הסתלקות מירושה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מהו הליך הסתלקות מירושה? איך עושים את זה נכון והאם בכלל כדאי לעשות זאת?

יורש שאינו מעוניין בחלקו בעיזבון, רשאי לוותר עליו (על כולו או על חלק ממנו)

עו
הסתלקות מירושה המדריך היחיד שתצטרכו צעד אחר צעד. נשמח לסייע 03-7949755

קודם כל חייבים להבין מה זה עזבון?

עיזבון הוא מונח מעולם המשפט שלמעשה מתאר את הירושה שהשאיר אחריו בנאדם שנפטר.
עזבון משמעותו כל הכספים, הנדל"ן, הרכוש, הזכויות והחובות שהיו לאדם בזמן מותו
אם האדם שמת ערך צוואה, העיזבון יחולק לפי הוראות הצוואה, בהתאם לצו קיום הצוואה
אם האדם שמת לא ערך צוואה, העיזבון קרי כל נכסיו  יחולק בין יורשיו החוקיים, בהתאם לצו הירושה
✅המושג 'עיזבון' אינו מוגדר בחוק, אולם הפירוש שניתן בפסיקה למושג הוא "כלל נכסי המת העוברים בירושה אל היורש" (ע"א 148/53 מ. פנץ ו"אגד" בע"מ נ' פלדמן).
עיזבון הוא סך כל נכסי המת – הרכוש, הנכסים (כולל נכסים של קניין רוחני), הזכויות והחובות שלו
אם למשל לבנאדם היה סימנים מסחריים על שמו אז זה יהיה חלק מהעיזבון מניות זה חלק מהעיזבון אופציות כמובן גם.

אנו מעניקים ייעוץ על דרך השגרה לפרטיים ולבעלי עסקים בנושא ירושות ונשמח לסייע 03-7949755

✅סעיף 147 לחוק הירושה קובע כי שלושת סוגי הנכסים הבאים אינם נכללים בעיזבון
כספים שיש לשלם לאחר פטירתו על פי חוזה ביטוח
חברות בקרן פנסיה
חברות בקופת תגמולים
במקרה שהמנוח הותיר אחריו צוואה, העיזבון יחולק בין יורשיו לפי ההוראות בצוואתו
במקרה שהמנוח לא הותיר צוואה, העיזבון מחולק בהתאם לכללי הירושה על פי דין שנקבעו בחוק הירושה

בתי המשפט הזהירו לא אחת שהליך ההסתלקות הוא בלתי הפיך ולכן יש להתייעץ עם עורך דין ירושות אנו נשמח לסייע 03-7949755

✅הסעיפים בחוק קובעים כי:
הסתלקות היורש מזכותו בעיזבון
6.    (א)  לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהודעה בכתב לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט כאשר העניין הועבר אליו לפי סעיף 67א, להסתלק מחלקו בעיזבון, כולו או מקצתו או ממנה שהוא זכאי לה על פי צוואה, כולה או מקצתה.
(ב)  מי שהסתלק מחלקו בעזבון, רואים אותו במידה שהסתלק כאילו לא היה יורש מלכתחילה; אין הסתלקות לטובת אדם אחר, אלא לטובת בן-זוגו, ילדו או אחיו של המוריש.
(ג)   הסתלקות של קטין ושל מי שהוכרז פסול-דין טעונה אישור בית המשפט.
(ד)  הסתלקות על תנאי – בטלה.
(ה)  בחוק זה, "רשם לעניני ירושה" – כמשמעותו בסעיף 65א.

עסקאות אחרות בזכות היורש

7.    (א)  לאחר מות המוריש וכל עוד לא חולק העזבון רשאי יורש, בהסכם שבכתב, להעביר או לשעבד את חלקו בעזבון, כולו או מקצתו, ורשאים נושי היורש לעקל חלקו בעזבון.
(ב)  העברה ושעבוד כאמור מצד קטין ומצד מי שהוכרז פסול-דין טעונים אישור בית המשפט.
(ג)   העברה, שעבוד או עיקול כאמור אינם מקנים זכויות אלא כדי המגיע ליורש בחלוקת העזבון; הם שוללים מן היורש את הזכות להסתלק מחלקו בעזבון.
(ד)  זכותו של יורש בנכס מסויים מנכסי העזבון אינה ניתנת להעברה, לשעבוד או לעיקול כל עוד לא חולק העזבון.

הסתלקות מירושה מה חשוב לדעת לפני שמסתלקים מירושה?

✅לפני שאתם מחליטים לוותר על חלקכם בירושה חשוב לדעת
כספים שיש לשלם עקב מותו של המנוח (למשל כספי קופות גמל, פנסיה לשאירים וכו') אינם חלק מהעיזבון, כלומר הם לא ישולמו באופן אוטומטי למי שנקבעו כיורשים בדין או כיורשים על פי צוואה.
כספים אלה ישולמו למי שנקבעו על ידי המנוח כמוטבים ברישומי קופת הגמל, ולא בהכרח היורשים שנקבעו בצוואה או היורשים כדין במקרה שאין צוואה.
✅עם זאת ניתן לקבוע בצוואה שהיורשים על פי הצוואה יהיו גם המוטבים שיקבלו את כספי קופות הגמל לאחר מות המנוח, כלומר לשנות את שמות המוטבים בקופת הגמל באמצעות כתיבתם בצוואה, בתנאי שהודעה על כך תישלח לקופת הגמל
✅בפסיקת בתי המשפט השונים ברחבי הארץ קיימות שתי עמדות ללא הכרעה חד משמעית לגבי המועד שבו צריכה להישלח ההודעה לקופת הגמל על הצוואה
דעה אחת קובעת כי על מנת לשנות את שמות המוטבים של קופת הגמל באמצעות צוואה יש צורך להעביר את הצוואה אל קופת הגמל עוד בחיי המוריש, ולכן אם הצוואה נשלחה אל קופת הגמל לאחר מותו, המוטבים בקופת הגמל יישארו אלה שרשומים במסמכי הקופה ולא אלה שנרשמו בצוואה.
עם זאת גם לפי עמדה זו, אם תקנון קופת הגמל מאפשר שינוי שמות המוטבים באמצעות הודעה לאחר הפטירה, משלוח הצוואה יכול לשנות את שמות מוטבים, אך יש לבדוק אם התקנון קובע תנאים מיוחדים לכך (למשל דרישה כי ההודעה על הצוואה תגיע לפני שכספי הקופה שולמו כבר למוטבים המקוריים).
דעה אחרת קובעת כי גם אם נשלחה הצוואה לקופת הגמל לאחר מות המוריש ניתן לשנות באמצעותה את זהות המוטבים שזכאים לקבל את כספי קופת הגמל

