הודעת מנהל בתי הדין הרבניים על פעילות בתי הדין בענייני גירושין בזמן נגיף הקורונה

תוכן עניינים

מידע חשוב לציבור בנושא פעילות בתי הדין הרבניים בתקופת התפרצות נגיף הקורונה-מוגש לציבור על ידי עו"ד גירושין רחל שחר

היום פרסם מנהל בתי הדין הרבניים הודעה באשר לפעילות בתי הדין הרבניים בנושא גירושין ובנושאי דיני משפחה שונים אנו מביאים לכם כשירות לציבור את הודעת מנהל בתי הדין הרבניים במלואה וכלשונה כפי שפורסמה

א. באופן כללי ייתכנו בבתי הדין שני מצבי חירום :

מצב חירום א'– בתי הדין פתוחים ועובדים במתכונת מצומצמת מיוחדת כפי שיפורט;

מצב חירום ב'– בתי הדין סגורים וניתן אך ורק מענה של עובדים מסוימים מהבית.

ב. נכון למועד פרסום הודעה זו ההערכה היא כי מרגע החתימה על תקנות בתי הדין הרבניים (סדרי דין במצב חירום מיוחד ), ועד להודעה אחרת יפעלו בתי דין הרבניים במתכונת "מצב חירום א".

במצב חירום א' יתקיימו דיונים רק בעניינים המפורטים להלן:

1. בקשות לסעדים זמניים שנועדו לשמר מצב קיים, לקבות צו עיכוב יציאה מם הארץ וסעד דחוף לעניין שהות ילדים;

2. בקשות דחופות המנויות בתקנה 12 לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) ,תשע"ו-2016;

3. בקשות דחופות לפי חוק בתי דין דתיים (כפיית ציות ודרכי דיון) ,התשט"ז-1965;

4.בקשות דחופות לשם מניעת עיגון לפי חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין), תשי"ג-1953;

5. הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה, התשנ"א-1991 ,ולפי חוק מניעת הטרדה מאיימת,התשס"ב-2001 ; 

6.בקשות דחופות לבירור יהדות כשכבר נקבע מועד לעריכת הנישואין.

7. במידה ונקבעו סידורי גיטין אין סיבה לדחותם יש לקיימם במועד בהתאם להנחיות.

ג. ככלל, לטיפול בנושאים הנ"ל יפעל בית הדין בעזרת דיין אחד בלבד ( להלן- דיין תורן) ,שזהותו תיקבע ע"י הראב"ד או במקום שאין כזה ,ע"י האב"ד הוותיק שבאותו בית דין. ככל שיהיה צורך הלכתי ומשפטי במותב של שלושה דיינים, ייתן על כל הדיין התורן הוראות מתאימות. כמו כן , הראב"ד או האב"ד הנ"ל יחד עם המזכיר הראשי ,יקבעו את מספר אנשי הצוות המינהלי והעוזרים המשפטיים הנדרשים לצורך קיום דיון וזהותם. עובדים אלו יגיעו למקום עבודתם תוך הקפדה על קיום הוראות משרד הבריאות.

ד. עובדים שלא הוגדרו ע"י הראב"ד או האב"ד כחיוניים לשם קיום פעילות ביה"ד במתכונתו דלעיל , רשאים להחליט ,בתיאום עם המזכיר הראשי ובאישור הנהלת בתי הדין ,האם להגיע לבית הדין או להישאר בביתם. מדיניות תשלום השכר לעובדים אשר יחליטו להעדר ממקום עבודתם בשל מצב החירום- תגובש באופן רוחבי לכל עובדי המדינה , ע"י הממונה על השכר באוצר.

ה. מזכירות בית הדין תפעל במתכונת חירום, דהיינו פעילות בהיקף ובאופי הנדרשים למתן מענה לנושאים שצוינו לעיל בלבד תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות. הוראות לעניין הגשת בקשות באופן מקוון מרחוק באמצעות המרשתת יינתנו בהמשך ויפורסמו באתר האינטרנט של בתי הדין הרבניים.

ו. המזכיר הראשי או סגנו ינהלו את הפעילות בשעות שבהן היא מתקיימת בבית הדין תוך הקפדה על הוראות משרד הבריאות והגופים המוסמכים. הוראות הביטחון למצב זה יינתנו בנפרד ע"י מנהל אגף הבטחון , מר אהרון סבג , בתיאום עם הוראות ביטחון מפורשות אחרות ,ככל שיינתנו כאלה על ידי נציבות שירות המדינה ושאר הגופים המוסמכים.

ז. לצורך קיום הפעילות במתכונתה המצומצמת כאמור ,ייעזרו המזכיר הראשי וסגנו באנשי צוות נוספים מעובדי בית הדין , לפי רשימה שתוגש לאישור הסמנכ"לית , הגב' מיכל גולדשטיין.

ח. מזכירי בתי הדין ומנהלי מחלקות בהנהלת בתי הדין יעבירו רשימות של עובדים אשר ממלאים אחר שני התנאים המצטברים הבאים:

1. פעילותם חיונית לשם מתן מענה לנושאים המצוינים לעיל.

2. יש בידם אפשרות טכנית לעבודה מהבית.

ט. מנהל בתי הדין יאשר את רשימת העובדים בבתי הדין ובהנהלת בתי הדין המורשים לבצע עבודה מהבית. עובדים אלו יוכלו להתחבר מרחוק לרשת בתי הדין לפי הנחיות שייתן מנהל אגף מערכות מידע, מר אורי אהרונסון.

י. יש לציין , כי המצב ממשיך להיבחן כל העת ע"י הגורמים המוסמכים בממשלה ובזרועות הביצוע השונות, כגון משרד הבריאות ונש"ם. ייתכן שתתקבל החלטה לפיה יש לעבור ל "מצב חירום ב'" שבו יש לסגור את בתי הדין לגמרי , ולתת מענה רק בעבודה מרחוק.

יא. כאמור , במצב חירום ב' ,השירות כולו יתבסס רק על עבודה מהבית. בנוגע למצב תבואנה הנחיות נפרדות. במקרה זה העבודה תתבצע אך ורק במידה ובהיקף הנדרשים לצורך שמירה על רציפות תפקודית של בתי הדין.

יב. מדיניות תשלום השכר לעובדים , בין לאלו העובדים מן הבית ובין לאלו שלא מבצעים עבודה מהבית ,תגובש באופן רוחבי לכל עובדי המדינה ,ע"י הממונה על השכר באוצר.

יג. עד לאישור וחתימת תקנות החירום מוסמכים הדיינים להפעיל שיקול דעת לעניין קיום הדיונים או דחייתם בהתאם למפורט בהודעה זו.

יד. בכל מקרה של סתירה בין האמור בהודעה זו לבין ההוראות שיינתנו בתקנות החירום , יגברו ההוראות של תקנות החירום.

עו"ד ונוטריון רחל שחר עוסקת בתחום דיני משפחה והינה בעלים במשרד עורכות דין רחל שחר העוסק בדיני משפחה גירושין וצוואות. לנוכח המצב פתחנו קו חם לדיני משפחה ייעוץ ללא עלות

050-6914314

www.rslawfirm.co.il

https://notary-israel.com/

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות גירושין. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות