3 דברים שכנראה לא ידעתם – על חלוקת רכוש בגירושין-שיתוף בדירה מלפני החתונה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

חלוקת רכוש הליך גירושין-האם יש שיתוף בדירה מלפני החתונה?

חלוקת רכוש בגירושין בנושא דירה מלפני החתונה הינה אחת הסוגיות הבעיתיות ביותר שיכולה לעלות בחיי בני זוג מתגרשים. ההלכה המנחה עו"ד רחל שחר מסבירה על פסק דין שהתקבל בעליון והמשמש הלכה לעניין זה.

עו

חלוקת רכוש בגירושין בנושא דירה מלפני החתונה הינה אחת הסוגיות הבעיתיות ביותר שיכולה לעלות בחיי בני זוג מתגרשים. עו"ד דיני משפחה רחל שחר מסבירה על פסק דין שהתקבל בעליון והמשמש הלכה לעניין זה.

סוגיות בהליך גירושין אינן מגיעות חדשות לבקרים לפתחו של בית המשפט. על כן כאשר מתפרסם פסק דין תקדימי בבית המשפט העליון קיימת חשיבות להבנתו.

באותו מקרה מדובר היה בבני זוג התגוררו במשך כל שנות נישואיהם בדירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין ונרשמה על שמו בלבד.

ברבות השנים בני הזוג רצו להתגרש והאישה דרשה מחצית מהזכויות בבית המשותף.

העניין הגיע כאמור לפתחו של בית המשפט העליון.

השאלה שעלתה לדיון הייתה  – האם קמו לבן הזוג השני זכויות בדירה זו במרוצת השנים? מה היחס בין הוראת סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973 לבין התנהגות הצדדים במרוצת שנות הנישואין? אלה השאלות שמתעוררות בבקשת רשות הערעור שלפנינו.

חלוקת רכוש הליך גירושין-דירה מלפני החתונה מה היו עובדות המקרה בבית המשפט העליון?

הבעל והאישה התחתנו ביום 31.12.1990 ונולדו להם במהלך נישואיהם שני ילדים (בשנים 1992 ו-1999).
לאורך השנים התגוררו הצדדים בדירה בעיר חולון, שנרכשה על ידי הבעל לפני הנישואין מכספיו (מבלי שניטלה הלוואה מובטחת במשכנתא) ונרשמה על שמו. משך כל שנות הניושאין התגוררו הצדדים בדירה זו שנרכשה על ידי הבעל לפני הנישואין. השאלה הייתה האם בעת חלוקת הרכוש בהליך הגירושין תחולק גם הדירה שרכש הבעל לפני החתונה?
האישה טענה במסגרת התביעה הרכושית בבית המשפט לענייני משפחה כי דירת המגורים נרכשה אמנם על ידי הבעל טרם הנישואין, אך הרכישה התבצעה בסמוך לנישואין על מנת שתשמש למגורי משפחתו העתידית (ולא לצורכי השקעה בלבד).
האישה טענה נטען כי במהלך הנישואין ביצעו הצדדים שיפוץ ניכר בדירה, לרבות הגדלת הסלון. האישה טענה כי הצדדים חיו בשיתוף מלא ועל כן יש להחיל את השיתוף גם על דירת המגורים. בנוסף האישה טענה כי הצדדים הסכימו למכור את הדירה ולרכוש דירה אחרת תחתיה באמצעות התמורה שתתקבל מהמכירה ובאמצעות חסכונות משותפים, שנצברו בחשבון המשותף במהלך השנים.
האישה טענה כי הסכמה זו מלמדת על הסכמת הבעל לשיתוף המבקשת בזכויות בדירה, דהיינו הסכמה לשיתוף בנכס "חיצוני" ספציפי.
הבעל טען מנגד כי הדירה נרכשה על ידו ונרשמה על שמו ארבע שנים טרם הנישואין, ושנתיים לפני שהכיר את המבקשת, וכי אין היגיון בטענה שמגוריו העתידיים עם המבקשת היוו שיקול ברכישתה.
נטען כי לא התבצע שיפוץ נרחב בדירה למעט סיוד של הדירה פעמיים במהלך שנות הנישואין. כמו כן, נטען כי שינוי נוסף שהתבצע בדירה (שבירת קיר) הינו שינוי שבוצע על ידי הבעל טרם הנישואין, כך שכלל לא מדובר בהוצאה כספית שהמבקשת הייתה שותפה לה. בנוסף נטען כי המבקשת לא הוכיחה כוונת שיתוף בנכס הספציפי בנסיבות העניין.
ייעוץ בנושא חלוקת רכוש גירושין 03-7949755

חלוקת רכוש הליך גירושין מה דין דירה שנרכשה לפני החתונה?

