ביטול אפוטרופסות כיצד מבטלים ולמי פונים? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מערכת בתי המשפט מפעילה מרכז מידע בטלפון 077-270333 תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

עו

מערכת בתי המשפט מפעילה מרכז מידע בטלפון 077-270333 תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

ביטול אפוטרופסות

האם אפשר לבטל אפוטרופוס?

ביטול אפוטרופוסות מתבצע כאשר האפוטרופוס משוחרר מתפקידו על ידי בית המשפט בין ברצונו ובין לא ברצונו באחד מארבעת המקרים הבאים:

 •  
 • בהחלטת בית משפט על ביטול האפוטרופסות. לאדם. ניתן להגיש בקשה לביטול אפוטרופסות לאדם ובה לפרט מהם הנימוקים הרלבנטיים לטעמכם לביטול האפוטרופסות של האפוטרופוס הנוכחי והחלפתו באחר
 • בהחלטת  בית משפט כי יש להחליף את האפוטרופוס שמונה באפוטרופוס אחר. החלטה זו יכולה להינתן בעקבות בקשת האפוטרופוס להתפטר מתפקידו או מסיבות אחרות.
 • בפטירת האדם שמונה לו אפוטרופוס
 • בפטירת  האפוטרופוס.

לפי החוק, אפוטרופוס שסיים את תפקידו, נדרש להגיש לאפוטרופוס הכללי דו"ח כספי סופי, בצירוף אישורים ולבצע פעולות נוספות.

את הדו"ח הכספי יש להגיש תוך 30 יום מיום סיום המינוי.

ביטול אפוטרופסות, מה נדרש מהאפוטרופוס אשר מסיים את תפקידו?

 • למסור לאדם עצמו את הנכסים שניהל עבורו ואת המסמכים הקשורים אליהם, כדי לאפשר המשך התנהלות תקינה על ידי האדם.
 • להעביר לכל אחד מהגורמים הרלבנטיים הודעה בדבר ביטול תפקידו כאפוטרופוס או בדבר סיום תפקידו כאפוטרופוס וליידע ולעדכן את הגורמים הרלוונטיים לגבי ההחלטה השיפוטית על סיום המינוי (לשכת רישום המקרקעין , בנקים וכדומה). 

ביטול אפוטרופסות או החלפת אפוטרופסות

במקרה של החלפת אפוטרופוס

על האפוטרופוס היוצא לפעול בתיאום עם האדם ועם האפוטרופוס החליפי, כדי לאפשר המשך התנהלות תקינה על ידי האפוטרופוס החליפי.

על האפוטרופוס היוצא להעביר לאפוטרופוס החליפי את המסמכים והמידע הדרושים לצורך העניין.

במקרה של פטירת האדם

על האפוטרופוס למסור את המסמכים והמידע ליורשים או לגורם אחר שקבע בית המשפט, למשל: מנהל עיזבון זמני.

אם לא מונה גורם מוסמך אחר לפעול בעיזבון, אפוטרופוס לרכוש מוסמך  להמשיך לבצע פעולות אלה ברכוש, למשך תקופה של  90 יום:

לשלם הוצאות קבורה ואבלות בעבור הנפטר.

כדי למנוע פגיעה מיותרת בעיזבון וביורשים – לשלם תשלומים שוטפים כדי לצמצם או למנוע חובות, למשל: חיובי מיסים, שכר וזכויות סוציאליות לעובד זר, להמשיך לנהל נכס מנכסי העיזבון שדורש ניהול שוטף.

לגבות את שכר טרחתו.

אפוטרופוס שהמשיך לפעול בענייני עזבון  מי שבאחריותו לאחר פטירתו – חייב להגיש את הדו"ח תוך 90 יום.

אם האפוטרופוס חושב שצריך לבצע פעולות שחורגות מהכתוב למעלה – עליו לקבל את אישור בית משפט.

