אפוטרופוס לרכוש הגשת דוחות האפוטרופוס הכללי

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

אפוטרופוס לרכוש חובת הגשת דוח תקופתי

צריכים ייעוץ של עורך דין לענייני אפוטרופוסות בנושא אפוטרופוס לרכוש וההבדל בין אפוטרופסות לעריכת ייפוי כח מתמשך? חייגו עכשיו 03-7949755

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כל מי שמונה להיות אפוטרופוס מחוייב על פי חוק בהגשת דוחות על רכוש החסוי. כל אדם אשר קיבל על עצמו להיות אפוטרופוס על רכושו של אדם אחר מחוייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים שוטפים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. אי הגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי על רכושו של אדם שמונה לו אפוטרופוס מהווה עבירה על החוק.

בכך קיים שוני משמעותי בין אפוטרופוס המתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה לעומת אדם אשר מתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.

כאשר אדם מתמנה באמצעות ייפוי כוח מתמשך אזי עורך דין שעורך את הבקשה מסביר היטב לצדדים כי אין כל פיקוח על הממונים על פי ייפוי כוח מתמשך שכן הנחת העבודה היא שהאנשים המתמנים על פי ייפוי כוח מתמשך הינם אנשי אמונו ושלומו של האדם אשר עורך את הייפוי כוח המתמשך ואין כל צורך בפיקוח עליהם.

למרות זאת גם בכלי של ייפוי כוח מתמשך קיים מנגנון מסודר המאפשר מנגנון יידוע על קבלת החלטות של אדם המתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.

ניתן לקרוא מאמר מסודר בעניין זה ממש כאן

הדיווחים הראשונים המוגשים ע"י האפוטרופוס מכונים "פרטה"  ו"סל מחיה".

לאחר הגשת הפרטה וסל המחיה, על האפוטרופוס להגיש, אחת לשנה דו"ח תקופתי.

אפוטרופוס לרכוש מה מטרת חובת הגשת דוח תקופתי

המטרה היא לסייע לאפוטרופוס שהתמנה לנהל את ענייניו הכספיים של האדם ואת רכושו. בנוסף, הגשת הדוח מאפשרת לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט לקיים בקרה על התנהלות האפוטרופוס ולוודא כי כספיו של החסוי מושקעים באפיקים המותרים על פי חוק.

בדרך כלל, יש להגיש את הדו"ח אחת לשנה וכן דו"ח סופי בסיום המינוי.  עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט.

על מנת להקל על משפחות המתנות להיות אפוטרופסות הוכן בעבורכם באפוטרופוס הכללי סרטון הדרכה בנושא מילוי והגשת דו"חות כספיים:

אפוטרופוס לרכוש מתי ניתן להגיש דוח בהיקף מצומצם מאשר פעם בשנה?

לאדם שבאפוטרופסות רכוש והכנסות בהיקף מצומצם, לפי הפירוט הבא (התנאים הם מצטברים):

לאדם אין נכסי מקרקעין, חוץ מדירת מגורים שהוא מתגורר בה.

לאדם כספים בסכום כולל של 150,000 ₪ או פחות.

הכנסתו החודשית היחידה של האדם היא מגמלאות המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, או שסך הכנסותיו לחודש אינו עולה על שכר המינימום במשק.

האפוטרופוס הוא קרוב משפחה של האדם, מבין אלה בלבד:

בן או בת.

הורה.

בן זוג שניהל עימו משק בית משותף, 3 שנים לפחות.

על פי חוק על כל אדם שמונה כאפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאישורים על הפעולות שבוצעו בכספו וברכושו של החסוי למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת מינוי האפוטרופסות. מטרת חקיקה זו הינה לאפשר ביקורת בדיעבד על פעולותיו של האפוטרופוס

אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי

טופס דו"ח העדכון התקופתי – עליכם להוריד את הטופס מאתר האפוטרופוס הכללי להדפיס את הטופס ולמלא אותו באופן ידני.

על מנת שהדו"ח יוכן באופן הנדרש על פי חוק עליכם לצרף דפי תנועות עו"ש חשבונות הבנק של האדם, ב-3 החודשים האחרונים של תקופת הדו"ח.

כמו כן עליכם לצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון, או חשבונות הבנק של האדם. תדפיס ריכוז היתרות צריך להיות  נכון ליום האחרון של תקופת הדו"ח.

עליכם לצרף אישורים ל"הכנסות אחרות" ו"הוצאות אחרות" העולות על 500 ₪.

אפוטרופוס לרכוש רכישת נכסים

ככל ורכשתם אם נרכש נכסי מקרקעין בתקופה הרלבנטית לדו"ח, עליכם לצרף את אחד מהמסמכים הבאים:

נסח טאבו.

אישור זכויות מאת רשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת.

יש לצרף גם אישור על רישום הערה על מינוי אפוטרופוס או אפוטרופסים לגבי כל נכס מקרקעין, במרשם שבו הוא רשום.

המרשם הרלוונטי הוא אחד מאלה:

לשכת רישום המקרקעין (הטאבו).

רשות מקרקעי ישראל(לשעבר מינהל מקרקעי ישראל.

ההסתדרות הציונית העולמית (לגבי נכסים המצויים ביהודה והשומרון).

החברה המשכנת.

אם נרכש רכב בתקופת הדו"ח, עליכם לצרף את המסמכים הבאים:

צילום רישיון רכב.

אישור של רשות הרישוי על רישום הערת אפוטרופסות לגבי כל כלי רכב.

העתק פוליסות ביטוח של האדם ושל רכושו.

לתשומת ליבכם:

על האפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות (אישורים, קבלות וכו') הקשורים לפעולות חריגות שבוצעו ברכושו של האדם, למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת האפוטרופסות (לדוגמה-  הוצאות בגין שיפוץ או טיפול רפואי בעלות משמעותית).

אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי כיצד מגישים את הדו"ח?

עליכם להדפיס את טופס דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס, ולמלא אותו בכתב יד, לאחר מכן ניתן להגישו בהגשה מקוונת- באתר הפעולות המקוון.

תחת קטגוריית "דו"ח כספי", יש לבחור ב"דו"ח עדכון" ולצרף  את הטופס הסרוק של דוח העדכון התקופתי ואת המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף "מסמכים נדרשים".

לחילופין, לאחר מילוי הטופס, ניתן להגיש אותו בצירוף המסמכים הנדרשים, למחוז המטפל של האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, באחת מהדרכים הבאות:

דואר אלקטרוני

עליכם למלא את הטופס, לסרוק אותו, לצרף את כל המסמכים הנדרשים כקבצים סרוקים ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל.

דואר

עליכם לשלוח את הטופס באמצעות הדואר, אל המחוז המטפל.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה