הגשת בקשה מקוונת למתן צו ירושה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

כדי לממש זכויות ירושה יש להגיש בקשה המכונה "בקשה לצו ירושה". אדם אשר אינו מיוצג על ידי עורך דין לענייני ירושה יכול להגיש את הבקשה באופן מקוון כפי שנתאר בהרחבה בעמוד זה המוגש כשירות לציבור.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

הגשת הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות

תשומת ליבכם כי אם המנוח ערך צוואה, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה כדי שיהיה ניתן לחלק את הירושה בין היורשים שרשומים בצוואה
למידע נוסף בדבר הגשת בקשה לצו קיום צוואה ראו אתר הרשם לענייני ירושה

בקשה מקוונת למתן צו ירושה מדריך מלא

בקשה מקוונת לצו ירושה

תצהיר הסתלקות מעיזבון (קובץ להורדה)
בקשה מקוונת לצו ירושה הודעה ליורש.
על פי תקנות הירושה, על מנת שיורש יוכל לקבל את חלקו מתוך הירושה של המנוח המוריש, יש להגיש בקשה שמכונה "בקשה לצו ירושה".
הבקשה כרוכה בתשלום שתי אגרות (נכון ל-2022): אגרת פתיחת בקשה (436 ₪) ואגרת הוצאות פרסום בעיתון (130 ₪).

בקשה מקוונת לצו ירושה ניתנת להגשה לשתי ערכאות

בקשה לצו ירושה ניתן להגיש לאחד מאלו:

 • הרשם לענייני ירושה
 • בית-דין דתי (כגון: הרבני, השרעי והדרוזי), בתנאי שכל הצדדים להליך מסכימים על הגשת הבקשה וניהול ההליך בפני בית הדין.

בקשה מקוונת למתן צו ירושה מתי ניתן להגיש?

בקשה מקוונת לצו ירושה ניתן להגיש אם מתקיימים התנאים הבאים:

 • המנוח לא ערך צוואה.
 • מי שמגיש את הבקשה נחשב כבעל עניין בהגשת צו הירושה. מי שנחשב כבעל עניין בהגשת הבקשה הוא אחד היורשים החוקיים של המנוח או יורש של היורש.

תשומת לבכם כי אם המנוח ערך צוואה בה הוא מחלק את רכושו על פי רצונו הרי שבמצב כזה יש להגיש בקשה לקבלת צו קיום צוואה. ערכנו עבורכם דף מידע זכויות בנושא הגשת בקשה למתן צו קיום צוואה.

בקשה מקוונת לצו ירושה למי ואיך פונים

 1. שלב א' יש לשלם את האגרות עבור הבקשה וההליך (פירוט בהמשך).
 2. שלב ב הכנת הבקשה לצו ירושה והגשתה לרשם לענייני ירושה באמצעות טופס בקשה מקוון.

תשומת ליבכם כי על פי התקנות עורך דין לענייני ירושה נדרש להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד.
אדם שאינו מיוצג על ידי עורך דין רשאי להגיש את הבקשה באופן מקוון או באופן ידני.

חריג לכלל זה הוא הכלל הקובע כי אם אחד מהיורשים או יותר מאחד מהם הוא אח, אחיין, סב, סבתא, דוד או בן דוד של המנוח – יש להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד, גם אם המבקש מיוצג על ידי עורך דין לענייני ירושה.

בקשה מקוונת לקבלת צו ירושה כמה זה עולה?

הגשת בקשה מקוונת כרוכה בתשלום שתי האגרות הבאות (נכון ל-2022):

אגרת פתיחת בקשה 436 ₪
הוצאות פרסום בעיתון (שובר כתום) 130 ₪
על פי התקנות הגשת בקשה באופן מקוון מזכה בהנחה של 15% בתשלום אגרת פתיחת הבקשה (436 ₪ במקום 513 ₪ למי שיגיש את הבקשה באופן ידני).

בקשה מקוונת לצו ירושה איך מגישים?

ניתן להגיש את הבקשה למתן צו ירושה בשתי דרכים עיקריות
באופן מקוון- באמצעות שירות התשלומים הממשלתי (יש לסמן את האגרות המתאימות ברשימה שתפתח) או כחלק מהליך מילוי טופס הבקשה המקוון לקבלת הצו.
בבנק הדואר- באמצעות שוברים שניתן לקבל בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.
בעמדות תשלום אוטומטיות- באמצעות כרטיס אשראי בעמדות התשלום שממוקמות בעמדות קבלת הקהל במשרדי הרשם לענייני ירושה.

