(מומלץ) הסדרת ירושה ופנסיה לבני זוג ידועים בציבור-המדריך המלא (מעודכן) 2019

נושא זכויות ידועה בציבור לגבי ירושה עולה חדשות לבקרים שכן ידועים בציבור רבים נותרים ללא מענה לאחר פטירת בן הזוג.

מה זה ידועים בציבור?

מוסד ה"ידועים בציבור" נבחן על פי שני יסודות: חיי משפחה ומשק בית משותף. "ביטוי זה כולל שני יסודות: חיי אישות כבעל ואישה וניהול משק בית משותף. היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל לאשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו את גורלם זה בזה.
היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. לא סתם משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור ענייני, אלא כפועל יוצא טבעי מחיי המשפחה המשותפים, כנהוג וכמקובל בין בעל לאישה הדבקים זה בזה בקשר של גורל חיים" (ראו: ע"א 6434/00 דנינו נ' מנע, נו(3) 683 (14/3/2002); כן ראו: ע"א 235/72 בירנבאום נ' עזבון לוין, כז(1) 645, (8/3/1973); בג"צ 4178/04 פלוני נ' ביה"ד הרבני הגדול לערעורים, סב(1) 235, (13/12/2006)).
שאלת קיומם של תנאים אלה מן הראוי שתיבחן על פי קריטריונים סובייקטיביים. כלומר, כיצד ראו בני הזוג עצמם את מערכת היחסים ביניהם, ומבלי לחפש קריטריונים נוקשים למונחים "חיי משפחה" וכן "ניהול בית משותף" (ראו: ע"א 107/87 אלון נ' מנדלסון , מג(1) 431 (27/4/1989)).

מהם זכויות ידועים בציבור? הסדרת ירושה ופנסיה לבני זוג ידועים בציבור-מה עושים?

קרן הפנסיה כוללת, בין השאר, כיסוי ביטוחי למקרה פטירה, המבטיח תשלום לאורך שנים לבן או בת הזוג הנותר בחיים וכן לילדים. מה חשוב לשים לב ומי באמת יירש את כספי הפנסיה במקרה פטירה? במקרה של פטירת מבוטח פעיל, יקבלו שאריו (לפי התקנון) קצבה חודשית בהתאם לשכר הקובע שהיה לו בקרן הפנסיה. "אחוז הכיסוי המקסימלי בקרן פנסיה לבן או בת הזוג הוא 60% מהשכר הקובע של המבוטח. כמו כן, יתום זכאי לעד 30% נוספים מהשכר הקובע", מציין אייל סיאני, ממונה ציות ואכיפה בהלמן אלדובי קופות גמל ופנסיה בראיות לאתר ynet "אם יש יותר מיתום אחד, כל היתומים יקבלו עד 40% מהשכר הקובע".

סיאני הוסיף בראיון זה כי כי "במידה ובן או בת הזוג אינו בחיים, היתומים יקבלו 100% מהשכר הקובע. אגב, לא הרבה יודעים, אבל במקרה וסך החיסכון בקרן הפנסיה גבוה מסך הקצבאות שישולמו, יוגדלו קצבאות השארים עד לסך החיסכון".

ידועים בציבור דמי ביטוח לאומי

כדי להיות מוכרים כידועים בציבור במוסד לביטוח לאומי יש לשלוח שאלון לידועים בציבור למחלקת הביטוח הלאומי הקרובה לביתכם. מומלץ מאוד למלא את השאלון לידועים בציבור בסיוע עורך דין המתמחה בידועים בציבור. על פי חוק המוסד לביטוח לאומי רשאי לבחון את מעמדם של בני זוג ולהכירם כידועים בציבור גם באופן יזום כשיש לו מידע שממנו עולה לכאורה שהם מנהלים משק בית משותף וחיים כידועים בציבור לכל דבר ועניין.

מי זכאי לקבל את כספי הפנסיה?

דמי הפנסיה הם בנוסף לדמי ביטוח לאומי. הזכאים לכספי חיסכון פנסיוני של מבוטח בקרן פנסיה מקיפה חדשה שנפטר הינם אחד מהשלושה לפי הסדר הבא: שארים, מוטבים ויורשים.

שאירים על פי חוק. הזכאים לקבל את פיצויי הפיטורים של מי שנפטר טרם פרישתו ממקום העבודה. זהות השארים מוגדרת בסעיף 5 בחוק פיצויי פיטורים. חשוב לדעת כי כספי הפיצויים ישולמו לשארים אלו גם אם הנפטר ציווה בצוואתו להורישם לאדם אחר שאינו נכלל בהגדרת שארים לפי חוק פיצויי פיטורים.

שאירים ע"פ תקנון הקרן

נוסף להגדרת שארים לפי חוק, בתקנון קרן הפנסיה ישנה הגדרה מיוחדת לשארים – מי שנכלל לרוב בגדר שארים בקרן הפנסיה הוא אלמן / אלמנתו של מבוטח שנפטר, לרבות הידוע/ה בציבור כבן/בת זוגו/ה וילדים עד גיל 21. יצוין כי ישנן קרנות פנסיה המרחיבות הגדרה זו גם לעניין ילד חורג/מאומץ, הורה נתמך וכו'.
מתאריך 1/10/13 חל על חברות הביטוח
אין חולק כי החל מיום 1.10.13 חל על הנתבעת התקנון האחיד שהותקן על ידי "המפקח" לפי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981.
ההוראה בתקנון האחיד המסדירה את זכאותה של אלמנת פנסיונר לגמלה, מגדירה "אלמנת פנסיונר", כך:
"אלמנת פנסיונר – בת זוגו של פנסיונר ביום בו נפטר, ובלבד שהתקיימו בה אחד משני אלה:
(1) הייתה לבת זוגו של הפנסיונר לפני חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרה עימו במשך לפחות שנה אחת רצופה עד ליום בו נפטר;
(2) הייתה לבת זוגו של הפנסיונר לאחר חודש הזכאות הראשון לקצבת זקנה וגרה עימו במשך שנתיים רצופות עד ליום בו נפטר, ובלבד שביום בו נפטר הגיעה בת הזוג לגיל קצבת זקנה.
לעניין תקופת המגורים תובא בחשבון גם תקופה שבשלה חויב הפנסיונר בתשלום מזונותיה של בת הזוג לפי פסק דין של ערכאה שיפוטית מוסמכת".
"’בת זוג‘ מוגדרת כאחד משתי אלה:
א. אשתו של מבוטח או פנסיונר.
ב. מי שהוכרה כידועה בציבור כאשתו של מבוטח או פנסיונר בהחלטה של ערכאה שיפוטית המוסמכת לכך".

שימו לב שבכל הנוגע לזכויות ידועה בציבור לגבי ירושה פעמים רבות חברות הביטוח מנסות להתחמק מתשלום באמצעות טענה כי בני הזוג לא גרו יחד ולכן קיימת חשיבות לאחד כתובות. המוטבים הם מי שנקבעו על ידי העמית כזכאים לקבל את הכספים לאחר מותו. המוטבים נקבעים לרוב על ידי המבוטח בעת הצטרפותו לקרן הפנסיה, אך ניתן לשנות אותם בכל עת באמצעות הודעה בכתב לקרן. כל עמית רשאי לקבוע את מוטביו כראות עיניו ולפי חלוקה שיחפוץ, ובלבד שיש למוטב תעודת זהות או מספר עמותה/חברה/תאגיד. שימו לב שאם אתם ידועים בציבור גשו לשנות את המוטבים בקרן הפנסיה אחרת הגרושה תישאר מוטב ולא ניתן לחלוק עך כך.

יורשים על פי צוואה. מי שקבע הנפטר בצוואתו שיהיו יורשי עזבונו. יורשים אלו יוכלו לממש את זכותם על פי הצוואה באמצעות צו קיום צוואה שיוציא בית המשפט. אם אין יורשים על פי צוואה, יועברו הכספים ליורשים על פי דין.

יורשים על פי דין. הזכאים על פי חוק ירושה לקבל את רכושו ועזבונו של המנוח אם לא הותיר אחריו כל הוראה אחרת.

אולי תרצו לדעת גם על

1.  האם המכשיר הסלולרי עוזר או מזיק בזמן הליך גירושין.

(אין מאמר)

2. עורכת דין גירושין בקריית אונו, רחל שחר, מגישה אולפן המומחים. https://www.youtube.com/watch?v=sLO8VYvGQJo

(אין מאמר)

3.איך מטפלים בניכור הורי (מעודכן) עו"ד גירושין רחל שחר מסבירה.

4. . איך לא לאבד את הנכס שנתתם מתנה לילדים בזמן גירושין https://www.youtube.com/watch?v=4Y2bLHsqDz0

(אין מאמר)

5. איך מתגרשים ללא מלחמות-גירושין בטוב עו"ד גירושין רחל שחר

(אין מאמר)

.6.איך להתנהג בהליך גירושין המדיה החברתית עו"ד גירושין בקריית אונו

7. בגידות מה לא לעשות אם אני חושב שבן הזוג השני בוגד עו"ד גירושין רחל שחר

8. עורך דיו גירושין איך בוחרים עו"ד גירושין רחל שחר

9. איך אני יודע שבן הזוג שלי בוגד בי כל הסימנים לבגידה וגם הסיבות מעת עוד גירושין ומשפחה רחל שחר.

10. איך עושים צוואה נוטריונית? (מעודכן)

11. החוק ליישוב סכסוך במשפחה

12. מתנה מההורים האם זו הלוואה איך מגינים על כך (אין מאמר)

13. איך למנוע מבן הזוג לשנות מקום מגורים עם הקטינים

14. עורכת דין המדריך המלא לשיתוף בדירה מעודכן פסיקות אחרונות 2019 (אין מאמר)

15.האם חובות מההימורים הם משותפים ?

16. עורכת דין רחל שחר מסבירה האם ידועה בציבור זכאית למחצית דירה

17. איך מגישים התנגדות לצוואה? המדריך הקצר המעודכן והמומלץ 2019

(אין מאמר)

18. עורכת דין גירושין מסבירה על מרוץ הסמכויות.

19. איך אדע אם עוקבים אחרי בהליך הגירושין סרטו הדרכה. (אין מאמר)

20. איך מוחקים חובות בחוק החדש?

https://www.youtube.com/watch?v=yNAeY0ZPwrk&t=1s (אין מאמר)

21. הסכם גירושין ניהול משא ומתן לגירושין חמישה טיפים חשובים בחינם.(אין מאמר)

22. איך להימנע בעריכת הסכם גירושין סרטון חובה עורכת דין גירושין רחל שחר.(אין מאמר)

https://www.youtube.com/watch?v=qVnOidz00Rk

23. הפחתת מזונות משמורת משותפת איך מגישים (מעודכן) (אין מאמר)

24. סרטון2 בנושא בגידה (אין מאמר)

25. סרטון5 משמורת משותפת 1 (אין מאמר)

26. סרטון 4 הפרת הסדרי ראיה (אין מאמר)

27. סרטון3 הסכמים. (אין מאמר)

28. סרטון2 הסכם גירושין

https://www.youtube.com/watch?v=C3m-1TM04i0&t=1s

29. סרטון 5 ייפויי כוח מתמשך 4

30. עו"ד משפחה וגירושין מסבירה על פסק דין הבוגדת 2 של בית הדין הרבני (אין מאמר)

31. זכויות סבא וסבתא בהליך גירושין (אין מאמר)

.