הפרת זמני שהות סנקציה כספית על הפרת זמני שהות? 4 טיפים חשובים | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

הפרת זמני שהות-פיצוי כספי בגין הפרת הסכם זמני שהות מתי נוכל לקבל

סובלים מהפרת זמני שהות? מספר פסקי דין חדשים מלמדים כי בתי המשפט לענייני משפחה החלו להעביר באופן נחרץ את המסר הקובע שהפרת זמני שהות תגרור אחריה סנקציה כספית.

חלוקת זמני שהות הינה שאלה רלבנטית לכל מי שמוצא עצמו בהליך גירושין.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

נקודת המוצא המשפטית היא שבשיעור המזונות שנקבע בין הצדדים נלקח בחשבון כי שני ההורים גם יחד יקיימו את זמני השהות ככתבם וכלשונם ויאפשרו לכל אחד מהם להתפתח ולקיים לעצמו תוכניות למועדים בהם מתקיימים זמני שהות עם ההורה השני.

חשיבות קיום זמני שהות רציפים מהווה בסיס לכל פסקי הדין של בתי המשפט לענייני משפחה וכעת השופטת אפרת ונקרט מבית המשפט לענייני משפחה הולכת צעד נוסף וחשוב בעניין זה וקובעת קנס מסודר על כל הפרת מפגש בין האב וילדיו.

בעניין אשר הגיע לשולחנה של כבוד השופטת ונקרט הוגשה בקשה כי יוטלו על האב סנקציות כספיות בגין אי קיום החלטות שניתנו לעניין זמני השהות של שני קטינים האחד בן 7 ובן קטין נוסף בן שנה וצי.

הפרת זמני שהות  מקרה אחד שהגיע לבית המשפט לעניני משפחה

ההורים הגיעו להסכמות בדבר זמני שהות, והסכמות אלה קיבלו תוקף של פסק דין. מפאת חשיבותן יובאו הסכמות אלה במלואן

"משכך, ועד להחלטה אחרת, יהיו זמני השהות של הקטינים עם האב כדלקמן:

1.         האב ייקח את הקטינים שניהם בימי שני וחמישי ישירות המסגרת החינוכית בסיום  המסגרת וישיבם לבית האם בשעה 19:30.

2.         אחת לשבועיים ייקח האב את הקטינים שניהם , ישירות המסגרת החינוכית. את הקטין … ישיב לבית האם בשעה 19:30 והקטינה …. תישאר ללון אצל האב והאב ישיבהּ לבית האם במוצאי שבת בשעה 19:30.

3.         בסופ"ש, בהם לנה הקטינה  אצל האב, ייקח האב את הקטין  ביום שבת בשעה 11:00 וישיבו לבית האם בשעה 19:30.

4.         עם הגיעו של … לגיל 18 חודשים יוּשוו זמני השהות של … לאלו של … והוא יתחיל ללון אצל האב."

הפרת זמני שהות מה גובה הקנס המקובל.

אין גובה פיצוי מקובל אבל במקרה הספציפים שהגיע לכותלי בית המשפט החליטה השופטת אפרת ונקרט לקבוע קנס של 150 שקלים לכל הפרה.

זמני השהות שנקבעו על ידי בית המשפט לענייני משפחה נותרו כאות מתה ופחות משבועיים לאחר מתן פסק הדין בנושא זמני השהות הגשיה האם בקשה לצו הגנה

בית המשפט קבע כך: "מששמעתי את טענות הצדדים לעניין זה, מורה אני לצדדים שניהם להימנע לחלוטין מלערב את הקטינים שניהם, ובפרט את הקטינה …, ביחסים בניהם. ולהימנע לחלוטין מלשוחח עם הקטינים, ובפרט עם הקטינה …, על ההורה השני; ככל שאתרשם שמי מהצדדים פעל בניגוד להחלטתי זו – יהיה בכך כדי להצביע על יכולותיו ההוריות ועל יכולתו לראות את טובת הקטינים.

משכך, טוב יעשו הצדדים עם ישימו את טובתם ורווחתם של הקטינים בראש מעיינם, ויימנעו לחלוטין מכל פעולה אשר יש בה כדי להשחיר את ההורה השני בפני הקטינים ובכך לפגוע בקטינים פגיעה אנושה.

כתוצאה מהסלמת הסכסוך בין ההורים החליט בית המשפט כי ביצוע זמני השהות יבוצע בידי צד ג':

"עד להחלטה אחרת, מעבר הקטינים בין המבקשת למשיב יתבצע באמצעות צד ג' כאשר, עד להחלטה אחרת או להסכמה בין ב"כ הצדדים, ייקח הסב, אביו של המשיב, את הקטינים מבין האם וישיב אותם לשם.

ככל שלא מתקיימת מסגרת חינוכית – ייקח האב את הקטינים באמצעות צד ג' בימים שנקבעו בהחלטתי מיום 22.12.2020 בשעה 13:00 ויחזירם כפי החלטתי מיום 22.12.2020.

מובהר בזאת, כי ככל שמתקיימת מסגרת חינוכית – ייקח האב בעצמו את הקטינים מהמסגרת החינוכית. החזרת הילדים לבית האם תתבצע ע"י הסב או צד ג' המוסכם בין הצדדים, בסיוע ב"כ.