בקשה מקוונת לצו ירושה איך ממלאים?

יש להיכנס לטופס הבקשה המקוון באתר הרשם לענייני ירושה.

יש למלא את כל הסעיפים שנדרשים בכל אחד מחלקי הטופס ולצרף את המסמכים הבאים (סרוקים בפורמט PDF):

תשומת לבכם כי רק אם המנוח לא היה בעל תעודת זהות ישראלית, יש לצרף תעודת פטירה מקורית של המנוח (או העתק "נאמן למקור") , לעומת זאת אם המנוח היה בעל תעודת זהות ישראלית אין צורך בכך.
ככל וידוע לכם על יורשים נוספים עליכם לצרף לבקשה המקוונת לצו ירושה גם אישור שנשלחה הודעה בדואר רשום לכל היורשים על הגשת הבקשה לקבלת הצו או אישור שמגיש הבקשה מסר הודעה אישית על כך לכל היורשים.
אם המבקש בבקשה המקוונת לצו ירושה מיוצג על-ידי עורך-דין לענייני ירושה עליכם לצרף ייפוי כוח.
ככל שישנם יורשים אשר הודיעו שהם מוותרים על חלקם בעיזבון עליכם לצרף תצהיר הסתלקות/ויתור חתום ומאומת על-ידי עורך-דין.

בקשה מקוונת לצו ירושה מה קורה לאחר הגשת הבקשה?

על פי התקנות, לאחר שליחת טופס הבקשה המקוון, תישלח למגיש הבקשה הודעת דואר אלקטרוני אשר כוללת אישור על עצם השליחה ואת מספר התיק שנפתח ברשם לענייני ירושה.

הודעה זו לא מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין.

תשומת ליבכם כי הודעה זו אשר אתם מקבלים בדואר אלקטרוני אינה מאשרת שהבקשה הוגשה באופן תקין אלא מהווה הודעה פרוצדורלית בלבד על הגשת בקשה.

בסיום, לאחר בדיקת הבקשה ובדיקה שכל המסמכים שנדרשים (המפורטים למעלה) הוגשו כראוי, תישלח למגיש הבקשה הודעת אישור בדוא"ל על קליטת הבקשה המקוונת באופן תקין.לאחר שהבקשה הוגשה היא תיבדק על ידי הרשם לענייני ירושה ולאחר מכן תקבלו הודעה כי הבקשה תקינה.

לאחר קבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושה יפרסם ברשומות ובעיתונים הודעה על כך שהוגשה בקשה מקוונת לצו ירושה וזאת על מנת שמי שרואה עצמו זכאי להגשת התנגדות לצו ירושה, לעשות זאת.

לאחר השלמת הטיפול בבקשה ולאחר שחלף המועד להגיש התנגדות, הרשם לענייני ירושה ייתן צו ירושה.

בקשה מקוונת לצו ירושה מתי תועבר הבקשה לסמכות בית משפט לענייני משפחה

הוגשה התנגדות לבקשה.

האפוטרופוס הכללי מייצג בבקשה אדם שמונה לו אפוטרופוס או קטין או אדם שנעדר.

המדינה או אחד ממוסדותיה הם צד לבקשה.
הרשם לענייני ירושה ראה לנכון להעביר את הבקשה לבית-המשפט.
בקשה מקוונת לצו ירושה מתי תועבר לבית משפט לענייני משפחה

בקשה מקוונת לצו ירושה איך מקבלים את הצו?

החל משנת 2018 צווי ירושה מונפקים באופן דיגיטלי (ממוחשב) בלבד ולא ניתן לקבל צווים מודפסים או העתקי צווים מודפסים במשרדי הרשם לענייני ירושה.

באופן כללי הצו יינתן לא יאוחר מ-50 ימים מהיום שהוגשה הבקשה באופן תקין (כולל את תקופת הפרסום ברשומות ובעיתונות), אלא אם נדרשו מסמכים או פרטים נוספים.

צו ירושה דיגיטלי אשר הונפק ישלח על-ידי הרשם לענייני ירושה לכתובת הדואר האלקטרוני של מגיש הבקשה או של המייצג.

בקשה מקוונת לצו ירושה למי הוא נשלח?

עם הנפקת צו דיגיטלי לצו ירושה הוא יישלח לגורמים הבאים:

 • לבנקים
 • חברות ביטוח
 • רשות המיסים
 • משרד החוץ
 • רשות התאגידים
 • משרד התחבורה
 • רשות מקרקעי ישראל והאגף לרישום והסדר מקרקעין (טאבו)

לכל מסמך (כולל צוואה) שמוגש לרשם לענייני ירושה שכתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות כי יש לתרגם גם מסמך הכתוב באנגלית).

