איזון משאבים בין בני זוג הליך גירושין – מה התהליך וכמה זה עולה? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

איזון משאבים בין בני זוג הליך גירושין  מהי תביעה לאיזון משאבים?

חיים משותפים לאורך שנות זוגיות רבות כוללות גם צבירת זכויות משותפות.
בעת הליך גירושין, למרבה הצער, אחד מבני הזוג עלול להעלים מכם זכויות שצבר במהלך חיי הנישואין ועל כן התייעצות בנושא זכויות באיזון משאבים יכולה להיות עניין כלכלי של מאות אלפי שקלים ואף יותר מכך.

עו

על פי חוק יחסי ממון בין בני זוג, תשל"ג-1973, בעת פקיעת הנישואין, המתרחשת במקרה של גירושין או מוות של אחד מבני הזוג, יש לחלק את הנכסים והרכוש לפי הסדר איזון המשאבים המנוי בחוק. החוק, שחל על זוגות שהתחתנו לאחר שנת 1974 ושאין ביניהם הסכם ממון שנחתם טרום הנישואין, או הסכם גירושין, קובע בסעיף 5 כי יש לחלק את הנכסים והרכוש באופן שוויוני בין בני הזוג. לפי חוק יחסי ממון, במהלך הנישואין שומר כל אחד מבני הזוג על נכסיו שלו, אך בהליך הגירושין יש לבצע חלוקת רכוש שוויונית.

איך אדע על איזה חלקים תחול החלוקה השוויונית במהלך הליך גירושין?

נכסים אלה יכולים לכלול חשבונות בנק, קופות גמל, קרנות פנסיה, נכסי נדל"ן, זכויות סוציאליות ועוד. למעשה, החוק מחריג מהסדר איזון המשאבים רק נכסים שהיו בידי אחד מבני הזוג ערב הנישואין; נכסים שהתקבלו במתנה או בירושה במהלך הנישואין; גמלה המשתלמת מביטוח לאומי או  מכוח תביעת נזיקין מגוף אחר; ונכסים שהוסכם לגביהם בכתב ששווים לא יאוזן. עם זאת, במקרים מסוימים בהם מוכיח בן הזוג שהיה שיתוף בנכסים או שישנן נסיבות מיוחדות העומדות במבחני הפסיקה הרלוונטית, גם נכסים אלו ייכנסו להסדר איזון המשאבים בין בני הזוג.

על כן, תביעת איזון משאבים היא תביעה המוגשת על ידי אחד מבני הזוג להתחשבנות בעבור הנכסים המשותפים של בני הזוג במקרים של פקיעת נישואין. למעשה, במקרים של גירושין ניתן להגיש תביעות לאיזון משאבים במועד מוקדם יותר מהמועד הרשמי של תום הנישואין. חוק יחסי ממון מספק בסעיף 5א רשימת מקרים בהם בית משפט לענייני משפחה או בית דין רבני יכול לקבוע כי הזכות להגשת תביעת איזון משאבים יכולה לעמוד לבני הזוג במועד מוקדם יותר: חלפה שנה מפתיחת הליך התרת הנישואין; קיים "קרע" בין בני הזוג שבדרך כלל מתבטא במגורים נפרדים לאורך זמן; לאחד מבני הזוג ניתן צו הגנה לפי חוק מניעת אלימות במשפחה; הוגש כנגד אחד מבני הזוג כתב אישום בעבירת אלימות ועוד.

איך מחלקים פנסיה תקציבית באיזון משאבים בהליך גירושין  

פנסיה, כשאר הנכסים הנצברים במהלך החיים המשותפים של בני הזוג, נכנסת אף היא להסדר איזון המשאבים בעת פירוק השותפות על פי חוק יחסי ממון והפסיקה הרלוונטית. זאת, גם כשבן הזוג רושם את החיסכון הפנסיוני שלו על שמו בלבד. עם זאת, לאור בעיות רבות בחלוקה המעשית של הכספים הפנסיונים לאחר הגירושין, המחוקק הגדיל ועשה, וחוקק חוק המסדיר באופן ספציפי וברור את חלוקת הכספים והביטוחים הפנסיונים לאחר הגירושין. וזאת, במסגרת החוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014. 

