נכסי קריירה תשלומים עיתיים או פיצוי חד פעמי מה גישת בית המשפט?

העיקרון הראשוני בהליך גירושין הינו חלוקה שווה של הנכסים שצברו בני הזוג במהלך חיי הנישואין והכל כמובן אם אין הסכם ממון שמונע מהם לאזן באופן שווה. יחד עם זאת בנוסף לנכסים מוחשיים כמו רכב או דירה קיימים גם נכסים שאינם מוחשיים והם המוניטין שצבר לעצמו האיש או האישה במהלך חיי הנישואין

תוכן עניינים

צרו קשר לקבלת ייעוץ
ללא התחייבות

מה זה נכסי קריירה?

נכסי קריירה הם כושר ההשתכרות העתידי של האדם קרי כמה יוכל להרוויח בעתיד בזכות ידע שצבר במהלך חיי הנישואין.

גם נכסי קריירה מחולקים בהליך גירושין

כאשר מאזנים בין נכסי קריירה של בני זוג אז נוצר מצב שבו בן זוג אחד צריך להעביר פיצוי על ההפרש שנוצר לבן הזוג השני. השאלה שעלתה בפסיקה היא כיצד עדיף שבן הזוג יפצה את בן הזוג השני האם בדרך של פיצוי חד פעמי או בדרך של תשלום חודשי.

פעמים רבות איש או אישה סבורים שלבן זוגם אין נכסי קריירה ואולם בירור מקדים עם אקטואר יכול לגלות כי לבן הזוג נכסי קריירה משמעותיים שכלל לא חשבתם עליהם
שווי נכסי קריירה יכול להגיע למאות אלפי שקלים ואף להרבה יותר מכך.
כדאי מאוד לקבל מידע ראשוני בשאלה אם יש לבן הזוג נכסי קריירה

פעמים רבות איש או אישה סבורים שלבן זוגם אין נכסי קריירה ואולם בירור מקדים עם אקטואר יכול לגלות כי לבן הזוג נכסי קריירה משמעותיים שכלל לא חשבתם עליהם

שווי נכסי קריירה יכול להגיע למאות אלפי שקלים ואף להרבה יותר מכך.

נכסי קריירה תשלום חד פעמי או תשלום עיתי מה אומרת הפסיקה בנושא?

כבוד השופט ריבלין בפסק דין פלונית מסביר את הרציונל מדוע הוא מעדיף כי בן זוג אחד יתן פיצוי חד פעמי לבן הזוג האחר ובכך כל אחד יילך לדרכו:

"לאור טעמים אלה, אנו סבורים כי על דרך הכלל, וככל שהדבר אפשרי ומועיל, עדיפה שיטת התשלום החד-פעמי. הטעם המרכזי לכך הוא הימנעות משימור קשר כלכלי בין הצדדים אם אין הם רוצים בכך. בדרך זו יכול גם בן-הזוג מקבל התשלום לתכנן את עתידו על סמך הסכום שקיבל באופן וודאי (4) 614). אולם אין לקבוע מסמרות. ראוי לה להלכה שתתפתח ממקרה למקרה, ויהיו בוודאי נסיבות בהם יתאימו יותר תשלומים עיתיים. יש לזכור כי כאשר לבני הזוג ילדים קטינים, נאלצים הם בדרך כלל ממילא לשמור על קשר ביניהם, עד אשר הופכים הילדים בגירים. הערכאה המבררת היא זו שתתאים את הסדר התשלום הראוי לפי מידותיהם של בני-הזוג שבפניה. מקום בו נקבע תשלום החד-פעמי, ניתן לרכך את החשש מפני הטלת נטל כבד מידי על המשלם בדרך של חלוקת הסכום למספר תשלומים שישולמו במועדים ובסכומים קבועים מראש".

 השופט ריבלין מתמודד עם טענות נוספות של המבקש, ביחס לדרך התשלום, ובתשובתו מתייחס גם למצב במדינות אחרות-פסיקת תשלומים עיתיים עומדת לכאורה בניגוד לכלל לפיו אין לפסוק תשלום מזונות לבן הזוג לאחר הגט. כבוד השופט ריבלין אינו מקבל טענה זו  וקובע כי משתלמים בתשלומים עיתיים, אולם חרף הדמיון בשיטת התשלום – מהותם של התשלומים שונה. מזונות לפי הדין העברי פירושם חובתו של בן הזוג האחד לזון את בן זוגו. איננו עוסקים כאן בחובה זו. עניינו ב'חלוקת הנכסים' שצברו בני הזוג במהלך נישואיהם – בחלוקת 'נכסי הקריירה'. משכך, איננו רואים סתירה בין הכלל לפיו אין מזונות לאחר הגט, לבין שיפוי עיתי בגין 'נכס' מ'נכסי הנישואין' שנמצא בידיו של אחד מבני הזוג.

במקרה שהיה בפני בית המשפט שווי משרד רואה החשבון הוערך בסך 700,000 ₪, ובית המשפט חייב בתשלום חד פעמי של חייב את המבקש במקרה זה, בתשלום חד פעמי של 250,000 ₪.

נכסי קריירה איך מחשבים כמה שווים נכסי קריירה?

מקובל למנות אקטואר אשר יבחן את הרכיבים השונים לרבות משך הנישואים, גיל, מצב בריאותי, ההכנסה הראשונית שהייתה לכל אחד לפני הנישואים, רמת החיים והמצב של כל צד בעת חלוקת הנכסים והכל בכפוף לפער ההשתכרות בין הצדדים שחייב להיות משמעותי)

נכסי קריירה חלוקה במהלך גירושין  היסוד המוסרי

כבוד השפט רובינשטיין הרחיב מעט בנושא היסוד המוסרי של איזון נכסי קריירה:"יש יסוד מוסרי לרעיון השיתוף במוניטין, שכונה 'נכסי קריירה' (המלה קריירה אינה חביבה עלי בהיותה בעגה העברית כרוכה גם במשמע לא חיובי, כגון 'קרייריסט' כמי שכל מעייניו נתונים להתקדמותו שלו, לעתים על חשבון הזולת; אך מכל מקום משמעה הבסיסי הוא מסלול מקצועי של אדם, ולכך כוונה במקרה דנא כמובן). יסוד זה מעוגן מראשיתו בעולם הישן, עד לפני דור או דורותיים, שבו מיעטו בנות זוג לעבוד מחוץ לבית, והשקיעו את מעייניהן בטיפול בילדים ובבית. במישור הכלכלי, למצער, נותרו איפוא מאחור שעה שהבעל יכול היה לפתח פוטנציאל מסוגים שונים. כשהמדובר בעם היהודי, היו אמנם חריגים, בראש וראשונה – למשל – נשים שהחזיקו בחנויות בשעה שהבעלים עסקו בלימוד תורה. אמנם, לעתים היו שני בני הזוג – בעמים ובעם היהודי – מנהלים יחדיו עסק; בחברות חקלאיות היו הנשים והגברים שותפים בעבודות השדה. אך בסופו של יום, האשה היא שנשאה בראש וראשונה בעול הבית והבעל יכול היה להתפתח בעיסוקיו. יתר על כן, לא אחת עזרה האשה בעת לימודי הבעל למקצוע חופשי או אחר, בכך שנטלה עליה את עול הפרנסה, והיא עצמה נשארה על עמדה במידה לא מעטה. אמנם, כפי שציין חברי המשנה לנשיאה, אלבום התמונות המשפחתי משתנה והולך, ונשים ממלאות יותר ויותר תפקידים מקבילים לגברים. במיוחד בדורות צעירים דהאידנא, שותפים בני הזוג גם בגידול הילדים באופן כמעט שויוני (כמעט, כי עדיין אין אב יכול להיניק אף שבידו להאכיל תינוק בבקבוק; וראו: תלמוד בבלי, מסכת שבת, דף נג, עמ' א). אך אף כי חלה התקדמות גדולה מאוד בעשורים האחרונים לקראת מיצוי הפוטנציאל ההשתכרותי של נשים, עדיין עולה אחוז הגברים המגיעים למימוש פוטנציאל זה על אחוז הנשים, לרבות ביצירת מוניטין, וזאת מטעמים הנעוצים בעולם המושגים הישן. יש להניח כי ככל שיחלפו השנים, יתאזן המצב וילך".