בעל כשירות" – מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס, מטרותיהן ותוצאותיהן.

(ב)

הנחיות מקדימות לפי סעיף זה ייערכו בכתב לפי טופס שייקבע בתקנות וייחתמו בפני עורך דין; טופס הנחיות מקדימות המתייחס גם לעניינים רפואיים ייקבע בהסכמת שר הבריאות.

(ג)

הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יופקדו אצל האפוטרופוס הכללי; ההפקדה תהיה במסירת עותק מקורי של ההנחיות בידי הממנה בעצמו או על ידי עורך הדין שבפניו הן נערכו; הפקדת ההנחיות המקדימות היא תנאי מוקדם לכניסתן לתוקף.

(ד)

על אף האמור בסעיף 35, נתן אדם הנחיות מקדימות ומצא בית המשפט כי יש למנות לו אפוטרופוס לפי סעיף 33א, ימנה בית המשפט לאפוטרופוס את האדם ששמו צוין בהן כאפוטרופוס ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות, אלא אם כן התקיימו הנסיבות המפורטות בסעיף 32לא(ג) או (ד), או אם סבר בית המשפט כי מינוי האדם שצוין כאפוטרופוס או כי קיום ההנחיות המקדימות יפגעו פגיעה של ממש באדם.

(ה)

על הנחיות מקדימות לפי סעיף זה יחולו הוראות סעיפים 32יג, 32יד, 32טו, 32יז, 32יח, 32יט, 32כא, 32כב(1) ו-(2), 32כג, 32לא, 32לב ו-32לג, בשינויים המחויבים.

הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס (סעיפים 35א-38)

סעיף התייחסות הסבר
35א(א) הנחיות מקדימות לצורך מינוי אפוטרופוס מתוך הסעיף הזה יש כאן פרטים אודות הנחיות מקדימות שניתן לאדם בגיר לצורך מינוי אפוטרופוס.
35א(ב) טופס הנחיות מקדימות כאן מציין שההנחיות מקדימות יופקדו בכתב, יתבצעו על פי טופס מסוים, יחתמו בפני עורך דין, ובמידה והנחיות מתייחסות גם לעניינים רפואיים, נדרשת הסכמת שר הבריאות.
35א(ג) הפקדת הנחיות מתוך סעיף זה ניתן להבין שההנחיות תופקדו אצל האפוטרופוס הכללי, ומהיום שבו הופקדו הנחיות מקדימות, הן נכנסות לתוקף.
35א(ד) מינוי אפוטרופוס על פי הנחיות מקדימות הסעיף מתייחס למקרים בהם ניתן מינוי אפוטרופוס בניגוד להנחיות מקדימות.
35א(ה) תחוקת סעיפים נוספים יש כאן התייחסות לתחוקת סעיפים נוספים הנמצאים מתחת לסעיף 35.
35א(ו) אין לגרוע מהוראות סעיף 67ו מציין שהוראות סעיף 35(ו) אינן מגרות את הוראות סעיף 67ו.
36 שמיעת האדם על ידי בית המשפט מתוך הסעיף ניתן להבין שלפני מינוי האפוטרופוס, בית המשפט מחייב לשמוע את דעת האדם אם הוא מסוגל להבין ולנתח דעתו לגבי המינוי והנחיות מקדימות.
37 הסכמת האפוטרופוס תנאים למינוי אפוטרופוס הנגברים על ידי האפוטרופוס המיועד.
38 תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין מתוך הסעיף נביע שתפקיד האפוטרופוס על פי החוק, וכן המינוי של פסול-דין כאפוטרופוס.

(ו)

אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 67ו.

שמיעת האדם על ידי בית המשפט

לפני מינוי האפוטרופוס ישמע בית המשפט את דעת האדם אם הוא מסוגל להבין בדבר וניתן לברר דעתו.

הסכמת האפוטרופוס

לא יתמנה אפוטרופוס אלא מי שהביע לבית המשפט את הסכמתו לכך.

תפקידי האפוטרופוס לקטין ולפסול-דין

אפוטרופוס של קטין חייב לדאוג לצרכי הקטין, לרבות חינוכו, לימודיו, הכשרתו לעבודה ולמשלח-יד ועבודתו, וכן חייב הוא בשמירת נכסי הקטין, ניהולם ופיתוחם; הוא רשאי להחזיק בקטין ולקבוע את מקום מגוריו והוא מוסמך לייצגו; והכל אם לא הגביל בית המשפט את תפקידי האפוטרופוס, והוא הדין, בשינויים המחוייבים, באפוטרופוס של פסול-דין.

תפקידיו של אפוטרופוס אחר

 1. (א)

אפוטרופוס שאינו של קטין או של פסול-דין חייב לדאוג לענינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם והכול בהתאם להוראות פרק שלישי1.

