חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין חוק יחסי ממון – כללים מנחים | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

חלוקת רכוש לא שוויונית בהליך גירושין חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון מתייחס להסדר איזון משאבים אשר הינו אחד הכללים המשפטיים המנחים בהליכי גירושין ואשר קובע את אופן חלוקת הרכוש בין בני זוג נשואים עם פקיעת נישואיהם (עקב גירושין או פטירה  של אחד מבני הזוג).

על פי הסדר איזון משאבים אשר מופיע בחוק יחסי ממון, במהלך חיי הנישואין, שומר כל אחד מבני זוג על זכויותיו ברכושו שלו, והשיתוף ברכוש מתבצע רק עם פקיעת הנישואין.

חוק יחסי ממון קובע כי  במסגרת הסדר איזון משאבים, מתמנה אקטואר אשר מבצע הערכת שווי לנכסיהם של בני הזוג (נכסים משותפים ונכסים השייכים לכל אחד לחוד).

עו

נכסי בני הזוג, אשר נצברו במהלך החיים המשותפים, מחולקים ביניהם שווה בשווה, כך שאם קיים הפרש לטובת אחד מבני הזוג, מתבצע איזון בין הצדדים והאחד משיב לאחר  את גובה ההפרש, באמצעות מתן זכויות בנכס או תשלום כספי.

למרות שהבסיס לחלוקת הרכוש היא חצי חצי, נתונה לבית המשפט לענייני משפחה הסמכות  להורות כי נכסי בני הזוג לא יחולקו ביניהם שווה בשווה, אלא באופן אחר, אם קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות חלוקה לא שוויונית

מטרת מאמר זה לדון בחריגים לחוק יחסי ממון שבמסגרתם מחליט בית המשפט לסטות מעיקרון איזון חצי חצי ולהעניק לאחד הצדדים יותר מחצי בחלקו ברכוש

חשוב לציין כי הכלל הינו חצי חצי וכי החריג לכלל הינו איזון אחר.

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג – 1973 קובע לאמור :
"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים:
(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג."
חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין מה אומר חוק יחסי ממון

חוק יחסי ממון בין בני זוג תשל"ג – 1973 קובע לאמור:

"ראה בית המשפט או בית הדין נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי הוא, לבקשת אחד מבני הזוג – אם לא נפסק בדבר יחסי הממון בפסק דין להתרת נישואין – לעשות אחת או יותר מאלה במסגרת איזון המשאבים:

(2) לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע בהתחשב, בין השאר, בנכסים עתידיים, לרבות בכושר ההשתכרות של כל אחד מבני הזוג."

חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין חוק יחסי ממון מה קובעת הפסיקה של בתי המשפט

הפסיקה קבעה בין היתר, כי "..השימוש בסעיף 8(2) לחוק יחסי ממון, צריך להיעשות במשורה ובמקרים חריגים, הן לאור מעמדה של זכות הקניין, והן כדי שלא לפגוע בוודאות המשפטית ביחס לאיזון המשאבים (ראה ע"מ (י-ם) 638/04 ח.ר. נ' ר.ר. (פורסם ב"נבו") מיום 23.01.05)..".

ראה ע"מ (חי) 614/07 פלונית נ' פלוני (16.04.08) (פורסם במאגר "נבו").

ועוד נקבע :

"..איזון המשאבים ייעשה על דרך הכלל, בדרך של חלוקה שווה בין בני הזוג של שווי הנכסים בני האיזון..

.. עם זאת, סעיף 8 לחוק יחסי ממון, מאפשר לבית המשפט, ובמקרים המתאימים, לסטות מהכלל שנקבע בסעיף 5 לחוק. סעיף 8(2) לחוק קובע, כי בנסיבות מיוחדות המצדיקות זאת, רשאי בית המשפט לקבוע "שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שייקבע", וסעיף 8(1) לחוק יחסי ממון מאפשר לקבוע ששווי נכסים מסוימים לא יאוזנו, חרף היותם בני איזון לפי סעיף 5 לחוק.

מטרתו  של סעיף 8 לחוק יחסי ממון, הינה להקנות לבית המשפט שיקול דעת לביצוע איזון משאבים צודק בין בני הזוג, מתוך גמישות והתחשבות בשיקולים של צדק והוגנות (ראה ע"א 1915/91 יעקובי נ' יעקובי פ"ד מ"ט (3) 529, 614), זאת על בסיס מכלול הנסיבות כל מקרה.."