מי שנפגע מעצם מתן הצו ומעוניין לבטלו או לתקנו, רשאי להגיש התנגדות, בתנאי שהצו טרם ניתן. הדרך לבטל או לתקן את הצו לאחר שניתן, היא באמצעות הגשת בקשה מתאימה: בקשה לתיקון צו ירושה או בקשה לביטול צו ירושה.

הרשם לענייני ירושה מפעיל מרכז שירות ומידע: בטלפון *2416 מענה 24 שעות ביממה ומענה אנושי בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00 ובדוא"ל: Moked-Yerushot@justice.gov.il.

בקשה למתן צו ירושה מדריך הגשת בקשות ללא עורך דין והמלצות מתי כדאי ניתן לפנות אל עורך דין מומחה לענייני ירושה רחל שחר.
מאז הקמת הרשם לענייני ירושה חלו שינויים רבים וחיוביים וכיום ניתן להגיש באמצעות מערכות ממוחשבות בקשות לצו קיום צוואה וכן בקשות לצו ירושה.

איזה מידע ניתן לקבל במערכת הרשם לענייני ירושה?
בקשות שהוגשו לרשם לענייני ירושה ומצבן
צווי ירושה שניתנו על ידי הרשם לענייני ירושה
בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה, בתי הדין הרבניים ובתי המשפט
איזה מידע ניתן לקבל במערכת הרשם לענייני ירושה? 052-4616973 נא לשלוח ווסטאפ ולפרט מה הבעיה

אנו מעניקים ייעוץ על ידי עורך דין לענייני ירושות אשר אינו קשור למערכת ממשלתית כלשהי ומעניק ייצוג באיכות חסרת פשרות

לייעוץ על ידי עורך דין לענייני ירושות בקרית אונו לחץ כאן >>> 

לייעוץ על ידי עורך דין לענייני ירושות בפתח תקווה לחץ כאן >>>ן

המערכת מקוונת לאיתור תיקים וביצוע פעולות אשר קיימת באתר הרשם לענייני ירושה מאפשרת לציבור הרחב לקבל מידע בנושאים הבאים:

בקשות שהוגשו לרשם הירושה ומצבן.

צווי ירושה שנתנו על ידי רשם הירושה.

בדיקת קיום בקשת ירושה על מנוח ברשם הירושה בתי הדין הרבניים ובתי המשפט.

בירור מתן תגובת היועץ המשפטי לבקשות בנושא עזבון ומעמד אישי.

בנוסף, מאפשרת המערכת לציבור הרחב להגיש בקשות ומסמכים, בתיקים שהוגשו לרשם לעניניי ירושה, זאת בנושאים הבאים:

איזה בקשות ומסמכים ניתן להגיש באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה?
1. השלמת מסמכים למזכירות הרשם
2. מתן תשובות לדרישות פרטים מטעם העוזר המשפטי לרשם
3. קבלת העתק מצו שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.
4. הגשת בקשות ובכללן: התנגדות, בקשה למינוי מנהל עזבון, בקשה לתיקון / ביטול של צו ירושה / קיום צוואה, בקשה להוכחת מוות, בקשה לתיקון טעות סופר, בקשה להוספת פרטים ובקשה לעיון בתיק.
5. קבלת העתק מצו ירושה שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.
6. קבלת העתק מצו קיום צוואה שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.
7. אנו מעניקים את כל השירותים באמצעות מערכות מקוונות ונשמח לסייע יש לפנות בווסטאפ או בסמס לטלפון 052-4616973
איזה בקשות ומסמכים ניתן להגיש באמצעות מערכת הרשם לענייני ירושה? אנו מעניקים את כל השירותים באמצעות מערכות מקוונות ונשמח לסייע יש לפנות בווסטאפ או בסמס לטלפון 052-4616973

בקשה מקוונת לצו ירושה השלמת מסמכים למזכירות הרשם

פעמים רבות מגישים בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה או לחלופין התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה ונדרשת השלמת מסמכים.

במצב כזה המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה מאפשרת את השלמת כל המסמכים באמצעות שליחת אימייל לרשם לענייני ירושה.

באימייל זה עליכם לסרוק את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם במסגרת השלמת מסמכים למזכירות הרשם לעניני ירושה.