(ב)

השר, בהתייעצות עם שר הרווחה והשירותים החברתיים ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בדבר האחריות והחובות של אפוטרופוס כאמור בסעיף קטן (א), שיחולו אם בית המשפט לא נתן בעת המינוי או לאחר מכן הוראה אחרת, ובדבר הכישורים של בעלי תפקידים בתאגיד המתמנה אפוטרופוס; הוראות כאמור יכול שייקבעו בהתאם לסוגי האפוטרופסות, ורשאי השר לקבוע הוראות לעניין אפוטרופסים שהם תאגידים, היקף פעילותם ובעלי תפקידים בהם, ועל אפוטרופסים מקצועיים כהגדרתם בסעיף 34.

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין אשר עבר הסמכה בייפוי כח מתמשך אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי (בייפוי הכוח רפואי הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי).
נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפוי כוח מתמשכים.
האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה ("מיודעים").
על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.
הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי ומסירתה היא תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

 


 

 

 

 

האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

לתמיכה וסיוע בשימוש בטופס המקוון ניתן לפנות למוקד השירות והמידע של משרד המשפטים בטלפון: 08-6831664, בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

מענה לשאלות כלליות בנושא ייפוי כוח מתמשך:

מחוז ירושלים – 073-3927021/2/3

מחוז תל אביב – 073-3923333

מחוז חיפה – 073-3921060

מחוז באר שבע – 073-3922300

אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטני בנושא ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין ניתן לפנות אלינו בימים א-ה 08:00-16:00 בטלפון: 03-7949755

שעות מענה טלפוני: בימים א, ב, ד, ה, משעה 08:30 עד שעה 12:30

ביום ג' אין קבלת קהל

 

מידע כללי ייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי מנהל מאגר של ייפוי כוח מתמשכים אשר הופקדו אצלו. המאגר חסוי לעיני ציבור אבל ניתן לפנות ולקבל מידע מסוים בהתאם להוראות החוק וכמפורט לעיל.

לצורך ניהול תקין ועדכני של המאגר עליך ועל מיופה הכוח לעדכן את האפוטרופוס הכללי לגבי כל שינוי (מהותי או טכני, כפי שפורט לעיל) בפרטים המצויים במאגר.

פרטים ליצירת קשר עם מחוזות האפוטרופוס הכללי:

שעות קבלת הקהל והמענה הטלפוני בכל המחוזות: ימים א', ב', ד', ה', בין השעות 8:30-12:30. אין קבלת קהל או מענה טלפוני ביום ג'.

מחוז תל אביב והמרכז:
כתובת: רח' השלושה 2, קומת קרקע, ת"ד 9040, תל אביב-יפו, 61090.
טלפון: 03-6899635/6
פקס: 02-6467551
(לתשומת הלב: פקסים שיישלחו למספרים האחרים שהיו בשימוש על ידי מחוז תל אביב עד לאחרונה – לא יגיעו למשרדי המחוז!)
כתובת דוא"ל: apot-tlv1@justice.gov.il

מחוז ירושלים:
כתובת: רח' כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים, 95464.
טלפון: 02-6215777
פקס: 02-6467570
כתובת דוא"ל: apt-jr-apot@justice.gov.il

מחוז באר שבע והדרום:
כתובת: התקווה 4, באר שבע, מיקוד 84108, ת"ד 965 קריית הממשלה
טלפון: 08-6264561/2
פקס: 02-6467576
כתובת דוא"ל: bshapotropsutfax1@justice.gov.il

מחוז חיפה והצפון:
כתובת: שד' הפלי"ם 15 א' קריית הממשלה, ת"ד 847, חיפה, 3100801
טלפון: 04-8633777
פקס: 02-6467567
כתובת דוא"ל: apac-haifa@justice.gov.il

פרטי ייפוי כוח מתמשך במחוזות בישראל

מחוז כתובת טלפון פקס דוא"ל
מחוז תל אביב והמרכז רח' השלושה 2, קומת קרקע, ת"ד 9040, תל אביב-יפו, 61090 03-6899635/6 02-6467551 apot-tlv1@justice.gov.il
מחוז ירושלים רח' כנפי נשרים 15, בית התאומים, קומה 4, גבעת שאול, ירושלים, 95464 02-6215777 02-6467570 apt-jr-apot@justice.gov.il
מחוז באר שבע והדרום התקווה 4, באר שבע, מיקוד 84108, ת"ד 965 קריית הממשלה 08-6264561/2 02-6467576 bshapotropsutfax1@justice.gov.il
מחוז חיפה והצפון שד' הפלי"ם 15 א' קריית הממשלה, ת"ד 847, חיפה, 3100801 04-8633777 02-6467567 apac-haifa@justice.gov.il

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.