"..סעיף 8 לחוק יחסי ממון, מהווה כלי רב עוצמה, בביצוע איזון משאבים, ויש לעשות בו שימוש זהיר ומושכל, שכן לא בנקל ישלול בית המשפט את זכויותיו הקנייניות של מי מבני הזוג ויעניקו לאחר. הכלל הוא כאמור, כ איזון משאבים ייעשה על דרך חלוקה שווה של שווי כלל הנכסים. כלל זה מבוסס על ערכי היסוד, ביניהם ערך השוויון, האוטונומיה של הפרט וזכויותיו הקנייניות. השימוש בחריג שבסעיף 8 עלול לפגוע בזכויותיו אלה ויש על כן להיזהר פן השימוש שייעשה בו יחתור תחת תכלית חוק יחסי ממון וערכי הצדק אותם הוא נועד להגשים. לפיכך, נקבע כי יש צורך בקיומן של "נסיבות מיוחדות" כדי להצדיק סטייה מהכלל הקבוע בסעיף 5 לחוק יחסי ממון…"
ראה ע"מ (חי) 614/07 פלונית נ' פלוני (16.04.08) (פורסם במאגר "נבו").
חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין ציטוט מפסקי דין

 

"..סעיף 8 לחוק יחסי ממון, מהווה כלי רב עוצמה, בביצוע הסדר איזון משאבים , ויש לעשות בו שימוש זהיר ומושכל, שכן לא בנקל ישלול בית המשפט את זכויותיו הקנייניות של מי מבני הזוג ויעניקו לאחר.

הכלל הוא כאמור, כ איזון משאבים ייעשה על דרך חלוקה שווה של שווי כלל הנכסים. כלל זה מבוסס על ערכי היסוד, ביניהם ערך השוויון, האוטונומיה של הפרט וזכויותיו הקנייניות. השימוש בחריג שבסעיף 8 עלול לפגוע בזכויותיו אלה ויש על כן להיזהר פן השימוש שייעשה בו יחתור תחת תכלית חוק יחסי ממון וערכי הצדק אותם הוא נועד להגשים. לפיכך, נקבע כי יש צורך בקיומן של "נסיבות מיוחדות" כדי להצדיק סטייה מהכלל הקבוע בסעיף 5 לחוק יחסי ממון…"

ראה ע"מ (חי) 614/07 פלונית נ' פלוני (16.04.08) (פורסם במאגר "נבו").

עו
עו"ד לענייני משפחה רחל שחר מאמר בנושא חלוקת רכוש לא שוויונית בהליך גירושין

חלוקת רכוש לא שוויונית בגירושין מהן נסיבות חריגות לאיזון?

החוק לא הגדיר מהן "נסיבות מיוחדות", וכפי שקבע המלומד המנוח רוזן צבי בספרו "חוק יחסי ממון" פרסומי הפקולטה למשפטים, ת"א, עמוד 352 :

"המחוקק בחר לפרט בהרחבה את סמכויותיו של בית המשפט, אך התעטף בשתיקה, בכל הנוגע לקביעת קני המידה להפעלת שיקול הדעת.."

עיון בפסיקה, ממעוף הציפור, יראה שהפסיקה נתנה כמה אבני בוחן, שהם מעין "נייר לקמוס", המלמד מה יכול להיחשב אותו מקרה נדיר, בו ייעשה שימוש בהוראת סעיף 8(ב) לחוק ולא יהיה איזון של "מחצה על מחצה".

מקרים של "שיתופיות מוחלשת"

בע"מ 8206/14 ו-בע"מ 8427/14 פלונית נ' פלוני (14.04.15) (פורסם במאגר "נבו") קבע כי במקום בו שוררת בין הצדדים "שיתופיות מוחלשת", יש לעתים אפשרות לקבוע יחס איזון אחר ולא של "מחצה על מחצה".

במקרה זה, ניהל הבעל מערכת יחסים מקבילה עם אישה אחרת ומערכת יחסים אשר נמשכה כעשור, ובאותה עת "התגוררת חלקית עם המערערת". הקביעות העובדתית הסתמכו על הקביעות העובדתית של בית המשפט למשפחה בפתח תקווה  (כבוד השופט ויצמן באותה עת שקבע כי הבעל היה מעין "נוכח נפקד" בביתו.

