חוק חסכון פנסיוני גירושין | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מה היתה מטרת החקיקה של חוק חסכון פנסיוני?

מטרת החוק לחקיקת חסכון פנסיוני נקבעה בסעיף 1 של החוק ולפיה "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות"

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני מגדיר באופן מפורט מי הזכאים על פי חקיקת חוק לחסכון פנסיוני

עו

חוק חלוקת חסכון פנסיוני שאלות ותשובות מדריך משפטי

חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו, תשע"ד-2014*

מה היתה מטרת החקיקה של חוק חסכון פנסיוני?

מטרת החוק לחקיקת חסכון פנסיוני נקבעה בסעיף 1 של החוק ולפיה "מטרתו של חוק זה לקבוע הסדרים בעניין חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר כפי שנקבעה בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, באמצעות גוף משלם לרבות גוף המשלם תשלומים לפי הסדר פנסיה תקציבית בחוק או לפי הסכם המאמץ את חוק הגמלאות"

החוק לחלוקת חסכון פנסיוני מגדיר באופן מפורט מי הזכאים על פי חקיקת חוק לחסכון פנסיוני

החוק קובע כך –

            "בן זוג", של חוסך – לרבות הידוע בציבור כבן זוגו;

            "בן זוג לשעבר", של חוסך – מי שהיה בן זוג של חוסך, ונקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כזכאי לחלק מהחיסכון הפנסיוני של החוסך;

            "גוף משלם" – כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת גמל – החברה המנהלת את קופת הגמל;

(2)        לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות קופת ביטוח – המבטח;

(3)        לגבי חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – מעסיק בפנסיה תקציבית; ואולם אם קצבת הפרישה לפי ההסדר כאמור משולמת באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או באמצעות קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית – יהיה הגוף המשלם החברה המנהלת את קופת הגמל;

מהו גיל פרישה על פי החוק לחסכון פנסיוני?

"גיל פרישת חובה" – כמשמעותו בחוק גיל פרישה;

            "גיל זכאות לקבלת קצבת פרישה" –

(1)        לגבי עמית בקרן ותיקה – הגיל שבהגיעו אליו זכאי עמית, לפי תקנון הקרן, לקצבת פרישה שאינה מופחתת בשל פרישה באותו גיל ואינה ממומנת על ידי מעסיקו;

(2)        לגבי עמית בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה – גיל פרישה מוקדמת, כמשמעותו בחוק גיל פרישה;

            "גמלאי" – מי שמשולמת לו קצבת פרישה;

            "הסדר חיסכון" – תקנון קופת גמל, פוליסת ביטוח שהוצאה על פי קופת ביטוח או הסדר פנסיה תקציבית, לפי העניין;

            "הסדר פנסיה תקציבית" – הסדר לפי דין או הסכם כהגדרתו בסעיף 88 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל, שלפיו תשולם קצבה מקופת המעסיק, לרבות באמצעות קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, או מאוצר המדינה, לעובד או לנושא משרה שיצא לקצבה, במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו, במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, למעט הסדר פנסיה תקציבית בחוק והסכם המאמץ את חוק הגמלאות;

מומלץ לפנות לעורך דין גירושין, אשר זו התמחותו על מנת שיסייע בהבנת משמעות החוק לחלוקת חסכון פנסיוני במקרה הפרטני שלכם. עורך דין המיומן בנושא זה ידע לסייע במניעת ממחלוקות עתידיות.

מונח הגדרה
גיל פרישת חובה הגיל בו חל אושר לפרוש מהעבודה על פי החוק לחסכון פנסיוני.
גיל זכאות לקבלת קצבת פרישה (1) לעמית בקרן ותיקה – הגיל שבו זכאי עמית לקצבת פרישה ללא פחיתות בשל פרישה ולא ממומן על ידי מעסיקו, כפי שמוגדר בתקנון הקרן. (2) לעמית בקופת גמל לקצבה שאינה קרן ותיקה – גיל פרישה מוקדם כפי שמוגדר בחוק לחסכון פנסיוני.
גמלאי אדם שמשולמת לו קצבת פרישה.
הסדר חיסכון תקנון של קופת גמל, פוליסת ביטוח שהוצאה על פי קופת ביטוח, או הסדר פנסיה תקציבית לפי העניין.
הסדר פנסיה תקציבית הסדר שמציין את החוק או הסכם המגדיר את פרמטרי הפנסיה התקציבית, כולל התשלומים הנעשים מקופת המעסיק, והוא עשוי לכלול גם קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית, או מאוצר המדינה. ההגדרה גם מתייחסת לעובד או הנושא משרה שכבר פרסם קצבה, ולאחר מותו – לשאירו, לפי התקופה הקבועה באותו הסדר, כאשר יוצאות מסגרת זו הסדרים המייחסים לחוק גמלאות.

מהו הסדר פנסיה תקציבית בחוק חסכון פנסיוני  – החוק קובע הסדר פנסיה תקציבית לפי אחד מאלה:

(1)        חוק הגמלאות;

(2)        חוק שירות הקבע;

            "הסכם המאמץ את חוק הגמלאות" – הסכם שלפיו תשולם קצבה מדי חודש בחודשו באופן רציף, מקופת המעסיק לעובד בשל פרישה מעבודה במשך כל ימי חייו, ולאחר מותו – לשאירו במשך התקופה הקבועה באותו הסדר, אשר מחיל, בין השאר, את ההסדרים שנקבעו בחוק הגמלאות שעניינם העברת חלק מקצבת הפרישה של זכאי לקצבת פרישה לבן זוגו לשעבר וזכותו של בן זוגו לשעבר של עובד או של זכאי לקצבת פרישה לקבלת קצבה בשל פטירתם;

            "חברה מנהלת", "מבטח", "מוטב", "הממונה", "מרכיב הפיצויים", "קופת ביטוח", "קופת גמל", "קופת גמל אישית לפיצויים", "קופת גמל מסלולית", "קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית", "קופת גמל מרכזית לקצבה", "קופת גמל לקצבה", "קופת גמל להשקעה" ו"קופת גמל לתגמולים" – כהגדרתם בחוק קופות גמל;

 

            "חוסך" – עובד בפנסיה תקציבית, עמית או גמלאי, לפי העניין;

            "חוק גיל פרישה" – חוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;

            "חוק הגמלאות" – חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970;

            "חוק יחסי ממון" – חוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973;

            "חוק הפיקוח על הביטוח" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

            "חוק קופות גמל" – חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

            "חוק שירות הקבע" – חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (גמלאות) [נוסח משולב], התשמ"ה-1985;

            "חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל" – חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), התשס"ג-2003;

 הוראות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני (חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני) מתייחסות גם לכספים אשר נצברו במהלך החיים המשותפים ועד למועד הפירוד במסגרת קופות גמל, קרנות פנסיה, פוליסות ביטוח מנהלים או פוליסות תגמולים לעצמאים (כל אפיקי החיסכון הנכנסים להגדרה של חיסכון פנסיוני כמוגדר בחוק) והן לזכויות פנסיה, כדוגמת פנסיה תקציבית.

מהו חיסכון פנסיוני על פי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני?

            "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות" – כל אחד מאלה:

(1)        צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית;

(2)        חיסכון באמצעות אחד מאלה:

(א)        קרן ותיקה;

(ב)        קופת ביטוח ישנה;

            "חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים" – חיסכון באמצעות קופת גמל המנויה להלן, שאינה קרן ותיקה, קופת ביטוח ישנה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית:

(1)        קופת גמל לקצבה;

(2)        קופת גמל לתגמולים;

(3)        קופת גמל אישית לפיצויים;

(4)        קופת גמל להשקעה;

 מהו המועד הפירוד בהליך גירושין  הקובע לעניין חוק חלוקת חסכון פנסיוני

"מועד הפירוד" הוא המועד שנקבע בפסק דין לחלקות חיסכון פנסיוני כמועד שבו חלק פירוד בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

"מעסיק בפנסיה תקציבית" – מי שמשלם לעובד בפנסיה תקציבית קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית;

"סכום הוני בקופת ביטוח ישנה" – הסכום המגיע לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

            "הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        לעניין העברה מיתרה צבורה – סכום מהיתרה הצבורה של עמית, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לחשבון של בן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 6(א) ו-(ב) או 7, לפני החיוב במס כאמור בסעיף 6(ג);

(2)        לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

(3)        לעניין העברה מכספים שנמשכו בידי עמית מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

(4)        לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שעל גוף משלם לשלם באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי סעיף 17, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

            "הסכום הנותר", בידי עמית או בידי גמלאי, במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        לעניין העברה מיתרה צבורה – היתרה הצבורה שהיתה נותרת בידי העמית באותו מועד לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 6;

(2)        לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום הקצבה שהיה נותר בידי הגמלאי באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה כאמור, וההפחתה לפי סעיף 16(א)(1) ו-(2) ככל שחלה;

(3)        לעניין העברה מכספים שעמית מושך מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שהיה נותר בידי העמית באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין;

(4)        לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שהיה משולם באותו מועד לעמית לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 17;

            "עובד בפנסיה תקציבית" – עובד או נושא משרה, שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית;

            "עמית" – כהגדרתו בחוק קופות גמל שאינו גמלאי, וכן מי שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ויש לזכותו יתרה צבורה בקופת גמל;

            "ערכאה ראשונה" – הערכאה השיפוטית הראשונה שדנה בחלוקת חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