בדברי המבוא להצעת החוק כתוב כך: "העדר אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו לפני מועד הפרישה של בן הזוג החוסך. זאת אף שזכויות אלה הן נכס בר חלוקה מכוח הלכת השיתוף או הסדר איזון משאבים בין בני הזוג". דהיינו, על אף שחוק יחסי ממון קובע בעצמו כי יש לחלק בין בני הזוג את הזכויות הפנסיוניות, יש לקבוע הסדרים בחוק לאופן החלוקה. על כן, מטרת החוק היא לקבוע הסדרים לחלוקת חיסכון פנסיוני, בין עמיתים ומבוטחי קרנות הפנסיה לבני זוגם לשעבר, כפי שקבע בית משפט בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, וזאת באמצעות הגוף המשלם. ההסדרים הקבועים בחוק זה חלים על חסכונות פנסיוניים בקרנות ותיקות, כספים שנצברו בקופות גמל, ובזכויות שנצברו בהסדר פנסיה תקציבית לפי חוק הגמלאות או חוק שירות הקבע.

על פי החוק, לאחר שניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני על ידי בית המשפט, יש לבצע הערכה אקטוארית על ידי אקטואר שנבחר במשותף. ההערכה האקטוארית משכללת את היתרה הצבורה בקרן הפנסיה, את התשואה הצפויה, את מספר שנות הזוגיות, ונתונים נוספים. לאחר שתבוצע ההערכה האקטוארית, ירשו הגוף המשלם (קרנות פנסיה, קופות גמל או המעסיק במקרה של פנסיה תקציבית) הערת אזהרה על פסק הדין, ובהיעדר התנגדות יפתח בהמשך חשבון חדש על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו באופן קבוע את החלק לו הוא זכאי בפנסיה של החוסך לפי חישוב האקטואר. ברוב המקרים, החלוקה תגרור הפחתה של שיעור מסוים מקצבת הפרישה.

איזון משאבים הליך גירושין עורכת דין לענייני גירושין רחל שחר
איזון משאבים הליך גירושין המדריך המלא

בדרך זו, נגמרת התלות של בן הזוג המתגרש בחוסך, והוא יתנהל לבדו אל מול הגורם המשלם. וכך, במקרים של פנסיה תקציבית, להנות מקצבת השארים על פי חלקו היחסי בזכויות הפנסיוניות של החוסך, אף לאחר מותו.

עם זאת, על אף האמור בסעיף 6 לחוק, במקרה של הסכמה בין שני הצדדים, ניתן לחשוב על חלוקה אחרת של החיסכון הפנסיוני. כך למשל, ניתן לבצע היוון אקטוארי, שיחשב את החלק הצפוי של הפרוד מחסכונו של החוסך, ולסכם על העברה חד פעמית של הסכום האמור בין הצדדים.

איזון משאבים בהליך גירושין מה התהליך וכמה זה עולה?

על מנת להתחיל באיזון משאבים במהלך הליך גירושין עליכם תחילה לפנות לאקטואר אשר יבצע הערכת שווי לכל זכויותיכם ובכל זה זכויות פנסיוניות, קרנות השתלמות וקופות גמל. עלות ממוצעת של דו"ח אקטואר הינה 7,500 שקלים פלוס מע"מ. חלק מהשירותים במשרדי כוללים שירותי אקטואר ולאחר פגישה עם הלקוח אני מדריכה את האטואר מהו הליך איזון משאבים בו הצדדים רוצים ולאחר מכן רושמת את זכויתיהם על פי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד- 2014. 

איזון משאבים ידועים בציבור ללא הליך גירושין

בעוד שעל זוגות שנישאו לאחר שנת 1974 חלים הכללים המפורטים בחוק יחסי ממון, על זוגות שנישאו לפני שנת 1974 ועל ידועים בציבור חלים הכללים יצירי הפסיקה של "חזקת השיתוף". על פי חזקת השיתוף, כאשר בני זוג מנהלים יחד חיים זוגיים תקינים, הכוללים מגורים משותפים ומאמץ כלכלי משותף, ישנה חזקה לפיה כל הרכוש שצברו במהלך חייהם המשותפים הם בבעלות משותפת, ובעת הפירוק צריכים להתחלק שווה בשווה.

למעשה, ההבחנה העיקרית בין המקרים שבהם חלה חזקת השיתוף אל מול המקרים הנכללים בחוק יחסי ממון, היא כי במקרים הראשונים, השיתוף בנכסים מתקיים כבר במהלך החיים המשותפים, ולא רק לאחר הפירוד. כמו כן, נטל ההוכחה להוכיח את קיומה של חזקת השיתוף על נכס מסוים מוטל על הטוען לכך להוכיח שהתקיימו התנאים להחלת החזקה.

על פי הגדרת בית המשפט, ידועים בציבור הם זוגות שאינם נשואים, המנהלים יחד חיי משפחה תקינים ומשק בית משותף. על פי הגדרת בתי המשפט בישראל, על מנת שנוכל לומר שבני זוג מנהלים תא משפחתי משותף, עליהם לנהל קשר כלכלי משותף, לחיות תחת קורת גג אחת ולקיים קשר אינטימי. עם זאת, בתי המשפט הכירו בעבר בזוגות כ"ידועים בציבור"  גם במקרים בהם הם לא גרו יחד, אך היו אינדיקציות אחרות לכך שהם מהווים משק בית משותף.

על מנת שאחד מבני הזוג הידועים בציבור יוכל לטעון שחלה חזקת שיתוף על נכס מסוים, עליו לעמוד בשני תנאים מוקדמים. עליו להוכיח כי הם קיימו חיים זוגיים תקינים, וכי היה ביניהם מאמץ כלכלי משותף לפרנסת המשפחה וקופה משותפת. המאמץ המשותף יכול לכלול תרומה לפרנסת הבית באמצעות משכורת מגורמים חיצוניים, וכן תרומה לפרנסה באמצעות ניהול משק הבית בפועל. כמו כן, לפי פסק הדין בג"ץ 2222/99 גבאי נ' בית הדין הרבני הגדול, גם במקרים בהם לבני הזוג יש חשבונות בנק נפרדים ששימשו לתחזוקת משק הבית, יכול להיות שיתוף כשיש קופה רעיונית משותפת.

כמו בהסדר איזון המשאבים, חזקת השיתוף יכולה לחול על כל הנכסים הממשיים והלא ממשיים של בני הזוג שנצברו בתקופת החיים המשותפים. כך, חזקת השיתוף יכולה לחול על חשבונות הבנק, נכסי הנדל"ן, זכויות סוציאליות, נכסי קריירה, מוניטין, אופציות ועוד. למעשה, השיתוף יכול לחול גם במקרים בהם נכס מסויים נרשם על שמו של בן זוג אחד בלבד, כל עוד ניתן להבין מנסיבות העניין שהייתה כוונה לשתף את בן הזוג השני בנכס. כך למשל, במקרים בהם הזוג מתגורר בדירת מגורים השייכת לאחד מבני הזוג לאורך זמן רב, ניתן לפעמים לטעון לשיתוף בנכס, שכן המגורים המשותפים הממושכים מקנים כוונת שיתוף.

חשוב לציין כי באופן עקרוני, חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שבני הזוג צברו לעצמם לפני תחילת תקופת הזוגיות, ולא על נכסים שקיבלו בירושה או במתנה. כמו כן, חזקת השיתוף לא חלה על נכסים שעליהם הסכימו בני הזוג שלא יהיה בהם שיתוף. על אף האמור לעיל, במקרים בהם הסכימו בני הזוג שיהיה שיתוף אף בנכסים שנצברו לפני תקופת הזוגיות, או כי מהשימוש בהם ניתן ללמוד על כוונת שיתוף, ניתן להחיל את חזקת השיתוף אף עליהם.     

איזון משאבים הליך גירושין חובות

סוגיית האיזון בחובות משתנה מעט בהתאם לכלל החלוקה שחל על הזוג – הסדר איזון משאבים או חלוקה הנובעת מחזקת השיתוף. על פי סעיף 6 לחוק יחסי ממון, בזוגות שחל עליהם הסדר איזון המשאבים, ישנו שיתוף עקרוני בחובות. דהיינו, כחלק מהסדר איזון המשאבים ינוכו החובות המשותפים, למעט אותם הנכסים שאין בהם שיתוף.

מאחורי הכרעה זו של חוק יחסי ממון, עומדת הנחת יסוד לפיה החובות שצבר הזוג במהלך חייו, בין אם מדובר בחובות לבנק בגין התנהלות שוטפת, משכנתא ועוד, הם בדרך כלל משותפים ונובעים מניהול רגיל של משק הבית. בפרשת עצמון קבע בית המשפט, כי בסוגיית שיתוף בחובות, יש לשקול את מקור החוב, טיבו, מועד היווצרותו, סטטוס הזוגיות במועד היווצרות החוב, מעורבות וידיעת בן הזוג על היווצרות החוב, גובה החוב אל מול שווי הנכסים המשותפים ועוד. כך למשל, לפי פסק הדין שניתן בעניין ציביאק, כשמדובר על חובות של עסק מפסיד, בן הזוג הטוען לשיתוף בחובות, להוכיח כי בן הזוג השני ידע והסכים לחובות הללו.

