עו"ד לענייני אפוטרופסות | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

כל מה שחשוב לדעת לקראת הליך של מינוי אפוטרופוס והליך קבלת החלטות במצבים של חוסר כשירות או יכולת לקבל החלטות באופן עצמאי.

מוסד האפוטרופסות נועד למנוע מצבים בהם אנשים שאינם מסוגלים לנהל את ענייניהם יהיו ללא הגנה. בית המשפט ממנה את האפוטרופוס במקרה הצורך.

עו

בנוסף מי שנמצא בתפקוד מלא יכול להיערך מבעוד מועד למצב עתידי שבו לא יוכל לקבל החלטות, על ידי מתן ייפוי כוח מתמשך לאדם אחר ואפילו לתת מראש הנחיות מקדימות לאפוטרופוס עתידי אם ימונה לו. ניתן גם להתמנות כ"תומך החלטות" לאותו אדם ולסייע לו לקבל את ההחלטות בעצמו במקום להתמנות לאפוטרופוסים המקבלים את החלטות במקומו.

כשרות משפטית

 1. כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.
 2. כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט.
 3. אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

על-פי החוק, כל אדם כשר לזכויות ולחובות מרגע לידתו ועד מותו
החוק קובע אלו אוכלוסיות מוגבלות מבחינת כשרותן המשפטית
סעיף 1 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי "כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו".

מהי כשרות משפטית ע"פ החוק ומה הקשר לענייני אפוטרופסות?

משמעות הביטוי כשרות משפטית היא כי כל אדם יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות.
המונח המשפטי בו משתמשים לציין כי אדם יכול ליהנות מזכויות ולשאת בחובות הוא "כשרות", כלומר, יכולת.
כשרות משפטית משמעה היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית כלשהי.

הכשרות המשפטית – היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.

הכשרות משפטית בהתאם לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

סעיף ההגדרה או ההוראה
1. כשרות משפטית כל אדם כשר לזכויות ולחובות מגמר לידתו ועד מותו.
2. הגבלת כשרות בחוק ובפסק דין כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין של בית משפט.
3. כשרות בגיל הפסק אדם שלא מלאו לו 18 שנה הוא קטין; אדם שמלאו לו 18 שנה הוא בגיר.

משמעות הביטוי כשרות משפטית היא כי כל אדם יכול שתהיינה לו זכויות כלשהן, וכן לכל אדם יכולות להיות חובות מסוימות.
המונח המשפטי בו משתמשים לציין כי אדם יכול ליהנות מזכויות ולשאת בחובות הוא "כשרות", כלומר, יכולת.
כשרות משפטית משמעה היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות שיש בצדן משמעות משפטית כלשהי.
הכשרות המשפטית- היכולת ליהנות מזכויות ולשאת בחובות, מתחילה מהרגע שבו האדם נולד ומסתיימת במותו.

הגבלת הכשרות בחוק

חוקים שונים במשפט הישראלי מגבילים את יכולתם של אנשים המשתייכים לקבוצות אוכלוסייה שונות מלבצע פעולה או פעולות משפטיות.
כך למשל מוגבלת פעולתו של חסוי- אדם שמונה לו אפוטרופוס וכן קטין

 1. פעולה משפטית של קטין טעונה הסכמת נציגו; ההסכמה יכולה להינתן מראש או למפרע לפעולה מסוימת או לסוג מסוים של פעולות. יכול נציגו של קטין לבטל הסכמתו לפעולה כל עוד לא נעשתה הפעולה.
 2. פעולה משפטית של קטין שנעשתה שלא בהסכמת נציגו ניתנת לביטול –
  (1) על ידי נציגו, ואם אין לקטין נציג – על ידי היועץ המשפטי לממשלה, תוך חודש ימים לאחר שנודע להם על הפעולה;
  (2) אם לא נודע לנציג או ליועץ המשפטי לממשלה על הפעולה – על ידי הקטין, תוך חודש ימים לאחר שהיה לבגיר.

כך למשל, חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע, כי תיפסל כשרותו המשפטית של אדם הסובל ממחלת נפש או מליקוי בשכלו, אם אותה מחלה או ליקוי גורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.

המונחים "חסוי" ו"אדם שמונה לו אפוטרופוס"

מונח ההגדרה או ההשוואה
חסוי חסוי בהגדרתו הינו אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס.
אדם שמונה לו אפוטרופוס על פי הגרסה המעודכנת של החוק הישראלי משנת 2016, נמחק המונח "חסוי" מהחוק הנ״ל והוחלף במונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס". אדם שמונה לו אפוטרופוס הוא אדם אשר נמנה עליו אפוטרופוס בהתאם להגדרות נוספות שבחוק.

מינוי אפוטרופוס במקרה של הגבלת כשרות משפטית בפסק דין

בתנאים מסוימים, יכול בית המשפט לקבוע בפסק דין, כי אדם כלשהו אינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות.
בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לאדם שכשרותו הוגבלה לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות או לפי פסק דין.

מיהו חסוי?

חסוי הוא אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס
ביום 11.10.2016, במסגרת תיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, נמחק המונח "חסוי" מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, והוחלף במונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס"
חסוי בהגדרתו הינו הוא אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו, ולכן מונה לו אפוטרופוס.
חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע באופן כללי לאלו אוכלוסיות ימונה אפוטרופוס. קביעה אם אדם מסוים משתייך לאחת מהן נעשית אך ורק בפסק דין של בית משפט
כאמור לעיל, במסגרת תיקון מיום 11.10.2016 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות נמחק המונח "חסוי" מהחוק, ותחתיו נקבע המונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס"
לעניין הזכות למות בכבוד של חסוי הנוטה למות ישנה הגדרה עצמאית של המונח "חסוי", אשר נשארה בתוקף
כאמור, ביום 11.10.2016 נמחק המונח "חסוי" מחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, והוחלף במונח "אדם שמונה לו אפוטרופוס"

פסול דין

אדם שמחמת מחלת נפש או ליקוי בשכלו אינו מסוגל לדאוג לענייניו, רשאי בית המשפט, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו, ולאחר ששמע את האדם או נציגו, להכריזו פסול-דין.

מה המשמעות של הכרזה על פסול דין?

על פעולה משפטית של מי שהוכרז פסול-דין יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות הסעיפים 4 עד 7.

 1. אדם שהוכרז פסול-דין, רשאי בית המשפט, לבקשתו, לבקשת בן-זוגו או קרובו או לבקשת היועץ המשפטי לממשלה או בא-כוחו, ולאחר ששמע את פסול-הדין, לבטל את הכרזת הפסלות אם מצא שההכרזה לא היתה מוצדקת או שהתנאים להכרזה חדלו להתקיים.
 2. כל מקום שמדובר בו, בניב כל שהוא, באדם בגיל פלוני, ייחשב גילו מתחילת היום בו הוא נולד, והוא כשאין כוונה אחרת מפורשת או משתמעת; יום מתחיל עם שקיעת החמה של היום שלפניו ונגמר עם שקיעת החמה של אותו יום.

קטין – מי שטרם מלאו לו 18, והוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או נקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
אדם שאינו יכול, באופן קבוע או זמני, לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הבריאותיים בשל סיבות כגון מחלה, תאונה קשה, נכות או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי.

פסול דין ואפוטרופוס

פסול דין המשמעות תנאים לפסול דין
אדם שהוכרז פסול-דין אדם ללא כשרות משפטית מחלת נפש או ליקוי שכלי, גרירה שאינו מסוגל לדאוג לענייניו
קטין אדם שלא מילא 18 שנה והוריו נפטרו או לא מסוגלים לטפל בו הגיל לא מילוי 18, נפטרו הוריו או אינם מסוגלים לטפל בו
אדם שאינו מסוגל לנהל ענייניו אדם שלא מסוגל לנהל את ענייניו הכספיים ו/או הבריאותיים מחלה, תאונה, נכות או ירידה בתפקוד הקוגניטיבי, ואין אדם מוסמך ומוכן לדאוג לענייניו במקומו

זאת במקרה שאין מי שמוסמך ומוכן לדאוג לענייניו במקומו. אדם זה אינו פסול דין, אך בית המשפט רשאי למנות לו אפוטרופוס.
אדם שאין עדיין אפשרות לזהותו.
עובר.

ענייני אפוטרופסות פסול דין

בית משפט רשאי להכריז על אדם כפסול דין במקרה שיש לו מחלת נפש או ליקוי שכלי הגורמים לכך שהוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו.
פסול דין הוא אדם ללא כשרות משפטית, ולכן בית המשפט מורה על מינוי אפוטרופוס עבורו.
לכל פעולה משפטית של פסול דין נדרשת הסכמת האפוטרופוס שלו. ההסכמה יכולה להינתן לפני הפעולה, במהלכה, או בדיעבד.

חשוב לדייק ולהבין כי לא כל הפרעה בשיפוט ובשיקול הדעת, או חוסר צלילות הדעת שוללים בהכרח את כושרו המשפטי של אדם ומביאים להכרזה עליו כעל פסול דין. גם חולשה פיסית אינה מספקת, נדרשים רק מחלה או ליקוי.
לא כל אדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית מוכרז על-ידי בית המשפט כפסול דין.

אפוטרופוס הוא האדם או הגוף המטפלים בענייני האפוטרופסות
אפוטרופוס הוא אדם או גוף שבית המשפט ממנה כדי לדאוג לענייניו של מי שלא מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו
האפוטרופוס מייצג את האדם שהוא מונה לו בכל פעולה משפטית ובכל נושא לפי הסמכויות שבית המשפט העניק לו, תוך שמירה על טובת אותו אדם
הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (שלא מלאו להם 18)
אפוטרופוס הוא אדם שתפקידו לדאוג לענייניו של מי שלא מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, במקרים שהחוק מסמיך אותו ובמקרים שבית משפט או בית דין שרעי מינה אותו.