בית המשפט העליון קבע כי למרות שמדובר בדירה שנרכשה לפני הנישואין, לאישה יש שיתוף בה.
"במוקד הדיון מצויה דירה שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג (המשיב) טרם הנישואין וששימשה למגוריהם במהלך שנות נישואיהם. כאמור, הנחת המוצא הינה כי נכס שמצוי בבעלותו של אחד מבני הזוג בנקודת הפתיחה (ערב הנישואין) נותר בבעלותו המלאה גם בנקודת הסיום (התרת הנישואין) ואינו נכלל במאסת הנכסים במסגרת הסדר איזון המשאבים.
יחד עם זאת, הנחת מוצא זו אינה סוף פסוק. בית משפט זה קבע במספר הזדמנויות כי סעיף 5(א) לחוק יחסי ממון אינו מונע יצירת שיתוף בנכס ספציפי מכוח הדין הכללי החל על העניין – כגון דיני הקניין, דיני החוזים, דיני הנאמנות, עיקרון תום הלב וכיו"ב – וכי הדברים אמורים גם בנכס "חיצוני" שנרכש על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין
[ראו: עניין אבו רומי בעמ' 183; עניין יעקובי בעמ' 561 (הנשיא מ' שמגר) ובעמ' 621 (השופט ט' שטרסברג-כהן); עניין ששון בעמ' 615; בע"מ 10734/06 בפסקה ה(1)]. נטל ההוכחה מוטל, מטבע הדברים, על בן הזוג שאינו רשום כבעלים של הנכס, שהינו "המוציא מחברו".
יודגש כי טענת אחד מבני הזוג לזכויות בנכס שנרכש על ידי בן הזוג השני טרם הנישואין יכולה להתבסס על הדין הכללי, אך לא על חזקת השיתוף, אשר לגביה נקבע שאינה חלה במקביל להסדר איזון המשאבים שבחוק יחסי ממון [ראו: דעת הרוב בעניין יעקובי בעמ' 589-585; עניין אבו רומיבעמ' 183-182; בע"מ 4951/06 פלוני נ' פלונית (לא פורסם, 14.6.2006)].
חלןוקת רכוש בגירושין מה אומרת הפסיקה

חלוקת רכוש הליך גירושין איזה עקרונות מנחים בנושא דירה מלפני החתונה?

בית המשפט העליון קבע כי אמנם מדובר בנכס שנרכש לפני הניושאין ואולם לנוכח העובדה שדירה זו הפכה להיות הדירה המשותפת בה התגוררו הצדדים "הודגש אופייה וייחודה כ"נכס משפחתי מובהק, לעיתים הנכס המשמעותי ביותר של בני הזוג ולעיתים אף היחיד".

ולפיכך נקבע כי מבחינת נטל ההוכחה "יש טעם להקל על בן הזוג הטוען לבעלות משותפת בדירת המגורים כאשר זו רשומה רק על שם אחד מהם" [השופטת ט' שטרסברג-כהן בעניין אבו רומי בעמ' 183]. עוד צוין כי "בין בני זוג נוצרים יחסים קנייניים דינמיים במהלך חיי הנישואין, והחוק אינו מפריע ליחסים אלה להתפתח" וכי על אף שסעיף 5(א) לחוק יחסי ממון מוציא ממאסת הנכסים המשותפת נכסים שהיו בבעלות אחד מבני הזוג טרם הנישואין הרי ש"במקרים רבים ניתן ללמוד מהתנהגות הצדדים על הכנסתם של נכסים אלה למסגרת המאסה של הנכסים המשותפים של בני הזוג בעת הנישואין" [הנשיא מ' שמגר בעניין יעקובי בעמ' 561].

 היטיב לסכם את הסוגיה השופט א' רובינשטיין בקובעו כי:

 "רוח העידן, פתיחת הדלתות לגישה שאינה 'פורמאלית' בלבד הנאחזת ברישום הנכס, אלא בוחנת מצבים חברתיים ואישיים למהותם, מרחפת על פני הפסיקה זה שנים באשר לשיתוף הנכסים גם לגבי נכסים שנרכשו לפני הנישואין, ובייחוד דירת המגורים.

עו"ד רחל שחר מסבירה על בעלות על דירה מלפני הזוגיות/נישואין

ככל שהתוכן המשותף שנוצק לקניין, ובוודאי לדירת המגורים של זוג ומשפחה, משמעותי יותר, וככל שהייתה שותפות נמשכת בחיי הנישואין ולה ביטויים מסוגים שונים, גם אם לא היו החיים 'גן של ורדים' בכל עת ובכל שעה, כן מצדיקה ההגינות כי תגבר ההתייחסות לחזקת השיתוף, ובייחוד על נכס כמו דירת המגורים, קן המשפחה" [בע"מ 5939/04 בעמ' 672-671].

יודגש כי הרציונאל שבדברי השופט רובינשטיין דלעיל יפה גם לענייננו, אולם במקור נאמרו הדברים בהקשר של בני זוג שחלה עליהם חזקת השיתוף ולא הסדר איזון המשאבים מכוח חוק יחסי ממון. מבלי להיכנס לכל ההבדלים הרעיוניים והפרקטיים שבין שני ההסדרים, חשוב לציין – לעניין דירת מגורים שנרכשה על ידי אחד מבני הזוג טרם הנישואין – כי תחת משטר של חזקת שיתוף גישת הפסיקה נטתה לגמישות רבה והכירה ביתר קלות בטענת שיתוף בנכס "חיצוני" מכוח נישואין משותפים ארוכי שנים [ראו סקירתו המקיפה של השופט רובינשטיין בעמ' 670 שם].

