הזכות למות בכבוד-עורך דין אפוטרופסות מדריך קצר ותכליתי | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

הזכות למות בכבוד-עורך דין אפוטרופסות וייפוי כח מתמשך במדריך צעד אחר צעד בנושא הזכות למות בכבוד במדינת ישראל

ייעוץ על ידי עורך דין אפוטרופסות וייפוי כוח מתמשך המאמר שמגלה הכל על סוף החיים ומסביר מתי נזדקק לשירותי עורכי דין אפוטרופסות מומלצים: עו”ד אפוטרופסות רחל רייצ'ל שחר. החוק במדינת ישראל בשנת 2020 מבסס את זכותו של אדם  לבקש להימנע מלתת לו טיפול רפואי להארכת חייו.

עו

יחד עם זאת, גם במצב של חולה הנוטה למות, החוק בישראל אוסר לסייע לאדם להתאבד, לשדל אדם להתאבד, או לבצע המתת חסד, כל אדם מגיל 17 רשאי לתת הנחיות רפואיות מקדימות לסוף חייו או למנות מיופה כוח שייתן את ההנחיות בישראל, נקודת ההנחה על פי חוק החולה הנוטה למות, היא שחולה הנוטה למות מעוניין עדיין שייעשו מאמצים להאריך את חייו אלא אם הוכח אחרת.

עורך דין אפוטרופסות מאמר מידע

הזכות למות בכבוד מוסדרת בהוראות החוק הקובעות, כי במצבים מסויימים, אדם המוגדר כחולה הנוטה למות זכאי לבקש שימנעו מטיפול בו והצוות הרפואי מחוייב לקיים את הוראותיו, במגבלות הקבועות בחוק. כמו כן אדם זכאי לתת הוראות מראש, בעודו בריא, במסגרת הכנת ייפוי כח מתמשך או בנפרד מהכנת ייפוי כח מתמשך מה בקשתו ביחס להארכת חייו. כמו כן מומלץ לבקש מעורך דין הסברים כיצד ניתן להגיש במסגרת ייפוי כח מתמשך הנחיות רפואיות הנוגעות להארכת חיים. כבר עתה ייאמר שניתן לקבוע במסגרת ייפוי כח מתמשך על מינוי מיופה כוח אשר יקבל את הסמכות לקבוע בכל העניינים הרפואיים אם וככל שלא הופקד ייפוי כח רפואי בהתאם לזכות החולה למות בכבוד.

מי זכאי לתת הנחיות ביחס לרצונו להמשיך את חייו? מתי נזדקק לעורך דין אפוטרופסות

כל אדם, הן בזמן שהוא בריא – על ידי מתן הוראות מראש, במסגרת ייפוי כח מתמשך או על ידי הפקדת ייפוי כוח רפואי. ניתן לתת הנחיות גם כאשר האדם מוגדר כחולה הנוטה למות ובלבד שהוא עדיין צלול.

כיצד ניתן לממש את הזכות למות בכבוד?

בכדי לאפשר הפסקת טיפול, יש להוכיח כי החולה אינו מעוניין לחיות, כאשר ייתכנו שני מצבים: חולה שהוא בעל כשרות משפטית, קרי חולה אשר הינו צלול מבחינה שכלית ובעל יכולת קוגניטיבית להבחין בין טוב לרע. לעומתו דרך אחרת היא לגבי חולה שאינו בעל כשרות משפטית.

חולה בעל כשרות משפטית-מתי צריך ייעוץ עורך דין לענייני אפוטרופסות?

חולה בעל כשרות משפטית ייחשב מי שמלאו לו 17 שנים, מסוגל להביע את רצונו, לא הוכרז כפסול דין והוא כשיר מבחינה הכרתית, שכלית ונפשית לקבל החלטות בקשר לטיפול רפואי בו מתוך הבנה, שיקול דעת ורצון חופשי. כאשר חולה הוא בעל כשרות משפטית וצלול ובעל יכולת לקבל החלטות בעבור עצמו אזי עליו לחתום על טופס הבעת רצון שאינו רוצה להוסיף לחיות. חולה שמסיבה כלשהי אינו יכול להביע את רצונו בכתב, יצהיר על רצונו בעל פה בפני שני עדים וההצהרה והעדות יתועדו בכתב, סמוך ככל הניתן לאחר מכן.

חולה שאינו בעל כשרות משפטית-חולה שאינו צלול מבחינה קוגנטיבית

במקרה שמדובר בחולה הנוטה למות שמלאו לו 17 שנים והוא אינו בעל כשרות משפטית, הזכות תתאפשר במקרים הבאים:

 • החולה נתן הנחיות רפואיות מקדימות בכתב במסגרת ייפוי כח מתמשך
 • החולה מינה מיופה כוח שייתן הנחיות רפואיות במקומו במסגרת ייפוי כח מתמשך
 • החולה נתן הנחיות רפואיות מקדימות וגם מינה מיופה כוח.
 • ניתנה החלטה של ועדה מוסדית או של ועדה ארצית – במקרים המתאימים על פי החוק.
 • אם אין הנחיות, ייפוי כוח או החלטת ועדה, ניתן להיעזר בתצהירים של אנשים הקרובים לחולה, המעידים כי מהיכרותם המוקדמת איתו, במצבו הנוכחי, היה בוחר לא להמשיך לחיות.
 • אם לא הוכן ייפוי כוח מתמשך תזדקקו לשירותי עורך דין אפוטרופסות על מנת להגיש בקשה אפוטרופסות
 • עורך דין אפוטרופסות יכין בקשה מסודרת לבית משפט לענייני משפחה באיזור מגוריכם

 על פי המקובל אדם נחשב קרוב לחולה אם הוא בעל קרבה משפחתית או רגשית לחולה, יש ביניהם מערכת יחסים קרובה ורציפה למשך שנתיים לפחות לפני קבלת ההחלטה והוא יכול לספר לצוות הרפואי פרטים רבים על החולה, על מנת לאפשר להם לקבל החלטות. במקרים חריגים ניתן להיעזר בעמדתו של אפוטרופוס שמונה לחולה, אם הוא אדם הקרוב אליו ולפיה החולה אינו מעוניין להאריך את חייו. במקרה שהוכח כי החולה הנוטה למות אינו מעוניין להמשיך לחיות, יש להימנע מלתת לו טיפול רפואי הקשור לבעייתו הרפואית חשוכת המרפא, אולם אין להימנע מטיפולים אשר יקלו על כאביו וימנעו ממנו סבל. יחד עם זאת לא ניתן יהיה לתת לו טיפולים מאריכי חיים.

יצויין כי בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי גם בתפיסות העולם של הצוותים הרפואיים בעניין טיפולים נלווים לחולה הנוטה למות ואולם מומלץ להיוועץ בעורך דין ולהכים מבעוד מועד מסמכים על מנת להימנע מאי הבנות. ניתן להימנע גם ממתן טיפול נלווה רק במקרה של חולה הנוטה למות הנמצא בשלב הסופי וסובל סבל משמעותי.

פעולות שאסור או מותר לבצען

פעולות אסורות על פי החוק גם לאדם שהוא אפוטרוםוס וגם אם קיים ייפוי כח מתמשך

איסור המתה אקטיבית  עשיית פעולה אף אם היא טיפול רפואי, המכוונת להמית, או שתוצאתה, קרוב לוודאי היא גם גרימת מוות, מהווה עבירה פלילית חמורה אף אם ידוע שהחולה עומד למות ואף אם ברור ששעותיו ספורות. כל זאת ללא קשר לשאלה אם אדם הכין ייפוי כח מתמשך עם עורך דין או לא עשה זאת. איסור סיוע התאבדות- עשיית פעולה, אף אם היא טיפול רפואי, שיש בה סיוע להתאבדות. עשיית פעולה כאמור מהווה עבירה פלילית. איסור הפסקת טיפול רציף – חל איסור להפסיק טיפול רציף כמו ניתוק ממכונת הנשמה גם אם ברור שהחולה עומד למות תוך שעות ספורות.

טיפולים שמותר וניתן להימנע מהם על פי החוק

יש להימנע (לפי רצון החולה כפי שנקבע) מטיפול רפואי הקשור לבעייתו הרפואית חשוכת המרפא של החולה הנוטה למות, כולל בדיקות, ניתוחים, החייאה, חיבור (בלבד) למכשיר הנשמה, טיפולים כימותרפיים, הקרנות או דיאליזה, וכו'.

לגבי טיפולים שכבר ניתנים לחולה טרם החלטה בעניינו, החוק מבחין בין 2 סוגי טיפולים:

 • מותר שלא לחדש טיפול רפואי מחזורי שהוא טיפול רפואי הניתן באופן מחזורי ובהפסקות, ואפשר להבחין באופן מעשי וברור בין סיום מחזור אחד של טיפול לתחילת מחזור הבא.
 • מותר להימנע מחידוש טיפול רפואי רציף, שנפסק שלא במכוון או בדרך חוקית אחרת וכן מותר להשתמש באמצעים טכנולוגיים שבעזרתם טיפול רציף מתוכנן מראש להינתן כטיפול מחזורי, למרות שעל פי טיבו הוא ניתן בד"כ באופן מתמשך וללא הפסקות.
 • הסתייגות מצפונית, ערכית או מקצועית של מטפל
 • החוק אינו מחייב מטפל לתת לחולה הנוטה למות טיפול רפואי מסוים, או להימנע ממתן טיפול רפואי מסוים, בניגוד לערכיו, למצפונו, או לשיקול דעתו הרפואי.
 • עם זאת, מטפל המסרב לפעול לפי הוראות החוק מהסיבות שצויינו, חייב להעביר את הטיפול באותו חולה למטפל אחר, על פי הסדר שקבוע מראש עם מנהל המוסד הרפואי.
 • יחד עם זאת ולמרות שחוק זכויות החולה הנוטה למות החקק כבר לפני שנים רבות עדיין קיימת אי בהירות בתחום ומומלץ מאוד לתת הנחיות מקדימות ולמנות מיופה כוח רפואי, דבר אשר ימנע עוגמת נפש לבני המשפחה.
על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.