יורש יוכל לוותר על נכס ספציפי כאשר הנכס אובחן מאחרים בצוואה או כאשר הוסכם על כך בין היורשים בהסכם

מי שהסתלק רואים אותו כאילו מעולם לא היה יורש, ולא חלות עליו חובות של יורש
הסתלקות נכנסת לתוקף עם הגשת תצהיר ההסתלקות, ולא ניתן לחזור ממנה
למידע נוסף ראו סעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965
טפסים ✅
תצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון טופס להורדה
ישנם מקרים שבהם יורש מעדיף שלא לרשת את חלקו מסיבות שונות, כגון תנאים בצוואה שאינו מעוניין לקיימם, היבטי מס או מניע רגשי
כדי לא לחייב אדם לרשת בניגוד לרצונו, החוק מאפשר ליורש להצהיר באמצעות תצהיר הסתלקות מעיזבון כי הוא אינו מעוניין בחלקו בעיזבון, כולו או חלקו

✅הסתלקות יכולה להיות כללית או ספציפית

אם ההסתלקות היא הסתלקות כללית – החלק בעיזבון שממנו הסתלק היורש מתווסף לחלקם של שאר היורשים
הסתלקות ספציפית – היורש רשאי לוותר על חלקו בירושה לטובת אדם ספציפי הנמנה על אחד מהאנשים  – בן זוגו, ילדו או אחיו של המוריש
דוגמה
יורש הזכאי ל-מיליון ש"ח מתוך העיזבון, בוחר להסתלק מ-50% מזכותו בעיזבון ולקבל רק 100,000 חצי מיליון ש"ח.
אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו חצי מיליון שקלים שוויתר עליהם לחלקם של שאר היורשים
דוגמה נוספת אשר רלבנטית לעניינו הינה יורש הזכאי ל-300,000 ש"ח מתוך העיזבון, וכמו כן זכאי למחצית מהזכויות בנכס מקרקעין, בוחר להסתלק רק מזכויותיו בנכס ולקבל את כל הסכום הכספי
אם לא ציין ספציפית לטובת מי הסתלק, יתווספו זכויותיו שהיה אמור לרשת, שוויתר עליהן, לחלקם של שאר היורשים

הסתלקות מירושה מתי מגישים הסתלקות מירושה?

החוק קובע כי ניתן להצהיר על ההסתלקות מהירושה רק בפרק הזמן שבין מות המוריש למועד חלוקת העיזבון
את התצהיר בדבר הסתלקות מעיזבון יש להגיש לרשם לענייני ירושה, או לבית המשפט לענייני משפחה אם העניין הועבר לטיפולו
רצוי ומומלץ לצרף את התצהיר כחלק מהליך בקשה לצו קיום צוואה או בקשה לצו ירושה
היורש יפרט בתצהיר את שיעור ההסתלקות המבוקש
אם מדובר בהסתלקות ספציפית, על היורש לציין במפורש לטובת מי הסתלק. יש לציין את שם האדם ושם משפחתו וכן תעודת זהות של האדם שלטובתו מסתלקים מהירושה.
במקרה שהיורש המבקש להסתלק הוא קטין (מי שטרם מלאו לו 18) או פסול דין יש לבקש רשות מבית המשפט לענייני משפחה לצורך ההסתלקות.
ההסתלקות תהיה בתוקף ממועד הגשת תצהיר ההסתלקות לרשם או לבית המשפט, לפי העניין, ואין צורך לקבל אישור כדי להסתלק

חובה לפנות לייעוץ משפטי בטרם הסתלקות מעיזבון שכן במקרים מסויימים בית המשפט  עשוי לבטל את ההסתלקות אם נקבע שנעשתה בחוסר תום לב (למשל, במטרה להתחמק מחובות).

✅ויתור על נכס ספציפי
יורש יכול לוותר על נכס ספציפי שהוא אמור לקבל מהמוריש, רק אם המוריש השאיר צוואה שבה הוריש לו בלבד את הנכס. כך למשל, אם מורישה בצוואה דירה לבנה ואת כל שאר החלקים בעיזבון היא בוחרת לחלק שווה בשווה בין ילדיה. הבן יוכל לוותר על הדירה, מכיוון שבמסגרת הצוואה הדירה הדירה ניתנה בירושה רק עבורו.
בכל מקרה תמיד יורשים יכולים להגיע להסכמה בינם לבין עצמם בהסכם על אופן חלוקת העיזבון, בדרך זו ניתן יהיה לוותר על נכס ספציפי
יורש שהסתלק אינו יכול לחזור בו מההסתלקות

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.