בקשה למתן צו ירושה מתן תשובות לדרישות פרטים מטעם העוזר המשפטי לרשם

כאשר מגישים בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה או לחלופין התנגדות לבקשה לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה, פעמים רבות מבקש העוזר המשפטי של הרשם לענייני ירושה הבהרות ביחס למסמכים שהוגשו.
גם במצב כזה המערכת המקוונת של הרשם לענייני ירושה מאפשרת את השלמת כל המסמכים באמצעות שליחת אימייל לרשם לענייני ירושה.
באימייל זה עליכם לסרוק את כל המסמכים הנדרשים ולהגישם במסגרת השלמת מסמכים לעוזר המשפטי לרשם.

בקשה למתן צו ירושה יתרונות לפנייה אל עורך דין ומתי מומלץ לעשות כן

יחד עם זאת עם קצת מאמץ והשקעת זמן ייחודי לעניין ניתן לבצע זאת לבד גם ללא עורך דין ירושות.

בקשה למתן צו ירושה קבלת העתק מצו ירושה שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.

קבלת העתק מצו קיום צוואה שניתן ע"י הרשם לענייני ירושה.

הגשת בקשות ובכללן: בקשה מקוונת לצו ירושה התנגדות, בקשה למינוי מנהל עזבון, בקשה לתיקון / ביטול של צו ירושה / קיום צוואה, בקשה להוכחת מוות, בקשה לתיקון טעות סופר, בקשה להוספת פרטים ובקשה לעיון בתיק.

לצורך שימוש במערכת להשלמת מסמכים והגשת בקשות יש ללחוץ על לשונית איתור בקשות לאתר את הבקשה בה מבקשים לבצע הגשה ולפעול בהתאם להוראות.

בקשה למתן צו ירושה באתר עו"ד דיני משפחה מתעדכן מדי יום   |  

המקרים בהם אני ממליצה לפנות ללא היסוס לפנות למשרדו של עורך דין ירושה מומחה או עורך דין צוואה מומחה

כאשר מתכוונים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה נדרשת מומחיות מיוחדת בדיני הירושה ולטעמי לא ניתן להתמודד לבד ללא ייעוץ משפטי משמעותי.
כאשר מחזיקים ביד צוואה אך יש בה פגם כלשהו רצוי להבין את משמעות הפגם ולהבין תחילה את המשמעויות המשפטיות של הפגם. ישנם פגמים בצוואה אשר פוסלים את הצוואה ולעומתם קיימים פגמים אשר הפסיקה קבעה שהם מביאים לפסילת הצוואה.
כאשר מתכוונים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה נדרשת מומחיות מיוחדת בדיני הירושה ולטעמי לא ניתן להתמודד לבד ללא ייעוץ משפטי משמעותי.
כאשר מחזיקים ביד צוואה אך יש בה פגם כלשהו רצוי להבין את משמעות הפגם ולהבין תחילה את המשמעויות המשפטיות של הפגם. ישנם פגמים בצוואה אשר פוסלים את הצוואה ולעומתם קיימים פגמים אשר הפסיקה קבעה שהם מביאים לפסילת הצוואה.
כאשר מגיעים לניהול הליך הוכחות בענייני צוואה לטעמי לא ניתן לייצג בהליך הוכחות לבד ללא הבנה משמעותית של ההליכים המשפטיים וללא מומחיות בדיני ירושה וצוואות.
טלפון לייעוץ עם עורך דין לענייני ירושה נא לשלוח הודעת ווסטאפ ולפרט במה מדובר ואנו נשוב אליכם
טלפון לייעוץ עם עורך דין לענייני ירושה 052-4616973 נא לשלוח הודעת ווסטאפ ולפרט במה מדובר ואנו נשוב אליכם
 1. כאשר מתכוונים להגיש התנגדות לצו קיום צוואה או התנגדות לצו ירושה נדרשת מומחיות מיוחדת בדיני הירושה ולטעמי לא ניתן להתמודד לבד ללא ייעוץ משפטי משמעותי.
 2. כאשר מחזיקים ביד צוואה אך יש בה פגם כלשהו רצוי להבין את משמעות הפגם ולהבין תחילה את המשמעויות המשפטיות של הפגם. ישנם פגמים בצוואה אשר פוסלים את הצוואה ולעומתם קיימים פגמים אשר הפסיקה קבעה שהם מביאים לפסילת הצוואה.
 3. כאשר מגיעים לניהול הליך הוכחות בענייני צוואה לטעמי לא ניתן לייצג בהליך הוכחות לבד ללא הבנה משמעותית של ההליכים המשפטיים וללא עורך דין עם מומחיות בדיני ירושה וצוואות.

אתר זה מרכז מידע עדכני בנושא הקורונה כדי שתכירו את זכויותיכם ותפעלו בהתאם להנחיות

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.