בימים בהם האב לא לוקח את הקטינים – יתקשר האב אל הקטינה  במכשיר הטלפון של … בשעה 18:00 ובאחריות האם כי … זמינה לקבל את השיחה בשעה זו. מעבר לאמור, לא ייצור האב קשר טלפוני או אחר עם הקטינה. עם זאת, מובהר בזאת, כי הקטינה עצמה רשאית ליצור קשר עם האב בכל זמן ובכל עת לעשות כן, והאם לא תימנע ממנה את רצונה.

הצדדים יימנעו לחלוטין, כאמור בהחלטתי מעלה, מעירוב הקטינים ביחסים בניהם, לרבות בשיחות טלפוניות עם הקטינים והצדדים לא יחקרו את הקטינים ולא ישאלו את הקטינים במהלך שיחות הטלפון על ההורה האחר.

הצדדים יימנעו מלהקליט את הקטינים ע"מ לעשות בכך צורך בהליכים המשפטיים בניהם."

בפועל אבי הצדדים לא קיים את החלטות בית המשפט השונות בנושא זמני השהות ולמעשה הותיר את האם לגדל לבדה שני קטינים על כל המשתמע מכך.

הפרת זמני שהות-מה צריך לעשות כאשר רוצים לשנות זמני שהות

בית המשפט קובע אמנם קנס של 150 שקלים אך בהחלט קובע גם שייתכן שלא היו מוטלים קנסות אילו הייתה מוגשת בקשה מסודרת לשינוי זמני השהות.

הדברים יפים וראוי לצטט אותם במלואם:

"ביום 21.3.21, לאחר שעיינתי בתסקיר העו"ס אשר המליץ על השארת ההחלטה על זמני השהות של הקטינים עם ההורים על כנה וכן המליץ על הותרת צו ההגנה שניתן כנגד המשיב על כנו, ניתנה החלטתי הנוספת, בה מצאתי לאמץ במלואן את המלצות התסקיר, ההורים הופנו לטיפול וצו ההגנה שניתן הוארך למשך 6 חודשים מיום מתן ההחלטה. באשר לזמני השהות, כאמור, הם נותרו על כנם בשים לב להחלטות שניתנו עד כה, ומצאתי לציין בהחלטתי כי ככל שהמבקש מעוניין לשנות מזמני השהות יתכבד ויפנה בבקשה מתאימה במסגרת הליך מתאים. כזאת לא מצא המבקש לעשות.

עם זאת, עיון בבקשת המבקשת מעלה כי המשיב אינו מקיים את ההחלטות שניתנו באשר לזמני השהות והוא מפר אותן בהתאם לנוחותו ולשקול דעתו.

המבקש בתגובתו לא סתר את טענות המבקשת ואף הודה כי אינו מקיים את ההחלטות שניתנו, כאשר הוא מוצא לכך צידוקים מצידוקים שונים.

כאמור בהחלטתי מיום 21.3.21, ככל שהמשיב מעוניין לשנות את זמני השהות שלו עם הקטינים עליו להגיש בקשה מתאימה, כל עוד לא ניתנה החלטה המשנה את זמני השהות, חייב המשיב לקיים את ההחלטות שניתנו ואינו יכול לעשות דין לעצמו ולקיימן רק כאשר מתאים לו ובאופן המתאים לו.

החלטות שיפוטיות יש לקיים ואין לעשותן פלסתר, מה גם שבמקרה הנדון מעורבים הקטינים, אשר טובתם מחייבת יציבות, עקביות וודאות. ככל שהמשיב אינו מקיים את ההחלטות שניתנו לעניין זמני השהות שלו עם ילדיו ומפרן ברגל גסה, פוגע הוא לא רק במבקשת ובכבודו של בית המשפט אלא פוגע הוא בראש ובראשונה בילדיו הוא, בטובתם וברווחתם ואף בזכותם לקשר הורי מיטיב.

לנוכח כל האמור מצאתי להורות כאמור ברישא להחלטתי, ולהטיל על המשיב סנקציות באופן שעל כל הפרה של זמני השהות, אם באיחור ואם באי קיום המפגש כולו או קיומו שלא בהתאם להחלטותיי ישלם המשיב לידי המבקשת סך של 150 ₪ בגין כל הפרה. דין תשלומי הסנקציות לצורך גבייתם יהיה כדין תשלומי מזונות.

שורה האחרונה היא לא פחות מדראמטית. הקביעה שדין התשלומים כדין תשלומי מזונות משמעותה שאם אבי הקטינים לא יקיים את זמני השהות וגם לא ישלם את הקנס שהושת עליו על ידי בית המשפט,האם תוכל לפעול בהוצאה לפועל ולעתור למאסר שלו.
גביית הקנסות בגין הפרת זמני שהות דינה כדין תשלומי מזונות

 

הפרת זמני שהות כמה טיפים חשובים

  1. חשוב לפנות לעורך דין לענייני משפחה כבר בהתחלת הפרת זמני השהות
  2. אם בן הזוג או בת הזוג מתעלמים מזמני השהות חשוב שתתריעו ממש בהתחלה ותתעדו כל הפרה.
  3. אל תצפו שהפתרון יבוא מהר. הורה שמפר זמני שהות זו בעיה משמעותית.
  4. ככל שתקדימו לפנות לבית המשפט כך הפתרון יהיה מהיר יותר ודראמטי פחות

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.