הסכם בין יורשים: חלוקת עיזבון על ידי הסכם בין יורשים 2024

הסכם בין יורשים עקרונות ודוגמאות

עו

הסכם בין יורשים כל זכות ודרך לחלוקת עיזבון בין יורשים (מדריך משפטי) 2024

הבנת המשמעות המשפטית של הסכם בין יורשים וחלוקת עיזבון בהסכם בין יורשים יכולה לחסוך עבורכם מאות אלפי שקלים ולעיתים אף יותר.

חוק הירושה תשכ"ה 1965 מסדיר את הכללים המשפטיים בנושא הסכם בין היורשים.

סעיף 7 לחוק הירושה קובע כך:

  1. (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון.

(ב) העברה ושעבוד כאמור מצד קטין ומצד מי שהוכרז פסול-דין טעונים אישור בית המשפט.

(ג) העברה, שעבוד או עיקול כאמור אינם מקנים זכויות אלא כדי המגיע ליורש בחלוקת העזבון; הם שוללים מן היורש את הזכות להסתלק מחלקו בעזבון.

(ד) זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העזבון.

העקרון המנחה בנושא הסכם בין יורשים הוא שכל עוד לא חולק העזבון ניתן לעשות הסכם בין יורשים. יחד עם זאת הסכם בין יורשים אשר כלול בהם קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, טעון ההסכם בין הירשים, אישורו של בית המשפט.

החוק קובע כי ניתן לכלול בהסכם היורשים רק את ירושת המנוח ולא ניתן להביא מבחוץ כספים או נכסים על מנת לאזנם במסגרת ירושת המנוח.

עוד קובע החוק כי זכותו של יורש בנכס לא ניתנת לעיקול או לשעבוד כל עוד לא חולק העזבון. כך למשל בנק אינו רשאי יורש על פי דין ויורש על פי צוואה רשאים לשנות את חלוקת העיזבון ביניהם, כך שכל אחד מהם יקבל חלק בנכס אחר תוך איזון אל מול נכסים אחרים בעזבון וזאת בחלוקה שונה מאשר החלוקה המגיעה לו על פי צו הירושה או צו קיום הצוואה.

החוק מקנה ליורשים מספר כלים משפטיים המאפשרים לשנות את אופן חלוקת העזבון, כך שהחלוקה בין היורשים תהיה שונה מהחלוקה הנקבעת בצו הירושה או בצו קיום הצוואה.

כך לדוגמא, במידה ואחד היורשים ירש נכס דלא ניידי, כגון בניין מגורים, מהמוריש – רשאי הוא במסגרת אחת מהאופציות של הסכמים בין יורשים להעביר את הנכס למי שיכול לנצלו לצורך פטור ממס.

השיקול המרכזי לעריכת הסכמים בין יורשים היה ועודנו תכנון מס נכון, שכן על ידי העברת נכסים או זכויות בין יורשים ניתן להימנע מתשלום מס.

החוק מקנה דרך נוספת לחלוקת שונה של העיזבון, ודרך זו מצויה בסעיף 6 לחוק הירושה המאפשר הסתלקות מעיזבונו של מוריש.

הסכם בין יורשים: חלוקת עיזבון בין יורשים
סעיף 7 לחוק הירושה מקנה הזכות ליורש, לאחר מות המוריש, לכלול הסכם בין היורשים בכתב, בו הם יכולים להעביר או לשעבד חלקם בעזבון, במלואו או בחלקו.
ההסכם בין יורשים יחייב אישור בית המשפט אם בתוך היורשים קטין או אדם אחר אשר עליו אפוטרופוס.
ההסכם בין היורשים יחייב את הכלולים בו להסתפק רק בירושת המנוח ולא להביא כסף או נכסים מחוץ לירושה לצורך חלוקתה.
זכות יורש בנכס מסויים מירושה אינה ניתנת להעברה, שעבוד או עיקול כל עוד לא נעשתה חלוקת העזבון.

 

הסכם בין יורשים הסתלקות מעזבון כך:

"הסתלקות היורש מזכותו בעזבון

  1. (א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לעניני ירושה, או לבית המשפט כאשר הענין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעזבון, כולו או מקצתו, או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.

(ב) מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

(ג) הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.

(ד) הסתלקות על תנאי – בטלה.

(ה) בחוק זה, "רשם לעניני ירושה" – כמשמעותו בסעיף 65א.

החוק קובע כי כל עוד לא חולק העזבון רשאי אדם לוותר על חלקו בירושה לטובת אחר. הליך זה מכונה בשפה משפטית-"הסתלקות". גם בעניין הסתלקות קובע החוק כי הסתלקות של קטין מירושה וכן הסתלקות של מי שהוכרז פסול דין, טעונה אישורו של בית המשפט בטרם תיכנס לתוקף.

החוק קובע עוד כי אם אדם מבקש להסתלק מירושה הוא אינו יכול זאת בתנאי שיקבל נכסים אחרים, הסתלקותו מהעזבון צריכה להיות מלאה ושלמה. לא ניתן להסתלק מחלק בעיזבון אלא רק מכל העיזבון בשלמותו.

קיים שוני בין שני הסעיפים, השוני המשמעותי ביניהם, מצוי בעובדה שבעוד הסכמים בין יורשים חייבים להיערך בין היורשים לבין עצמם, הרי הסדרי הסתלקות מירושה יכולים להתבצע אף לטובת אדם שאינו יורש. חוק הירושה קובע כי ניתן להסתלק מהעיזבון לטובת האנשים הבאים: לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. אחד המרכיבים החשובים ביותר בעריכת הסכמים בין יורשים, כאשר מדובר בנכס מקרקעין, דירה בניין או כל נכס מקרקעין אחר, הוא שחלוקת העיזבון  על פי ההסכם לא תכלול כספים שמקורם מחוץ לעזבון.

כך לדוגמא, ככל שבמסגרת הסכם שכזה מועבר בית מהעיזבון לאחד מהיורשים – אין כל מניעה לעשות כך, ובלבד שתשלומי האיזון, ככל שקיימים כאלה, יבוצעו מתוך כספי העזבון ולא מחוצה לו. בדוגמא זו, אם שווי הבית כעשרה מיליון שקלים ₪ ומקבל הבית יורש רק שני מליון ₪ – הסדר שכזה יגרור חיוב מס ככל שמקבל הדירה יעביר כספים אישיים שלו, שאינם חלק מירושתו ליורש אשר ויתר על חלקו בבית, להשלמת עשרה מיליון ₪.

חוק הירושה: הסתלקות מעזבון פרטים
(א) לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העיזבון רשאי יורש להסתלק מחלקו בעיזבון בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט. – מות המוריש.
ההסתלקות אינה מתאימה לטובת אדם אחר, אלא רק לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש. – טבע ההסתלקות.
(ב) ההסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט. – אישור בית המשפט.
(ד) ההסתלקות אינה נעשית על תנאי, אלא אם הוחל תנאי בהסכם בין היורשים. – תנאים להסתלקות.
ההסתלקות מחלק בעיזבון צריכה להיות מלאה ושלמה, ואין ניתן להסתלק מחלק אחד או ממקח פרטי בעיזבון, אלא רק מכל העיזבון בשלמותו. – הסתלקות מחלק

 

הסכם בין יורשים-איך מתבצעת החלוקה 

  1. (א) נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית המשפט.

(ב) מנהל העזבון יציע ליורשים תכנית לחלוקת הנכסים וינסה להביאם לידי הסכמה.

(ג) נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יבוא אישורו של בית המשפט במקום הסכמתו.

(ד) מתחלקים נכסי העזבון על פי הסכם בין היורשים, לא יחולו הוראות הסעיפים 112 עד 117.

אישור הסכם בין יורשים

הסכם חלוקת עיזבון בין יורשים, דורש תשומת לב מיוחדת שכן לא מדובר בהסכם שגרתי אליו מגיעים הצדדים אלא בהסכם שעליו חלה מערכת דיני חוק הירושה, העקרונות הבאים יסייעו לכם להבין את עקרונות ההסכם:

א. מי הם  הצדדים להסכם – צדדים להסכם בין יורשים יכולים להיות רק היורשים, בין אלו אשר יורשים על פי דין ובין אלו המפורטים בצוואה. מי שאינו חלק מצוואה או ראינו יורש על פי דין אינו יכול להיות צד להסכם.

לעניין זה מתייחס פרופ' שילה בספרו: "פירוש לחוק הירושה" חלק שלישי בעמ' 279-280:

"תנאי ההסכם עדיפים גם על הוראות שבצוואת המוריש… זאת ניתן להסיק מהשוואת סעיף לסעיף 111(ג). סעיף 111(ג) נותן זכות בכורה לצוואה, ואילו סעיף 110 שותק בעניין… אין הצוואה עדיפה על הסכם הנוגד את הוראת הצוואה לגבי חלוקת הנכסים. גישה זו עולה בקנה אחד עם זכות היורשים להסתלק מחלקם בירושה. מסעיף 110 משתמע  כי יש דבר אחד שאין לשנות והוא רשימת היורשים. החוק בירושה עפ"י דין, והמצווה… קובעים את היורשים, אולם חלוקת הנכסים עשויה להיות שונה מקביעותיהם של המחוקק או המצווה".

 

הצדדים להסכם בין יורשים יכולים להיות גם חלק מהיורשים, ולא כולם, חוק הירושה אינו מחייב כי כל היורשים יהיו צד לו.

חלוקה על פי הסכם בין יורשים פרטים
(א) נכסי העזבון יחולקו בין היורשים על פי הסכם ביניהם או על פי צו בית המשפט. – חלוקת נכסי העזבון.
(ב) מנהל העזבון יציע ליורשים תכנית לחלוקת הנכסים וינסה להביאם לידי הסכמה. – תכנית לחלוקת הנכסים.
(ג) נעדר אחד היורשים ולא היה מיוצג כדין, יבוא אישורו של בית המשפט במקום הסכמתו. – אישור בית המשפט.
(ד) מתחלקים נכסי העזבון על פי הסכם בין היורשים, לא יחולו הוראות הסעיפים 112 עד 117. – הוראות סעיפים 112-117.

 

ב. עיקרי הסכם בין יורשים – הסכם בין יורשים יכול להתייחס לעיזבון המנוח כולו או לחלקו. אין כל חובה בחוק הירושה שההסכם יתייחס לעיזבון כולו.

 

ג. הצעת הסכם חלוקה בין יורשים – כאשר קיים מנהל עיזבון, בין אם מתוקף צוואה ובין אם מתוקף מינוי בית המשפט, רשאי מנהל העזבון  אף בהעדר הסכמה של כל היורשים, להציע לבית המשפט הסכם בין יורשים ובית המשפט יכול לאשרו.

 

ד. אין חובה באישור הסכם בין יורשים– לדברי עו"ד שחר מומחית בדיני משפחה וירושה חוק הירושה אינו מחייב כי הסכם בין יורשים יאושר בבית המשפט ואף אינו קובע כי תנאי לתוקפו של הסכם זה אין כל חובה לאשר הסכם בין יורשים בבית המשפט ותוקפו הוא עם חתימתו.  בפרקטיקה מצרפים את ההסכם לצו ירושה או צו קיום צוואה לכל גוף, רשמי או פרטי, אשר אמור לפעול על פי הצו – והוא מהווה חלק מהוראות חלוקת העיזבון.

מתי צריך לאשר הסכם בין יורשים?

החובה לאשר את ההסכם בבית המשפט נולדת כאשר אחד הצדדים לו הוא חסוי, פסול דין, אדם שמונה לו אפוטרופוס או ממונה ב-ייפוי כוח מתמשך

הגשת הסכם בין יורשים לבית המשפט  מביאה תמיד, על פי החוק והתקנות, לכך שההסכם יועבר לבדיקתו של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה. בדיקתו זו של היועץ המשפטי לממשלה יכולה לארוך חודשים רבים.

בנוסף במסגרת תגובת היועץ המשפטי לממשלה עליו להתייחס לכל פגם ולו פגם קטן יותר בהסכם.  דבר שעלול להביא לדחייה במועד אישור ההסכם. כאשר קטין  הינו חסוי או פסול דין כדוגמת קטין או אדם שמונה לו אפוטרופוס, הרי שכאמור, יש לקבל את עמדתו של ב"כ היועץ המשפטי לממשלה אצל האפוטרופוס הכללי במסגרת אישור הסכם בבימ"ש. בפרקטיקה בית המשפט לענייני משפחה ממנה אפוטרופוס לדין שמטרתו להגן על זכויותיו של החסוי או הקטין. אגב, זאת, גם אפוטרופוס טבעי לקטין כגון הורה, אינו רשאי לחתום בשם קטין על ויתור בחלק מהירושה.

תנאי אשור הסכם בין יורשים ההשלכות והערות
1. אחד הצדדים להסכם הוא חסוי, פסול דין, אדם שמונה לו אפוטרופוס, או ממונה בייפוי כוח מתמשך. ההסכם חייב להיאשר בבית המשפט.
2. הגשת הסכם לבית המשפט. תהליך האישור בבית המשפט עשוי לקחת זמן רב.
3. היועץ המשפטי לממשלה יבדק את ההסכם. היועץ המשפטי יתייחס לפגמים בהסכם.
4. פגם קטן בהסכם עשוי להוביל לדחיית האישור. אפוטרופוס טבעי לקטין (כמו הורה) אינו רשאי לחתום על ויתור בחלק מהירושה.
5. חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים לא מחייבת את רישום המקרקעין לשם מיסוי מקרקעין. תיקון מספר 50 לחוק מיסוי מקרקעין קובע את תנאי החלוקה.
6. חלוקה ראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים היא חלוקה ראשונה לצורך הורשה. הליך הורשה מסתיים רק לאחר החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון.

 

מהם יתרונות עריכת הסכם בין יורשים? מתי כדאי לפנות לייעוץ?

היתרון המרכזי של הסכם בין יורשים הוא שכל עוד מדובר בשינוי החלוקה של נכסי המוריש באופן שונה הרי שאם מדובר למשל בנכס מקרקעין לא יחויבו היורשים בעת העברת הזכויות בלשכת רישום מקרקעין במס רכישה או מס שבח ולמעשה בשונה מעסקת מכר רגילה לא קיימת חובת דווח  לרשויות המס ואין צורך להציג בפני הגוף שאצלו מתנהל המרשם של הנכס אישורי מיסים כתנאי להעברת זכויות על שם היורש או היורשים המוסכמים בהסכם לחלוקת עיזבון.

תיקון מספר 50 לחוק מיסוי מקרקעין, נקבע בסעיף 5(ג)(4) לחוק כי:

"לעניין סעיף קטן זה, חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים, לא יראוה כמכירה, ובלבד שאם במסגרת החלוקה ניתנה תמורה בכסף, או בשווה כסף שאינו נכס הנמנה עם נכסי העיזבון, יראו את חלק העיזבון שבשלו ניתנה התמורה כאילו נמכר. לעניין זה, "חלוקת נכסי עיזבון בין יורשים" – החלוקה הראשונה של נכסי העיזבון בין היורשים לאחר ההורשה, בין אם נעשתה לפני רישום צו ירושה או צו קיום צוואה, כמשמעותם בחוק הירושה, תשכ"ה- 1965, ובין אם נעשתה לאחר רישום כאמור, ויראו עיזבון של שני מורישים כעיזבון אחד אם התקיימו כל אלה:

(א)   לפני פטירתם היו המורישים בני זוג או שהיו ילד והורהו;

(ב)   טרם הסתיימה חלוקת העיזבונות" .

 

במצב המשפטי הנוכחי "הליך ההורשה מסתיים רק לאחר החלוקה הראשונה של נכסי העזבון בין היורשים. כלומר אין לראות ברישום זכויות היורשים בפנקסי המקרקעין את סיום הליך ההורשה ובלבד שמדובר בחלקה ראשונה של ההורשה" (להרחבה ראו ת.א. 2539/03 (בימ"ש השלום קריות) עו"ד חנוך פוגל ואח' נ' לשכת רישום מקרקעין ואח' (פורסם בנבו, 01.09.04))

הסכם בין יורשים- כל זכות להסתלקות מירושה

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)

יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם

מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש

הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה

תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון

ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי.

כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו.

הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית (במובן של לטובת מי ההסתלקות):

הסתלקות כללית – החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים.