ביטול אפוטרופסות עורך דין
ביטול אפוטרופסות עורך דין

ביטול אפוטרופסות הוראות נוספות בסיום מינוי של תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופסים מקצועיים

בנוסף לאמור לעיל, חלות על תאגידי אפוטרופסות ועל אפוטרופוסים מקצועיים חובות נוספות, כמפורט בפרק השמיני ל"נוהל תאגידי אפוטרופסות ואפוטרופוסים מקצועיים".

במקרה של ביטול אפוטרופסות מחמת פטירה, על תאגיד אפוטרופסות או אפוטרופוס מקצועי לפעול בדרך הבאה

 •  
 • להודיע לקרובי משפחתו של האדם על פטירתו.
 • אם היו לאדם חובות – על האפוטרופוס לשלוח הודעה לנושים של האדם אודות פטירתו.
 • אם האדם ערך צוואה – למסור אותה ללשכה המחוזית של הרשם לענייני ירושה באגף האפוטרופוס הכללי.
 • ככל הניתן, לאתר את היורשים הפוטנציאליים.
 • לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה – לשלוח ליורשים העתק מהדו"ח הסופי המסכם את התקופה האחרונה לכהונתו – בצירוף אישורים.
 • לאחר מתן צו ירושה או צו קיום צוואה – להעביר את עזבונו של האדם ליורשיו.

ביטול אפוטרופסות איזה מסמכים נדרשים

עליכם להגיש את המסמכים הבאים,  בהתאם לנסיבות סיום המינוי באותו מקרה:

 

  העתק החלטה או צו בית משפט על סיום מינוי האפוטרופוס או על החלפת האפוטרופוס
  תעודת פטירה של האדם  (או של האפוטרופוס, לפי העניין).
  דו"ח תקופתי המתייחס לתקופה שמסתיימת עם סיום המינוי.  במקרה שהאפוטרופסות הסתיימה בשל פטירתו של האדם יש למלא את הדו"ח, בשינויים המחוייבים
  אין צורך למלא את השדות שמתייחסים לפרטים שאינם אקטואלים עוד, כגון – מקום מגוריו של האדם.
איזה מסמכים צריך להגיש בביטול אפוטרופסות?

העתק החלטה או צו בית משפט על סיום מינוי האפוטרופוס או על החלפת האפוטרופוס.

תעודת פטירה של האדם  (או של האפוטרופוס, לפי העניין).

אפשרויות תשלום אגרה בדבר הגשת דוח עדכון בדבר ביטול אפוטרופסות

ככלל, הגשת דו"ח כספי מסוג "דוח עדכון" אינה כרוכה בתשלום אגרה .  ראו דף שירות "הגשת דוח עדכון תקופתי ע"י האפוטרופוס".

הגשת דו"ח על ידי רו"ח או יועץ מס כרוכה בתשלום אגרה בשם "שכר ביקורת".

משרד המשפטים

האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה

פיקוח על אפוטרופוסים – מרכז השירות והמידע:

*6107

למחייגים מחוץ לארץ 972-8-6831682

שעות מענה טלפוני

ימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00.

האפוטרופוס רשאי לגבות את האגרה מכספי האדם. האגרה משמשת, בין היתר, לתשלום שכר רואה החשבון או יועץ המס שערך את הדוח. רואה החשבון או יועץ המס אינו רשאי לגבות מן האפוטרופוס כל תשלום מעבר לאגרת האפוטרופוס הכללי.

ניתן לשלם את  "שכר ביקורת הדוח הכספי" באחת מהדרכים הבאות:

באופן מקוון

באמצעות שירות התשלומים הממשלתי. האגרה מופיעה תחת "תשלומי אפוטרופסים"  – "תשלומי דו"ח שנתי"

בנק הדואר

תשלום האגרה בבנק הדואר באמצעות שובר לתשלום שניתן לבקש בפניה באמצעות כתובות הדואר האלקטרוני של הלשכות המחוזיות או באמצעות פניה אל מוקד השירות של אגף האפוטרופוס הכללי במספר 6017*.

לתשומת לבכם, על תשלומים המשולמים למדינה לא מתווספת לרוב חובת תשלום מע"מ, ולכן, המדינה לא נדרשת להפיק בגינם חשבונית מס (לא קיים רכיב מע"מ).

ניתן לדרוש הכרה בהוצאות אלה לפי העניין ובהתאם לפקודת מס הכנסה.

דרכים לקבלת השירות

אם הדו"חות התקופתיים הוגשו באמצעות רואה חשבון או יועץ מס –  עליכם להגיש גם את הדו"ח הסופי באותו אופן, לפי המפורט בפרק "דרכים לקבלת השירות" בדף השירות: עריכת דו"ח תקופתי עבור אפוטרופוס לענייני רכוש באמצעות רואה חשבון או יועץ מס.

אם הדו"חות התקופתיים הוגשו כדו"ח עדכון תקופתי – עליכם להגיש את הדו"ח, בהתאם לדרכי קבלת השירות המפורטות בדף השירות: הגשת דו"ח עדכון תקופתי על ידי האפוטרופוס.

ניתן להגיש את הדו"חות בלשכות, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.

זימון תור מתבצע עצמאית באופן מקוון. במידת הצורך ניתן לקבל סיוע דרך מוקד השירות והמידע.

המשך הטיפול בבקשה

אם הדיווח הוגש בדרך כלל בפורמט דו"ח עדכון:

הדו"ח ייבדק על ידי מחלקת הפיקוח, בלשכה המחוזית של אגף האפוטרופוס הכללי.

אם יהיה צורך – יידרשו מידע ומסמכים נוספים להשלמת הבדיקה.

גם בשלב זה, האפוטרופוס הכללי מוסמך לדרוש מן האפוטרופוס להגיש דו"ח תקופתי מפורט שיש לערוך באמצעות רואה חשבון או יועץ מס.

על האפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות למשך תקופה של 7 שנים לפחות ממועד סיום האפוטרופסות.

אם הדיווח התבצע בדרך כלל על ידי רואה חשבון או יועץ מס:

לאחר השלמת עריכת הדו"ח על ידי רואה חשבון או יועץ מס, על האפוטרופוס לבצע את הפעולות הבאות:

למלא גם את החלק בטופס אשר מתייחס לפעולותיו במישורים שאינם כספיים (ובין השאר, תכיפות הביקורים אצל האדם, הגורמים המטפלים בו).

לחתום על הצהרתו בדבר נכונות הפרטים בדו"ח על שני חלקיו.

רואה החשבון או יועץ המס שערך את הדו"ח יעביר אותו למחלקת הפיקוח במחוז המטפל בתיק באפוטרופוס הכללי, בצירוף חוות דעתו על תקינות הדו"ח ושקיפותו,  וישלח העתק לאפוטרופוס.

מחובתו של האפוטרופוס לוודא כי הדו"ח אכן הוכן וכי הוא הועבר ע"י  רואה חשבון או יועץ המס אל האפוטרופוס הכללי.

רואה החשבון או יועץ המס יחזיר לאפוטרופוס את האסמכתאות והמסמכים שהועברו אליו.

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, סעיפים 62, 63.

תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות

נוהל תאגידים ואפוטרופסים מקצועיים

הערות

שימו לב, במקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע בדף המידע לבין הוראות הדין הרלוונטיות יגברו הוראות הדין

 

ביטול אפוטרופסות פרטי יצירת קשר עם גורמי ממשל שונים

משרד המשפטים
האפוטרופוס הכללי והממונה על ענייני ירושה
פיקוח על אפוטרופוסים – מרכז השירות והמידע:
*6107
למחייגים מחוץ לארץ 972-8-6831682
שעות מענה טלפוני
ימים א' עד ה', בין השעות 08:00 עד 16:00
גורמים מסייעים
מרכזי שירות ציבוריים:
מוקד מענה ממשלתי מרכזי https://www.gov.il/he/departments/central-government-call-center/govil-landing-page        למעבר לאתר     לשליחת דוא"ל    1299
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח למעבר לאתר  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-shill-guide  לשליחת דוא"ל    118
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי למעבר לאתר*6107
גורמי ממשל
משרד המשפטים- האפוטרופוס הכללי        האפוטרופוס הכללי          פיקוח על תפקודו של אפוטרופוס, כולל קבלת דיווח מהאפוטרופוס, קורס הדרכה דיגיטלי לאפוטרופסים בשיתוף ישראל דיגיטלית, הפקדת ייפוי כוח מתמשכים ועוד
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי       דף המוקד באתר משרד המשפטים מענה לפניות ושאלות בנושא האפוטרופסות
משרד המשפטים- נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
טלפון: *6763
משרד המשפטים – הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​        האפוטרופוס הכללי          מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח – מוקד טלפוני: 118
אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים  מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס

מוקד 8840* לפניות הציבור אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד *8840 לאזרחים ותיקים של המשרד לשוויון חברתי מהווה כתובת מרכזית לטיפול בפניות של אזרחים ותיקים, למתן מידע אודות כלל הזכויות, השירותים וההטבות המגיעים לציבור האזרחים הוותיקים ולסיוע במיצוי הזכויות.
יחידת סגולה – מוקד מיצוי זכויות לאזרחים ותיקים בבתי חולים אתר המשרד לשוויון חברתי מוקד זכויות בריאותיות לאזרחים ותיקים, לסיוע לאזרחים ותיקים ובני משפחותיהם בבירור זכויות המאושפז, במהלך תקופת האשפוז בבית החולים
משרד המשפטים – הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​        האפוטרופוס הכללי          מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח – מוקד טלפוני: 118
אזרחים ותיקים באתר משרד הרווחה והשירותים החברתיים  מתן תסקירים לבית המשפט במסגרת דיון בבקשה למינוי אפוטרופוס
שי"ל – שירות ייעוץ לאזרח למעבר לאתר  https://www.gov.il/he/Departments/Guides/molsa-shill-guide  לשליחת דוא"ל    118
מוקד שירות ומידע של מערך פיקוח על אפוטרופוסים- האפוטרופוס הכללי למעבר לאתר*6107
גורמי ממשל
משרד המשפטים – הממונה על "קבלת החלטות נתמכת" באפוטרופוס הכללי טלפון 055-6838798, דוא"ל ornitd@justice.gov.il​        האפוטרופוס הכללי          מתן פרטים וסיוע בעניין קבלת החלטות נתמכת
משרד הרווחה והביטחון החברתי
על-פי החוק, ולדברי עו"ד רחל שחר עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות לתפקיד אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:
כל אדם (אחד או יותר), בין אם בן זוגו של האדם לו ממונה האפוטרופוס, קרוב משפחה, עורך-דין או אדם אחר.
תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן להיכנס לכאן
האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.
תאגיד – מוסד, קרן, עמותה וכדומה – לרשימת תאגידי האפוטרופסות באתר האפוטרופוס הכללי והכונס הרשמי ניתן להיכנס לכאן
האפוטרופוס הכללי – האפוטרופוס הכללי הוא בעל תפקיד במשרד המשפטים הממונה על נושא האפוטרופסות על כל היבטיו.
ליצירת קשר עם עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות 03-7949755

ביטול אפוטרופסות אלו פרטים צריכים להיות בבקשה לביטול אפוטרופסות?

