ביטול הסכם גירושין בהתנהגות | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

ביטול של הסכם גירושין יכול לקרות פעמים רבות גם בלי שאנחנו מתכוונים. כך היה במקרה של זוג צעיר בעלי רשת מסעדות מפורסמת ממרכז הארץ. בהסכם הגירושין המקורי נקבע, בין השאר, כי הצדדים יתגרשו זה מזו בהקדם האפשרי; נקבעו  דמי המזונות החודשיים של שני הקטינים; נקבעה משמורתם וזמני השהות שלהם עם הנתבע, ובענייני הרכוש של הצדדים נקבע, כי המטלטלין בדירה יחולקו בהסכמה; כי הדירה תישאר בבעלותו המלאה של הנתבע; כי הזכות הציבורית להפעלת המונית תישאר בידי הנתבע; וכי כל צד יוותר הבעלים של הזכויות הסוציאליות אשר נצברו על שמו ושל המכונית שבשימושו.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

צריכים ליווי וייעוץ מעורך דין מומחה לענייני גירושין עם המלצות?

✔️ למעלה מתשעים אחוזי הצלחה ותקדימים רק על שמנו
✔️  מעניקים שירות עד לסיום ההליך תוך ליווי יד ביד
 
✔️ייעוץ בדיני גירושין על ידי עו"ד גירושין רחל שחר הנחשבת לברת סמכא בתחום

✔️אצלנו אין אנשי מכירות רק אנשי מקצוע לעילא ולעילא לאורך כל הדרך איתך ייעוץ וליווי גירושין על ידי עו"ד גירושין רחל שחר הנחשבת לברת סמכא בתחום
אמינות
✔️ זמינות ✔️שירותיות✔️

✔️והכי חשוב שירות מקצועי ואמין מובטח

 ✔️ חייגו 03-7949755

הפרת הסכם הגירושין בהתנהגות מה משמעותה?

הסכם הגירושין אותו ערכו הצדדים אושר וניתן לו תוקף של פסק דין. מייד לאחר שחתמו על הסכם הגירושין, החליטו בני הזוג לשוב ולחיות יחדיו ולא להתגרש זה מזו, ואף הביאו בן נוסף לעולם.

בחלוף שנים אחדות מאז אושר ההסכם ושובם לחיות יחדיו, נקלעו שוב יחסיהם למשבר, ופניהם, שוב לגירושין.

מייד לאחר שנפרדו בני הזוג בפעם השנייה הגישה האישה  עתירה למתן פסק דין הצהרתי לפיו הסכם הגירושין בוטל ע"י הצדדים בהתנהגות.

ביטול הסכם גירושין בהתנהגות

הפסיקה קובעת שהסכם שקיבל תוקף של פסק דין ניתן לביטול ככל הסכם אחר, בין מחמת פגם שנפל בו, ובי מחמת שינויו במפורש או מכללא. כבר נפסק, כי שינוי או ביטול של הסכם בדרך התנהגות צריך שיושתת על בסיס ראייתי מוצדק ויתגבש בדפוס התנהגות מתמשך ועקבי של שני הצדדים. 

:

"כאשר מדובר בשינוי חוזה כתוב על דרך של התנהגות הצדדים המאוחר לכריתתו, מן הדין שהתנהגות הצדדים לחוזה תשקף את גמירת הדעת לסטות מהוראות החוזה. עקרון זה נובע מהוראות סעיפים 2 ו-5 לחוק החוזים, לפיהם נדרשת, כתנאי לשיכלולם של הצעה וקיבול, מסקנה בדבר גמירת דעת. משמעות דרישה זו תוארה על ידי פרופ' ג' שלו בספרה הנ"ל, בעמ' 91 כ'רצון מגובש, כוונה רצינית להתקשר בחוזה והחלטיות'. עקביותם הפנימית של דיני החוזים מחייבת, כי המסקנה שהוראה חוזית שונתה או בוטלה תושתת על בסיס מוצק וברור, לא פחות מזה הנדרש לשם הסקת עצם קיום היחס החוזי בין הצדדים. גם הצורך במערכת יחסים יציבה וניתנת לחיזוי מראש על ידי הצדדים, מחייב כי לא בנקל יוסק מהתנהגותם של הצדדים הרצון בשינוי החוזה ביניהם, ודברים אלו נכונים, מקל וחומר, כשמדובר בחוזה שלא נקצב לו זמן, ואשר מעצם טיבו הוא חוזה לתקופה ארוכה כבענייננו. תרגומה המעשי של הדרישה, כי כוונת הצדדים לסטות מהחוזה תבוטא בבירור…יהיה – בחוזים מסוג זה – קיומו של דפוס התנהגות מתמשך, לו שותפים שני הצדדים. רק דפוס כזה, במובחן מהתנהגויות אקראיות אשר אין בינן חוט מקשר, יכול לבסס את המסקנה כי הצדדים התכוונו שלא לקיים את החוזה כפי שהוסכם מלכתחילה ביניהם…"

ביטול הסכם שלום בית ולחילופין גירושין

במקרה נוסף ביטל בית המשפט העליון חיוב במזונות אישה על פי הסכם גירושין שאושר וקיבל תוקף של פסק דין, נוכח התנהגות הצדדים המאוחרת להסכם ולאישור, אשר העידה הלכה למעשה, כי הם לא פעלו בהתאם להוראות ההסכם והתעלמו מקיומו: "עלינו לשאול אפוא, אם במקרה שלפנינו, מחזרתם של בני הזוג לחיים משותפים עולה כוונה מכללא לבטל את ההסכם בדבר המזונות שהמערער התחייב לשלם.  לדעתי התשובה לשאלה זו היא חיובית. הסכם הגירושין נעשה בשעתו  לקראת מציאות של חיים בנפרד תוך אפשרות שהאישה תינשא לאחר. חיש מהר התברר שהמציאות ששני הצדדים ראו נגד עיניהם בעת כריתת ההסכם שונה בתכלית. במקום חיי פירוד באו חיים במשותף; במקום אפשרות להינשא לאחר בא היעדר אפשרות להינשא לאחר; במקום מזונות בסכום קצוב בא פרק זמן מתמשך של פרנסת הבית בלא קיצבה. ברור שאומד דעתם של בני הזוג היה שחזרתם זה לזו מהווה ביטול חיוב המזונות (וראה בע"א 442/83 מ' קם נ' ד' קם [פורסם בנבו] [5] , בעמ' 777). עצם הדבר שהבעל לא פנה כל אותן שנים לבית המשפט כדי לבטל פורמאלית את תוקף הסכם הגירושין מלמד שהוא, לפחות, לא סבר שיש לאותו הסכם תוקף כמעין "פוליסת ביטוח" נגדו. טענת המשיבה שבמשך השנים המערער נתן לה מזונות במסגרת הסכם הגירושין אינה מקובלת עליי. ברור לגמרי שהוא פרנס אותה במסגרת משפחתית ולא כפורע חוב על-פי הסכם הגירושין. לאור האמור דין הערעור להתקבל, במובן זה שאין עוד תוקף לחיוב המזונות על-פי הסכם הגירושין. אין בכך כדי לחסום בפני המשיבה כל דרך אחרת לתבוע את המגיע לה מן המערער", ע"א 4946/94 אגברה נ' אגברה

ביטול הסכם גירושין בבית הדין הרבני או בבית המשפט לענייני משפחה

בית המשפט לענייני משפחה בקריית גת קובע כי הסכם גירושין – הוא הסכם שתכליתו היא הבאת נישואיהם של צדדים אל קצם.

היסודות נטועים, אפוא, בגירושין ועליהם נבנות יתר ההסכמות.

משכך, קובעת השופטת פאני גילת כהן,  ובנסיבות מסוימות, בהעדר גירושין יתר הסכמות הצדדים המעוגנות בהסכם יבוטלו ואיתם כל הסכם הגירושין.

ביטול הסכם גירושין בהתנהגות איזה הוכחות צריך?

במקרה אשר הובא בפני בית המשפט לא היה חולק כי הצדדים לא התגרשו זה מזו בגט פיטורין נכון למועד שמיעת הראיות.

ב- אין חולק, כי הצדדים שבו לחיות יחדיו תחת קורת גג אחת בדירת המשפחה בסמוך מאד לאחר אישור הסכם הגירושין בבית המשפט, ואף אם הצדדים חלוקים ביחס לפרק הזמן שחלף מאז אושר ההסכם ועד שוב התובעת לדירה, הרי שגם לשיטת הנתבע היה זה לאחר כשבועיים ימים בלבד.

ג- אין חולק, כי למעט תשלום דמי מזונות עבור חודש אחד בלבד, לא שילם הנתבע לידי התובעת את דמי המזונות שנקבעו בהסכם

הגירושין.  

ד. אין חולק כי שבו לחיות יחד ולכן לא קוימו הסדרי ראייה ומשמורת.

ה. ולבסוף גם נולד להם ילד במסגרת חזרתם לחיות יחד.

אי כיבוד הסכם גירושין הביא לביטול הסכם גירושין

 ברור, אפוא, כי בסמוך מאד לאחר אישור ההסכם בבית המשפט, לא ראו בו הצדדים הסכם תקף ומחייב, וליתר דיוק, התעלמו מקיומו לחלוטין, והמשיכו לנהוג כתמול שלשום וכבני זוג נשואים לכל דבר ועניין, שאף בחרו, כאמור, להרחיב את התא המשפחתי. בנסיבות אלו קבע בית המשפט כי שני הצדדים ביטאו בהתנהגותם את רצונם להשתחרר מכבליו של הסכם הגירושין ולבטלו.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.