איזון משאבים לפני גירושין 2023 הדרך הקלה הפשוטה והמשתלמת להבין מה כדאי לעשות | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

איזון משאבים במהלך גירושין מה זה בכלל?

איזון משאבים לפני גירושין הוא כלל משפטי הקובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (עקב גירושין או מוות של אחד מבני הזוג).

על פי איזון משאבים, במהלך הנישואין, שומר כל אחד מבני זוג על זכויותיו ברכושו שלו, והשיתוף בין בני הזוג מתרחש רק עם פקיעת הנישואין.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

במועד ביצוע ההסדר, מתבצעת הערכת שווי לנכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד).

נכסי בני הזוג מחולקים ביניהם שווה בשווה, כך שאם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, הוא ישלם לבן הזוג השני את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי.

גם הלוואות שניטלו על ידי בני הזוג מאוזנות באיזון משאבים ואף כתבנו על כך מאמר

למרות האמור לעיל, בית המשפט יכול להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית

ישנם נכסים שאינם נכללים בהסדר איזון המשאבים, ובמועד הפרידה בן הזוג שהם שייכים לו בלבד לא יידרש לחלוק בהם עם בן הזוג השני או לשלם הפרשי איזון בגינם.

עם זאת, בן הזוג השני יכול לנסות ולהוכיח כי התקיים שיתוף בנכסים אלה, או שהתקיימו נסיבות המצדיקות סטייה מחלוקה שוויונית.

איזון משאבים לפני גירושין על איזה נכסים זה חל?

הסדר איזון משאבים חל על בני זוג שנישאו לאחר יום 01.01.1974 ולא ערכו ביניהם הסכם ממון תקף, או שלא הגיעו להסכמה על אופן חלוקת הרכוש ביניהם בהסכם הגירושין.
נכסים שהסדר איזון המשאבים חל עליהם
הסדר איזון המשאבים חל על הנכסים שבבעלות כל אחד מבני הזוג, למעט נכסים שההסדר אינו חל עליהם, כמפורט בהמשך, ועל נכסים השייכים לשני בני הזוג במשותף, שנצברו מתחילת הנישואים ועד למועד שבו הסתיימה המערכת הזוגית בין בני הזוג.
נכסים אלה יכולים להיות נכסי מקרקעין, חסכונות, ניירות ערך, כלי רכב וכדומה.
אם מדובר בזכויות עתידיות כגון פנסיה, ביטוח מנהלים, פיצויי פרישה, קרנות השתלמות, קופות תגמולים – השיתוף בנכסים אלה יחול רק לגבי הכספים שנצברו בהם בתקופה שבה ניהלו בני הזוג חיי שיתוף. השיתוף בזכויותיו העתידיות של בן הזוג השני היא סוגיה מורכבת, ורצוי לפנות לייעוץ משפטי בנושא.
רכוש שהגיע לידי אחד מבני הזוג במהלך הנישואין ייחשב ברוב הפעמים כרכוש משותף, גם אם נרשם על שם אחד הצדדים בלבד, למעט במקרים שיתוארו בפסקה הבאה.
איזון משאבים לפני גירושין על איזה נכסים זה חל

נכסים שהסדר איזון משאבים אינו חל עליהם

הסדר איזון המשאבים לא יחול על כל אחד מהנכסים הבאים:
נכסים שהוסכם בין הצדדים בכתב (לא בהכרח בהסכם ממון) כי לא יהיו משותפים.
כספי גמלה המגיעים לאחד מבני הזוג מהמוסד לביטוח לאומי.
פיצוי כספי שנפסק או מגיע על-פי חוק לאחד מבני הזוג בשל נזקי גוף או מוות.
הנכסים הבאים, במקרה שלא היתה כוונה לשתף בהם את בן הזוג השני:
נכסים שהיו בבעלות כל אחד מבני הזוג לפני הנישואין ונשארו בבעלותו במהלך הנישואין
נכסים שהתקבלו בירושה במהלך הנישואין
נכסים שהתקבלו במתנה במהלך הנישואין
איזון משאבים לפני גירושין

איזון משאבים מקרה מהפסיקה?

איזון משאבים בין בני זוג אחד המקרים המעניינים שהגיעו לאולמו של כבוד השופט איתי כץ בבית המשפט לענייני משפחה בירושלים.
באותו מקרה טענה האישה כי את כספי ההשתלמות שצברה במשך השנים אין לאזן בין הצדדים ואילו הגבר טען שאת הפנסיה שלו כקצין משטרה הוא מבקש להשאיר לעצמו. מה קבע בית המשפט?
איזון משאבים לפני גירושין מקרה מהפסיקה

איזון משאבים לפני גירושין מהווה אחת הסוגיות המעניינות בנושא גירושין.

במקרה אשר הובא בפני בית המשפט מדובר היה בבני זוג שנישאו ברבנות כדת משה וישראל ומנישואיהם נולדו שלושה ילדים שהינם כולם  כיום בגירים.
הבעל,  קצין משטרה, פרש לפנסיה מוקדמת בשנת 2000 , בגיל 50, ואילו התובעת עובדת כמורה.
אין חולק כי גובה קצבת הפנסיה של הנתבע  היא בסך כ-  8,000 ₪ נטו.
האישה טענה כי אין לאזן את קרן ההשתלמות שלה וכי על בית המשפט להורות כי קרן ההשתלמות תישאר כולה שאלה.
איזון משאבים לפני גירושין מקרה מהפסיקה

איזון משאבים וחלוקת פנסיות לפני גירושין האם אפשרי?

אמנם תנאי להפעלת סמכות ביהמ"ש לפי סע' זה היא בקשה שמוגשת לאחר פקיעת הנישואין אולם משהצדדים מסכימים לאיזון משאבים לפני הגירושין אז אין כל מניעה שביצוע איזון המשאבים ייעשה לפני הגירושין.
טרם הפקיעה, אין כל מניעה לדון בטענות על פי סע' 8 הנ"ל .
זכותו של כל אחד מבני הזוג למחצית מן הזכויות שנצברו על ידי בן זוגו  החל מיום הנישואין ועד למועד הקובע , ובכלל זה זכותו למחצית זכויות סוציאליות ממקום העבודה, הינה זכות מושרשת בדין.
יחד עם זאת פסק דין לידאי קובע כי זכות זו ניתנת למימוש רק בעת הבשלתה כפי שנקבע כפי שנקבע בע"א לידאי נ' לידאי.
זכות לאיזון משאבים לפני גירושין.
  1. אמנם תנאי להפעלת סמכות ביהמ"ש לפי סע' זה היא בקשה שמוגשת לאחר פקיעת הנישואין אולם משהצדדים מסכימים לאיזון משאבים לפני הגירושין אז אין כל מניעה שביצוע איזון המשאבים ייעשה לפני הגירושין.
  2. טרם הפקיעה, אין כל מניעה לדון בטענות על פי סע' 8 הנ"ל .

זכותו של כל אחד מבני הזוג למחצית מן הזכויות שנצברו על ידי בן זוגו  החל מיום הנישואין ועד למועד הקובע , ובכלל זה זכותו למחצית זכויות סוציאליות ממקום העבודה, הינה זכות מושרשת בדין.

יחד עם זאת פסק דין לידאי קובע כי זכות זו ניתנת למימוש רק בעת הבשלתה כפי שנקבע כפי שנקבע בע"א לידאי נ' לידאי.

האם קרן השתלמות של בני זוג חלה בגדר איזון משאבים?

קרן ההשתלמות של האישה האם חלה בגדר איזון משאבים? התשובה היא כן למעט חריגים

  • התובעת, האישה, טענה בבית המשפט  טוענת כי יש להוציא את קרן ההשתלמות הרשומה על שמה ובה נצברו כספים בסך 53,342 ₪ (נכון ליום 01/01/06), מגדר הנכסים ברי האיזון.
  • האישה טענה כי היא זקוקה לכספים אלה למימון שנת השבתון אליה היא מתעתדת לצאת ועל כן אין לכלול כספים אלו במסגרת איזון המשאבים.  בסע' 15 לסיכומיה  טענה כי אין לראות בקרן השתלמות זו נכס בר איזון: "שכן כספי קרן ההשתלמות נועדו למימון משכורותיה בשנת השבתון, אין מדובר אפוא ב-"תוכנית חסכון" כלשאר העובדים במשק, אלא שלעובדי הוראה מדובר בתחליף למשכורות במשך שנת השבתון"

בית המשפט דוחה את טענת האישה שקרן ההשתלמות מיועדת עבור שנת השבתון וקובע כי אין להוציא את קרן ההשתלמות של התובעת ממסת הנכסים ברי האיזון.

המסקנה באופן חד משמעי קרן ההשתלמות נכנסת לגדר איזון משאבים של בני זוג

איזון קרן השתלמות פסקי דין

טענה דומה לזו שטוענת התובעת נטענה בפסק דין  פלוני נ' פלונית, [פורסם בנבו]. שם טענה האישה , אף היא מורה במקצועה, כי אין לכלול במסגרת איזון המשאבים את הכספים שנצברו לזכותה בקרן ההשתלמות.

כל זאת לטענתה מאחר ואלו ניתנים למימוש לצורך שנת שבתון בלבד כב' השופטת ח' ריש-רוטשילד דחתה את טענת האישה וקבעה כי קרן השתלמות נכנסת בגדר מסת הנכסים המשותפת של בני הזוג:

קרן ההשתלמות היא נכס שמתחלק חצי חצי בהליך גירושין כך עולה מכל פסקי הדין וזאת למעט חריגים מעטים מאוד בהם לא מחלקים את קרן ההשתלמות
אנו עוסקים בדיני משפחה על כל גווניה ונשמח לסייע באמצעות עורך דין בכל עניין 052-4616973
אנו עוסקים בדיני משפחה על כל גווניה ונשמח לסייע בכל עניין 052-4616973

"בשורה של פסקי דין…הוכרו נכסי העתודה הכלכלית של המשפחה כנסים ברי-שיתוף וברי-איזון…בין נכסים אלו נכללת גם הזכות לקרן השתלמות. אכן, קיימות מגוון של קרנות השתלמות חלקן קרנות חיצוניות למעביד, חלקן מהוות חלק מהמעביד, חלקן מגבילות את הצרכים להם יכול העובד למשוך הכספים וחלקן אינן מגבילות האמור. השאלה אם יש מקום להבחין בין הסוגים השונים של קרנות השתלמות נידונה על ידי בית המשפט העליון בהרחבה בפסקי הדין …… אמנם הדיון בפסקי דין אלו נסב על שאלת החיוב במס של הכספים להם זכאי הנישום מהקרן אולם, אין ספק שמניתוח מהות קרן ההשתלמות והיחס המשפטי לקרן ניתן ללמוד גם לענייננו"

גם כבוד השופט מאיר שמגר התייחס לסוגיית קרן ההשתלמות איזון משאבים בין בני זוג כדלקמן:

" קרן ההשתלמות היא חלק ממכלול היחסים שבין עובד ומעביד, ואף שיעור הסכום המופרש אליה נקבע במשא והמתן על השכר. לצורך ההשתלמות, שהיא הוצאה ליצור הכנסה, אין חשיבות רבה לקיומה של הקרן; עיקר חשיבותה לעובד מתמצית בנכונות לדחות קבלת חלק מהשכר ביחד עם הפטור על הסכום הנדחה. זהו מעין חיסכון של העובד, אם אצל המעביד ואם אצל גוף הנפרד ממנו. המחוקק לא ראה להפריד בין סוגים שונים של קרנות השתלמות; איני סבור שיש לעשות זאת גם בדרך של פרשנות שיפוטית….".

וממשיכה השופטת וקובעת בעניין קרן השתלמות איזון משאבים בין בני זוג

משהורינו, כי זקיפת ו/או הפרשת סכומים לקרן השתלמות מהווה חלק מהכנסות העובד מעבודתו אשר קבלתן נדחית, הרי מדובר למעשה ב"חסכון" המהווה חלק מהנכסים המשפחתיים שיש לאזנם העובדה שדרך המימוש של הכספים הוגבלה יש בה כדי להשפיע על שווי הזכות לאיזון.

כך, למשל, ברור הוא שאם משיכת הכספים במזומן גורמת לחיוב כלשהו במס הרי הזכות שתעמוד לחלוקה תהא בניכוי המס שיש לשלם במקרה של מימוש כאמור, אולם, אין בה כדי לגרוע מהיות הנכס בר איזון".  (ההדגשות שלי-א.כ)


לאור זאת בית המשפט קובע כי במקרה הספציפי הזה קרן ההשתלמות תאוזן בין הצדדים.

יחד עם זאת קיימים מקרים בהם בית המשפט החליט לסטות מחוק יחסי ממון ןלא לאזן חצי חצי את נכסי בני הזוג ועל כך במאמרים נוספים באתר שלי.

איזון משאבים לפני הגירושין האם אפשרי?

באופן כללי הפסיקה קובעת שזכויות פנסיה שצבר בן-זוג בעבודתו במהלך חיי הנישואין הינם נכסים ברי שיתוף/ברי-איזון, בין שגמלו ובין שטרם גמלו וזאת, נוכח ראייתן של זכויות אלה חלק מהתמורה הכוללת שקיבל בן-הזוג בגין עבודתו.

ניתן לאזן זכויות פנסיה לפני גירושין וזאת על פי תיקון בחוק שחוקק במדינת ישראל
קיימת חשיבות רבה להתעדכנות בשינויים בפסיקה בדיני משפחה ונשמח לסייע באמצעות עורך דין
קיימת חשיבות רבה להתעדכנות בשינויים בפסיקה בדיני משפחה ונשמח לסייע באמצעות עורך דין

התובעת טענה כי  כי יש לערוך איזון של הפנסיות של הצדדים על פי ממצאי חוות הדעת של האקטואר שמונה על ידי בית המשפט. הנתבע מצידו מבקש שלא לתת לאישה את פנסיית המשטרה שלו ומבקש מבית המשפט לסטות מהסדר איזון משאבים של חצי חצי  וזאת, בשל מצבו הבריאותי נוכח האירוע המוחי שפקד אותו.

בית המשפט דוחה את בקשתו לאיזון לא שוויוני של הפנסיות וקובע כי ממועד יציאתה של התובעת לגמלאות ממשרד החינוך תהא התובעת זכאית למחצית מהפנסיה של הנתבע שנצברה בתקופה ממועד הנישואין ועד למועד הקרע דהיינו, יום 01/01/06,  והנתבע יהיה זכאי למחצית מהפנסיה של התובעת שנצברה ממועד הנישואין ועד מועד הקרע.

האם העמוד סייע לכם?

 עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עדכון אחרון 23/04/22 שעה 09:47

אודותינו

עזרה

מי אנחנו?

אודות משרד עורך דין דיני משפחה ונוטריון רחל שחר

נגישות

מדיניות האתר

עדכונים אחרונים

תנו לנו משוב!

זיקנה והזדקנות

תפריט ראשי

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"ל

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד גירושין ונוטריון רחל שחר עורך דין דיני משפחה  052-4616973

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.