ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין, איך מתגוננים – המדריך המלא | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מאמר סקירה עדכנית של פסיקות ומבחנים שיפוטיים לביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין

חתימת הסכם גירושין כרוכה בלא מעט תשומות כלכליות משפטיות כמו גם תעצומות נפש שנלוות להליך המשפטי.
על כן ברורה לחלוטין התדהמה שאוחזת באדם שחותם על הסכם גירושין ולאחר מכן "זוכה" לקבל תובענה לביטול הסכם הגירושין שנחתם כדין.
מטרת מאמר זה הינה לתת הסבר מלא ומקיף על גישת הפסיקה בבתי המשפט לענייני משפחה

עו

בתמצית ייאמר כי במשפט הישראלי כמו גם בשיטות משפט נוספות ובהן הבריטית והקונטיננטלית המדיניות השיפוטית היא לא להיעתר לביטול הסכמים שקיבלו תוקף של פסק דין בבית משפט בין אם מדובר בהסכמים בתוך המשפחה ובין אם מדובר בהסכמים מסחריים.

הסיכוי לביטול הסכם גירושין הוא נמוך ביותר ובסטטיסטיקה של מערכת המשפט הישראלית קיימים מקרים בודדים בשנה של ביטולי הסכם גירושין.

הכלל הנקוט במערכת המשפט הישראלית הוא כי הסכמים יש לכבד ודאי הסכמי גירושין שההתחייבויות בהם שלובות זו בזו.

  "… הלכה היא שהמבקש לבטל הסכם גירושין שאושר ושניתן לו תוקף של פסק דין בשל פגם ברצון, נדרש לעמוד בנטל ראיה גבוה, זאת בשל אופיו הסופי וההסכמי של הסכם הגירושין בין הצדדים שקיבל תוקף של פסק דין, הצורך בהגנה על הציפיות הסבירות של בני הזוג, והקושי להשיב את המצב לקדמותו … וככלל, הפסיקה רואה בהסכם גירושין אשר כורך סוגיות ממוניות במקרה דנן, כהסכם שאינו ניתן להפרדה לחלקים, שכן הסכם זה כולל התחייבויות שלובות זו בזו… אולם, הגם שביהמ"ש אישר את הסכם הממון בין הצדדים ואף נתן לו תוקף של פס"ד, אין ההסכם חסין באופן מוחלט מפני ביטולו, ואין בכך כדי למנוע מאחד המתקשרים בהסכם לטעון לפגם בכריתתו בהתאם לעילות המנויות בחוק החוזים, אם נפל פגם מהותי בעת כריתתו "

יחד עם זאת אם הוגשה נגדכם תובענה לביטול הסכם גירושין או שמאיימים עליכם בתובענה כזו עליכם להימנע משיחות עם בן הזוג ולגשת לייעוץ משפטי מסודר.

קריאת המאמר תסייע לכם, להבנתי, משמעותית בהבנת הסיכון המשפטי שאתם חשופים אליו.

ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מה נטל הראייה הנדרש?

בתמצית: נטל הראייה קשוח מאוד. לא בלתי אפשרי אבל קשוח.

ביחס לנטל הראייה המוטל על תובע לביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פס"ד נקבע בעמ"ש ת"א 11337-06-10 פלוני נ' פלונית [פורסם בנבו] (ניתן ביום 29.4.2012), כדלקמן:

"… הלכה היא שהמבקש לבטל הסכם גירושין שאושר ושניתן לו תוקף של פסק דין בשל פגם ברצון, נדרש לעמוד בנטל ראיה גבוה, זאת בשל אופיו הסופי וההסכמי של הסכם הגירושין בין הצדדים שקיבל תוקף של פסק דין, הצורך בהגנה על הציפיות הסבירות של בני הזוג, והקושי להשיב את המצב לקדמותו (ראו א' גריידי הסכם ממון וגירושין, אישור וביטול (תשס"ט-2009) עמודים 142-139 וההפניות שם) (להלן: גריידי, הסכם ממון).

וככלל, הפסיקה רואה בהסכם גירושין אשר כורך סוגיות ממוניות במקרה דנן, כהסכם שאינו ניתן להפרדה לחלקים, שכן הסכם זה כולל התחייבויות שלובות זו בזו .