הסתלקות ספציפית – היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אלה בלבד – בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.

מונח הגדרה
הסכם בין יורשים כלל הסכם בין יורשים המתייחס לזכויות ולחובות בירושה ואופן ההתנהלות עם זכויותיה וחובותיה של היורשים לאחר פטירת המוריש.
הסתלקות הפריטה מהתנהגות של יורש שמבוצעת כדי לוותר על הזכויות או החובות שלו בירושה, ובכלל זאת, החלק שמתנתן לו בעיזבון. ההסתלקות עשויה להיות כללית (לרוב היורשים) או ספציפית (לטובת מי מסוים).
תצהיר ההסתלקות צהרה רשמית בה מצהיר היורש שהוא מעוניין להסתלק מהירושה, ולוותר על חלקו או חלק ממנו בעיזבון.
יורש אדם שמזומן לרשת את הנכסים שהתרשם לו ממוריש פוטר בירושה.
עיזבון התנהגות או הסכם שבו מתוחזקות הזכויות והחובות של היורשים לאחר מות המוריש, כולל התנהגות שמתווספת לזכויות היורשים ובה יכולים להתנהל עם המוריש או עם נכסיו בהתאם לחוק והסכמת הצדדים.
צוואה מסמך שמכיל את רצונות המוריש לגבי התפקיד של היורשים בירושתו והפילויים שהוא רוצה לקבוע בירושתו, ונוצר לאחר מות המוריש.
הסתלקות ספציפית ההסתלקות מעיזבון בה יורש רוצה לוותר על חלקו בעד אדם ספציפי שמותר לו לרשת את חלקו.
הסתלקות כללית ההסתלקות מעיזבון בה יורש רוצה לוותר על חלקו כולו או חלק ממנו, אך אינו מציין את הגורמים שהפעילו עליו להסתלק.
חלוב הצוואה על ההסתלקות סעיף בצוואה שמניע את ההסתלקות המנהוגה על פי החוק ומורה ליורש להתנהג באופן מסוים, ואינו נחשב כתקף. הכלל הוא שצוואה אינה יכולה להגביל את הזכות של היורש להסתלק מהירושה.

דוגמה 

יורש הזכאי ל-חצי מליון שקלים ₪ מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 250,000 ₪.

אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו 250,000 ₪ שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים.

מי יכול להסתלק מעיזבון-יורש על פי דין או על פי צוואה.

סעיף בצוואה המגביל את חלקו של יורש מהסתלקות בעיזבון אינו תקף. הכלל הוא שצוואה אינה יכולה להגביל את זכותו של כל אחד מהיורשים להסתלק מחלקו בירושה.

עד מתי ניתן להסתלק מירושה במסגרת הסכם בין יורשים?

ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון.

יש להגיש תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.

אם ניתן, רצוי לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה.

היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש.

אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק (לטובת בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש).

במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין, יש לקבל אישור להסתלקות מבית המשפט.

ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק.

עם זאת, בית המשפט עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, אדם המצוי בהליך פשיטת רגל אינו יכול להסתלק מחלקו בעיזבון ואם יעשה זאת, בית המשפט יבטל את ההסתלקות אם יקבע כי עשה זאת במטרה להתחמק מחובות), ולכן רצוי לפנות לייעוץ משפטי טרם נקיטת ההליך.

ויתור על נכס ספציפי במסגרת הסכם בין יורשים

יורש יכול לוותר על נכס ספציפי שהוא אמור לקבל מהמוריש, רק אם המוריש השאיר צוואה ורק אם הנכס אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.

דוגמה 

אם מורישה בצוואה דירה לבנה ואת כל שאר החלקים בעיזבון היא בוחרת לחלק שווה בשווה בין ילדיה. הבן יוכל לוותר על הדירה, מכיוון שבמסגרת הצוואה הדירה אובחנה משאר חלקי העיזבון.

יורש לא יכול לוותר על נכס ספציפי בכל אחד מהמקרים הבאים:

הנכס לא אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.

המוריש לא הותיר אחריו צוואה ואז יחולו כללי ירושה על פי דין (במקרה כזה יורש יכול לוותר רק על אחוזים מחלקו בעיזבון ולא על נכס ספציפי).

