חלוקת רכוש בגירושין-לקבל את המקסימום שמגיע לך | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

חלוקת רכוש בגירושין-לקבל את המקסימום שמגיע לך ממש מעבר לפינה

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור

חזקת השיתוף קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת

חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין

חזקה זו ניתנת לסתירה אם בני הזוג חותמים על הסכם ממון.

חזקת השיתוף הינה כלל משפטי שנקבע בפסיקה על ידי בית המשפט, המסדיר את נושא חלוקת הרכוש בעת גירושין בין בני זוג אשר נישאו לפני יום 01.01.1974 ואת חלוקת הרכוש בעת פרידה בין ידועים בציבור.

זוגות אשר נישאו לאחר מועד זה חל עליהם חוק יחסי ממון אשר גם עליו כתבתי מאמר שנמצא ממש כאן

החזקה קובעת כי כאשר בני זוג מנהלים יחד אורח חיים תקין, והתנהגותם מגלה מאמץ כלכלי משותף, קמה חזקה שכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים הינם בבעלותם המשותפת (כלומר כל אחד מבני הזוג זכאי ל-50% מכלל הנכסים והרכוש אשר צברו במהלך חייהם המשותפים).

חזקה זו קיימת כל עוד אין בין בני הזוג הסכם הקובע אחרת או אין כוונה אחרת המשתמעת מנסיבות העניין.

בהתקיים נסיבות מסוימות, הכלל מאפשר לבתי המשפט להכריז על קיומו של שיתוף מלא או שיתוף חלקי בנכסים, גם אם מדובר בנכס או נכסים הנתונים לבעלותו של אחד מבני הזוג. (למשל – דירה הרשומה ע"ש אחד מבני הזוג).

אדון על כך בהמשך המאמר

חלוקת רכוש בגירושין על מי חלה חזקת השיתוף?
חלוקת רכוש בגירושין על מי חלה חזקת השיתוף?

חלוקת רכוש בגירושין על מי חלה חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף חלה על בני זוג העונים על אחד התנאים הבאים:

חזקת השיתוף חלה על זוגות שנישאו לפני יום 01.01.1974 (מועד כניסתו לתוקף של חוק יחסי ממון בין בני זוג).

חזקת השיתוף חלה על יחסיהם של בני זוג שאינם נשואים (ידועים בציבור), אם הם עומדים בתנאי החלת החזקה.

שימו לב, על זוגות שנישאו לאחר יום 01.01.1974 והחליטו להתגרש, לא חלה חזקת השיתוף אלא חל "הסדר איזון המשאבים"' מכוחו של חוק יחסי ממון בין בני זוג, שעיקרו הוא שניתן לחלק את הרכוש בין בני הזוג רק לאחר פקיעת הנישואים או במקרים מסוימים לפני מתן גט, למשל במקרה של תחילתו של קרע בין בני הזוג.

חלוקת רכוש בגירושין מה התנאים לתחולת חזקת השיתוף

מי שמבקש להחיל את חזקת השיתוף צריך להוכיח את התנאים המצטברים הבאים:

בני הזוג מנהלים יחד חיים משותפים תקינים – באופן כללי, יש להוכיח כי עד למועד הסכסוך בין בני הזוג, בני הזוג ניהלו יחד חיים משותפים, תקינים, תחת קורת גג אחת, גם אם היו בין בני הזוג סכסוכים בלתי פוסקים. עם זאת, בית המשפט עשוי להקל בדרישות מסוימות, בהתאם לכל מקרה ומקרה.

מאמץ משותף – יש להוכיח כי קיים מאמץ משותף של שני בני הזוג בפרנסת המשפחה וניהול קופה משותפת אשר מכוחם התאפשרה צבירת הרכוש:

מאמץ משותף כולל הן השתתפות בפרנסת המשפחה באמצעות עבודה חיצונית והן תרומה לפרנסה באמצעות ביצוע עבודות הבית.

לצורך הוכחת מאמץ משותף אין הכרח שכל אחד מבני הזוג ישתתף באופן שווה במימון רכישת הנכס, ודי בכך אם הנכס נרכש במאמץ משותף.

ניהול קופה משותפת אינו דורש חשבון בנק משותף. גם אם הכספים של בני הזוג נוהלו בנפרד, אך הכספים משני החשבונות שימשו לצרכי הבית והמשפחה, נחשב הדבר כאילו התקיימה קופה משותפת.

חלוקת רכוש בגירושין על אלו נכסים חלה חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף עשויה לחול על כל זכות או נכס בעלת שווי כלכלי, לדוגמה:

דירת המגורים המשותפת של בני הזוג (אף אם אחד מבני הזוג השקיע יותר כסף ברכישתה),

זכויות סוציאליות שצבר בן הזוג במהלך חיי השיתוף (כגון, פיצויי פיטורין, קרן פנסיה, הפרשות לקופות גמל), גם אם רק אחד מבני הזוג עבד מחוץ לבית וצבר זכויות אלה.

חזקת השיתוף יכולה לחול על נכסים עסקיים, גם אם הנכס נוהל רק על ידי אחד מבני הזוג.

חזקת השיתוף יכולה לחול על "נכסי קריירה" ומוניטין גם אם הם נצברו רק על ידי אחד מבני הזוג. נכסי קריירה הם נכסים שנצברים במהלך קריירה כגון: אופציות, מניות וכל נכס אחר שהושג במהלך עבודתו של אחד מבני הזוג.

חזקת השיתוף יכולה לחול גם על נכסים הרשומים רק על שמו של אחד מבני הזוג, אך ניתן ללמוד מהנסיבות שהיתה לבן הזוג שעל שמו רשום הנכס כוונת שיתוף.

חלוקת רכוש בגירושין על אילו נכסים לא חלה חזקת השיתוף?

חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לפני הנישואין וכן על נכסים שאחד מבני הזוג קיבל במתנה או בירושה.

הכלל הוא שנכסים שאחד מבני הזוג צבר לפני הנישואין או קיבל במתנה או בירושה שייכים לו בלבד, וחזקת השיתוף אינה חלה על נכסים אלה.

למרות האמור לעיל, חזקת השיתוף תחול על נכסים אלה אם בני הזוג הסכימו על החלת חזקת השיתוף על הנכס, או אם בן הזוג, אשר לו שייך הנכס, עשה בו שימוש שממנו ניתן להבין כי ברצונו להחיל את חזקת השיתוף על נכס זה.

חלוקת רכוש בגירושין האם ירושה מתחלקת בעת פרידה?

כך למשל, בני זוג התחתנו לפי יום 01.01.1974, וחיו חיים משותפים תחת קורת גג אחת.

לאחר הנישואים קיבל הבעל ירושה מהוריו בסך מליון ש"ח.

הבעל הפקיד את כספי הירושה שקיבל מהוריו בחשבון הבנק המשותף לו ולבת זוגו.

במעשה זה הוא הביע את רצונו להחיל את חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין בת זוגו תהיה זכאית ל-50% מהסכום.

אילו הפקיד הבעל את הכסף בחשבון בנק נפרד על שמו בלבד, לא היתה חלה חזקת השיתוף על כספי הירושה, ובמקרה של גירושין היה הבעל זכאי ל-100% מהסכום.

חלוקת רכוש בגירושין חזקת השיתוף אינה חלה אם יש הסכם ממון

במקרה שקיימת מחלוקת לגבי החלת חזקת השיתוף על נכסים שונים, בודק בית המשפט את הראיות ואת הנסיבות הרלבנטיות. ככל שבית המשפט מגיע למסקנה כי הנסיבות מלמדות על כוונה לשתף את הנכס, יחיל עליו בית המשפט את חזקת השיתוף.

חלוקת רכוש בגירושין מה הליך מימוש חזקת השיתוף

בן הזוג התובע את החלת חזקת השיתוף על הנכסים והרכוש שצברו בני הזוג במהלך תקופת חייהם המשותפת, צריך להוכיח בבית המשפט לענייני משפחה או בבית הדין הרבני (בהתאם לערכאה שקנתה את הסמכות לדון בחלוקת הרכוש) את התנאים לתחולת חזקת השיתוף.

חלוקת רכוש בגירושין האם קיימת אפשרות לסתירת חזקת השיתוף
חלוקת רכוש בגירושין האם קיימת אפשרות לסתירת חזקת השיתוף

חלוקת רכוש בגירושין האם קיימת אפשרות לסתירת חזקת השיתוף

לאחר שהתובע הציג ראיות להקמת חזקת השיתוף, עובר הנטל אל הנתבע, להביא ראיות לסתור את החזקה. בשלב זה הנתבע יכול להביא בפני בית המשפט ראיות מהן ניתן ללמוד שלא היתה כוונה לשיתוף בנכסים או כי היתה כוונה להפרדה ברכוש.

בית המשפט שומע את הראיות ומכריע, על סמך הראיות והנסיבות, האם חזקת השיתוף מתקיימת או לא.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.