דיווח אפוטרופוס לענייני רכוש (הגשת פרטה)

אפוטרופוס לרכוש חובת הגשת דוח תקופתי

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כל מי שמונה להיות אפוטרופוס מחוייב על פי חוק בהגשת דוחות על רכוש החסוי. כל אדם אשר קיבל על עצמו להיות אפוטרופוס על רכושו של אדם אחר מחוייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים שוטפים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. אי הגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי על רכושו של אדם שמונה לו אפוטרופוס מהווה עבירה על החוק.

צריכים ייעוץ של עורך דין לענייני אפוטרופוסות בנושא אפוטרופוס לרכוש וההבדל בין אפוטרופסות לעריכת ייפוי כח מתמשך? חייגו עכשיו 03-7949755

עו

דיווח אפוטרופוס לענייני רכוש (הגשת פרטה)

שירות זה מאפשר לאפוטרופוס לענייני רכוש למלא את חובתו החוקית להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווח ראשוני אודות מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס.

הדיווח הראשון שעל אפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי הוא למעשה הצהרת הון ראשונית אודות נכסיו של האדם שבאפוטרופסות, נכון ליום מינויו של האפוטרופוס, והוא מכונה "פרטה".

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף

תהליך הגשת הפרטה

הליך הגשת הפרטה מורכב משני שלבים:

 1. איתור ורישום כלל נכסיו, הכנסותיו וחובותיו של האדם שבאפוטרופסות (להלן – האדם).  
 2. הודעה על מינוי האפוטרופוס לגופים ולמוסדות שונים ורישום הערות במרשמים רשמיים.

מסירת ההודעה נעשית בדרך של הצגת צו המינוי (לעתים נדרש העתק נאמן למקור של הצו), והיא נעשית לצורך הגנה על רכושו של האדם. חשוב לציין, כי על האפוטרופוס לוודא כי הערה בדבר המינוי ומועדו אכן נרשמה ע"י כל הגורמים הרלוונטים ולצרף לפרטה העתק של כל מסמך המעיד על כך.

 נכסים והתחייבויות

מאפיין

מידע

הכנסות חודשיות

יש לפרט את מקורות ההכנסות החודשיות של האדם.

כסף זכות לקבל

יש לפרט את סכום הכסף או הזכות שהאדם זכאי לקבל בעתיד ומה מקור הכסף או הזכות.

הליכים משפטיים

יש לפרט את סוג ההליך, מספרו ובית המשפט המתנהל בו.

עסק בבעלות

אם האדם בעל עסק, יש לפרט את סוג העסק ואת אופן ההתאגדות.

התחייבויות

אם האדם חייב כסף, יש לפרט את מהות החוב, מי הנושה, הגובה, ומתי נוצר.

 

הנחיות מפורטות למילוי טופס הפרטה

נכסים

 • הכנסות חודשיות – עליכם לפרט מהן הכנסותיו החודשיות השוטפות של האדם מכל מקור שהוא. לדוגמה: משכורת, פנסיה, קצבת נכות, קצבת זקנה, גמלת סיעוד, זכות למגורים בדיור הציבורי (ראו פירוט תחת "הערות") וכדומה.
 • כספים שהאדם זכאי לקבל בעתיד –  עליכם לפרט באיזה סכום מדובר ומה מקור הכסף או הזכות (לדוגמה: ירושה, פיצויים). רצוי להוסיף מה המועד שבו נוצר החוב כלפי האדם, ככל שהוא ידוע (לדוגמא: המועד שבו ניתן פסק דין לטובת האדם).
 • הליכים משפטיים המתנהלים בענייניו של האדם –  עליכם לפרט את סוג ההליך, מספרו ובאיזה בית משפט הוא מתנהל (לדוגמה: תביעה לקבלת פיצוי בשל פגיעה בתאונת דרכים, בית משפט השלום בירושלים, ת.א. 222-09-2017). 
 • עסק בבעלות מלאה או חלקית של האדם –  עליכם לציין את סוג הפעילות (לדוגמה: חנות מכולת). אם העסק מאוגד – את אופן ההתאגדות (לדוגמה: חברה בע"מ, שותפות) ולפעול לפי הנחיות עובדי האפוטרופוס הכללי.

התחייבויות

אם האדם חייב כספים – עליכם לפרט מהי מהות כל חוב (לדוגמה: חוב לפי פסק דין, לפי הסכם, חוב מזונות); מי הנושה (כלומר: למי האדם חייב לשלם. לדוגמה : שם העסק וכתובתו); מה גובה החוב ומתי נוצר.

קרובי משפחה ואנשים קרובים אחרים

אם לאדם קרובי משפחה –עליכם לפרט את שמותיהם ואת קרבת המשפחה של כל אחד מהם לאדם, וכן לציין כל כמה זמן הם מבקרים אותו (תכיפות ביקורים).
אם קיימים אנשים נוספים שקרובים לאדם ומבקרים אותו – יש לרשום פרטים אלה גם לגביהם. (לדוגמא: אברהם ישראלי  – שכן – מבקר פעם ביום).

עסקים ורכוש אישי

סוג רכוש

מידע

נדל"ן

יש לרשום את סוג הנכס (דירה, בית, קרקע) וכתובת הנכס.

רכב

יש לפרט את סוג הרכב (מרצדס, טויוטה, וכו') ומספר הרישוי שלו.

חשבונות בנק

יש לפרט את שם הבנק, מספר החשבון, סכום המשיכות ויתרת החשבון.

תכנית חסכון

יש לרשום את שם הבנק, מספר החשבון ויתרתו.

 

 

תנאים לקבלת השירות

 • על מגיש הפרטה להיות בעל מינוי כאפוטרופוס לכלל ענייניו של האדם או לעניינים רכושיים. אפוטרופוס לעניינים אישיים בלבד אינו חייב להגיש פרטה.
 • על האפוטרופוס להגיש את הפרטה לא יאוחר מ-60 יום מהיום שבו ניתן צו המינוי על ידי בית המשפט.

מסמכים נדרשים

 טופס הפרטה

סל מחייה (פרטה)

הגשת מקוונת

יש להיכנס לאתר הפעולות המקוון ולמלא את טופס הגשת פרטה. בנוסף יש לצרף אסמכתאות כמפורט וכן להצהיר בחתימה בדבר אמיתות הפרטי.  על האפוטרופוס לשמור את האסמכתאות.

הגשה ידנית

יש לחתום על טופס הפרטה ולהצהיר בחתימה כי הפרטים שנמסרו נכונים. האפוטרופוס ישמור אצלו את המקור החתום והאסמכתאות.

בנוסף, ניתן להגיש את טופס הפרטה החתום בדרכים הבאות:

 • לשלוח את טופס הפרטה החתום לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל
 • דואר.
 • הפקדת המסמכים ידנית – בשעות קבלת הקהל של משרד האפוטרופוס הכללי. 
  מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.
  לתשומת הלב – לקביעת התור – ראשית יש לבחור מהרשימה את סוג השירות (פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון), ובהמשך יש לבחור את היישוב.

רשימת האסמכתאות הנדרשות:

 • לגבי נכסי מקרקעין – עליכם לצרף אישור של הגורם שאצלו רשומות הזכויות בכל נכס מקרקעין של האדם, לאחר שנרשמה אצלו הערת אפוטרופסות. (לדוגמה: אם רשומה דירת מגורים על שם האדם במרשם המקרקעין (הטאבו), יש לצרף תמצית רישום מתאימה (נסח טאבו) אשר כוללת הערה בדבר מינויו של אפוטרופוס לאדם. הערה זו מכונה  "הערת אפוטרופסות").
 • לא כל נכסי המקרקעין רשומים בטאבו. פירוט לעניין זה ר' במסגרת "מידע נוסף". 
 • לגבי מזומנים, כספים המופקדים בחשבונות בנק, ניירות ערך בבנקים או במוסדות פיננסיים אחרים (לדוגמה: קופות גמל, קרנות השתלמות, קרנות פנסיה) – עליכם לצרף אסמכתאות מתאימות נכון ליום מתן צו המינוי ולכך שמונה לאדם אפוטרופוס.
 • (לגבי חשבון בנק – עליכם לצרף אישור של הבנק על כך שהחשבון הפך ל"חשבון אפוטרופסות" וכן על גובה היתרה בחשבון. הסכום צריך להיות נכון ליום מינויו של האפוטרופוס, או נכון לסוף החודש שקדם ליום המינוי. לדוגמה: אם התמנית לאפוטרופוס ביום 3.4.2017, עליך לרשום בטופס הפרטה מה היה מצב החשבון של האדם ביום 3.4.2017, ואם הבנק אינו יכול למסור מה היה מצב החשבון באותו יום – עליך לרשום מה היה מצב החשבון ביום 31.3.2017, גם אם הפרטה מוגשת ביום 5.5.2017).
 • רכב – עליכם לצרף העתק מרישיון רכב חדש שיונפק על ידי משרד הרישוי, שעליו רשומה הערה, כי לאדם בעל הרכב מונה אפוטרופוס.
 • רהיטים, חפצי בית, תכשיטים ודברי ערך –אם לאדם נכסים המופקדים בכספת – עליכם לצרף העתק מפרוטוקול שייערך במעמד פתיחת הכספת. 
 • הכנסות חודשיות –  עליכם לצרף אסמכתאות להכנסות החודשיות מכל מקור. לעניין הכנסות ממשכורת, פנסיה, גמלאות וקצבאות אשר מועברות באופן שוטף לחשבון הבנק – ניתן לצרף תדפיס של תנועות עובר ושב (עו"ש) בחשבון הבנק (די באסמכתא לחודש אחד).
 • כספים וזכויות המגיעים לאדם, כגון: ירושה, פיצויים, חובות כלפי האדם – עליכם לצרף אסמכתה (לדוגמה: צו ירושה, פסק-דין או אישור על יתרת חוב מלשכת הוצאה לפועל).