אפוטרופוס ותפקידו

אפוטרופוס המשמעות תפקידי האפוטרופוס
אפוטרופוס טבעי הורים של ילדיהם הקטינים (שלא מילאו 18) דאוג לענייני הילדים והגינות עליהם
אפוטרופוס על-פי מינוי אדם ממונה על ידי בית המשפט לדאוג לענייני אדם שלא מסוגל לנהל את ענייניו ניהול עניינים כגון רכוש, ענייני רווחה ונייצוג בעניינים משפטיים
אפוטרופוס טבעי הורים של ילדיהם הקטינים (שלא מילאו 18) דאוג לענייני הילדים והגינות עליהם

מיהו אפוטרופוס טבעי?

על-פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, הורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (שלא מלאו להם 18).

אפוטרופוס על-פי מינוי – האם עורך דין יכול להיות אפוטרופוס?

סימן ב':מינוי מיופה כוח
32ב. (א) אדם בגיר שהוא בעל כשירות רשאי, בייפוי כוח מתמשך שנתן לפי הוראות פרק זה (בפרק זה – ייפוי כוח מתמשך), למנות אדם אחר, אחד או יותר, שיהיה מוסמך לפעול בשמו בעניינים כאמור בסעיף קטן (ב) ולייצגו בקשר לעניינים אלה (בפרק זה – מיופה כוח), והכול כפי שיפרט הממנה בייפוי הכוח המתמשך ובהתאם להוראות לפי פרק זה.
(ב) ייפוי כוח מתמשך יכול שיהיה בענייניו האישיים של הממנה, כולם או חלקם, או בענייני רכושו, כולם או חלקם, ורשאי הממנה למנות את אותו אדם למיופה כוח לעניינים אישיים ולמיופה כוח לענייני רכוש.
32ג. (א) רשאי להתמנות למיופה כוח, יחיד שמתקיימים לגביו כל אלה:

 1. מלאו לו 18 שנים;
  לא מונה לו אפוטרופוס ולא נכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך בעניינו, כל עוד המינוי כאמור בתוקף;
 2. לגבי מיופה כוח לענייני רכוש – בעת החתימה על ייפוי הכוח ובעת כניסתו לתוקף מתקיימים בו שני אלה:
  (א) הוא לא הוכרז פושט רגל לפי פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], התש"ם-1980, ולא ניתן לו הפטר;
  (ב) הוא אינו לקוח מוגבל חמור כמשמעותו בסעיף 3 לחוק שיקים ללא כיסוי, התשמ"א-1981;
 3. הוא אינו נותן לממנה טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, טיפול סוציאלי, סיעודי או שיקומי, תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין;
 4. הוא אינו מספק לממנה מגורים תמורת תשלום, במישרין או בעקיפין, למעט אם הוא קרוב של הממנה;
 5. הוא אינו עורך הדין או בעל המקצוע שלפניו נערך ייפוי הכוח המתמשך, לפי סעיף 32יד או 32טו.
  (ב) לא יהיה אדם מיופה כוח לפי פרק זה, ולא יסכים להיות מיופה כוח, של יותר משלושה אנשים, אלא אם כן הוא קרובו של הממנה.

32ד. מינה אדם לפי סימן זה שני מיופי כוח או יותר שיפעלו במשותף, יחולו על מיופי הכוח הוראות סעיף 46(1) עד (4), בשינויים המחויבים, אם לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח; התפנה מקומו של אחד ממיופי הכוח או שחדל לפעול, באופן זמני או לצמיתות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח ולהוראות לפי פרק זה, כל עוד לא קבע הממנה אחרת בייפוי הכוח.
32ה. הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח מיופה כוח מחליף שיבוא במקומו של מיופה הכוח אם מינויו יפקע; פקע מינויו של מיופה הכוח, יהיה המחליף מיופה הכוח.
במקרים שבהם אנשים לא מסוגלים לנהל את ענייניהם, בית משפט או בית דין שרעי ממנה אפוטרופוס כדי לסייע להם, לדאוג לענייניהם ולהגן עליהם, על גופם ועל רכושם.
על האפוטרופוס לדאוג לעניינים שנמסרו לו על-ידי בית המשפט ולפעול לשמירת הזכויות, האינטרסים והצרכים של האדם ולקבל החלטות בקשר אליהם.
בית המשפט רשאי למנות לאדם יותר מאפוטרופוס אחד ולקבוע אם ניהול האפוטרופסות יהיה במשותף או יחולק ביניהם לפי נושאים, כגון אפוטרופוס לגוף, אפוטרופוס לרכוש ואפוטרופוס לדין (לצורך ייצוג ענייניו המשפטיים בהליך משפטי). האפוטרופוסים מחויבים לפעול תוך תיאום והסכמה ביניהם.
אפוטרופוס על פי מינוי נתון לפיקוח של הרשויות השונות, וכן חובה עליו לתת דיווחים שונים בהקשר לתפקידו.

מי ממונה כאפוטרופוס?

מי ממונה כאפוטרופוס

סוג האפוטרופוס המיועד לתפקיד אפוטרופוס
1 אדם כולל בן זוג, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר שממונה לו האפוטרופוס.
2 תאגיד (מוסד, קרן, עמותה וכדומה) לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
3 האפוטרופוס הכללי ממונה במשרד המשפטים ויכול להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
4 ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:

 1. כל אדם (אחד או יותר) כולל בן זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
 2. תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
 3. האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
 4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה שממונה כאפוטרופוס למי שזקוקים לכך בגלל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

מיהו אפוטרופוס ללא מינוי רשמי?

במקרים שבהם אדם מתפקד כאפוטרופוס, למרות שלא מונה לכך באופן רשמי, חובותיו ואחריותו יהיו כשל אפוטרופוס שמונה על-ידי בית המשפט
ישנם מקרים שבהם אדם מתפקד הלכה למעשה כאפוטרופוס של אדם, למרות שלא מונה כאפוטרופוס באופן רשמי על-ידי בית משפט, או שהיה פגם כלשהו במינויו, או שאפוטרופסותו הרשמית הסתיימה.

החוק קובע כי במקרים אלו, חובותיו ואחריותו של האדם המתפקד כאפוטרופוס למעשה, תהיינה זהות לאלו של אפוטרופוס שמונה על-ידי בית המשפט.
המטרה היא מחד, להכיר באפוטרופוס למעשה, ומאידך לקבוע כי כל החובות הקיימות לאפוטרופוס ממונה חלות גם עליו, כדי שלא לפגוע בטובתו של האדם שהוא מתפקד כאפוטרופוסו.

מי מורשה למנות אפוטרופוס:

מנוה רשאי להתמנות דוגמאות
אדם קרוב למשפחה או בן זוג של האדם שהוא אפוטרופוס עורך-דין, קרוב משפחה
תאגיד (מוסד, קרן, עמותה וכדומה) תאגידים המופיעים ברשימת תאגידי האפוטרופוסות הרשמית
אפוטרופוס הכללי פועל במשרד המשפטים וממונה על נושא האפוטרופוסות על כל היבטיהם.

מהי אפוטרופסות כללית (גוף ורכוש)

אפוטרופסות כללית (גורפת) היא אפוטרופסות על כל תחומי החיים, גוף ורכוש כאחד
סמכויותיו של אפוטרופוס שקיבל מינוי לתפקד כאפוטרופוס באופן כללי לגבי ענייניו של אדם אחר הן
אפוטרופוס לפסול דין מנהל כמעט את כל ענייניו של פסול הדין על היבטיהם השונים –

 1. האפוטרופוס מחויב לשמור על נכסיו של פסול הדין, לפתחם ולנהלם.
 2. בנוסף, לאפוטרופוס יש סמכות לקבל החלטות הנוגעות לטיפול הרפואי שיינתן לפסול הדין.
 3. כמו כן, מייצג האפוטרופוס את פסול הדין בכל עניין בעל משמעות משפטית.

מהי אפוטרופסות חלקית?

אפוטרופסות חלקית מוגדרת באופן ספציפי על תחומי אחריות מסוימים ולא על כלל ענייניו של האדם
אפוטרופוס לאדם שאינו קטין או פסול דין, חייב לדאוג אך ורק לענייניו של האדם, בתחומים שנקבעו על-ידי בית המשפט
שלא כמו אפוטרופסות כללית, אפוטרופסות חלקית מוגדרת באופן ספציפי על תחומי אחריות מסוימים, לדוגמה, על רכושו של אדם בלבד, או על גופו בלבד.

אפוטרופוס לאדם שאינו קטין או פסול דין, חייב לדאוג אך ורק לענייניו של האדם שהוא אפוטרופוסו, בתחומים שנקבעו על-ידי בית המשפט.
הסיבה לשוני בסמכויות היא כי פסול הדין, לרוב, אינו מסוגל לנהל את כלל ענייניו, ואילו כאן מדובר באדם שלעתים אינו מסוגל לנהל רק פן מסוים בחייו, למשל, את ענייניו הכספיים בלבד.

אפוטרופסות כללית (גוף ורכוש)

סמכויותיו של אפוטרופוס פרטים
1 שמור על נכסיו של הפסול הדין, פתחם ונהלם.
2 סמכות לקבל החלטות בנוגע לטיפול הרפואי שיינתן לפסול הדין.
3 מייצג את פסול הדין בכל עניין בעל משמעות משפטית.

אפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות

במקרים רבים יש צורך למנות אפוטרופוס לבוגרים עם מוגבלות בהגיעם לגיל 18

סמכויות מיופה כוח:

 1. מיופה כוח מוסמך לקבל בשם הממנה כל החלטה בקשר לעניינים שבייפוי הכוח שאותה היה מוסמך הממנה לקבל ולבצע בשם הממנה כל פעולה בקשר לאותם עניינים שאותה היה הממנה רשאי לבצע, למעט פעולה שלפי מהותה או לפי דין יש לבצעה באופן אישי, וכן רשאי הוא לקבל מידע שהממנה רשאי לקבל בקשר לעניינים שבייפוי הכוח, והכול בכפוף להוראות שקבע הממנה בייפוי הכוח ולהוראות בית המשפט כאמור בסעיף 32כז.
 2. בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולות אלה:
  (1) המרת דת;
  (2) קבלת החלטות או ביצוע פעולות שהיה מוסמך הממנה לעשות בשמו של אדם אחר או מתוקף היותו הורה או אפוטרופוס;
  (3) מתן הסכמה למסירת ילד לאימוץ;
  (4) השתתפות בבחירות;
  (5) כל פעולה או הבעת רצון שמטופל, מיופה כוחו או אפוטרופסו רשאים או מוסמכים לבצע או להביע, לפי חוק החולה הנוטה למות, התשס"ו-2005;
  (6) עריכת צוואה, קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם לפי סעיף 147 לחוק הירושה, התשכ"ה-1965.
  (ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), מיופה כוח לא יהיה מוסמך לבצע בשם הממנה פעולה מהפעולות המנויות להלן, אלא אם כן הוסמך לכך במפורש בייפוי הכוח:
  (1) (א) מתן תרומות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.
  (ב) מתן מתנות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובערך שקבע הממנה, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים, והכול למעט מתנות הנהוגות בנסיבות העניין.
  (ג) מתן הלוואות אלא למי שצוין במפורש בייפוי הכוח ובסכום שצוין בו, ובלבד שהסכום לא יעלה במצטבר על 100,000 שקלים חדשים.(ד) פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששווין הכולל עולה על 100,000 שקלים חדשים ואינו עולה על 500,000 שקלים חדשים.
  (ה) ביצוע פעולות במוצר פנסיוני, כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005 (בחוק זה – מוצר פנסיוני), למעט –
  (1) הגשת בקשה לקבלת קצבה בהגיעו לגיל הפרישה לפי סעיף 3 לחוק גיל פרישה, התשס"ד-2004;
  (2) משיכת כספים מקרן השתלמות שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
  (3) משיכת כספים מקופת גמל לתגמולים שקבע שר המשפטים בצו, בהתייעצות עם שר האוצר, שאינה בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותיים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;
  (2) (א) מתן הסכמה לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז, והכול בבית חולים כהגדרתו בחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, או לשחרור מאשפוז כאמור, בתנאים שקבע הממנה.
  (ב) הסכמת מיופה כוח לפי פסקה זו לא תהיה תקפה אם במועד שבו התבקשה ההסכמה מתנגד הממנה לבדיקה, לטיפול או לאשפוז, אלא אם כן ייפוי הכוח המתמשך לעניין זה נחתם גם בפני פסיכיאטר, והממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה למרות התנגדותו.
  (ג) לא ייחתם ייפוי כוח מתמשך לפי פסקת משנה (ב), אלא לאחר שפסיכיאטר כאמור הסביר לממנה את משמעות ההסכמה כאמור ואת תוצאותיה ונוכח לדעת כי הממנה הבין את הדברים וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, בלא שהופעלו על הממנה לחץ או השפעה בלתי הוגנת ובלא ניצול מצוקתו או חולשתו.
  (ד) הסכמת מיופה הכוח במקרה של התנגדות כאמור בפסקת משנה (ב) לא תהיה תקפה לאשפוז העולה על 48 שעות או אם באותה העת הממנה מסוגל לתת הסכמה מדעת.כאשר אדם מגיע לגיל 18 הוא הופך בעיני החוק לבוגר בעל אחריות משפטית לכל דבר. הוא יכול לחתום על הסכמה לניתוח, חוזים ותצהירים, לעמוד לדין וכו'. הוריו, שהיו עד כה "האפוטרופוסים הטבעיים" שלו, מנועים מלבצע במקומו כל פעולה, או לקבל החלטות עבורו. במקרים שבהם ילדים עם מוגבלות המגיעים לגיל 18 אינם מסוגלים לקבל החלטות ולדאוג לעצמם, יש למנות להם אפוטרופוס שיהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם ולפעול למענם ובמקומם. רצוי להגיש את הבקשה למינוי סמוך למועד בו יגיעו לגיל זה.

במקרים שבהם הקשיים של האדם עם המוגבלות אינם חמורים דיים כדי לשלול את כשרותו המשפטית, ניתן למנות תומך החלטות כחלופה למינוי אפוטרופוס. לפרטים על ההליך ראו מינוי תומך החלטות.

אפוטרופסות לקשישים

כאשר קשישים מגיעים למצב בו אינם יכולים לנהל את ענייניהם, יש למנות להם אפוטרופוס שיעשה זאת עבורם
אדם יכול להיערך מראש למצב עתידי שבו אולי לא יוכל לקבל החלטות, באמצעות מתן ייפוי כוח לאדם אחר שיקבל החלטות עבורו (כחלופה למינוי אפוטרופוס)
ישנם מצבים בהם קשישים אינם יכולים יותר לדאוג לעצמם ולקבל החלטות המצריכות לעתים אחריות משפטית, כגון מתן הסכמה להליכים רפואיים, חתימה על חוזים ותצהירים, עמידה לדין ועוד.

אפוטרופסות חלקית

סוג האפוטרופוס תחומי אחריות מסוימים מוגדרים אותם על-ידי בית המשפט
אפוטרופוס חלקי על רכושו של אדם בלבד, או על גופו בלבד.

במקרים אלה יש למנות להם אפוטרופוס אשר יהיה בעל סמכות חוקית לדאוג לצורכיהם, לקבל החלטות עבורם ולפעול למענם ובמקומם.

מקרים בהם נדרש מינוי אפוטרופוס

קשישים סיעודיים, שעקב מצבם הרפואי הירוד אינם מסוגלים לקבל בעצמם החלטות לגבי גופם או לגבי ניהול רכושם.
קשישים תשושי נפש – הסובלים מבעיות כגון דמנציה או אלצהיימר. כאשר קשיש מוגדר תשוש נפש, על-פי רוב יש צורך באפוטרופוס לגופו ולרכושו אשר יחליט לגבי אשפוזו במוסד מתאים, קבלת טיפול רפואי, ניהול הרכוש ודאגה לתשלום עבור הטיפול בו.

הכרזה על פסול דין

במצבים מסוימים בית משפט עשוי להכריז על שלילת כושרו המשפטי של אדם שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי
למי שהוכרז כפסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו
למידע נוסף ראו סעיף 5 לתקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (סדר הדין וביצוע), תש"ל-1970
ישנם מקרים בהם אדם אינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלה נפשית או ליקוי, וקרוביו פונים לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפסול דין.
למי שהוכרז כפסול דין, יש צורך למנות אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניו.
ההליך מיועד עבור מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בשל מחלת נפש או ליקוי שכלי.
את הבקשה יכולים להגיש קרוביו של אותו אדם, בן זוגו, היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו.

מה בקשה לאפוטרופסות צריכה לכלול?

יש להכין בקשה בכתב אשר תכלול את הפרטים הבאים:

שמו, מענו, מספר זהותו וצילום ת"ז של מי שמבקשים להכריז עליו כפסול דין.
צילום ת"ז של מגיש הבקשה.
כדי להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס יש לציין בגוף הבקשה מה הסיבות להגשת הבקשה והעניין שיש בה למבקש.
תצהיר של המבקש לאימות העובדות הכלולות בבקשה, המאושר על-ידי עו"ד (כרוך בתשלום לעו"ד).
תעודת רופא (פסיכיאטר/ רופא משפחה) על מצב בריאותו של מי שמבקשים להכריז עליו פסול דין.
מגישים את הבקשה לבית משפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם. לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה.

בית המשפט רשאי לשנות או לבטל את החלטתו, אם חל שינוי בנסיבות או התגלו עובדות נוספות לאחר שניתנה ההחלטה.

מינוי אפוטרופוס

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו
ההליך כרוך בתשלום אגרה (בתנאים מסוימים ניתן להגיש בקשה לפטור מהתשלום)
במקרים מסוימים ניתן למנות לאדם תומך החלטות, כחלופה שבה נשמרות יותר עצמאותו וזכות ההחלטה שלו מאשר באפוטרופסות

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

בן הזוג או קרובי משפחה של אדם שאינו יכול לנהל את ענייניו, יכולים להגיש בקשה למינוי אפוטרופוס עבורו.
אם אדם נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס עבורו ובמועד מאוחר יותר בית המשפט קבע כי יש למנות לו אפוטרופוס, בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בהנחיות המקדימות, ויורה לו לפעול בהתאם להנחיות המקדימות.

הכרזה על פסול דין ומינוי אפוטרופוס

סוג מקרה הסבר
קשישים סיעודיים כשקשישים סיעודיים אינם מסוגלים לקבל החלטות לגבי גופם ורכושם עקב מצבם הרפואי, נדרש מינוי אפוטרופוס שיהיה אחראי על ניהול ענייניהם. הליך זה כרוך בהכרזה על פסול דין במקרים מסוימים.
קשישים תשושי נפש כשקשיש מוגדר תשוש נפש וקרוביו פונים לבית המשפט בבקשה להכריז עליו כפסול דין, נדרש מינוי אפוטרופוס לנהל ענייניו. זה מתרחש כאשר קשיש סובל מבעיות כמו דמנציה או אלצהיימר.
ההליך במידה ונדרשת הכרזה על פסול דין, ניתן להכין בקשה כתובה הכוללת מידע כמו פרטים אישיים של האדם שהכרזה מתייחסת אליו, תעודת רופא להוכחת מצבו הרפואי, ועוד. ניתן להגיש את הבקשה לבית המשפט בבית משפט לענייני משפחה בתחום מקום מגוריו של האדם. הבית רשאי לשנות או לבטל את ההחלטה אם מתרחש שינוי בנסיבות או אם התגלו עובדות נוספות לאחר ההחלטה.