מונח הגדרה
חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות (1) צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית. (2) חיסכון באמצעות אחת מהאפשרויות: (א) קרן ותיקה. (ב) קופת ביטוח ישנה.
חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים חיסכון באמצעות קופת גמל שאינה קרן ותיקה, קופת ביטוח ישנה, קופת גמל מרכזית לקצבה או קופת גמל מרכזית להשתתפות בפנסיה תקציבית. ההגדרה מציינת גם את האפשרויות המשמשות לחיסכון הפנסיוני.
מועד הפירוד המועד שנקבע בפסק דין לחלוקת חסכון פנסיוני כמועד שבו נעשית החלוקה בין החוסך ובן זוגו לשעבר.
מעסיק בפנסיה תקציבית אדם או גוף שמשלם לעובד קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית.
סכום הוני בקופת ביטוח ישנה הסכום שנמסר לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, על פי פוליסת הביטוח שהוצאה על פי כללי החוק.
הסכום המועבר לבן זוג לשעבר במועד מסוים הסכום שנעבר מהחוסך לבן זוגו לשעבר בהתאם להוראות החוק במועד ספציפי שנקבע. זה עשוי להיות סכום מיתרה צבורה, קצבת פרישה, כספים שמשיכים מקופת ביטוח ישנה, או כל סכום אחר שנמצא בחשבונו של העמית.
הסכום הנותר בידי עמית או בידי גמלאי במועד מסוים הסכום שנותר בחשבון של העמית או הגמלאי במועד ספציפי שנקבע על פי ההוראות שבחוק, לאחר ביצוע ההעברות והפחתות הרלוונטיות. זה עשוי להיות יתרה צבורה, קצבה, כספים ממשכים מקופת ביטוח ישנה, או כל סכום אחר שנמצא בחשבון הפנסיוני של העמית או הגמלאי.
עובד בפנסיה תקציבית עובד או נושא משרה שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית.
עמית עמית הוא כפי שהוא מוגדר בחוק קופות גמל שאינו גמלאי, כמו גם מי שמשלם לו קצבת פרישה חלקית ויש לו יתרה צבורה בקופת גמל.
ערכאה ראשונה הערכאה הראשונה שמטפלת בחלוקת חיסכון פנסיוני בין

 

מהו המועד הפירוד בהליך גירושין  הקובע לעניין חוק חלוקת חסכון פנסיוני

"מועד הפירוד" הוא המועד שנקבע בפסק דין לחלקות חיסכון פנסיוני כמועד שבו חלק פירוד בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

"מעסיק בפנסיה תקציבית" – מי שמשלם לעובד בפנסיה תקציבית קצבה לפי הסדר פנסיה תקציבית;

"סכום הוני בקופת ביטוח ישנה" – הסכום המגיע לעמית במשיכת כספים מקופת ביטוח ישנה הונית, בהתאם לפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה;

            "הסכום המועבר לבן זוג לשעבר", במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        לעניין העברה מיתרה צבורה – סכום מהיתרה הצבורה של עמית, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לחשבון של בן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 6(א) ו-(ב) או 7, לפני החיוב במס כאמור בסעיף 6(ג);

(2)        לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום מקצבת הפרישה של גמלאי, שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של הגמלאי לפי הוראות סעיף 14(א)(1) או (ב), אחרי החיוב במס שחל על הגמלאי בשל מלוא הקצבה בטרם ההעברה;

(3)        לעניין העברה מכספים שנמשכו בידי עמית מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שעל גוף משלם להעביר באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי הוראות סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

(4)        לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שעל גוף משלם לשלם באותו מועד לבן זוגו לשעבר של העמית לפי סעיף 17, אחרי החיוב במס שחל על העמית בשל מלוא הכספים בטרם ההעברה;

            "הסכום הנותר", בידי עמית או בידי גמלאי, במועד מסוים – אחד מאלה, לפי העניין:

(1)        לעניין העברה מיתרה צבורה – היתרה הצבורה שהיתה נותרת בידי העמית באותו מועד לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 6;

(2)        לעניין העברה מקצבת פרישה – סכום הקצבה שהיה נותר בידי הגמלאי באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה כאמור, וההפחתה לפי סעיף 16(א)(1) ו-(2) ככל שחלה;

(3)        לעניין העברה מכספים שעמית מושך מקרן ותיקה או מקופת ביטוח ישנה קצבתית, שלא בדרך של קצבה – הסכום שהיה נותר בידי העמית באותו מועד, לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 14(א)(2) או (3), לפי העניין;

(4)        לעניין משיכת כספים בידי בן זוג לשעבר מסכום הוני בקופת ביטוח ישנה – הסכום ההוני שהיה משולם באותו מועד לעמית לאחר ביצוע ההעברה לפי סעיף 17;

            "עובד בפנסיה תקציבית" – עובד או נושא משרה, שחל עליו הסדר פנסיה תקציבית;

            "עמית" – כהגדרתו בחוק קופות גמל שאינו גמלאי, וכן מי שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ויש לזכותו יתרה צבורה בקופת גמל;

            "ערכאה ראשונה" – הערכאה השיפוטית הראשונה שדנה בחלוקת חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר;

מהי הגדרת פרידה על פי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני? "פירוד" הם כל אחד מאלה:

(1)        התרת נישואין כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון;

(2)        קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית המשפט או בית הדין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון, או קביעת הסדר אחר בידי בית המשפט או בית הדין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו ובכלל זה לחלוקת חיסכון פנסיוני ביניהם;

            "פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני" – פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין חוסך ובין בן זוגו לשעבר בשל פירוד;

            "פרישה מעבודה" – לרבות פרישה מכהונה כנושא משרה, ולמעט פטירה;

            "קופת ביטוח ישנה" – קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי;

            "קופת ביטוח ישנה הונית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים;

            "קופת גמל ישנה קצבתית" – קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה;

            "קצבה" – תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו, באופן רציף, מאוצר המדינה או מגוף משלם, לפי הסדר חיסכון, לחוסך או לשאירו;

מונח הגדרה
פרידה (1) התרת נישואין כהגדרתה בסעיף 2(ד) לחוק יחסי ממון. <br> (2) קביעת הסדר איזון משאבים בידי בית המשפט או בית הדין על פי בקשה לפי סעיף 5א לחוק יחסי ממון, או קביעת הסדר אחר בידי בית המשפט או בית הדין לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו, כולל חלוקת חיסכון פנסיוני ביניהם.
פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני פסק דין שנקבעה בו, בין השאר, חלוקה של חיסכון פנסיוני בין החוסך ובן זוגו לשעבר בשל פרידה.
פרישה מעבודה פרישה מעבודה, כוללת פרישה מכהונה כנושא משרה, למעט פטירה.
קופת ביטוח ישנה קופת ביטוח שאושרה לשיווק עד יום ו' בטבת התשס"ד (31 בדצמבר 2003) ומרכיב החיסכון בה אינו נפרד ממרכיב הכיסוי הביטוחי.
קופת ביטוח ישנה הונית קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לתגמולים או כקופת גמל אישית לפיצויים.
קופת גמל ישנה קצבתית קופת ביטוח ישנה שאושרה לפי סעיף 13(ב) לחוק קופות גמל כקופת גמל לקצבה.
קצבה תשלומים המשולמים מדי חודש בחודשו, באופן רציף, מאוצר המדינה או מגוף משלם, לפי הסדר חיסכון, לחוסך או לשאירו.

האם "חייבים" לפעול לפי הוראות חוק לחלוקת חסכון פנסיוני בעת פירוד ?

  1. איסור התניה –

 (א) ההוראות לפי חוק זה וכן הוראות פרק ה' כפי שהוחלו בהסכם המאמץ את חוק הגמלאות אינן ניתנות להתניה.

 (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בני זוג רשאים להסכים ביניהם על חלוקת חיסכון פנסיוני שלא בהתאם להוראות לפי חוק זה, ובלבד שחלוקה כאמור לא תיעשה באמצעות גוף משלם ולא יחולו לגביה ההוראות לפי חוק זה.

 כפי שניתן לראות מסעיפי החוק במקרה של פירוד, מכל סיבה שהיא ובלבד שיהיה פירוד לא חלה חובה לפעול על פי הוראות חוק זה. החוק קובע כי בידה ובני הזוג מסכימים ביניהם על חלוקת החיסכון הפנסיוני שלא בהתאם להוראות חוק זה אז הגוף המשלם (כהגדרתו בחוק) לא ימלא תפקיד בחלוקת הכספים והזכויות בין בני הזוג שנפרדו ולא ישמש הגוף המעביר את הכספים להעברת הכספים בין בני הזוג.

בנוסף, הוראות חוק זה, לרבות הוראות המיסוי, לא יחולו על חלוקת החיסכון הפנסיוני ביניהם.

מהי "קצבת פרישה"  על פי החוק לחלוקת חסכון פנסיוני?

(1)        קצבה המשולמת לעובד בפנסיה תקציבית, בשל פרישה מעבודה;

(2)        קצבה המשולמת מקופת גמל לקצבה למי שהגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושאינה בשל כיסוי ביטוחי לסיכוני נכות;

(3)        קצבה המשולמת מקרן ותיקה למי שטרם הגיע לגיל זכאות לקבלת קצבת פרישה ושהופחתה בשל כך בהתאם לתקנון הקרן;

(4)        קצבה המשולמת מקופת ביטוח ישנה הונית, שפוליסת הביטוח שהוצאה על פיה מאפשרת להמיר לקצבה את הסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה;

            "קצבת פרישה חלקית" – קצבת פרישה המשולמת מקופת גמל לקצבה ומחושבת לפי חלק מיתרה צבורה;

            "קרן ותיקה" – קופת גמל לקצבה שאינה קופת ביטוח ושאושרה לראשונה לפני יום כ"ט בטבת התשנ"ה (1 בינואר 1995);

            "השיעור להעברה" – השיעור מהיתרה הצבורה, מקצבת הפרישה או מסכום חד-פעמי שנמשך מקופת הגמל שלא בדרך של קצבה, לפי העניין, שנקבע בפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כשיעור שיועבר לבן הזוג לשעבר;

            "השיעור המשותף" – השיעור המתקבל מחלוקת התקופה המשותפת שעד למועד הפירוד בתקופת הצבירה שעד למועד הפירוד;

            "התקופה המשותפת" – תקופה החלה בתקופת הצבירה, שנקבע לגבי הפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי נצבר במהלכה חיסכון פנסיוני המשותף לחוסך ולבן זוגו לשעבר;

            "תקופת הצבירה" – התקופה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)        לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים – התקופה שבעדה שולמו בשל החוסך תשלומים לקופת גמל;

(2)        לעניין חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות –

(א)        לגבי הסדר פנסיה תקציבית – תקופת העבודה או תקופת הכהונה, לפי העניין, שחל לגביה הסדר פנסיה תקציבית;

(ב)        לגבי קרן ותיקה או קופת ביטוח ישנה – התקופה שבעדה שולמו בשל החוסך תשלומים לקרן הוותיקה או לקופת הביטוח הישנה בהתאם להוראות הסדר החיסכון, ולא נמשכו בשל אותה תקופה, כולה או חלקה, כספים מהקרן הוותיקה או מקופת הביטוח הישנה;

            "השר" – שר האוצר.

איך ניתן לרשום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני?

  1. בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי פסק הדין:

(1)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות, ולגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שהוא גמלאי –

(א)        אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת גמל לקצבה או באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת מסתיימת לא יאוחר ממועד הפירוד, וכן כי קצבת הפרישה תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה יהיה שיעור קבע מסך קצבת הפרישה שהיתה משולמת לחוסך אילולא ההעברה האמורה והשיעור האמור אינו עולה על מחצית מהשיעור המשותף;

(ב)        אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות קופת ביטוח ישנה הונית – נקבע בפסק הדין כי הסכום שיועבר לבן הזוג לשעבר שווה למכפלת השיעור להעברה בסכום ההוני בקופת הביטוח הישנה, ובלבד ששיעור ההעברה לא יעלה על מחצית מהשיעור המשותף;

(2)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים של חוסך שאינו גמלאי – נקבע בפסק הדין כי היתרה הצבורה של החוסך תחולק בין החוסך ובין בן זוגו לשעבר באופן שהשיעור להעברה לא יעלה על מחצית מסך יתרתו הצבורה במועד הפירוד המחושבת לפי סעיף 6(ב), ויהיה אחיד למרכיבי התגמולים והפיצויים ביתרה הצבורה.

  1. (א) הוגשה לגוף משלם בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני שמתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3, ירשום הגוף המשלם ברישומיו הערה בדבר פסק הדין ויכלול בה בין השאר את הערכאה שנתנה את פסק הדין, משך התקופה המשותפת, מועד הפירוד והשיעור להעברה, וכן את כל אלה, לפי העניין, והכול לפי פסק הדין (בחוק זה – הערה):

(1)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקרן ותיקה או לפי הסדר פנסיה תקציבית –

(א)        אם נקבע בפסק הדין כי האמור בו יחול רק לעניין העברת שיעור מקצבת הפרישה לבן הזוג לשעבר ולא לעניין זכויות בן הזוג לשעבר לקצבה בשל פטירתו של החוסך;

(ב)        אם נקבע בפסק הדין כי התקופה המשותפת היא כאמור בסעיף 19(א) ואם בן הזוג לשעבר ויתר על הדרישה לקבלת הסכמתו לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף;

(ג)        אם החיסכון הפנסיוני הוא באמצעות צבירת זכויות לפי הסדר פנסיה תקציבית – אם נקבע בפסק הדין כי החלק שיועבר לבן זוגו לשעבר של החוסך, במקרה של פרישת החוסך מעבודתו בשל מצב בריאות לקוי, יהיה מסך קצבת הפרישה המגיעה לחוסך בעד החודש שלאחר החודש בו הגיע החוסך לגיל אחר מגיל פרישת חובה, כאמור בסעיף 14(ב)(2)(ב), ואילך;

(2)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת זכויות בקופת ביטוח ישנה – אם נקבע בפסק הדין כי מתקיימים התנאים לפי סעיף 19(א)(2) שבהם נדרשת הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר לביצוע הפעולות המנויות באותו סעיף ;

(3)        לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים, של חוסך שהוא עמית – הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר במועד רישום ההעברה; הסכום יעודכן במועד שבו נזקפת תשואה ליתרה הצבורה של העמית לפי הוראות סעיף 6(ב);

(4)        בלי לגרוע מהוראות פסקה (3), לגבי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בקופת גמל לקצבה שבה משולמת קצבה חלקית – אם נקבע בפסק הדין כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית לפי הוראות סעיף 7(ב).

            (ב)        נוסף על האמור בסעיפים 9(א)(1), 18(א) ו-19(א) ו-(ב), ממועד קליטת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני בגוף המשלם ועד להחלטתו של הגוף המשלם בדבר רישום ההערה, לא יבוצעו הפעולות המנויות בסעיפים האמורים בלא הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר.

            (ג)        הגוף המשלם ישלח לחוסך ולבן זוגו לשעבר הודעה בדבר רישום ההערה, בתוך 14 ימים ממועד הרישום, בדואר רשום או בדרך נוספת שקבע השר לפי סעיף 5.

  1. השר, באישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות בעניינים אלה:

(1)        בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני לפי סעיף 3, פרטיה והמסמכים שיצורפו אליה, ובכלל זה אופן הגשת הבקשה ופרקי הזמן המרביים ממועד הגשת הבקשה ועד קליטתה ממועד קליטת הבקשה ועד רישום הערה, לפי סעיף 4;

(2)        הודעה על רישום הערה בהתאם להוראות סעיף 4(ג), דרכים נוספות למסירתה, ושינוי המועדים למסירת ההודעה;

(3)        דרכי ההודעה של בן הזוג לשעבר על בחירתו בדבר העברת הסכום ממרכיב הפיצויים לפי סעיף 6(ה)(1) והמועדים למסירתה

סעיף פרטי הפסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני
1 בני זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים המפורטים למעלה רשאים להגיש בקשה לרישום פרטי פסק הדין בצורה ברישומיו של הגוף המשלם.
2 הגוף המשלם ירשום ברישומיו את פרטי פסק הדין, כולל הערכאה שנתנה לפסק הדין, מועד התקופה המשותפת, מועד הפירוד והשיעור להעברה.
3 השיעור להעברה משתנה בהתאם לאופן החלוקה והסכומים שנקבעו בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני.
4 כל שינוי בפרטי פסק הדין יוזם על ידי בן הזוג לשעבר ודורש את הסכמת הגוף המשלם.

איך מחלקים כספים המצויים בחיסכון פנסיוני במנגנון של אמצעות צבירת כספים

  1. (א) על אף האמור בסעיף 25(א) לחוק קופות גמל ובכפוף להוראות סעיף קטן (ה), ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, ונרשמה הערה לפי סעיף 4, יפתח הגוף המשלם חשבון חדש בקופת הגמל על שמו של בן הזוג לשעבר, ויעביר אליו, במועד ההעברה, סכום כאמור בסעיף קטן (ב) מהיתרה הצבורה של העמית, אלא אם כן בית המשפט הורה לעכב את ההערה, בין בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני ובין בהחלטה אחרת.

            (ב)        הסכום שיועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר לפי הוראות סעיף קטן (א) יהיה שווה למכפלת השיעור להעברה בסך היתרה הצבורה של העמית במועד הפירוד, ולסכום האמור תיווסף או תיגרע, לפי העניין, התשואה שהשיגה קופת הגמל בשל התקופה שבין מועד הפירוד ובין מועד ההעברה כאמור; לעניין זה, "תשואה" – הרווחים וההפסדים שזקפה הקופה על הנכסים העומדים כנגד התחייבויותיה כלפי העמית לאחר ניכוי דמי ניהול.

            (ג)        העברה לפי סעיף קטן (א) של מרכיב התגמולים בקופת גמל לקצבה או לפי סעיף קטן (ה)(1)(א) של מרכיב הפיצויים, תחויב במס בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה.

            (ד)        סכום המס שחויב כאמור בסעיף קטן (ג) ינוכה באופן שווה מהסכום שיועבר לחשבונו של בן הזוג לשעבר ומהסכום שנותר בחשבונו של העמית לאחר ההעברה לבן הזוג לשעבר.

            (ה)        על העברה של סכום כאמור בסעיף קטן (ב), ממרכיב הפיצויים ביתרה הצבורה של העמית, יחולו הוראות אלה:

(1)        הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לפי בחירתו של בן הזוג לשעבר, לאחר המועד שבו נודע לגוף המשלם כי העמית זכאי למשוך את הסכום לפי דין או הסכם, לאחר מועד ההעברה או לאחר מועד בחירת בן הזגו לשעבר, לפי המאוחר, לאחד מאלה:

(א)        למרכיב התגמולים בחשבון של בן הזוג לשעבר שנפתח בהתאם להוראות סעיף קטן (א); הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף קטן (ג);

(ב)        לחשבון חדש בקופת גמל לקצבה שאינה קרן פנסיה או קופת גמל מרכזית לקצבה כאמור בסעיף 23(א)(2א) לחוק קופות גמל ויחול לגביהם האמור באותו סעיף ; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(ג)        לבן הזוג לשעבר; הסכום ממרכיב הפיצויים יועבר לאחר שנוכה ממנו מס בהתאם להוראות סעיף 164 לפקודת מס הכנסה;

(2)        הועברו הכספים כאמור בפסקה (1), לא יהיה בן הזוג לשעבר רשאי לחזור בו מבחירתו כאמור באותה פסקה;

(3)        היה מעסיקו של העמית זכאי, לפי דין או הסכם, למשוך את הסכום מרמכיב הפיצויים וביקש למשוך אותו, תימחק לגבי סכום זה ההערה שנרשמה לפי סעיף 4; הגוף המשלם ישלח לבן הזוג לשעבר הודעה בדבר מחיקת ההערה.

            (ו)         לא יראו העברה לפי סעיף זה לבן הזוג לשעבר כמשיכה לעניין כל דין, והגוף המשלם לא יהיה רשאי להפחית סכום כלשהו מהיתרה הצבורה של העמית בשל ההעברה כאמור אלא בהתאם להוראות סעיף זה.

            (ז)        הוראות סעיף 9(ב)(1), לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, ימשיכו לחול גם לאחר העברה לפי סעיף זה לבן זוגו לשעבר.

            (ח)        עם ההעברה לבן הזוג לשעבר לפי סעיף זה, תימחק לגבי הסכום המועבר ההערה שנרשמה לפי סעיף 4.

 (א) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) של סעיף 6, לגבי עמית שמשולמת לו קצבת פרישה חלקית ונותרה לו יתרה צבורה בקופת הגמל לאחר התשלום כאמור, יחושב הסכום שיש להעביר לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות הסעיפים הקטנים האמורים מהיתרה הצבורה שהיתה לעמית אילולא היתה משולמת לו קצבת הפרישה החלקית, אשר תחושב לפי התשואה כהגדרתה בסעיף 6(ב) שהושגה לגבי היתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

            (ב)        הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו אם נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני כי חלוקת היתרה הצבורה בין העמית ובין בן זוגו לשעבר תיעשה מהיתרה הצבורה שנותרה לעמית לאחר תשלום קצבת הפרישה החלקית.

  1. (א) לעניין דיני המס והוראות לפי סעיף 23 לחוק קופות גמל, יראו את המועד כמפורט להלן, לפי העניין, כמועד שבו הופקדו הסכומים שהועברו לחשבונו של בן זוג לשעבר של עמית לפי הוראות סעיף 6 או 7:

(1)        בקופת גמל לקצבה – המועד שבו הועברו הכספים לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

(2)        בקופת גמל שאינה קופת גמל לקצבה – המועד שבו הופקדו הכספים לחשבונו של העמית בקופה, והוראות פסקה זו יחולו גם לעניין הבטחת תשואה בקופת גמל כאמור שאינה קופת ביטוח, ככל שקיימת הבטחת תשואה, בהתאם למגבלות הקיימות לגבי החוסך בהסדר החיסכון.

            (ב)        נפתח חשבון חדש של בן זוג לשעבר בקופת ביטוח תהיה פוליסת הביטוח לעניין חשבון זה בהתאם לתנאים הנהוגים בעת פתיחת החשבון.

            (ג)        לא יופקדו תשלומים לחשבונו של בן הזוג לשעבר, נוסף על הסכומים שהועברו לחשבונו לפי סעיף 6 או 7, אלא אם כן הגוף המשלם אישר כי בן הזוג לשעבר הצטרף לקופה כעמית בהתאם לכללי ההצטרפות לאותה קופה ולהסדר החיסכון ובכפוף להוראות הדין.

  1. (א) נרשמה ברישומיו של גוף משלם הערה על הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, לפי סעיף 4, יחולו, כל עוד לא נמחקה ההערה, הוראות אלה:

(1)        הסכמתו בכתב של בן הזוג לשעבר תידרש לביצוע פעולות אלה לגבי הכספים שנרשמה לגביהם הערה, נוסף על כל הוראה אחרת לפי כל דין:

(א)        משיכת הכספים בידי העמית;

(ב)        קבלת קצבת פרישה המחושבת לפי אותם כספים;

(ג)        העברת הכספים לקופת גמל אחרת;

(ד)        העברת הכספים ממסלול השקעה אחד בקופת גמל מסלולית למסלול השקעה אחר באותה קופה;

(ה)        נטילת הלוואה מקופת הגמל;

(ו)         שעבוד הכספים או העברתם לאחר;

(2)        לעניין עיקול לפי כל דין, יראו את הכספים שלגביהם נרשמה ההערה כאילו הועברו לחשבונו של בן הזוג לשעבר;

(3)        החוסך לא יהיה רשאי לבחור בהחלת הוראות סעיף 9(7א)(א)(4) לפקודת מס הכנסה על הכספים שנרשמה לגביהם הערה או להודיע על רצונו להמשיך ולהשאירם למטרת תשלום קצבה לפי סעיף 9(7א)(ז) לפקודה האמורה.

            (ב)        (1)        לגבי עמית בקופת גמל שיש בה כיסוי ביטוחי לסיכוני מוות שעלותו מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, לא יחול שינוי בכיסוי הביטוחי רק בשל ייעוד הכספים להעברתם לבן הזוג לשעבר, ועלות הכיסוי הביטוחי תחושב, כל עוד לא נמחקה ההערה לפי סעיף קטן (ג)(1), בהתאם ליתרה הצבורה של העמית אילו הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר היה מועבר לחשבון של בן הזוג לשעבר במועד רישום ההערה, והכול אלא אם כן העמית ביקש, בהתאם להוראות הסדר החיסכון, לשנות את הכיסוי הביטוחי;

(2)        הגוף המשלם ישלח לעמית הודעה בדבר השינוי בעלות הכיסוי הביטוחי כאמור בפסקה (1); הממונה רשאי לקבוע הוראות לעניין אופן משלוח ההודעה ותוכנה.

            (ג)        בלי לגרוע מהוראות סעיף 6(ה)(3) או (ח), הערה שנרשמה לפי סעיף 4 תימחק גם במקרים אלה:

(1)        על פי צו של הערכאה הראשונה, ואם הוגש ערעור על החלטתה – על פי צו של ערכאת הערעור;

(2)        במשיכת הכספים שנרשמה לגביהם הערה בידי העמית לאחר קבלת הסכמה לפי סעיף קטן (א)(1);

(3)        בקבלת קצבת פרישה המחושבת לפי הכספים שנרשמה לגביהם הערה לאחר קבלת הסכמת בן הזוג לשעבר לפי סעיף קטן (א)(1), ויחולו לגבי הפעולה האמורה הוראות סעיף 13.

            (ד)        הועברו הכספים לקופת גמל אחרת כאמור בסעיף קטן (א)(1)(ג), תמשיך ההערה שנרשמה לפי סעיף 4 לחוק על הכספים גם לאחר העברתם לקופת הגמל האחרת.

            (ה)        (1)        הממונה ייתן הוראות לעניין אופן מתן ההסכמה לפי סעיף זה, לרבות נוסח המידע שיימסר לבן הזוג לשעבר על תוצאות פעולה שלגביה הוא מתבקש לתת את הסכמתו;

(2)        הוראות הממונה לפי סעיף זה, אין חובה לפרסמן ברשומות, ואולם הממונה יפרסם ברשומות הודעה על מתן הוראות כאמור ועל מועד תחילתן, וההוראות האמורות וכל שינוי בהן יועמדו לעיון הציבור במשרדי הממונה ויפורסמו באתר האינטרנט של משרד האוצר, ורשאי השר לקבוע דרכים נוספות לפרסומן.