כיצד ממלאים נתונים מהמסלקה הפנסיונית בדיווח השנתי לאפוטרופוס הכללי?

 • אפוטרופסות ואפוטרופסים יקרים, במיוחד בשבילכם מצורף קישור לסרטון הסבר מקיף ומפורט שידריך אתכם כיצד ממלאים נתונים מהמסלקה הפנסיונית בדיווח השנתי לאפוטרופוס הכללי (בפרטה או בדו"ח השנתי).
 • סוג ההגשה
 • הגשת מקוונת
 • הגשה ידנית
 • אופן ההגשה
 • מילוי טופס באתר מקוון
 • חתימה על טופס פיזי
 • המילוי באתר
 • צריך למלא את הטופס המקוון ולהצהיר על אמיתות הפרטים
 • לא נחוץ, אך עליך לשמור את המקור החתום ואת האסמכתאות
 • אסמכתאות
 • יש לצרף אסמכתאות כפי שמפורט בהוראות השירות
 • כמו בהגשה מקוונת עליך לצרף אסמכתאות
 • אפשרויות נוספות
 • אפשר לשלוח טופס על ידי דואר או להגישו ידנית במשרד האפוטרופוס
 • ניתן לשלוח טופס בדואר או להגישו במשרד האפוטרופוס

 

אפשרויות תשלום

השירות ניתן ללא עלות.

דרך קבלת השירות

הוראות

הגשה מקוונת

1. היכנסו לאתר הפעולות המקוון.

2. מלאו את טופס הגשת הפרטה.

3. צרפו הצהרה חתומה ומסמכים נדרשים.

4. הגישו את הבקשה המקוונת.

5. שמרו את המקור החתום והאסמכתאות.

הגשה בדואר

שלחו את טופס הפרטה לכתובת הדואר של המחוז המטפל

קבלת קהל

1. הגיעו ללשכות בימי שני ורביעי בין השעות 08:30-12:30.

2. הפקידו את המסמכים ידנית בלשכות.

3. קבעו תור מראש באמצעות הזמנה מקוונת.

 

דרכים לקבלת השירות

ניתן להגיש את הפרטה באחת מן הדרכים הבאות:

הגשה מקוונת

 • יש להיכנס לאתר הפעולות המקוון ולמלא את טופס הגשת הפרטה, לצרף הצהרה חתומה ומסמכים נדרשים ולהגיש את הבקשה המקוונת. 
 • יש לחתום על הטופס ולהצהיר  בחתימה  שהפרטים שנמסרו נכונים. 
 • האפוטרופוס ישמור אצלו את המקור החתום והאסמכתאות.

דואר

יש לשלוח את טופס הפרטה לכתובת הדואר של המחוז המטפל.

קבלת קהל

הפקדת המסמכים ידנית  בלשכות, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.
זימון תור מתבצע עצמאית באופן מקוון. במידת הצורך ניתן לקבל סיוע דרך מוקד השירות והמידע.

לתשומת הלב – לקביעת התור – ראשית יש לבחור מהרשימה את סוג השירות (פיקוח על אפוטרופוסים ומנהלי עיזבון), ובהמשך – יש לבחור את היישוב.

 

המשך הטיפול בבקשה

 

 1. בהגשה מקוונת – לאחר הגשה ישלח אישור הגשה ויועבר לבדיקה במחוז הרלוונטי  על ידי מפקח/ת. 
 2. לאחר קבלת הפרטה היא תיבדק על ידי מפקח או מפקחת במחוז הרלוונטי.
 3. במידת הצורך יתבקשו פרטים או מסמכים נוספים. ניתן להשלים את הפרטים הנוספים באתר הפעולות המקוון או בדרכים הנוספות שפורטו לקבלת השירות של הגשת פרטה. ככל שהדרישה להשלמת פרטים נשלחה בדואר אלקטרוני – אין לשלוח מייל חוזר לאותה כתובת דואר אלקטרוני.
 4. אם היקף נכסיו של האדם עולה על סכום שנקבע בתקנות יקבל האפוטרופוס שובר לתשלום אגרת בדיקת הפרטה ("שכר ביקורת").
 5. בהגשה מקוונת, יידרש גם מילוי של "סל מחיה" כחלק מהליך הגשת הפרטה. אם הפרטה לא הוגשה בהגשה מקוונת, יהיה עליכם למלא ולהגיש "סל מחייה" בסמוך להגשת הפרטה, שגם אותו ניתן להגיש באתר הפעולות המקוון או בהגשה ידנית, במסגרת הדרכים הנוספות שפורטו לשירות של הגשת פרטה.
 6. בהמשך יהיה עליכם להגיש דוח תקופתי על ניהול נכסיו של האדם בהתאם להוראות הדין ולהנחיות האפוטרופוס הכללי.
 7. על האפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום האפוטרופסות.
   

המשך הטיפול בבקשה

הוראות

1. אישור הגשה ובדיקה

לאחר הגשה מקוונת, אישור ההגשה ישלח למחוז הרלוונטי לבדיקה על ידי מפקח/ת.

2. בדיקת הפרטה

הפרטה תתבדק על ידי מפקח או מפקחת במחוז הרלוונטי.

3. מילוי פרטים נוספים

במידת הצורך, יתכן שתתבקשו לספק פרטים או מסמכים נוספים. ניתן להשלים את הפרטים הנוספים באתר הפעולות המקוון או בדרכים אחרות.

4. תשלום שכר ביקורת

אם היקף נכסיו של האדם עולה על סכום המצוי בתקנות, האפוטרופוס יקבל שובר לתשלום אגרת בדיקת הפרטה ("שכר ביקורת").

5. מילוי סל מחייה

בהגשה מקוונת, יתרך מילוי של "סל מחייה" באתר הפעולות המקוון. אם הפרטה לא הוגשה מקוונת, יהיה עליכם למלא ולהגיש "סל מחייה" בסמוך להגשת הפרטה.

6. דוח תקופתי על ניהול נכסיו

במשך האפוטרופוסות, יתרך להגיש דוח תקופתי על ניהול נכסיו בהתאם להוראות הדין ולהנחיות האפוטרופוס הכללי.

7. שמירת מסמכים

האפוטרופוס ישמור את כל המסמכים והאסמכתאות למשך לפחות 7 שנים לאחר תום האפוטרופסות.

 

משפחה ואפוטרופסות: הפתרון המשפטי האופטימלי עם עו"ד רחל שחר

משרד עו"ד ונוטריון של רחל שחר הוא מקום בו תוכלו למצוא פתרונות משפטיים מותאמים אישית ומקצועיים בתחום משפחה ואפוטרופסות. כעורכת דין מומחית לענייני משפחה, רחל שחר עוסקת בנושאים שונים, תוך מתן ייעוץ משפטי וייבוא את האופציות המשפטיות הטובות ביותר ללקוחותיה.

המשרד מתמחה בהתמקדות בתחום משפחה ואפוטרופסות, ומספק שירותי ייעוץ משפטי מותאמים אישית. עם רחל שחר כעורכת דין מומחית, אתם תוכלו לסמוך על ייעוץ מקצועי והליך משפטי מרומם בתחום המשפחה.

רחל שחר מתחייבת למצוא את הפתרון האופטימלי בתחום משפחה ואפוטרופסות. היא מספקת שירותי ייעוץ משפטי מותאמים אישית, מה שהופך אותה לבחירה הנכונה לכל מי שמחפש עזרה משפטית בנושאים הקשורים לזכויות הילד, דיני משפחה ואפוטרופסות.

בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
בקרו באתרים שלנו למידע נוסף
על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.