סימן ו': הנחיות מקדימות למיופה כוח

32לא. (א) ממנה רשאי לתת בייפוי כוח מתמשך הנחיות מקדימות למיופה הכוח, שבהן יפרט את רצונו לגבי החלטות עתידיות שיתקבלו בשמו או פעולות שיינקטו בשמו על ידי מיופה הכוח בעניינים הנכללים בייפוי הכוח.
(ב) התעורר צורך לקבל החלטה או לבצע פעולה בשם הממנה, שבקשר אליה נתן הנחיה מקדימה, יפעל מיופה הכוח בהתאם להנחיה המקדימה; הנחיה מקדימה הניתנת לפירושים תפורש לפי אומד דעתו של הממנה כפי שהוא משתמע מתוך ההנחיה המקדימה ומנסיבות העניין; הייתה הנחיה מקדימה בלתי אפשרית לקיום אך ניתן לקיימה בשינויים שאין בהם כדי לשנות את מהותה (בסעיף זה – קיום בקירוב), רשאי מיופה הכוח לקיימה בקירוב.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח יהיה פטור מלפעול בהתאם להנחיה מקדימה בהתקיים אחד מאלה:
(1) קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי אפשריים ולו בקיום בקירוב, או כרוכים בהוצאה כספית שאין בידי הממנה להוציאה בשים לב להיקף רכושו של הממנה ולצרכיו האישים בהווה ואלה הצפויים בעתיד;
(2) קבלת ההחלטה או ביצוע הפעולה הם בלתי חוקיים או שהם עלולים לגרום פגיעה חמורה לממנה.
(ד) על אף האמור בסעיף קטן (ב), מיופה הכוח לא יפעל בהתאם להנחיה מקדימה –
(1) אם הממנה מסוגל באותה שעה להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה ואת משמעות ההחלטה או הפעולה, ומביע רצון לסטות מההנחיה;
(2) בעניין אישי מהותי או בעניין רפואי מהותי, אם הממנה מתנגד בשעת מעשה לקיום ההנחיה, גם לאחר שמיופה הכוח ניסה להגיע עמו להסכמה.
(ה) הוסמך מיופה כוח לפעול בעניין מסוים שבו ניתנה הנחיה מקדימה, והתקיימו התנאים שבסעיף קטן (ג) או (ד) הפוטרים אותו מלפעול לפי ההנחיה המקדימה, יפעל באותו עניין בהתאם להוראות סעיף 32ט כאילו לא ניתנה הנחיה מקדימה בנושא זה.
(ו) מיופה כוח רשאי לפנות לבית המשפט בבקשה למתן הוראות בקשר להנחיה מקדימה שיש קושי בביצועה או בבקשה לפעול לפי הנחיה מקדימה שהממנה מתנגד לביצועה, כדי שבית המשפט יקבע אם התקיימו לגביה הוראות סעיף קטן (ג) או (ד).

הנחיות מקדימות למיופה כוח
תנאים להנחיה מקדימה ההנחיות מקדימות מתייחסות למקרים שבהם מיופה הכוח יכול לפעול על פי הנחיות מקדימות. הנחיות אלו ניתנות על ידי הממנה וישנם תנאים להתנהגותם שמגדירים את התנאים בהם יופה הכוח רשאי לפעול והתנאים בהם הוא פטור מפעולה לפי ההנחיות.
קבלת ההחלטה אם מיופה הכוח יכול להבין את העניין שלגביו ניתנה ההנחיה ולבטא רצון לסטות מההנחיות, הוא יכול לעשות זאת. כלומר, אם הוא יכול להבין ולהתקבל הוא יכול לסטות מההנחיות שקבל.
אי אפשרות לקיום מיופה הכוח פטור מפעולה לפי ההנחיות אם הוא אינו יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפע

ניתן למנות אפוטרופוס עבור מי שהוא אחד מאלה:

 1. מי שבית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
 2. קטין (מי שטרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או שנקבע כי אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים. לפרטים נוספים ראו אפוטרופסות על ילדים.
 3. בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו. לפרטים נוספים ראו אפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות.
 4. קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו. לפרטים נוספים ראו אפוטרופסות לקשישים.
 5. מאושפז בבית חולים, שנבדק ונמצא כי הוא אינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו. לפרטים נוספים ראו מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל.

מי ממונה כאפוטרופוס

לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:

 1. כל אדם (אחד או יותר) כולל בן זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
 2. תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
 3. האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.

מידע נדרש להגיש בבקשה למינוי אפוטרופוס:

מסמכים נדרשים למי עשויים להימסר
טופס בקשה מגיש הבקשה, אפוטרופוס מצעד
חוות דעת מרופא אדם שהבקשה ממונה לו
חוות דעת עובד סוציאלי (אופציונלי) אדם שהבקשה ממונה לו, מגיש הבקשה
החלטת וועדת אבחון מוגבלות שכלית (אופציונלי) מגיש הבקשה
חוות דעת רפואית נוספת במקרים דחופים (אופציונלי) מגיש הבקשה

החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה שממונה כאפוטרופוס למי שזקוקים לכך בגלל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.

הגשת הבקשה למינוי

את הבקשה למינוי יכול להגיש בן הזוג, הורה או קרוב משפחה אחר, וכן היועץ המשפטי לממשלה או נציג מטעמו.
יש להגיש בקשה בכתב לבית המשפט לענייני משפחה שבתחום סמכותו נמצא מקום מגוריו של האדם עבורו מתבקש המינוי (לרשימת בתי המשפט לענייני משפחה).
מוסלמים יעבירו את בקשתם לאחד מבתי הדין השרעיים. למידע נוסף ראו באתר משרד המשפטים- בתי הדין השרעיים.

מי רשאי למנות אפוטרופוס:

מקרה תנאים למינוי
1 בית המשפט הכריז כי הוא פסול דין.
2 קטין (טרם מלאו לו 18) שהוריו נפטרו, הוכרזו כפסולי דין או אינם מסוגלים למלא את חובותיהם כהורים.
3 בוגר עם צרכים מיוחדים שאינו מסוגל לנהל את ענייניו.
4 קשיש המגיע למצב שבו הוא אינו יכול לדאוג לעצמו או לקבל החלטות בעצמו.
5 מאושפז בבית חולים, שאינו מסוגל להביע דעה לגבי ביצוע הליך רפואי עבורו.

אפוטרופוסים על פי מינוי

33. (א) בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס –
(1) לקטין ששני הוריו מתו או שהוכרזו פסולי-דין או שהאפוטרופסות לקטין נשללה מהם לפי סעיף 27, או הוגבלה לפי סעיף 29 או שהם אינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם לפי הפרק השני או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, מלמלא את חובותיהם האמורות, כולן או מקצתן;
(2) לקטין – בנסיבות האמורות בסעיף 28 או בסעיף 29;
(3) לפסול-דין;
(4) לאדם אחר שאינו יכול, דרך קבע או דרך ארעי, לדאוג לעניניו, כולם או מקצתם, ואין מי שמוסמך ומוכן לדאוג להם במקומו;
(5) לאדם שאין עדיין אפשרות לזהותו;
(6) לעובר.
(ב) בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם יכול שתוגש בידי בן זוגו או קרובו או בידי היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו. שמו, מענו ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
הנימוקים לצורך למנות אפוטרופוס, תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
עמדתו של האדם שמבקשים למנות לו אפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
פרטי בני המשפחה מדרגה ראשונה של האדם לו מבקשים למנות אפוטרופוס, הידועים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, אם ניתן לברר אותה במאמץ סביר.
אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.

איזה מסמכים עליכם לכלול בבקשה? המסמכים שייכללו בבקשה:

טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים (ייתכן שקיים טופס במבנה קצת שונה בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה).
בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.
תצהיר מאושר על ידי עורך דין/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. יש לשלם עבור התצהיר כ-50 ₪.
איזה מסמכים צריך להגיש בבקשה למינוי אפוטרופוס לאדם לאדם מעל גיל 18:

א. חוות דעת מרופא (פסיכיאטר/נוירולוג/פסיכוגריאטר) המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלות האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, האם הוא יכול להביע את רצונו לגבי המינוי, והאם הוא יכול להופיע בבית משפט.

ב. לאדם עם מוגבלות שכלית שהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, תצורף החלטת הוועדה.
ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי (אם חוות הדעת לא תוגש מראש, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה כדי שיערוך תסקיר, כמפורט בהמשך).
ג. בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עורך דין/פקיד סעד/ מזכירות בית-המשפט.

ד. אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).
במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים (ייתכן שקיים טופס במבנה קצת שונה בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה).
בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.
אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.
תצהיר מאושר על ידי עורך דין/מזכירות בית המשפט, לאימות העובדות הכלולות בבקשה. יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון. יש לשלם עבור התצהיר כ-50 ₪.
לאדם מעל גיל 18: חוות דעת מרופא (פסיכיאטר/נוירולוג/פסיכוגריאטר) המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלות האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, האם הוא יכול להביע את רצונו לגבי המינוי, והאם הוא יכול להופיע בבית משפט.
לאדם עם מוגבלות שכלית שהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, תצורף החלטת הוועדה.
ניתן לצרף חוות דעת של עובד סוציאלי (אם חוות הדעת לא תוגש מראש, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה כדי שיערוך תסקיר, כמפורט בהמשך).
בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש. יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עורך דין/פקיד סעד/ מזכירות בית-המשפט.
אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).
במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

איך מגישים את הבקשה ומתי נצטרך עורך דין?

יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט.
אם ישנם משיבים נוספים מלבד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה (כמפורט בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.
ישנם בתי משפט שמבקשים יותר מ-2 עותקים וישנם בתי משפט שניתן להגיע אליהם עם המסמכים המקוריים בלבד (שייסרקו במקום).
רצוי להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון 077-2703333 ולוודא מהם הכללים בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה.
ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.
פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 491 ₪ לבית המשפט (נכון לינואר 2022) ותשלום על תצהיר בפני עורך דין של בית המשפט (כ-50 ₪).

התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

אמצעי תשלום לבית המשפט

סעיף סכום
אגרה לבית המשפט 491 ₪ (נכון לינואר 2022)
תשלום על תצהיר לעורך דין כ-50 ₪
מזומן בסניפי הדואר ניתן לשלם בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום שנמצא במזכירות בית המשפט
טופס לפטור מתשלום אגרה נדרש למלא פרטים על רכוש והכנסות. מסמך משכורת, אישורי הכנסות או אישור מהמוסד לביטוח לאומי ידרושו אם המבקש עובד או אינו עובד.

פטור מתשלום האגרה לבית המשפט

מי שאין ביכולתם לשלם את האגרה, יכולים במקביל להגשת הבקשה למינוי, למלא ולהגיש טופס בקשה לפטור מתשלום אגרה ותצהיר (ניתן לקבל את הטופס במזכירות).
בבקשה ובתצהיר יש למלא פרטים לגבי רכוש והכנסות. אם המבקש סמוך על שולחן הוריו, עליו לפרט לגבי רכושם.
מי שעובד, יצרף 6 תלושי משכורת אחרונים, או אישורי הכנסות מכל מקור אחר.
מי שאינו עובד, יצרף אישורים מהמוסד לביטוח לאומי על קבלת קצבה, או כל אישור אחר המעיד על הכנסותיו.
יש להגיש את הבקשה ב-4 עותקים (רצוי לוודא מה מספר העותקים הנדרש בבית המשפט שהבקשה מוגשת בו).

עריכת תסקיר

במקרה שלא הוגשה מראש (עם מסמכי הבקשה) חוות דעת של עובד סוציאלי, בית המשפט יפנה למשרד הרווחה כדי שיערוך תסקיר על המבקש ועל האדם עבורו מתבקש המינוי.
במקרים אלו יגיע עובד סוציאלי לביתו של האדם עבורו מתבקש המינוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.

אישור הבקשה ושיקולי בית המשפט

עם קבלת הבקשה בבית המשפט, יבדוק בית המשפט אם נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.
אם הופקד ייפוי כוח מתמשך, יצורף מיופה הכוח להליך, ואם הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף להליך האפוטרופוס הנזכר במסמכים אלה.
ענייני אפוטרופסות תנאים להיענות לבקשה למינוי אפוטרופוס
בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק בהתקיים התנאים הבאים:
אם לא ימונה אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.
לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.

מינוי אפוטרופוס לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק בהתקיים התנאים הבאים:

 1. האדם אמנם מסוגל לקבל החלטות בענייניו אך אינו מסוגל לדאוג להם.
 2. בית המשפט התרשם שקיימות נסיבות מיוחדות וכי אין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלא מינוי אפוטרופוס.
 3. במקרה זה, בית המשפט ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.
 4. מתן צו וצמצום הפגיעה בחירותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס

לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת אדם לפני מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת), מציאת אדם מתאים לתפקיד וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יומצאו לאפוטרופוס הכללי.

תנאים למינוי אפוטרופוס

תנאים פרטים
תנאי מינוי כאפוטרופוס כשאדם נאמן יכול לקבל החלטות אך אינו מסוגל לדאוג להם.
תנאי מינוי לאדם עם צרכים מיוחדים במקרים שבהם קיימות נסיבות מיוחדות ואין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאדם בלעדיו.
תנאי מינוי אפוטרופוס זמני כאשר האפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.
תקופת מינוי זמנית צורך בתקופה מוגבלת יותר והכלליות של המינוי.
תנאי חרוץ מהלך הפגיעה בחירותו של האדם מומצע ביותר ונדרש לצמצם את הפגיעה כמה שניתן.

על בית המשפט לפעול לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם בעת מינוי אפוטרופוס:

 1. בית המשפט ייתן החלטה מנומקת הכוללת את השיקולים ששקל בית המשפט, כולל היקף העניינים שנמסרו לסמכות האפוטרופוס ומשך המינוי.
 2. על בית המשפט לצמצם ככל האפשר את העניינים עבורם ימונה האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.
 3. על בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של האפוטרופוס לתקופה המצומצמת ביותר אותה ניתן לקבוע אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.
 4. בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.

אם בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם בגיר, יציין בית המשפט אם אותו אדם נשמע בדיון בבקשה, ויפרט בהחלטת המינוי עניין אחד או יותר עבורם ממונה האפוטרופוס מבין העניינים האלה:

 1. עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.
 2. עניינים רפואיים.
 3. עניינים אישיים.
 4. ענייני רכוש.
 5. בית המשפט ימנה כאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו של האדם.
 6. כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים.
  היות שמדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.

במקרים מסוימים ייתכנו חלופות שפוגעות פחות בעצמאות ובזכות ההחלטה של אדם מאשר מינוי אפוטרופוס עבורו. לפרטים נוספים ראו תומך החלטות וכן ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

מינוי אפוטרופוס לענייני גוף למטופל

כאשר מטופל זקוק לטיפול רפואי והוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע
במקרים דחופים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא הסכמת המטופל או האפוטרופוס שלו
בבתי החולים קיימים נהלים למינוי זמני של אפוטרופוס ולהענקת טיפול רפואי ללא מינוי אפוטרופוס, שנועדו למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי מהיר.

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

בקשה למינוי אפוטרופוס – התערבות רפואית דחופה

לפי חוק זכויות החולה, לא יינתן טיפול רפואי למטופל, אלא אם כן הוא נתן לכך הסכמה מדעת (במצב חירום רפואי כפי שמוגדר בחוק, אפשר לתת טיפול רפואי דחוף גם ללא הסכמה מדעת, באישור 3 רופאים).

כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי, אך מצבו הגופני ו/או הנפשי אינו מאפשר קבלת הסכמתו לטיפול הרפואי, יש צורך לקבל הסכמה מגורם מוסמך. ההסכמה יכולה להינתן ע"י מיופה כוח שמונה מבעוד מועד ע"י המטופל לענייניו הרפואיים, או ע"י אפוטרופוס לגוף המטופל שממנה בית המשפט.

בקשה למינוי אפוטרופוס לבגיר

סוג הבקשה מינוי אפוטרופוס לבגיר
תיאור בקשה למינוי אפוטרופוס עבור בגר במצב
כאשר בגר זקוק לטיפול רפואי ואינו מסוגל
לתת הסכמתו לטיפול בעצמו.
חוק זכויות החולה הבקשה מתייחסת להוראות חוק זכויות
החולה, שמגדיר דרכים לטיפול רפואי
כאשר החולה אינו מסוגל לתת הסכמתו.
סעיף 16 סעיף 16 של החוק מאפשר לבגרים למנות
אפוטרופוס שייתן את הסכמתם לטיפול רפואי.
תפקידי האפוטרופוס אפוטרופוס הוא האדם שממונה על ידי בית
המשפט להסכים לטיפול רפואי בשמו של בגר
כאשר הבגר אינו מסוגל לתת הסכמתו.

הבחנה בין ייפוי כוח לאפוטרופסות

ייפוי כוח:

לפי סעיף 16 לחוק זכויות החולה, חולה יכול למנות לעצמו בא כוח מטעמו שיהיה מוסמך להסכים במקומו לקבלת טיפול רפואי.
מינוי זה נעשה על-ידי המטופל רק כשהוא צלול ומבין את משמעות ייפוי הכוח, והוא נועד למצב עתידי צפוי או לא צפוי, בו המטופל לא יוכל לתת בעצמו הסכמה לטיפול הרפואי.
להרחבה בעניין ייפוי הכוח, ראו ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

אפוטרופוס:

כאשר מטופל שאינו במצב חירום רפואי זקוק לטיפול רפואי ויש צורך בהסכמה מדעת, אך המטופל אינו מסוגל לדאוג לענייניו, יש צורך במינוי אפוטרופוס שייתן את הסכמתו לטיפול המוצע.
המטופל אינו יכול למנות אפוטרופוס לעצמו. בית המשפט הוא הקובע כי אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו והוא הממנה לו אפוטרופוס.
ההחלטה שהמטופל צריך אפוטרופוס עשויה להתקבל במקרים הבאים:
כאשר מתעורר ספק אצל המטפל לגבי התובנה של המטופל ויכולתו לתת הסכמה מדעת.

כאשר המטופל אינו יכול לתת הסכמה מדעת עקב אחד או יותר ממצבים אלה:

 1. מחלת נפש
 2. מצב דמנטי
 3. ליקוי שכלי
 4. מצב פיזי או נפשי אחר המונע מתן הסכמה

מי ממונה כאפוטרופוס

לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:

 1. כל אדם (אחד או יותר) כולל בן זוג של האדם שממונה לו האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
 2. תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי.
 3. האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו. החוק מאפשר לאפוטרופוס הכללי להתמנות בעצמו כאפוטרופוס של אדם מסוים.
 4. ועדה לענייני אפוטרופסות לנפגעי שואה שממונה כאפוטרופוס למי שזקוקים לכך בגלל טראומת השואה ונזקיה. הוועדה מורכבת מנציג משרד הבריאות ונציג גוף שמטפל בענייניהם של נפגעי השואה.
 5. בקשה למינוי אפוטרופוס – התערבות רפואית דחופה
  סוג הבקשה מינוי אפוטרופוס – התערבות רפואית דחופה
  תיאור בקשה למינוי אפוטרופוס במקרה של התערבות
  רפואית דחופה, כאשר המטופל אינו מסוגל לתת
  הסכמתו לטיפול הרפואי עקב מצבו הגופני ו/או
  הנפשי.
  חוק זכויות החולה הבקשה עוסקת בהוראות חוק זכויות החולה,
  המתיר לטפל במטופלים גם כאשר הם לא מסוגלים
  לתת הסכמתם לטיפול רפואי.
  הסכמה מגורם מוסמך הבקשה מתייחסת לצורך לקבל הסכמה מגורם
  מוסמך, המוכן לתת את הסכמתו לטיפול הרפואי
  במקרה של התערבות רפואית דחופה.
  תפקידי האפוטרופוס אפוטרופוס נמנה לספק את הסכמתו במקרה של
  התערבות רפואית דחופה ומיופה כוח שמונה מראש
  בהסכמת המטופל, או באופן אחר בכל שיטה שתתאים
  למצב.

הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס

לפרטים אודות הליך המינוי, ראו מינוי אפוטרופוס.
מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת אשפוז ממושך
במקרה שמטופל זקוק לטיפול רפואי שגרתי (לא במצב חירום ולא במקרה דחוף), לסידור מוסדי או לטיפול בכל עניין אחר ומצבו הגופני/נפשי לא מאפשר לו לבצע פעולות אלה או להסכים לביצוען, על הגורם המטפל במסגרת המוסד לאשפוז ממושך לקבל הסכמה לאשפוז או לטיפול מגורם מוסמך.
אם אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס, על הגורם המטפל במוסד להתחיל בהליך למינוי אפוטרופוס.
האחראי והמתאם בין הגורמים המטפלים בהליך המינוי, לרבות ריכוז כל המסמכים, הוא העובד הסוציאלי במוסד או בלשכת הבריאות. כאשר המטופל מאושפז במוסד – מנהל המוסד אחראי לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
המסמכים הנדרשים בהליך המינוי במקרה זה, זהים לאלה המפורטים בהליך מינוי אפוטרופוס.
הבקשה דורשת צירוף חוות דעת רפואית ע"י רופא המומחה בתחום הרלוונטי למחלתו של המטופל, הגורמת למצב המצריך מינוי אפוטרופוס.
הרופא המומחה צריך להיות רופא המכיר את המטופל ומטפל בו לאורך זמן.
לטפסים ולמסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס.

מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים

במקרה שבו אדם אינו מסוגל לדאוג לענייניו ויש צורך בביצוע פעולה רפואית דחופה, ניתן לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי המוצע.
הבקשה תוגש על גבי טופס בקשה למינוי אפוטרופוס – התערבות רפואית דחופה.
יש למלא את טופס הבקשה, לחתום על תצהיר ולאמת אותו אצל עורך דין.
לבקשה יצורפו המסמכים הבאים:

 1. חוות דעת רפואית לעניין הצורך בטיפול רפואי דחוף, שתיערך על-ידי רופא ותכלול, בין היתר, הסבר על מהות הטיפול הרפואי הדרוש, הסיכונים והסיכויים בביצוע או באי ביצוע הטיפול, מידת הדחיפות בביצוע הטיפול, המלצה על הצורך במינוי אפוטרופוס ותקופת המינוי הנדרשת.
 2. אם מדובר במקרים דחופים אחרים כגון טיפול כספי דחוף או החלפת מיקום לאדם שזקוק אפוטרופוס יש לצרף לבקשה מסמכים רלוונטיים שמפרטים את דחיפות הבקשה.
 3. תעודות רפואיות המעידות על מצבו הנפשי ו/או הרפואי של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
 4. כתבי הסכמה חתומים על ידי בני משפחה מקרבה ראשונה (ראו בהמשך לטופס הבקשה).
 5. דו"ח סוציאלי.

יש להגיש את הבקשה בשני עותקים למזכירות בית המשפט לענייני משפחה הסמוך למקום הימצאו של האדם שמבוקש למנות לו אפוטרופוס.

חוק זכויות החולה קובע כי במקרים מסוימים ניתן להעניק טיפול רפואי גם ללא קבלת הסכמה מדעת של המטופל או אפוטרופוסו (לדוגמה, במקרה של שבר בעצם הירך). למידע נוסף ראו הסכמה מדעת לטיפול רפואי.

בבתי החולים קיימים נהלים למינוי אפוטרופוס זמני וכן הליכים של אישור פעולה דחופה ללא מינוי אפוטרופוס. הליכים אלה קצרים יותר ומיועדים לאותם מקרים שבהם נדרשת התערבות רפואית מהירה. מומלץ להיוועץ בשירות הסוציאלי של בית החולים באשר לנהלים ולאפשרויות לביצוע טיפול רפואי כאשר לא ניתן לקבל את הסכמת המטופל.

הוראות לאפוטרופוס מבית המשפט

אפוטרופוס עשוי לקבל מבית המשפט הנחיות לגבי פעולות שונות או סוגיות משפטיות
בנוסף לאישורים לביצוע פעולות, בית המשפט יכול, בכל עת, לתת לאפוטרופוס הוראות בכל עניין הנוגע למילוי תפקידו.

הוראות אלו יכולות לשמש כהנחיה לאפוטרופוס כיצד לפעול במקרה מסוים, או כפתרון משפטי לבעיה בה הוא נתקל.
בית המשפט רשאי לתת הוראה כזו, לאחר שהוגשה בקשה לכך מאת:

 1. האפוטרופוס
 2. היועץ המשפטי לממשלה או נציגו
 3. צד המעוניין בכך – כל אדם שמטרתו לדאוג לטובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס
  בית המשפט עצמו.
 4. אישור לאפוטרופוס לביצוע פעולות

ישנן פעולות אשר אפוטרופוס חייב לקבל אישור מבית המשפט לפני ביצוען

למידע נוסף ראו חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

ככלל, האפוטרופוס מוסמך לעשות כל הדרוש למילוי תפקידיו. יחד עם זאת, ישנן סוגי פעולות בהן האפוטרופוס נדרש לקבל אישור מראש מבית המשפט לבצען:
העברה, שעבוד, חלוקה או חיסול של משק חקלאי, בית חרושת, בית מלאכה, בית מסחר או דירה.
עסקה במקרקעין (לדוגמה, מכירת נכס), מלבד השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר לא חלים עליו לתקופה של פחות מ-5 שנים (כלומר, השכרה של נכס שחוקי הגנת הדייר אינם חלים עליו לתקופה של פחות מ-5 שנים אינה מחייבת קבלת אישור בית המשפט).
המחאה או שעבוד של זכות לקבלת זכות במקרקעין.

השכרת נכס שחוקי הגנת הדייר חלים עליו.

 1. מתן תרומה שניתנה לה הסכמה מפורשת בהנחיות מקדימות למינוי האפוטרופוס, בסכום העולה על סכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום מצטבר העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 2. מתן מתנה שלא מקובל לתת בנסיבות העניין.
 3. מתן מתנה שניתנה לה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות בסכום העולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה במצטבר על 100,000 ₪ לפי הנמוך מביניהם.
 4. כל עסקה משפטית ששווייה עולה על 100,000 ₪, אלא אם ניתנה הסמכה מפורשת בהנחיות מקדימות.
 5. כל עסקה משפטית ששווייה עולה על 500,000 ₪ גם אם ניתנה לה הסמכה מפורשת בהנחיות המקדימות.
 6. משיכת כספים מקופת גמל, העברתם שעבודם או עיקולם באופן המנוגד לאמור בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל).
 7. מתן ערבות או מתן הלוואה.
 8. מתן ערבות או הלוואה כשניתנה הסמכה מפורשת למתן הלוואה, אם הסכום עולה על הסכום שנקבע בהנחיות המקדימות או בסכום העולה על 100,000 ₪, לפי הנמוך מביניהם.
 9. התחייבות לביצוע כל אחת מהפעולות המפורטות בערך זה.
 10. כל פעולה אחרת שלגביה בית המשפט קבע כי נדרש אישור לביצועה.
 11. אם היתה דחיפות בביצוע פעולה לשם שמירת ענייניו של האדם, האפוטרופוס רשאי, במקרים מיוחדים, לבקש מבית המשפט אישור בדיעבד (לאחר שכבר ביצע את הפעולה).

סיום אפוטרופסות

אפוטרופסות עשויה להסתיים בשל שינוי במצב האדם, או התפטרות/פיטורי האפוטרופוס
התפטרות של אפוטרופוס תקפה רק אם בית המשפט אישר אותה, והיא בתוקף החל ממועד האישור
למידע נוסף ראו סעיפים 62-60 בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962
אפוטרופסות עשויה להסתיים באופן טבעי (עקב שינוי במצבו של האדם שהוא אפוטרופוסו) או בעקבות התפטרות או פיטורי האפוטרופוס.

סעיף הסבר
כללי הטקסט מתייחס להליך מינוי אפוטרופוס עבור אדם אשפוז ממושך או זקוק לטיפול רפואי או אחר שאינו מסוגל להסכים לטיפול כלשהו.
מינוי אפוטרופוס במקרים דחופים הטקסט מתייחס למקרים שבהם נדרש טיפול רפואי דחוף וכיצד ניתן לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני לצורך הטיפול הרפואי.
המסמכים הנדרשים בהליך מציין את המסמכים הדרושים לצורך הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס, כולל חוות דעת רפואית, תעודות רפואיות, וכתבי הסכמה מבני המשפחה ועוד.
האחראי והמתאם בין הגורמים מציין מי האחראיים והמתאמים בין הגורמים שמעורכים את הליך המינוי, ומתי הוא עשוי להיות הגורם המטפל במסגרת המוסד לאשפוז ממושך.
הוראות לאפוטרופוס מבית המשפט מסביר איך בית המשפט יכול לתת הוראות לאפוטרופוס בנוגע לפעולות שונות או סוגיות משפטיות נוספות על מנת למילא את תפקידו.
אישור לאפוטרופוס לביצוע פעולות מפרט אילו פעולות מחייבות אישור מראש מבית המשפט לביצוען, כמו העברה או שעבוד של משק חקלאי, ומתי אפוטרופוס יכול לבצע פעולות ללא אישור מראש.

סיום טבעי של האפוטרופסות

אפוטרופסות על פסול דין מסתיימת, באופן טבעי, אם הוא חדל להיות פסול דין ובית המשפט חזר והכריז עליו כ"כשיר".
אפוטרופסות על מי שאינו קטין או פסול דין מסתיימת אם בית המשפט קובע כי הסיבות שבגללן נקבעה האפוטרופסות חדלו מלהתקיים או שהושגה מטרת האפוטרופסות.
אפוטרופסות על כל אדם באשר הוא מסתיימת כאשר האדם הולך לעולמו.

התפטרות האפוטרופוס

אפוטרופוס רשאי להתפטר מתפקידו, באמצעות הודעה בכתב לבית המשפט.
ההתפטרות תקפה רק אם בית המשפט אישר אותה, החל ממועד האישור.

פיטורי האפוטרופוס

בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.

בחירת אפוטרופוס מתאים

בית המשפט ממנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו כמתאים ביותר למלא את התפקיד לטובת האדם
מטרת האפוטרופסות היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם
החוק קובע שבית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי שנראה לו המתאים ביותר, בנסיבות העניין, לטובת האדם שעבורו מתבקש המינוי. המטרה היא לדאוג, בראש ובראשונה, לאינטרסים של האדם ולפעול על פיהם.
בית המשפט רשאי למנות כמה אפוטרופסים לאותו אדם, אם ראה בכך צורך לשם שמירת טובתו. כך, למשל, בן זוג או הורה יכול לשמש כאפוטרופוס לאדם יחד עם עורך דין.
בקשתו של אדם למינוי אפוטרופוס מסויים עבורו, לא מחייבת את בית המשפט. אם בית המשפט סבור שנמצא אדם מתאים יותר לשמש בתפקיד האפוטרופוס הוא ימנה אותו ולא את האדם שביקש האדם עבורו ימונה האפוטרופוס.
כדי לשמור על טובת האדם, בכל הליך של מינוי אפוטרופוס רשאי בית המשפט, גם מיוזמתו, לשמוע מהי דעתם של קרובי האדם לגבי המינוי.
בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי, או מכל סיבה אחרת, כפי שיראה בית המשפט לנכון.

אפוטרופסות על ילדים

הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (עד גיל 18)
חובת ההורים לדאוג לצורכי הקטין, כולל נושאים הקשורים בטיפול הרפואי שלו
במקרים מסוימים בית המשפט רשאי למנות לילדים אפוטרופוס נוסף מלבד הוריהם הביולוגיים.

הוריו של ילד הם האפוטרופסים הטבעיים שלו במשך כל תקופת היותו קטין, כלומר עד לגיל 18. המשמעות היא, שמכוח החוק, עד לגיל 18, ההורים הם אפוטרופסים באופן אוטומטי על ילדם.ההנחה היא, כי הוריו-אפוטרופסיו של הקטין פועלים לטובתו, כך שההחלטות שמתקבלות על ידם הן ההחלטות הראויות עבורו.
להורים נתונה הזכות היסודית לאוטונומיה בגידול ילדיהם, ללא התערבות של גורמים חיצוניים. לכן, במצב הרגיל, המדינה אינה מתערבת בשיקול דעתו של ההורה במסגרת תפקידו כאפוטרופוס הטבעי של ילדו.
ישנם מצבים שבהם המדינה כן תתערב בנושא, לדוגמה, כאשר ההורים לא ממלאים את תפקידם כראוי.

תפקידי ההורים – חובות האפוטרופוס

אפוטרופסות ההורים כוללת את החובה והזכות לדאוג לצורכי הקטין.
צורכי הקטין, לפי החוק, כוללים בין השאר את חינוכו ולימודיו. כמו כן נפסק, כי צורכי הקטין כוללים גם נושאים הקשורים בטיפול הרפואי בו.
על-פי הדין, לא ניתן לבצע טיפול רפואי באדם ללא הסכמתו לטיפול. כשמדובר בקטין, יש צורך בהסכמה מדעת של הוריו לטיפול.
גם בהסכמתם לביצוע טיפול רפואי בילד, כבכל נושא אחר, על ההורים לפעול לטובת הילד ולרווחתו, והם אינם רשאים לסרב לטיפול רפואי שהוא לטובת הילד.

שיתוף בין ההורים

בכל עניין הנתון לאפוטרופסותם, חייבים שני ההורים לפעול תוך הסכמה.
הסכמתו של אחד מהם לפעולתו של רעהו, יכולה להינתן מראש או בדיעבד, במפורש או במשתמע, לעניין מסוים או באופן כללי. חזקה על הורה שהסכים לפעולת רעהו, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.
כאשר מדובר בעניין שאינו סובל דיחוי, רשאי כל אחד מההורים לפעול על דעת עצמו.
כאשר הורי הקטין חיים בנפרד, הם רשאים להסכים ביניהם, על מי תהיה האפוטרופסות לקטין, כולה או מקצתה. הסכם זה טעון אישור בית המשפט, והוא יאשרו לאחר שנוכח כי ההסכם הוא לטובת הקטין. אם ההורים לא הגיעו להסכם ונותרו חלוקים בנושא הנתון לאפוטרופסותם, תעבור ההכרעה בעניין לבית המשפט. גם כאשר אחד ההורים מקבל את המשמורת הפיזית על הילד, עדיין נתונים שאר ענייני האפוטרופסות להורים במשותף.
הורה של קטין יכול לבקש ממוסד רפואי (כמו מכל גוף המחויב על-פי דין למסור מידע בכתב להורה בעניין ילדו הקטין), לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורהו האחר של הקטין.

מקרים שבהם בית המשפט ממנה לילד אפוטרופוס

ישנם מקרים שבהם, למרות שמדובר בילד שהוא קטין (עד גיל 18), נשללת האפוטרופסות הטבעית של הוריו, ובית המשפט ממנה לילד אפוטרופוס.
על-פי החוק בית המשפט רשאי למנות אפוטרופוס לקטין, כאשר:
שני הוריו של הקטין נפטרו, או שהוכרזו פסולי דין, או שהאפוטרופסות נשללה מהם לפי החוק, או שאינם מסוגלים למלא כלפי הקטין את חובותיהם או שהם נמנעים ללא סיבה סבירה מלמלא את חובותיהם. בית המשפט ישלול אפוטרופסות מהורה לקטין על-פי החוק, רק אם נתמלאו כל התנאים בחוק, מצב זה הינו מצב חריג.
מינוי אפוטרופוס בנוסף להורה – כאשר אחד מהורי הקטין נפטר, או הוכרז פסול דין, או שאינו מסוגל למלא חובותיו או שאפוטרופסותו הוגבלה, וההורה השני נשאר אפוטרופוס, בית המשפט רשאי למנות לקטין אפוטרופוס כללי או לעניינים שיקבע בית המשפט, בנוסף להורה. בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס בנוסף להורה, אלא אם כן ראה סיבה מיוחדת לכך, לטובת הקטין ולאחר שניתנה הזדמנות להורה להשמיע את טענותיו.
במקרה של בני זוג מאותו מין המגדלים יחד את הילד, רשאי בית המשפט למנות את בן הזוג של ההורה הביולוגי לאפוטרופוס על הילד, וזאת בתנאי שההורה הביולוגי הנוסף אינו בחיים או אינו ידוע או אינו בקשר עם הילד.
בית המשפט יעדיף למנות כאפוטרופוס אדם מתאים שהוא בן משפחתו של הקטין, אלא אם כן מצא כי בנסיבות העניין יהיה זה לטובת הקטין למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחתו.
במקרה של ילד בגיר (מגיל 18 ומעלה) שאינו מסוגל לדאוג לענייניו – ראו פרטים באפוטרופסות לבוגרים עם מוגבלויות.

 

פעולה תנאים והצגות
הגשת בקשה למינוי אפוטרופוס עבור מקרים של אשפוז ממושך
מינוי אפוטרופוס על גופו של אדם במסגרת צורך בטיפול רפואי, סידור מוסדי, או טיפולים אחרים, אם אינו מסוגל לבצע או להסכים לביצוע הפעולות.
מינוי אפוטרופוס כאשר אין למטופל מיופה כוח או אפוטרופוס מומלץ על הגורם המטפל במוסד להתחיל את הליך למינוי.
אחראי להליך העובד הסוציאלי במוסד או בלשכת הבריאות.
מתי שהמטופל מאושפז במוסד מנהל המוסד צריך לסייע בהכנת החומר הדרוש, כולל הזמנת רופא מומחה לפי הצורך.
מסמכים הנדרשים לצורך הבקשה כלל המסמכים הנדרשים זהים לאלה בהליך מינוי אפוטרופוס.
במקרים דחופים אפשר לפנות לבית המשפט למינוי אפוטרופוס זמני במקרה של טיפול רפואי דחוף.
המסמכים הנדרשים בהליך חוות דעת רפואית, תעודות רפואיות, כתבי הסכמה, דו"ח סוציאלי.
משיכת כספים מקופת גמל בעברת שעבודם או עיקולם בניגוד לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
סיום אפוטרופסות סיום טבעי כאשר משנה את מצבו של האדם, התפטרות או פיטורי האפוטרופוס.
התפטרות האפוטרופוס רשאי להתפטר על ידי הודעה בכתב לבית המשפט, בכפי שהוא אישר.
פיטורי האפוטרופוס בית המשפט רשאי לפטר אפוטרופוס אם לדעתו לא מולאו תפקידיו כראוי.

מי יתמנה כאפוטרופוס

בית המשפט ימנה לאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת הקטין. יכול להתמנות כל אחד מאלה: יחיד, תאגיד, או האפוטרופוס הכללי.
במינוי אפוטרופוס לקטין, ייתן בית המשפט עדיפות לאדם שהוא בן משפחתו של הקטין. זאת מלבד במקרים
שבית המשפט מוצא כי בנסיבות העניין, לטובת הקטין, עדיף למנות לו אפוטרופוס שאינו בן משפחה. ("בן משפחה"- הכוונה לאח, אחות, הורה של הורה, אח או אחות של הורה, בן זוג או בת זוג של הורה).
לפני המינוי ישמע בית המשפט את דעתו של ההורה ואת דעתו של הקטין – אם הוא מסוגל להבין בדבר ולהביע את דעתו.

עורך דין אפוטרופסות השירותים הנפוצים בענייני אפוטרופסות

 • ייעוץ ראשוני בנושא תנאים מקדימים למינוי אפוטרופסות ליווי הלקוח לאורך ההליך המשפטי מתחילתו ועד סיומו תוך השגת הישגים יוצאי דופן.
 • ייצוג בני משפחה בהליך אפוטרוספות
 • ייעוץ בנושא רופא חוות דעת מומחה גריאטרי בנושא אפוטרופסות
 • הכנת טפסים בענייני אפוטרופסות
תוכן עניינים
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
ידועה בציבור זכויות בירושה

המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

שני שקורמן
ביקורת אחת
5/5
עו"ד רחל שחר, היא עו"ד מצוינת ששמה את הלקוח במרכז היא מונעת מתחושת שליחות עמוקה לסייע לאנשים. עו"ד רחל שחר טיפלה ומטפלת בתיק שלי ושל קרובי משפחתי במסירות אין קץ, הייתה זמינה לכל שאלה או בקשה שלנו והתמודדה עם תיק מורכב בדילוגי איילה. היא פשוט יודעת להתנהל מול הכרישים הגדולים ביותר כאילו נולדה להיות אשת עסקים וגם עורכת דין. היא לא חוששת או מתרגשת מאף אחד. מכבדת את כולם אבל לא מנידה עפעף אם מדובר במשרד עורכי דין שהוא פירמה ידועה או בצד שכנגד שיכול להיות מילארדר מפורסם. כולם בעיניה דומים. היא נחמדה ואדיבה מאוד אבל ראייתי אותם גם מנחיתה מכת קראטה למי שהרגישה שמתנהל לא בתום לב. היא נותנת לכולם הזדמנות שווה להוכיח שהם באמת ראויים להתנהל במו"מ בתום לב ואם לא, היא שולפת סט כלים שלא מבייש סמוראית מדרג מובחר. אני אוהבת אותה את הישירות שלה ואת החיוך חושף שפתיים. אני בעיקר אוהבת שהיא עושה הכל כאילו ממש "סכין חמה בחמאה" בלי לעשות סיפור מכלום. וחוץ מזה היא גם מצחיקה ואשת שיחה נחמדה וזה כבר בונוס ללא עלות נוספת מצידה.
ים בן צבי
4 ביקורות
5/5
עורכת הדין רחל שחר (שזכיתי שתסכים שאקרא לה רייצ'ל) היא אחת מעורכות הדין הנדירות שקיימות פה. הכרתי בה תכונות מדהימות היא מאוד מוסרית. היא אכפתית. היא אינטליגנטית. יש לה עמדה מאוד ברורה לגבי דברים אבל היא לא מתבטאה בקיצוניות. היא חריפה והבינה את התיק שלי בדקות ספורות. היא יודעת להבחין בין עיקר וטפל ולבחור במשימה הרלבנטית ולהתקדם במהירות. היא נאמנה לדרכה. יש לה מאור פנים ואם חשבתם שבגלל כל אלה תהיה בה גאווה. אז ממש לא. היא הכי צנועה בעולם ושמעתי עליה דברים מדהימים אבל ממש לא ממנה.
review (3)
מתן אברהם
21 ביקורות
5/5
העבודה מול עורכת הדין רחל שחר הייתה חוויה מצוינת מהרגע הראשון. פניתי אליה בתחילה לאחר המלצה שקיבלתי מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל והמלצה זו לא הכזיבה. עוה"ד שחר טיפלה לי בתיק מורכב שכלל מסמכים רבים והתרוצצויות רבות אל מול הרשויות. עוה"ד שחר השכילה להביא פתרונות משפטיים מחוץ לקופסה שלא חשבתי שקיימים וזאת במטרה להשיג את התוצאה הרצויה. עוה"ד שחר הינה אדם נעים ומקצועי. אני ממליץ בחום לעבוד איתה.
review (4)
Binyamin Dadoun
2 ביקורות
5/5
אחת מעורכות הדין המקצועיות ביותר שפגשתי. הלכתי לארבעה עורכי דין וקיבלתי רק חסרון כיס. עורכת דין רחל שחר נכנסה לתמונה ותוך חודשיים הייתי עם הסכם מזונות ביד. עברתי לגור בדירה מרווחת והילד שלי מקבל כל מה שמגיע לו. עורכת דין שחר את אלופת העולם. האלופה שלנו
review (5)
Yahely Raz
ביקורת אחת
5/5
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
review (6)
שירלי סמית
ביקורת אחת
5/5
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
review (7)
פוראבר הפקות
2 ביקורות
5/5
מדובר באחת העורכות דין החזקות בארץ אנחנו מרוצים מאוד משירות אישי ומכל הלב עזרת ונעמת לנו מאוד הגענו לתוצאות יותר ממה שחלמנו אפילו להגיע! תודה על ליווי צמוד ושירות יוצא מן הכלל.
review (8)
עדי אלעזר
111 ביקורות
5/5
מדובר בעורכת דין מהשורה הראשונה. מקצוענית מהירה חדה כתער. שמחה שפגשתי בה ומוקירה כל הצלחה!
אולי תתעניינו גם ב...
דיווח אפוטרופוס לענייני רכוש (הגשת פרטה)
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כל מי שמונה להיות אפוטרופוס מחוייב על פי חוק בהגשת דוחות על רכוש החסוי. כל אדם אשר קיבל על עצמו להיות אפוטרופוס על רכושו של אדם אחר מחוייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים שוטפים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה...
אפוטרופוס לרכוש הגשת דוחות האפוטרופוס הכללי | ה...
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כל מי שמונה להיות אפוטרופוס מחוייב על פי חוק בהגשת דוחות על רכוש החסוי. כל אדם אשר קיבל על עצמו להיות אפוטרופוס על רכושו של אדם אחר מחוייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים שוטפים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה...
בקשה למינוי לאפוטרופוס איך מגישים? טפסים להורדה...
יצויין כי עריכת ייפוי כוח מתמשך מבטלת לחלוטין את הצורך בהגשת בקשה למינוי אפוטרופוס. לקריאה אודות ייפוי כח מתמשך לחץ כאן העובדות המובאת בתצהיר זה הינן רלבנטיות למקרה אחר ונועדו רק להתרשמות בלבד. במשרד העבודה והרווחה הוכנו טפסים מיוחדים לצורך הגשת ב...
מינוי אפוטרופוס בדרך פשוטה וללא מחלוקות 2023 | ...
הורים הם האפוטרופסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים (שלא מלאו להם 18)אפוטרופוס הוא אדם שתפקידו לדאוג לענייניו של מי שאינו מסוגל לנהל את ענייניו בעצמו, הן במקרים שהחוק מסמיך אותו והן במקרים שבית המשפט מינה אותו.
טופס בקשה מינוי אפוטרופוס לבגיר | המדריך המלא ע...
השימוש בטופס זה מיועד לכל המבקש למנות אפוטרופוס לאדם שאינו מסוגל לטפל בענייניו האישיים, הרפואיים או הרכושיים.לתשומת לב, אין באמור בטופס זה משום תחליף לייעוץ משפטי ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין העוסק בתחום האפוטרופסות.
הזכות למות בכבוד-עורך דין אפוטרופסות מדריך קצר ...
ייעוץ על ידי עורך דין אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך המאמר שמגלה הכל על סוף החיים ומסביר מתי נזדקק לשירותי עורכי דין אפוטרופסות מומלצים: עו”ד אפוטרופסות רחל רייצ'ל שחר. החוק במדינת ישראל בשנת 2020 מבסס את זכותו של אדם  לבקש להימנע מלתת לו טיפול רפואי...
כל הפתרונות במקום אחד
1
שנות ייצוג משפטי
15
נצחונות בתיקים
% 75
שקט נפשי
% 90
לקוחות מרוצים
+ 1980

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות גירושין ומייצגים חברות ופרטיים מול מוסדות המשפט השונים ובבתי המשפט. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.