אולם, הגם שבית המשפט אישר את הסכם הממון בין הצדדים ואף נתן לו תוקף של פס"ד, אין ההסכם חסין באופן מוחלט מפני ביטולו, ואין בכך כדי למנוע מאחד המתקשרים בהסכם לטעון לפגם בכריתתו בהתאם לעילות המנויות בחוק החוזים, אם נפל פגם מהותי בעת כריתתו ראו לעניין זה בע"מ 1277/07 (ת"א) פלונית נ' פלוני (לא פורסם, [פורסם בנבו], 18.8.2009) עמוד 20]"

הרציונל הנלמד מפסק-הדין הוא כי בהעדר טעם מיוחד, לא תתקבלנה טענות כנגד פסק-הדין המאשר ונותן תוקף של פסק-דין בשל פגם בכריתתו, ועל הטוען לבטלות ההסכם, לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד. לעקרון זה משמעות רבה מקום בו עסקינן בהסכם בין בני זוג

אשר על כן ולאור הפסיקה הענפה בעניין זה, נקבע שיש להצביע על טעמים כבדי משקל לשם הצדקת ביטול פס"ד לגירושין שניתן בהסכמה, ובין היתר לאור צפיות הצד שכנגד לסיום ההליכים וקיום ההסכם. בעניין זה נקבע בע"א 2495/95 בן לולו נ' אליאס, נא (1) 577 {פמ"מ – 21/5/1997}):

"… יש ליחס משקל ניכר לערך בדבר סופיותן של פשרות … יש להביא בחשבון את מרכזיותו של ערך זה מבחינת הצדדים לפשרה. ההגנה על ערך זה חיונית, כדי להגשים את הציפיות הסבירות של הצדדים להסכמי פשרה. תכונה מרכזית של הסכמי פשרה… היא הסופיות שלהם. בשל כך נקבע בהסכמי פשרה… כי יש בהם הסדר סופי ומוחלט של הסכסוך בין הצדדים… יש בכך כדי להצביע על הצורך בקיומם של טעמים כבדי משקל אשר יצדיקו את המסקנה כי דין ההסכם להתבטל".

זאת ועוד, באשר להסכמי גירושין נקבע לא אחת שאלה כוללים מארג של הסכמות, בהתאם לוויתורים שעשה כל אחד מהצדדים. על כן, ובמיוחד לאחר הוצאתו לפועל, ולכל הפחות חלקו, לא ניתן לבטלו בנקל, תוך הדגשת העיקרון לפיו לא ניתן להפריד בין חלקי הסכם הממון והגירושין. (ראה: מנשה נ' מנשה, לח(4) 635 {פמ"מ – 31/1/1985}).

ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין -מקרה מספר אחת

בני זוג החליטו לקיים נישואין פתוחים וחיו כך שנים ארוכות. בשלב כלשהו הבעל החל לקנא ולעקוב אחרי האישה וצילם אותה עם בן זוגה מזה שנים. למרות ההסכמות על נישואין פתוחים, האירוע החליט הבעל להתגרש והודיע לאישה כי אם לא תחתום על הסכם גירושין על פי נוסח שיכתיב עורך הדין שלו, יפיץ בקרב בני המשפחה את התמונות האינטימיות. האישה נבהלה וחתמה על הסכם הגירושין.

לאחר מספר חודשים הגישה תביעה לביטול ההסכם.

למרות נסיבות המקרה החריגות בית המשפט לענייני משפחה דוחה גם במקרה זה את התביעה לביטול הסכם הגירושין שקיבל תוקף של פסק דין וקובע:

המסקנה המשמעותית שחוזרת על עצמה בפסק דין זה היא שהחומות המשפטיות המוצבות כנגד מי שרוצה לבטל הסכם גירושין גבוהות במיוחד ולכן אם הוגשה נגדכם תובענה לביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין המלצתי הראשונה היא  תנשמו.

החשיפה המשפטית לא באמת כזו מבהילה. זה בהחלט לא אומר שלא צריך לגשת לייעוץ משפטי אבל הבהלה מיותרת.

כותב כב' השופט ארז שני:

"שוב ושוב נזדמן לי לכתוב על הסוגיה….. עד שנדמה לי כי תובענות לביטול הסכם הפכו שכיחות מידי בניגוד למדיניות השיפוטית הראויה, הקובעת כי יכול אדם להסתמך על הסכם ממון אשר אושר ולצפות כי זה לא יבוטל, אלא בנדיר שבנדיר ….. 

הסכם ממון אינו עניין לשיטת "מצליח" וצריך זה המבקש לבטלו, לשקול שוב ושוב ושוב טרם יגיש עתירה שכזו.

 

ההלכה המשפטית גורסת, כי פסק-דין המאשר הסכם פשרה אליה הגיעו הצדדים שונה מבחינות רבות מפסק-דין "רגיל". פסק-דין שכזה מורכב משני חלקים : החלק ההסכמי – ההסכם והוראותיו שבין בעלי הדין, והחלק השיפוטי – החלטת בית המשפט אשר נתן להסכם תוקף של פסק-דין ( נשר נ' שיבלי [פורסם בנבו] {פמ"מ – 26/12/2005}).

הסכם ממון שאושר, בדומה להסכם שקיבל תוקף של פסק-דין, אף הוא מתאפיין בשני המאפיינים – הפן ההסכמי והפן השיפוטי. יחד עם זאת, יש לשים לב להבדל הקיים בין הסכם ממון שאושר לבין הסכם שקיבל תוקף של פסק-דין. הראשון איננו פסק-דין לגופו:

"אין הוא מכריע במחלוקת שבין הצדדים. אין בית המשפט בודק את תוכנו של הסכם הממון המובא בפניו לשם תוכנו ואין הוא אמור לאשר את תוכנו. כל שעושה בית המשפט הוא מתן אישור להסכם, לאחר שנוכח שבני הזוג עשו אותו בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו".

להסכמי ממון ניתן בפסיקה מעמד מיוחד, וזאת מאחר ועל בית המשפט המאשר הסכמים אלה ונותן להם תוקף משפטי, לעמוד בשלושה תנאים מקדמיים:

האישור יבוצע בנוכחות בני הזוג, באולמו של בית המשפט, כדי שבית המשפט יברר עם הצדדים כי ערכו וחתמו על ההסכם בהסכמה חופשית.

על בית המשפט במעמד האישור להשתכנע כי בני הזוג הבינו את משמעות ההסכם עליו חתמו, ואת תוצאות הוראותיו

עוד בטרם אישורו של ההסכם, על בית המשפט להסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם, עליו חתמו

בכך כאמור קיים ייחוד בהליך אישורו של הסכם ממון, לעומת הסכמי פשרה בין צדדים  בהליך אזרחי כלשהוא. הדגש הינו שבית המשפט ייווכח בכלים העומדים לרשותו, כי על הצדדים להסכם הממון לא נכפו תנאים, עליהם לא הסכים מי מהם, וכי אכן עמדו על משמעותו של ההסכם ותוצאותיו, טרם חתמו עליו. (קהלני נ' בית הדין הרבני הגדול [פורסם בנבו] {פמ"מ – 24/12/2006}).

ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין מקרה מספר 2 ויתור משמעותי על זכויות האם יקנה ביטול הסכם בדיעבד?

בני זוג הסכימו ביניהם שכנגד ויתור על כתובה יוותר הבעל על זכויותיו בדירה. לאחר מכן הבעל התחרט והגיש תובענה לביטול ההסכם. גם במקרה זה התובענה נדחתה על כרעיה ועל קרביה.

במסגרת ההסכם, הסכימו הצדדים להתגרש, והנתבעת הסכימה בין היתר לוותר על כתובתה, תוספת כתובתה ומזונותיה, כפוף להוראות ההסכם ולסידור הגט (סעיף 3 להסכם).

משמורת הקטינים נקבעה אצל האם תוך שזמני השהות עם האב במהלך השבוע נקבעו ליומיים בשבוע כולל לינה, ובכל סוף שבוע שני. כן הסכימו ההורים על סכום מזונות יסודי של 1,600 ₪ לחודש עבור כל קטין  שישלם התובע לנתבעת (ובסה"כ 3,200 ₪) ועל נשיאה שוויונית בהוצאות הרפואה והחינוך החריגות. בסוגיות הרכוש נקבעו בהסכם הוראות הן לעניין הבית, הן לעניין התחייבויות הצדדים והן לעניין יתר נכסיהם הפיננסיים. נקבע כי " …מלוא הזכויות בבית תעבורנה לזכות האישה בלבד, אגב גירושין, כך שלבעל לא תהינה עוד כל זכויות בבית. העברת זכויות זו נעשית כנגד ויתור האישה על מלוא זכויותיה בזכויות הבעל שהצטברו לו ב XXX ובכל מוסד אחר וכנגד ויתור האישה על כל טענה ביחס לזכותה לכתובה/תוספת כתובה…." (סעיף 31 להסכם). עוד נקבע כי תכולת הבית "..תהיה בעיקרה לאישה ולילדים אך מובהר כי הבעל ייקח עימו במועד עזיבתו את הציוד האישי שלו (בגדים, כלי עבודה וכדומה) וכן פריטי חשמל ואביזרים אחרים שקיימים ב'כפילות'…" (סעיף 37 להסכם). באשר לרכב הצדדים, XXX שנת ייצור 2017, הוסכם שהזכויות בו תהיינה לנתבעת ולצד זאת הנתבעת נטלה על עצמה את המחוייבות לכלל תשלומי ההלוואה בגין הרכב (סעיף 38 להסכם). בהקשר זה, בין היתר הבהיר סעיף 39 להסכם כי "…הבעל זכאי למכונית ממקום עבודתו (XXX)…" (שם). בנוסף קבע פרק ט' להסכם כי לצדדים הלוואות ויתרות חובה בסך כולל של כ- 200,000 ₪ (לרבות יתרת חובה בחשבון המשותף בסך כ- 40,000 ₪), והתובע נטל על עצמו אחריות לפירעונן (שם). מעבר לאמור הבהיר פרק י' להסכם כי כל צד יוותר עם מלוא זכויותיו הסוציאליות והפנסיוניות וכי הנתבעת מוותרת על כל טענה בדבר פערי שכר בין הצדדים. הבעל הגיש תובענה לביטול הסכם גירושין. הבעל טען כי התובע מייחס לנתהאישה הטעתה אותו בכל הנוגע לשכרה; טען שחתם על ההסכם במצב של אי גמירות דעת מאחר שלא ידע את מלוא תמונת המצב העובדתית ולאור מצבו הנפשי הנטען ; ייחס לאשתו עושק שכן היה מודע לזכויותיו ושעה שלא היה מיוצג ; טען להיעדר סבירות של ההסכם עצמו ; וטען להיעדר תום לב של הנתבעת בעת המשא ומתן לכריתתו. בנוסף טען התובע לתרמית של הנתבעת, שהובילה למתן פסק הדין, וזאת לאור הראיות החדשות שהגיעו לידיו לאחר כריתת ההסכם, קרי הראיות על אודות שכרה של הנתבעת. לאור האמור עותר התובע לביטולו של ההסכם, לרבות בנסיבות של "צדק חברתי" ו"זעקת ההגינות".  למרות העובדה שהבעל התפרק מכל נכסיו בית המשפט טוען כי לא הורם נטל הראייה ודוחה את תביעת הבעל.

שינוי הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בהסכמה

כל הסכם גירושין ניתן לשנות בהסכמה. למעשה יסוד ההסכמה הוא היסוד העיקרי בשינוי הסכם וככל שתגיעו להסכמות בית משפט לענייני משפחה לא יעמוד בדרככם אלא במקרים חריגים ונדירים.

שינוי הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין ללא הסכמה

שינוי הסכם גירושין ללא הסכמת הצד השני ידרוש התערבות ערכאות משפטיות. תחילה יש להגיש בקשה ליישוב סכסוך ולאחר מכן תובענה לביטול ההסכם.

ייעוץ משפטי נדרש בשלב שבו הצד השני מאיים בביטול הסכם הגירושין. אך לטעמי אינו נדרש רק כאשר בן זוגכם לשעבר נרגן ומתלונן על ההסכם.

אם הוא לא היה נרגן ומעצבן לטעמכם לא הייתם מתגרשים ממנו.

ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין – האם הסכם מתבטל בהתנהגות?

בהחלט יכול להיות אבל נדרשת רמה גבוהה של ראייה על רצון לשנות את ההסכם.

ראשית ראייה לא יועיל לעניין זה.

בני זוג חתמו על הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין בבית הדין הרבני לאחר מכן חזרו בני הזוג לחיות יחד משך שנה.

הבעל הגיש תביעה לביטול הסכם הגירושין וטען את הטענות הבאות:

הצדדים חיו ביחד לאחר אישור ההסכם.

לא התקיימו הסדרי השהות שכן לנוכח הנסיבות הם לא היו רלוונטיים.

ההליכים המשפטיים חודשו רק שנתיים וחצי לאחר אישור הסכם הגירושין.

לא ניתן לקבל ביטול חלקי של ההסכם.

בנוסף קיימת עילת עושק, שכן האיש עוכב בארץ והיה אנוס לחתום על הסכם כדי לחזור לביתו.

כל הטענות אחת לאחת נדחו על ידי בית הדין הרבני.

ביטול הסכם גירושין שקיבל תוקף של פסק דין היכן ייעשה? בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה

הכלל שנקבע בפסיקתו של בית המשפט העליון הינו כי תביעה לביטולו של הסכם בין בני זוג, אשר אושר על ידי ערכאה שיפוטית וניתן לו תוקף של פסק דין, תוגש לאותה ערכאה אשר אישרה את ההסכם.

 

למידע נוסף ולייעוץ על ידי עורך דין הסכם גירושין בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד ונוטריון מוסמך משרד המשפטים רחל שחר עורך דין בקריית אונו ופתח תקווה

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.