חלוקת רכוש בגירושין  מתי דירה שנרכשה לפני החתונה תיחשב משותפת?

גם על כך בית המשפט העליון עונה

 אשר לשאלה מהן אותן נסיבות עובדתיות "נוספות" שיוכיחו כוונת שיתוף מכוח הדין הכללי, נקבע כי:

"'גבולות הגזרה' אינם חדים, אך כך מטבע הדברים: אי אפשר לקבוע מראש כללים ברורים באשר לכל האפשרויות שמזמנת המציאות האנושית. לכן גם מתלבטים בתי המשפט ממקרה למקרה, באשר לנכס הספציפי בו מדובר וכוונת הצדדים לגביו. הפרשנות בה דיברנו יסודה בשיקולי הגינות במקרים שבהם הכף נוטה, במכלול ההשקעות בנכס, בהתנהגות הצדדים הכרוכה בו, לעבר השיתוף. מובן כי הדברים אינם נטולים בעייתיות, כיוון שלעיתים קשה לכמת את ההשקעות ואת 'ההתנהגות ההשקעתית', אך לכן יש לנהוג זהירות ביישום, ואולם כאמור קשה לקבוע מראש את גבולותיו המדויקים לכל מקרה" [השופט א' רובינשטיין בבע"מ 10734/06 בפסקה ה(2) (ההדגשות הוספו, י.ד)].

בית המשפט העליון קבע בסוגיית איזון משאבים הנוגעת לחלוקת דירה מלפני הנישואין כי "התנהלותו של הבעל ומצגיו, המפורשים והמשתמעים, מהווים "דבר מה נוסף" אשר  בצירוף חיי הנישואין הארוכים שהתאפיינו ככלל בשיתוף, על אף העליות והמורדות, מעידים על כוונת שיתוף ספציפית בנכס. בנקודה זו יש להדגיש כי אין לקבל את טענתו החלופית של המשיב, לפיה אף אם הוצגו על ידו מצגים שכאלה או ניתנה על ידו התחייבות למכירת הדירה הרי שמדובר במצגים והתחייבויות שניתנים לביטול, ובלאו הכי הם אינם מבססים טענת הסתמכות של המבקשת. בנסיבות העניין, סבורני כי הבעלמנוע מלטעון טענה זו, נוכח מצגיו הנמשכים כלפי המבקשת.

חלוקת רכוש הליך גירושין שיתוף ספציפי בדירת מגורים מלפני החתונה

 באותו פסק דין פירט כבוד השופט עמית מספר נסיבות עובדתיות אשר יכולות ללמד על קיומה או אי קיומה של כוונה לשיתוף ספציפי בדירת מגורים, מכוח הדין הכללי. הובהר שאין המדובר ברשימה סגורה, וכל מקרה יידון לגופו:       
1. האם הדירה הובאה על ידי אחד מבני הזוג לנישואין או נרכשה על ידי אחד מבני הזוג לאחר הנישואין.
2. האם הדירה נתקבלה בתקופת הנישואין מכוח ירושה או מתנה.
3. האם לבן הזוג השני דירת מגורים או נכס חיצוני אחר שהביא עמו לנישואיו ואשר נותר על שמו.
4. משך התקופה בה הייתה הדירה רשומה על שם אחד מבני הזוג ומספר השנים בהם התגוררו בני הזוג בדירה.
5. האם ניטלה הלוואה בגינה נרשמו משכון או משכנתא על הדירה, ואשר שולמו לאורך השנים על ידי בני הזוג במשותף.
6.שיפוץ מסיבי או תוספת בניה מהותית שמומנה על ידי שני בני הזוג.
7.נסיבות ספציפיות נוספות כגון יצירת מצג לפני בן הזוג השני.
חלוקת רכוש הליך גירושין דירה מלפני החתונה

באותה פרשה הציע כב' השופט דנצינגר להותיר בצריך עיון את המבחנים שקבע כב' השופט עמית. עם זאת, הוסיף שבמרבית המקרים בהם קיבלו בתי המשפט את טענת השיתוף, הוכח כי בוצעו השקעות כספיות בנכס מצדו של בן הזוג הטוען לשיתוף ואותן השקעות היוו "דבר מה נוסף" המעיד על כוונת השיתוף. יש לציין שהנטל להוכחת כוונת השיתוף הספציפי בנכסים חיצוניים מוטל על הטוען לשיתוף, ובענייננו – על התובעת.

חלוקת רכוש הליך גירושין מתי מומלץ לפנות לעורך דין?

המלצתנו היא לפנות לעורך דין המתמחה בגירושין כבר בתחילת ההליך שכן לאיסוף מידע רלבנטי בטרם פתיחת ההליך יש חשיבות רבה להצלחתו.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.