מקרים קיצוניים של אלימות

בבע"מ 7272/10 פלונית נ' פלוני (07.01.14) (פורסם במאגר "נבו"), הסכימו השופטים לתוצאה של מניעת איזון משאבים בזכויות פנסיוניות של האישה עקב ניסיון לרדת מצדו של הבעל, אך הנמקות השופטים היו שונות, והלכה למעשה ניתנו שלוש חוות דעת שונות אותן אסקור להלן :

ועם זאת יש לזכור כי על פי הפסיקה, בגידה במערכת היחסים הזוגית, אינה מהווה "נסיבה מיוחדת", המצדיקה חריגה מאיזון המשאבים השוויוני. ראה בג"צ 8928/06 פלונית נ' בית הדין הרבני הגדול לערעורים מירושלים (08.10.08) (פורסם במאגר "נבו").

ארבע סיבות עיקריות לאיזון לא שוויוני בחלוקת רכוש בגירושין
שיתופיות מוחלשת
אלימות קיצונית
הברחת רכוש
תלות כלכלית
סיבות עיקריות לאיזון לא שוויוני בחלוקת רכוש בגירושין

ארבע סיבות עיקריות לאיזון לא שוויוני בחלוקת רכוש בגירושין

  • שיתופיות מוחלשת
  • אלימות קיצונית
  • הברחת רכוש
  • תלות כלכלית

כבוד השופטת ברק ארז קבעה, כי מבלי לסטות מן הרציונל הבסיסי של חוק יחסי ממון, עשוי להיות מקום במקרים קיצוניים של אלימות, להביא עובדה זו בחשבון איזון המשאבים, או חלקם. כעולה מפסק דינה של כבוד השופטת ברק ארז, יש לתת את הדעת לאפשרות של הפעלת סמכות בית המשפט, לפי סעיף 8 לחוק יחסי ממון, גם במצבים חריגים אחרים של נקיטת אלימות קשה במערכת היחסים בין בני הזוג. בהקשר זה מציעה כבוד השופטת ברק ארז את את מבחן "שלילית האנושיות", בהדגישה שאם תתקבל עמדה זו, היא תהיה שמורה למקרים קיצוניים בלבד, שבהם ראוי יהיה לומר כי בן הזוג התוקף איין למעשה את אנושיותו של זולתו. כבוד השופטת ברק ארז מדגישה כי שיקולי "אשם", נותרים מחוץ לאיזון משאבים.

עו"ד רחל שחר מסבירה: האם ניתן לקבל יותר ממחצית הרכוש המשותף בהליך הגירושין?

במקרה זה היה מדובר על כך שהבעל ניסה לשלוח יד בחיי אשתו והוא הורשע בניסיון לרצח, ונגזר עליו מאסר ממושך בעקבות הרשעתו.

כבוד השופט הנדל אף הוא מדגיש שאין מדובר בשיקולי "אשם", וכלשונו :

".. ויודגש, על מנת שלא נתיר לשיקולי האשם לחזור דרך "הדלת האחורית", עלינו לתחום את השימוש בשיקול הדעת בסעיף 8 למקרי אלימות חריפה עד שהיא בעלת השלכות כלכליות על האוטונומיה של בן הזוג הנפגע. זהו הרף הבסיסי, בו בן הזוג המבקש מבית המשפט להשתמש בסמכויות המיוחדות המוקנות בסעיף 8 צריך לעמוד – כאשר מעשי האלימות אינם חמורים דיים כדי לפגוע באוטונומיה כלכלית של אחד מבני הזוג, איננו מגיעים כדי "נסיבות מיוחדות" שמצדיקות סטייה מכלל האיזון השוויוני..".

כבוד השופט מלצר אמר בפסק דינו, כי ב"רקמה פתוחה" של הוראות סעיף 8 לחוק יחסי ממון "דילמה, והדילמה היא האם מעשי האלימות של בן הזוג האחד כלפי משנהו אמורים להיחשב כנסיבות מיוחדות המצדיקות סטייה מכלל האיזון השוויוני".

כבוד השופט מלצר קובע, שאם בן הזוג הועמד לדין פלילי והורשע בעבירת אלימות, יש בכך כדי להפעיל את שיקול הדעת המסור על פי סעיף 8 לחוק יחסי ממון, וגם אז יש לבדוק את ההשלכות הכלכליות של אלימות זו על בן הזוג האחר, אך גם אם לא

נגרם נזק כלכלי ממשי לבן הזוג נפגע האלימות, בגינה הושגה ההרשעה בדין, אך האלימות הייתה "קשה ביותר או ממושכת" – ניתן יהיה עדיין להחיל את סעיף 8 לחוק יחסי ממון ולהפעיל את החלופות המנויות בהוראות הסעיף. כבוד השופט מלצר מוסיף, כי על פי תכלית החקיקה – "אין בהכרח להצטמצם להרשעה של מי שניסה לגרום למותו של בן זוגו וניתן לכלול בקטגוריה זו מקרים של הרשעה".

מקרים של הברחת רכוש

בפסק דין המוביל בנושא זה (עוד לפני תיקון מספר 4 לחוק), תמ"ש (י-ם) 26473/97 פלוני נ' אלמונית (15.06.04) (פורסם במאגר "נבו") קבעה כבוד השופטת מימון, כי במקרים בולטים של הברחת רכוש, אפשר לבצע חלוקה בלתי שווה ברכוש בר האיזון.

גם במקרה זה היה קבלן עצמאי שנטען לגביו כי הבריח רכוש, אך כפי שקבעה כבוד השופטת מימון "אין ידוע מהו הרכוש המדויק שהוברח".

עקב כך, קבעה כבוד השופטת מימון, כי זכויות הפנסיה של האישה לא יכללו במסת הרכוש בר האיזון.   גם בפסק הדין עמ"ש (ת"א) 1229/07 י.ב. נ' א.ב. (27.10.10) (פורסם במאגר "נבו") אושרה התוצאה שנקבעה בערכאה הדיונית של איזון בלתי שוויוני (ביחס של 40/60, עקב העלמת כספים על ידי הבעל).

 אי צדק כלכלי לעתיד ושיקולי צדק בכלל

טיעון זה חזר ונשנה בפסקי הדין המצוטטים לעיל כחלק בלתי נפרד מאותם מקרים שמנינו לעיל וכתוב נוסף להם.

חוק יחסי ממון חלוקה לא שוויונית ברכוש – מתי נזדקק לעורך דין גירושין?

הדין החל על חוק יחסי ממון יכול להשתנות בהינתן מסד עובדתי שונה. ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעצה של עורך דין לענייני גירושין מדובר כאמור בהליך שעשוי להיות בעל השלכות כלכליות ענפות, ועל כן מומלץ לפנות לעורך דין גירושין מנוסה ומקצועי בשלב כמה שיותר מוקדם. זאת במיוחד כאשר אין הסכם ממון בינכם לבין בן או בת הזוג.

עורכת דין רחל שחר , עו"ד גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה בשנת 2004  ומאז צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים..

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

עו"ד גירושין ונוטריונית רחל שחר ידועה בזכות מקצוענותה חסרת הפשרות והבנתה המקיפה את האטמוספירה המשפטית השלטת כמו גם יחסה האישי ללקוח ואנושיותה.

עו"ד גירושין ונוטריונית ידועה כמי שמקדמת טיפול אינטנסיבי וחסר פשרות בנושא הניכור ההורי על כל היבטיו והיא מקדישה לנושא זמן רב ומרץ.

 

 

חלוקת רכוש בגירושין סיוע ומענה טלפוני נציג שירות

חלוקת רכוש בגירושין– אבחון הבעיה והקדמת תרופה למכה

קל לזהות שהדינים החלים על תום יחסים זוגיים מורכבים ורבים. ריבוי מקרי הגירושין ההולך וגדל, כמו גם הסיטואציה המורכבת רגשית וכלכלית מלכתחילה, מובילים לקיומה של חקיקה ופסיקה ענפה.

על כן, במקרים רבים מתעורר צורך בהסתייעות בעורך דין בתחום הגירושין . כך למשל, במקרים בהם לא קיים ביניכם לבין בני זוגכם הסכם ממון , ישנה חשיבות רבה בעורך דין בעל ניסיון בתחום אשר יכול ויודע להעריך לפי נסיבות העניין מה ככל הנראה יהיה אופן חלוקת הנכסים.

 

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.