דוגמה 

אם מורישה בית, רכב ומגרש לשני ילדיה שווה בשווה.

כל אחד מהילדים יכול לוותר אך ורק על החלק שניתן לו (50% מהעיזבון כולו), אך אף אחד מהם לא יוכל לוותר על חלקו בדירה בלבד, ברכב בלבד או בחלקת האדמה בלבד.

בכל מקרה, היורשים יכולים להגיע להסכמה במסגרת הסכם בין יורשים על אופן חלוקת העיזבון. בדרך זו ניתן יהיה לוותר על נכס ספציפי.

מונח הגדרה
הסתלק פעולה בה יורש וויתר על חלקו בעיזבון.
מתי אפשר להסתלק? התקופה בין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון, בה ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה.
תצהיר הסתלקות הצהרה רשמית בה מודיעים על הסתלקות מהירושה, ובכללה, הוא נמסר לרשם לענייני ירושה או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו.
אישור הסתלקות אישור מבית המשפט הנדרש לילד קטן או פסול דין שמבקש להסתלק מהירושה.
ההסתלקות בתוקף ההסתלקות מתחייבת מהמועד בו הוגש תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, ולא נדרש אישור נוסף.
תצהיר הסתלקות מפורט תצהיר המציין את שיעור ההסתלקות המבוקש על ידי היורש.
הסתלקות ספציפית ההסתלקות מהירושה שמתרחשת כאשר היורש רוצה לוותר על נכס מסוים בעזבון.
נכס ספציפי בהסכם בין יורשים נכס שאפשר לוותר עליו בהסתלקות מהירושה, אך רק אם המוריש השאיר צוואה והנכס אובחן בצוואה מחלקים אחרים בעיזבון.
הסכם בין יורשים הסכם בין יורשים הקובע את אופן חלוקת העיזבון וההסתלקות, ובו ניתן לוותר על נכסים מסוימים.
הסתלקות מחלקו בעיזבון הסתלקות אדם מחלקו בעיזבון של יורש בהתנהלותו בהסכמה עם יתר היורשים, באופן שהוא מוסר חלק מזכויותיו בעיזבון לאחר או לאחרים.
קיום צו צוואה הליך משפטי שבו המשפט יוצא צו על פי צוואה שהשאיר המוריש, ובו יתחייבו היורשים לממש את הזכויות והחובות שקבעה הצוואה.
ירושה זכויות וחובות שניתנות ליורשים בעיזבון ממורישם.
ייעוץ משפטי על ידי עורך דין צוואה ייעוץ ממשפטן או עו"ד מומחה שנותן הדרכה משפטית וייעוץ בנושאי המשפט הקשורים להסתלקות מהירושה ולהתנהגות בעיזבון, לסיוע במגעים משפטיים, כולל חששות לביטול ההסתלקות.

 

דוגמה במסגרת הסכם בין יורשים

בדוגמה הקודמת, במסגרת הסכם בין יורשים, הילדים יוכלו להגיע להסכמה שילד אחד יקבל את הדירה והילד השני יקבל את הרכב ואת המגרש וכך יאוזנו הנכסים במסגרת ההסכם בין היורשים.

הילדים יכולים גם להסכים על דרך חלוקה אחרת.

אם לא יגיעו להסכמה, כל אחד יהיה זכאי למחצית מכל אחד מהנכסים ואף אחד מהם לא יוכל לוותר על נכס מסוים.

יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות.

ניתן להסתלק לאחר שניתן צו קיום צוואה או צו ירושה, אך לא ניתן להסתלק אחרי שחולק העיזבון (הירושה).

הסכם בין יורשים.דוגמא ב.doc

הסכם בין יורשים.דוגמא א.doc

הסכם בין יורשים מחיר

מחירו של הסכם בין יורשים, שייערך על ידי עורכי דין מומחים לצוואות , אינו קבוע ויכול לנוע החל מ-5,000 שקלים פלוס מע"מ להסכם פשוט, ומטבע הדברים ככל שההסכם מורכב יותר וידרוש ייעוץ מס עלותו תהא גבוהה יותר, אך מנגד תוכלו לחסוך מאות אלפי שקלים ואף יותר בייעוץ נכון.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.