  1. (א) ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר העמית לאחר רישום ההערה לפי סעיף 4, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה במועד הרישום של ההערה, והכול על אף האמור בהסכם החיסכון.

            (ב)        ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר ומתקיימים התנאים להעברת חלק מהיתרה הצבורה של העמית לחשבון של בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ונפטר בן הזוג לשעבר לאחר הגשת בקשה לרישום של פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני, ולפני שנפתח החשבון של בן הזוג לשעבר, יועבר הסכום להעברה לחשבון על שם בן הזוג לשעבר בהתאם להוראות סעיף 6 או 7, ויחולו הוראות פרק זה כאילו לא נפטר בן הזוג לשעבר.

            (ג)        ניתן פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים בין עמית ובין בן זוגו לשעבר, מתקיימים לגביו התנאים המפורטים בסעיף 3(2), ונפטר העמית לפני רישום ההערה לפי סעיף 4, יחולו הוראות פרק ב' והוראות פרק זה כאילו לא נפטר העמית, ולעניין הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות יראו את ההעברה לפי סעיף 6 או 7 כאילו התבצעה ערב פטירתו של העמית, והכל על אף האמור בהסכם החיסכון; ואולם אם לא הוגשה בקשה לרישום פרטי פסק הדין בהתאם להוראות סעיף 3 לפני פטירת העמית, יהיה רשאי בן זוגו לשעבר להגיש את הבקשה כאמור בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין או ממועד פטירתו של העמית, לפי המאוחר.

            (ד)        חלו הוראות סעיף קטן (ג), ועלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות, מושפעת, בין השאר, מסכום היתרה הצבורה, יהיו זכאים שאיריו של העמית לפי הסדר החיסכון לקצבה בסכום השווה למכפלת הקצבה שהשאירים זכאים לה לפי הסדר החיסכון ביחס שבין שני אלה:

(1)        ההפרש שבין התחייבויות קופת הגמל ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר; בסעיף קטן זה, "התחייבויות קופת הגמל" – הסכום המהוון של קצבאות השאירים שקופת הגמל צפויה לשלם לשאיריו של העמית, כפי שהונח לצורך חישוב עלות הכיסוי הביטוחי לסיכוני מוות ערב פטירת העמית;

(2)        התחייבויות קופת הגמל.

  1. הוטל עיקול או הוטל שעבוד שנעשה כדין, על יתרה צבורה על עמית, לפני שנרשמה הערה לפי סעיף 4, ייחס הגוף המשלם את העיקול או את השעבוד, לפי העניין, לסכום הנותר בידי העמית ולסכום המועבר לבן זוגו לשעבר, בהתאם ליחס שבין הסכום הנותר בידי העמית ובין הסכום המועבר לבן הזוג לשעבר, והכל במועד רישום ההערה כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק הדין לחלוקת חיסכון פנסיוני או בצו של הערכאה הראשונה כי יש לייחס את העיקול או את השעבוד באופן אחר.
  2. (א) על אף האמור בסעיפים 6 ו-7, לא יעביר גוף משלם כספים מיתרה צבורה של עמית, לחשבון של בן זוגו לשעבר בהתקיים אחד מאלה:

(1)        לכספים האמורים יוחס עיקול או שעבוד, בהתאם להוראות סעיף 11 – כל עוד לא הוסר העיקול או השעבוד כאמור;

בחירת עורך דין חוק חלוקת חסכון פנסיוני מומלץ לעשות?

לא יכולה להיות מחלוקת כי עורך דין חוק חלוקת חסכון פנסיוני ילווה אתכם בהליך אשר הינו מורכב מבחינה רגשית ומקצועית גם יחד. אחד הדברים שאני ממליצה ללקוחותיי לעשות הוא לקרוא המלצות ברשת גוגל על עורך דין חוק חלוקת חסכון פנסיוני שאתם מעוניינים להיוועץ עמו. רשת גוגל מפרסמת ביקורות של לקוחות רק אם ללקוח יש חשבון מזוהה בגוגל וכך תוכלו לדעת שהביקורת אותנטית.

רק לאחר שבחרתם מספר עורכי דין אשר נראה כי יכולים להתמודד עם התיק מומלץ ראשית להיכנס לאתר של עורך הדין ולקרוא מה כתב בענייני חוק חלוקת חסכון פנסיוני. לבסוף ודאי כי עליכם להתקשר ולקבוע פגישת ייעוץ על מנת שתוכלו להתרשם באופן בלתי אמצעי מעורכי הדין לענייני חוק חלוקת חסכיון פנסיוני יכולותיו האישיות והמקצועיות גם יחד.

עו"ד רחל שחר הינה עו"ד מומחית לדיני משפחה, אשר מתמחה בתחומי גירושין, איזון משאבים, ייצוג בסכסוכי גירושין מהותיים. אתם מוזמנים ליצור קשר עם המשרד לצורך תאום לקבלת ייעוץ או ייצוג משפטי מתאים בטלפון 03-6359634

למשרד ניסיון רב בדיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות משרד עו"ד לענייני חוק חסכון פנסיוני  והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של זכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

השירותים הנפוצים שאנו מספקים לתביעות בענייני חוק חלוקת חסכון פנסיוני

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.