ביטול הסכם גירושין בשל הטעייה של הצד השני | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מתי ניתן לבטל הסכם גירושין? אחת הסיבות הטעייה של הצד השני

על הסכם גירושין כמו כל הסכם חלות הוראות חוק החוזים אשר קובע כי הסכם הגירושין לביטול בהוכחות אחת העילות הקבועות בחוק החוזים כעילות לביטול חוזה. העילות לביטול הסכם הן טעות הטעייה עושק וכפייה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

תביעות לביטול "הסכם גירושין וממון" בשל הטעייה

חוק החוזים חלק כללי מאפשר לבטל חוזה עקב הטעייה וקובע כדלקמן: "מי שהתקשר בחוזה עקב טעות שהיא תוצאת הטעיה שהטעהו הצד השני או אחר מטעמו, רשאי לבטל את החוזה…"

לעילת ההטעיה יש שלוש יסודות טעות המתקשר, הטעיה שהטעה אותו הצד השני, קשר סיבתי כפול בין הטעות ובין ההתקשרות בהסכם וכן בין ההטעיה לטעות.

קיים מכנה משותף בין עילת הטעות לעילת ההטעיה בנקודת המוצא כי התובע התקשר בחוזה עקב טעות, דהיינו יש להוכיח קיומה של טעות וקשר סיבתי בינה לבין ההתקשרות בחוזה כתנאי ראשוני (ראה ע"א 1581/92 ולנטין נ' ולנטין, מ"ט(3) 441 עמ' 451).

ביטול הסכם גירושין הטעייה

בית המשפט מקבל את עמדת י האירוע המרכזי לעניין הטעייה בהסכם גירושין  היה המפגש אותו יזמו ארבעת ילדי הצדדים בבית הצדדים בחודש ספטמבר 2006.

לגרסת התובעת בתצהיר עדותה הראשית, במהלך אותו מפגש הציג הנתבע את עמדתו בכל הנוגע לצורך בכינון הסדר כלכלי מוסכם בינו לבין התובעת והציג בפני הילדים ובפניה מצג חד משמעי הנוגע להיקף הרכוש המשותף תוך שהוא מתווה בפני הילדים ובפניה את ההסדר המוצע על ידו בנוגע לחלוקת הרכוש המשותף בינה לבינו.

ההסדר הוצג על ידו כהסדר שוויוני הוגן וצודק ביותר המיטיב עמו וכולל בחובו את כלל הרכוש המשותף שלהם ולפיו גובש ההסכם.

באופן חריג ילדי התובעת העידו לטובתה על הטעייה בביטול הסכם גירושין

הבן ש' סיפר בתצהיר עדותו  הראשית את  מהלך העניינים באופן תמציתי וממוקד :

"2.    הנני מצהיר כי במהלך החודשים 08/2006-09/2006 בסמוך לאחר שהתעוררו מחלוקות בין אבי ובין אמי בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש המשותף ביניהם, החלטנו אני ו-3 אחיותיי לעשות ככל שביכולתנו על מנת למנוע מהם להיקלע להליכים משפטיים ביניהם בכל הנוגע לאופן חלוקת הרכוש המשותף ביניהם.

לצורך יישוב הסכסוך לצורך ההסכם הכספי בין ההורים כוננו אני ו-3 אחיותי פגישה בבית המגורים של ההורים ברח' XXX בירושלים, בה השתתפו הוריי, 3 אחיותיי ז' ט' ש'  ואנוכי.

במהלך פגישה זו פרש אבי בפנינו בעל פה את פרטי הרכוש המשותף שלו ושל אמי תוך שהוא מכליל בתוכו את בית המגורים שלו ושל אמי שברח' XXX ב…, את הדירה ברח' YYY, את הדירה בשכונת ZZZ וכן את הדירה בooo הרשומה על שם אחותי ואת הדירה ברח' UUUהרשומה על שמי.

באותה פגישה הציג אבי סכום של 250 אלף דולר שהוא הסכום שיש להם מעבר לנכסים כי אין כספים נוספים באף חשבון לא בארץ ולא בחו"ל.

לפי מה שהוצג על ידי אבי הוחלט כי יחלקו את הרכוש והכסף שווה בשווה באופן הבא:

הדירה ברח' XXX שוות ערך לשאר הנכסים (נכון לאותה נקודת זמן).

250 אלף הדולר יחולקו שווה בשווה ביניהם."

לאור עדות הילדים בית המשפט משתכנע כי התובעת חתמה על הסכם הגירושין כשהיא חושבת שלבעלה  אין כל חשבונות בנק נוספים על הרכוש שהוגדר בהסכם כרכוש משותף לרבות החשבון בחו"ל  .

האם הייתה לתובעת אפשרות לבדוק את החשבון

הבעל טען שהאישה נושאת באשמה שכן לא בדקה את חשבון הבנק בחו"ל בית המשפט דוחה על הסף טענה זו וקובע כי טענה זו  

מקוממת ביותר.

ביטול הסכם גירושין פסיקה

לטענת הבעל  העובדה שהתובעת השתהתה בהגשת בקשתה לביטול ההסכם, שנתיים לאחר אישורו על ידי בית המשפט מקימה כלפיה מניעות מלטעון כיום כנגד תוקפו שכן חלפה תקופה ניכרת מאז חתימתו והתובעת קיבלה בפועל את מה שההסכם העניק לה.

בית המשפט דוחה טענה זו וקובע לעניין זה סבור אני כי טענת התובעת שהתביעה הוגשה על רקע עובדות חדשות שנודעו לה ערב הגשת התביעה כי הנתבע ממשיך לנהל חשבון בנק בחו"ל (סע' 33 לתצהיר עדותה הראשית) וכי לא הייתה מודעת כלל להטעיה זו עת התייצבה בפני בית המשפט לצורך אישור ההסכם, אשר לא הופרכה ,מאפשרת הגשת התביעה גם בטווח זמן זה ואינה מהווה שיהוי המונע ממנה לתבוע וזאת למרות שהתובעת קיבלה לכאורה את מה שההסכם העניק לה.

התובעת עתרה לביטול הסכם הגירושין והנתבע ביקש לדחות התובענה.

בית המשפט אינו מבטל את כל הסכם הגירושין אך קובע כי החלק של הכספים שהוסתר מהאישה יוחזר במלואו לאישה.

"עם זאת  נוכח הגישה הרווחת , שככל הניתן יש לשאוף לקיים חוזים,במיוחד שמדובר בהסכם גירושין מורכב שהנטייה היא לא לבטל חלק ממנו (וראה לעניין זה ע"א 103/83 מנשה נ' מנשה פ"ד לח(4) 635) , סבורני כי למרות שיש לכאורה אפשרות להורות על ביטול ההסכם ,במקרה זה  הסעד הנכון והמתאים הוא לקבוע כי יש לראות את הכספים בחשבון הבנק בחו"ל ככספים שהסכם הגירושין אינו חל לגביהם ושלא הוסדרו  במסגרתו  .זאת מאחר שלמעשה חזית המחלוקת היחידה בין הצדדים היא בעניין הכספים באותו חשבון בנק בחו"ל שקיומם הוסתר מן התובעת ,מאחר שהצדדים כבר התגרשו לפני זמן וקשה ביותר עד בלתי אפשרי יהיה לקיים את עקרון ההשבה בעניין זה אם יבוטל ההסכם ואיני רואה טעם להכניסם מחדש למערבולת כוללת גם בעניין הרכושי .

יפים לעניין זה דבריו של בית המשפט לענייני משפחה בירושלים בתמ"ש 17362/97 ג.ח נ' נ.ש [פור

מקרה דומה היה ביטול הסכם גירושין הסתרת זכויות פנסיה

"במקרה דנן נחתם בין הצדדים הסכם שהתייחס למספר מרכיבים רכושיים שבאו לידי ביטוי במשא ומתן בין הצדדים ככל שתוכח טענת התובעת כי הוסתר מפניה מידע באשר לנכסים וזכויות שונות ,תתבקש המסקנה כי סעיף הויתור שבהסכם לא יחול עליהם,כך שניתן במקרה כזה לבקש פסק דין הצהרתי אשר על פיו שמורות לתובעת זכויותיה על פי כל דין מחוץ למסגרת ההסכם.

לא מתבקש אפוא ביטול ההסכם ובנסיבות המתוארות הוא ישאר בתוקף במלואו אלא שלא יחול על הנכסים והזכויות האמורים.

גישה זו מקבלת משנה תוקף נוכח מהותו המיוחדת של ההסכם בו מדובר,שהוא הסכם גירושין,הסכם גירושין הינו בעל אופי נוסף ,מעבר לפן החוזי הרגיל, הבא לידי ביטוי באקט הגירושין המתבצע במסגרתו.כיוון שכך, עדיף שלא להפר את האיזון שנוצר בהסכם בין המרכיב החוזי ומרכיב הגט, ולנסות למצוא סעדים אשר ישאירו את ההסכם על כנו" .

ביטול הסכם גירושין או ביטול חלק מהסכם גירושין

בית המשפט כאמור קובע שאינו מבטל את כל ההסכם אך בהחלט מחזיר לאישה את מלוא הכספים שהוסתרו ממנה ומעניק לה סעד בדמות 50,000 ₪ הוצאות והכל בשל ניהול נכון ומרהיב של התיק באמצעות עורך דין ביטול הסכם גירושין שייצג בתיק.

"לאור האמור איני רואה להורות על ביטול ההסכם ואולם הנני קובע כי יש לראות את הכספים בחשבון הבנק בחו"ל ככספים שהסכם הגירושין, לרבות סעיפי הויתור שבו, אינו חל לגביהם ושלא הוסדרו  במסגרתו.לתובעת שמורות כמובן כל זכויותיה על פי דין באשר לכספים אלה. בנסיבות העניין הנתבע ישא בשכ"ט ב"כ התובעת בסך 50,000 שח"

צריכים ייעוץ דיסקרטי בנושא של עורך דין ביטול הסכם גירושין? אנו מעניקים לתועלת הציבור ייעוץ משפטי  ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית במשרד קו חם לפניות טלפוניות בנושא עורך דין גירושין

03-7949755

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.