שם שם משפחה כתובת ומספר תעודת הזהות של האדם שמבקשים לבטל עבורו את מינוי האפוטרופוס, ושל בני המשפחה מדרגה ראשונה הידועים למגיש הבקשה.
האדם אשר מבקשים למנות לו אפוטרופוס נקרא חסוי.
הנימוקים לצורך לביטול אפוטרופוס, או החלפתו באפוטרופוס אחר, עורך הדין המתמחה בנושא אפוטרופסות ידע לתת נימוקים קצרים תוך התייחסות לעניינים הספציפיים אותם מבקשים למסור לטיפול האפוטרופוס ומשך זמן המינוי המבוקש.
החוק דורש כי יש להביא בחשבון כמובן ובאופן טבעי גם את עמדתו של האדם שמבקשים לבטל עבורו את האפוטרופוס, ואם לא ניתן להשיג את עמדתו, יש לנמק מדוע לא ניתן היה להשיג אותה.
כך למשל אם האדם אשר מבקשים למנות לו אפוטרופוס עבר אירוע מוחי הוא בוודאי לא יוכל להביא את עמדתו לעניין הבקשה.
בטופס הבקשה לביטול אפוטרופוס יש למלא את פרטי בני המשפחה או העמותה אשר מונתה כאפוטרופוס
מדובר על פרטי בני משפחה אשר ידועים ומוכרים למגיש הבקשה, וציון עמדתם לבקשה, ככל שניתן לברר אותה במאמץ סביר.
אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס אחר, יפורטו בבקשה שמו ומענו של אותו אדם.
ביטול אפוטרופסות איזה פרטים צריכים להיות בבקשה לביטול אפוטרופסות

איזה מסמכים צריך לכלול בבקשה לביטול אפוטרופוסות?

טופס בקשה עם פרטי המבקש/ים להתמנות כאפוטרופוס/ים. ישנם מספר פורמטים של טפסים מובנים מוכנים במזכירויות בית המשפט.

צירפנו לכם נוסח בקשה למינוי אפוטרופוס ממש כאן.

ועוד אחת ממש כאן.

בטופס ניתן לבקש להתמנות כאפוטרופוס לרכוש בלבד, לגוף בלבד, או לשניהם יחד.

אם מגיש הבקשה הציע אדם מסוים כאפוטרופוס, תצורף הסכמתו בכתב של אותו אדם להתמנות, תוך ציון מספר האנשים להם הוא משמש כאפוטרופוס, והם אינם קרובי משפחתו של אותו אדם.

לבקשה למינוי אפוטרופוס יש לצרף תצהיר מאושר על ידי עורך דין לאימות העובדות הכלולות בבקשה.

 יש לציין בתצהיר אם למיטב ידיעתו של מגיש הבקשה, נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.

אם אדם הפקיד ייפוי כוח מתמשך באופן מיידי יפעלו על פי ההנחיות שהוא נתן במסמך ייפוי כוח מתמשך.

אם מבקשים בקשה למינוי אפוטרופוס לאדם מעל גיל 18 צריך לצרף  חוות דעת מפסיכיאטר או מרופא המשפחה המפרטת את מצבו של האדם עבורו מתבקש המינוי וכוללת התייחסות לשאלה האם הוא מסוגל/אינו מסוגל באופן מלא/חלקי לדאוג לענייניו, וכן מידת יכולתו להבין את משמעות המינוי.

במקרה של אדם שאינו מסוגל להביע דעה לגבי המינוי, יש לציין זאת במפורש.

לאדם עם מוגבלות שכלית שהוועדה לאבחון מוגבלות שכלית התפתחותית קבעה כי הוא אינו מסוגל לדאוג לענייניו, תצורף החלטת הוועדה.

בני משפחה מדרגה ראשונה של האדם (הורים, אחים וילדים מעל גיל 18 ובני זוג) שאינם מבקשים להיות אפוטרופוסים, צריכים לחתום על כתב הסכמה למינויו של המבקש.

יש להחתימם על כתבי ההסכמה בפני עורך דין/פקיד סעד/ מזכירות בית-המשפט.

אם ישנם בני משפחה מדרגה ראשונה שאינם מסכימים למינוי ו/או אינם מסכימים לחתום על כתב ההסכמה, יש לרשום את פרטיהם על גבי הטופס ולצרפם כמשיבים לבקשה (בנוסף לבא כוח היועץ המשפטי לממשלה במשרד הרווחה, שהוא המשיב בבקשות למינוי).

במקרים דחופים שבהם יש צורך במינוי אפוטרופוס בשל טיפול רפואי, נדרשות חוות דעת רפואיות נוספות (למידע נוסף).

איך מגישים את הבקשה לאפוטרופוס לבית המשפט וכמה זה עולה?

ככלל, יש להגיש 2 עותקים של הבקשה לתיק בית המשפט.

אם ישנם משיבים נוספים מלבד בא כוח היועץ המשפטי לממשלה (כמפורט בסעיף הקודם), יש לצרף עותק נוסף לכל אחד מהם.

ישנם בתי משפט שמבקשים יותר מ-2 עותקים וישנם בתי משפט שניתן להגיע אליהם עם המסמכים המקוריים בלבד (שייסרקו במקום).

רצוי להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון 077-2703333 ולוודא מהם הכללים בבית המשפט שבו מוגשת הבקשה.

תשומת ליבכם כי מרכז המידע אינו מעניק ייעוץ משפטי אם אתם זקוקים לייעוץ מעו"ד המתמחה בתחום אפוטרופסות ניתן לפנות אלינו בימים א-ה בשעות 08:00-16:00 03-7949755

ניתן לקבל את הטפסים, וכן הדרכה כיצד למלאם, בבתי המשפט לענייני משפחה.

פתיחת ההליך כרוכה בתשלום אגרה בסך 484 ש"ח לבית המשפט (נכון לינואר 2020) ותשלום על תצהיר בפני עורך דין עורך דין לענייני אפוטרופסות או כל עורך דין אחר.

כדי לוודא מהם הסכומים העדכניים לתשלום, ניתן להתקשר לפני הגשת הבקשה אל מרכז המידע הארצי בטלפון: 077-2703333.

התשלום אפשרי באמצעות כרטיס אשראי במזכירות בית המשפט, או במזומן בסניפי הדואר באמצעות שובר תשלום המונפק במזכירות בית המשפט.

לדברי עו"ד רחל שחר עורך דין המתמחה בנושא אפוטרופסות אישור הבקשה ושיקולי בית המשפט הינם צמצום ככל הניתן בעצמאות החסוי

במקרה שלא הוגשה מראש חוות דעת של עובד סוציאלי, יפנה בית המשפט למשרד הרווחה על מנת שיערוך תסקיר על המבקש ועל האדם עבורו מתבקש המינוי. במקרים אלו יגיע עובד סוציאלי לביתו של האדם עבורו מתבקש המינוי כדי להעריך את מידת הצורך במינוי ואת התאמת המבקשים לתפקיד.

עם קבלת הבקשה בבית המשפט, יבדוק בית המשפט אם נערכו או הופקדו במרשם ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון.

אם הופקד ייפוי כוח מתמשך, יצורף מיופה הכוח להליך, ואם הופקדו הנחיות מקדימות לאפוטרופוס או מסמך הבעת רצון, יצורף להליך האפוטרופוס הנזכר במסמכים אלה.

תנאים להיענות לבקשה למינוי אפוטרופוס

בית המשפט ייענה לבקשה למינוי אפוטרופוס רק בהתקיים התנאים הבאים:

אם לא ימונה אפוטרופוס, עלולים להיפגע זכויות, אינטרסים או צרכים של האדם.

לא ניתן להשיג את המטרה שלשמה נדרש מינוי אפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בדרך המגבילה פחות את זכויותיו, חירותו ועצמאותו.

מינוי אפוטרופוס לאדם שמסוגל לקבל החלטות בקשר לענייניו ייעשה רק בהתקיים התנאים הבאים:

האדם אמנם מסוגל לקבל החלטות בענייניו אך אינו מסוגל לדאוג להם.

בית המשפט התרשם שקיימות נסיבות מיוחדות וכי אין מי שמוכן ומסוגל לסייע לאותו אדם בלא מינוי אפוטרופוס.

במקרה זה, בית המשפט ייתן הוראות באשר לתפקידיו ולסמכויותיו של האפוטרופוס, והאפוטרופוס לא יוסמך לקבל החלטה בשמו של אדם בניגוד לרצונו.

מתן צו וצמצום הפגיעה בחירותו של האדם שמונה לו אפוטרופוס

לאחר בדיקת הבקשה, שמיעת אדם לפני מינוי אפוטרופוס על ידי בית המשפט (אם מצבו מאפשר זאת), מציאת אדם מתאים לתפקיד וקבלת אישור מהיועץ המשפטי לממשלה במשרד, יינתן צו המאשר את מינוי האפוטרופוס. העתק הצו וההחלטה יומצאו לאפוטרופוס הכללי.

על בית המשפט לפעול לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בחירותו של האדם בעת מינוי אפוטרופוס:

בית המשפט ייתן החלטה מנומקת הכוללת את השיקולים ששקל בית המשפט, כולל היקף העניינים שנמסרו לסמכות האפוטרופוס ומשך המינוי.

על בית המשפט לצמצם ככל האפשר את העניינים עבורם ימונה האפוטרופוס אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס ולשמור על טובתו של האדם בלי לקבוע עניינים נוספים.

על בית המשפט לקבוע את תקופת המינוי של האפוטרופוס לתקופה המצומצמת ביותר אותה ניתן לקבוע אם ניתן להשיג את המטרה שלשמה מונה האפוטרופוס בתקופה קצרה יותר.

בית המשפט רשאי לתת בצו המינוי הוראות בנוגע לפעולתו של אפוטרופוס ולקבוע תנאים והגבלות לגבי פעולתו.

אם בית המשפט ממנה אפוטרופוס לאדם בגיר, יציין בית המשפט אם אותו אדם נשמע בדיון בבקשה, ויפרט בהחלטת המינוי עניין אחד או יותר עבורם ממונה האפוטרופוס מבין העניינים האלה:

 • עניין מסוים או עניינים מסוימים שיקבע בית המשפט.
 • עניינים רפואיים.
 • עניינים אישיים.
 • ענייני רכוש.

בית המשפט ימנה כאפוטרופוס מי שנראה לו בנסיבות הענין מתאים ביותר לטובת האדם, תוך התחשבות ברצונו של האדם.

כמה טיפים מניסיון משפטי עתיר שנים של עו":ד רחל שחר המתמחה בנושא אפוטרופסות

כאשר מדובר בבוגר בעל צרכים מיוחדים, רצוי להגיש את הבקשה סמוך למועד שבו ימלאו לו 18 שנים, שכן אז פג תוקף האפוטרופסות הטבעית שלכם עליו וקיים צורך בבקשה ספציפית לאפוטרופסות.

היות שמדובר בהליך ממושך, רצוי לצרף בקשה להתמנות כאפוטרופוס זמני, עד לקבלת ההחלטה הסופית של בית המשפט.

במקרים מסויימים ייתכנו חלופות שפוגעות פחות בעצמאות ובזכות ההחלטה של אדם מאשר מינוי אפוטרופוס עבורו.

במסגרת תיקון 18 לחוק כשרות המשפטית והאפוטרופסות בית המשפט יחפש תמיד את החלפוה אשר פוגעת פחות בעצמאותו של האדם.

לפרטים נוספים ראו תומך החלטות וכן ייפוי כוח מתמשך למצבים של אי-יכולת לקבל החלטות בעתיד.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.