עם זאת, ובהתאם להיגיון האמור, בתי המשפט פיתחו פסיקה ענפה לגבי מקרים שבהם אין מקום להכניס חובות מסוג מסויים להסדר האיזון, כיוון שהם בהכרח אינם קשורים לניהול משק הבית המשותף: חובות שנוצרו בשל הפרת אמון, כמו מאהבות ופילגשים; חובות שנוצרו בשל עבירה פלילית של אחד מבני הזוג; חובות שנוצרו בגין פעולה קניינית שהתרחשה לאחר שהזוג הפסיק לחיות יחד; חובות שמקורם פעולות אישיות מובהקות; או חובות שנוצרו מפעולות מפוקפקות כמו הימורים. 

במקרים שבהם חל המשטר של חזקת השיתוף, החובות מוגבלים אך ורק לחובות שנצברו במהלך תקופת הזוגיות. היקף השיתוף בחובות מכורח חזקת השיתוף, נקבע על פי מידת השיתוף בנכסים. במקרה שבו השיתוף בנכסים הוא מלא, כך גם השיתוף בחובות. במקרים בהם יש פירוד לגבי השותפות בנכס מסוים, כך יהיה גם לגבי החובות הקשורים לאותו נכס. במשטר של חזקת השיתוף, הוכחת הטענה שחוב מסוים אינו משותף, מוטל על הטוען להיעדר שיתוף.

איזון משאבים היוון הליך גירושין איך נעשה?

נכסים מסוימים אינם ניתנים לחלוקה פשוטה בין בני הזוג. שלא כמו חשבון בנק, דירה או רכבים שניתנים לחלוקה מיידית בין בני הזוג, זכויות פנסיוניות אינן מבשילות בהכרח במועד הפירוד. על פי חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו והגישה הרווחת בפסיקת בתי המשפט, יש לאזן את הזכויות הפנסיוניות רק במועד התממשות הזכות, באמצעות הגורם המשלם, כפי שהוזכר לעיל.

עם זאת, במקרים שבהם הצדדים מסכימים, או שבתי המשפט מכריעים שמתקיימות נסיבות המצדיקות זאת (כגון מקרים בהם יש פערים כלכליים משמעותיים בין הצדדים או שבן הזוג בעל החיסכון הפנסיוני הוא עתיר נכסים), ניתן להוון את הזכויות הפנסיוניות כבר במועד הפירוד. דהיינו, לחשב את הערך העתידי של הזכויות הפנסיוניות של בן הזוג, ולהעביר אותן לבן הזוג כבר במועד הפירוד. במצב כזה, אקטואר מוסכם יקבע את הסכום המגיע לכל אחד מבני הזוג מקרן הפנסיה. בן הזוג בעל הזכות הפנסיונית המדוברת יעביר את הסכום האמור באופן חד-פעמי לפרוד, שבתמורה לא יזכה להיפרע מהכספים שיצטברו בקרן הפנסיה או בקופת הגמל בעתיד.

לשיטה זו יתרונות וחסרונות. במקרים שבהם ישנם פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג, ואחד מבני הזוג צריך ממון לשם קניית דירת מגורים או כיוצא בזה, ובעל החיסכון הפנסיוני יכול להרשות לעצמו לפדות את החלק של אותו בן זוג, סכום חד-פעמי משמעותי כתוצאה מהיוון יכול לסייע לו מאוד. מאידך, אותו בן הזוג יפסיד את זכותו לגמלה חודשית שעשויה לסייע לו להתקיים לאחר גיל הפרישה. כמו כן, ברוב המקרים, לבני הזוג אין מספיק נכסים על מנת לבצע היוון של חסכונות פנסיוניים. מאידך, היוון טומן בחובו יתרון בדמות ניתוק קל ומהיר של הקשר בין בני הזוג הפרודים, שלרוב אינם מצויים ביחסים טובים.

איך רושמים פסק דין איזון משאבים  הליך גירושין

כשבני הזוג הנפרדים מעוניינים לבצע התחשבנות הדדית בנוגע לרכוש המשותף, עליהם להגיש לבית המשפט הסכם איזון משאבים, אותו יאשר בית המשפט, ויעניק לו תוקף של פסק דין. במקרים בהם אין הסכמה על הסדר איזון המשאבים, יכול אחד הצדדים להגיש תביעה לבית המשפט. במקרה כזה, חוק יחסי ממון מתיר לשופטים בסעיף 8 לקבוע כי נכסים מסוימים לא יכנסו להסדר; לקבוע שהנכסים לא יחולקו באופן שוויוני; לקבוע מועד מסוים למדידת שווי הנכס ועוד. כאמור לעיל, במקרה של איזון הזכויות הפנסיוניות, יש להגיש את פסק הדין לאיזון משאבים לגורם המשלם, שירשום הערת אזהרה על החיסכון בטרם יחלקו.

איך קובעים מה מועד הקרע לצורך איזון משאבים

הסדר איזון המשאבים והערכת שווי הנכסים שבהסדר נקבעים לפי שווים במועד הקרע. על פי סעיף 5 לחוק יחסי ממון, ברירת המחדל לעריכת איזון המשאבים הינה מועד פקיעת הנישואין או התרתם. החריגים לכלל זה המאפשרים להקדים את מועד הקרע מנויים בסעיף 8, וביניהם ניתן למצוא את מועד הפירוד הפיזי בין בני הזוג או נקודת הזמן שבה היחסים נגמרו ורוקנו מתוכן. כמו כן, יש פעמים שמועד הקרע הוא מועד הגשת התביעות להסדר המשאבים.

לקביעת מועד הקרע עשויות להיות משמעויות כלכליות רבות. כך למשל, אם נקבע שמועד הקרע חל בתאריך מסוים, יכול אחד מבני הזוג להרוויח או להפסיד משמעותית במקרים של אובדן או עליית ערך של נכס. כמו כן, במקרים שבהם נקבע שמועד הקרע היה מוקדם, יוכל להנות בן הזוג מכספים שנמשכו על ידי בן הזוג השני לאחר אותו מועד, ועוד שלל מקרים אפשריים בהם למועד הקרע תהיה משמעות כלכלית אדירה ועשויה לשנות לחלוטין את הפול ממנו מתבצע הסדר איזון המשאבים.

במרבית המקרים, בתי המשפט קובעים כי מועד הקרע הוא יום הפירוד הפיזי, או מועד הגשת התובענות. על אף האמור, בשנים האחרונות, שופטים רבים בבתי דין לענייני משפחה מקדימים את מועד הקרע למועד שבו הנישואין רוקנו מתוכן. כך למשל, מקרים שבהם בני הזוג מתנהלים כ"פרודים" גם שעה שהם חולקים את אותה קורת גג.

איזון משאבים כספי ירושה מצגת מלאה

לנוכח חשיבות הנושא ערכנו בעבורכם מצגת הנוגעת לנושא איזון משאבים וכספי ירושה בגירושין

עו"ד רחל שחר איזון משאבים בהליך גירושין כספי ירושה

 

איזון משאבים איך נדע מתי לפנות לעורך דין גירושין

עוד לפני שהתחלתם הליך גירושין מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני גירושין אשר יכול להאיר את עיניכם באשר לסוגיות אשר צפויות לעלות במהלך הליך הגירושין.

כאמור לעיל, כאשר מוגשת תביעה לאיזון משאבים, רכושם המשותף של בני הזוג – אותו צברו לאורך שנים – צפוי להתחלק בין השניים על בסיס החלטת בית המשפט. לא צריך ללמוד משפטים על מנת להבין שלתוצאות ההליך המשפטי צפויות להיות השלכות כלכליות כבדות משקל על בני הזוג – ביחד ולחוד.

אי לכך, לכל צד להליך, כלומר לבן ובת הזוג, קיים הכרח של ממש לפנות אל משרדו של עורך דין גירושין בעל ניסיון רב וידע מקצועי בכל הנוגע לאיזון משאבים, עוד בטרם פתיחת ההליך המשפטי וזאת על מנת להביא לתוצאות המקסימליות שיובילו למינימום פגיעה כלכלית. רצוי גם לבחון האם עורך הדין ניחן ברגישות הנדרשת, הואיל ומדובר כאמור בהליך שעשוי לגרום להשלכות רגשיות לא מעטות.

איזון משאבים הליך גירושין פסקי דין מלאים להורדה

לנוחותכם ריכזנו עבורכם מספר פסקי דין באורך מלא.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.