השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה איך מגנים על צוואה? | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

במאמר הזה נסקור מספר נושאים משלימים – חופש ההחלטה, הגדרות יורשים, הגדרות נכסים בצוואה, כתב הקדש והקדש ציבורי.

עו

במאמר הקודם סקרנו בפניכם הקוראים את עיקרי הנושאים הבאים: חוק הירושה, תפקידו של עורך דין צוואות , הצורך והכדאיות של צוואה, סוגי צוואות בישראל והתנגדויות. במאמר הזה נסקור מספר נושאים משלימים – חופש ההחלטה, הגדרות יורשים, הגדרות נכסים בצוואה, כתב הקדש והקדש ציבורי.

השפעה בלתי הוגנת אסורה איך להימנע מסכסוכי ירושה

על מנת להימנע מסכסוכי ירושה קשים מרים מומלץ כי תתכננו את צעדיכם ותעזרו בשירותיו של מומחה צוואות, וזאת עוד הרבה לפני שעלול להתחיל מאבק ירושה. דיני צוואות ירושה כמו גם דיני הענקת מתנה בחיים וביטול מתנה מוסדרים במספר חוקים מרכזיים:

השלב הראשון הוא עוד בחיים – על האדם הנבון לתכנן בעזרת עורך דין לענייני צוואות וירושות את חלוקת מסת נכסיו לאחר פטירתו, בין יורשיו.

השפעה בלתי הוגנת היא אחת מעילות ההתנגדות הנפוצות לצוואה

בישראל, קובע חוק הירושה, כי יורשיו של אדם הם בני משפחתו על פי סדר מסויים, וזאת אלא אם ערך צוואה.

חוק הירושה קובע כך:

1. הוראות כלליות

הירושה. במות אדם עובר עזבונו ליורשיו.

2. היורשים היורשים הם יורשים על פי דין או זוכים על פי צוואה; הירושה היא על פי דין זולת במידה שהיא על פי צוואה.

כשרות לרשת:

3 בני-אדם

(א)כל מי שהיה בחיים במות המוריש כשר לרשת אותו.

(ב)מי שנולד תוך 300 יום לאחר מות המוריש, דינו כדין מי שהיה בחיים במות המוריש, זולת אם הוכח שהורתו היתה אחרי כן.

(ג)לענין זכויות הירושה של ילד אין נפקא מינה אם בשעת לידתו היו הוריו נשואים זה לזה, ואם לא.

כשרות לרשת:

4 תאגידים. תאגיד כשר לרשת אם במות המוריש היה כשר לזכות בנכסים או אם נעשה כשר לזכות בנכסים תוך שנה ממתן צו קיום הצוואה; בית המשפט רשאי להאריך תקופה זו בשנה נוספת.

5 פסלות לרשת.(א)אלה פסולים לרשת את המוריש:

(א) מי שהורשע על שגרם במתכוון למותו של המוריש או שניסה לגרום למותו;

(ב) מי שהורשע על שהעלים או שהשמיד את צוואתו האחרונה של המוריש, או שזייף אותה, או שתבע על פי צוואה מזוייפת.

(ג) מי שהורשע על שניסה לגרום למות המוריש והמוריש מחל לו, בכתב או על ידי עשיית צוואה לטובתו, חוזר ונעשה כשר לרשת את המוריש.

השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה כיצד נגן על הצוואה עורך דין צוואה | עורך דין ירושה

השלב הראשון שיש לזכור בעת עריכת צוואה או לפני התנגדות לצוואה הוא שאדם כשיר לעולה משפטית ובכללה עשייתה של צוואה.

עקרון פתיחה הוא, שאדם כשר לפעולה משפטית ובכללה עשייתה של צוואה.

וכך מורה אותנו סעיף 2 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962:

 2. כשרות "כל אדם כשר לפעולות משפטיות, זולת אם לפעולות נשללה או הוגבלה כשרות זו בחוק או בפסק דין משפטיות של בית משפט."

המשפט הישראלי מניח חזקה שאדם כשר לפעולות משפטיות – בהן עשיית צוואה – והכופר בכשרות זו עליו הראיה.

השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה ציטוט פסקי דין

עניין זה עלה בפרשת בנדל וכן בפרשת סוטיצקי נ' קלינברוט.

עיקר החזקה בחוק הכשרות המשפטים והאפוטרופסות היא כושרו של אדם לשפוט כראוי את המציאות הסובבת אותו; יכולתו לגבש כוונה ורצון; ובלסוף – לבחון את יכולתו וכוחו לכוון את התנהגותו על-פי אותה מציאות ובהתאם לאותה כוונה ולאותו רצון"

עריכת צוואה יוצאת מנקודת הנחה ראשונה והיא שאדם כשיר לבצע פעולות משפטיות.

הגבלת היכולת לערוך צוואה תהיה רק במקום שבו כושרו השיפוטו של אדם נפגם כדי כך שהחברה רואה צורך להגן עליו מפני עצמו – מפני מעשיו ומפני מחדליו שמקורם בשיפוט מציאות לקוי – ומפני הזולת, העשוי לנצל לרעה את רפיסות דעתו ואת כושר שיפוטו הלקוי.

כשרות היא לכל פעולה משפטית, ושלילת כשרות או הגבלתה יכולות שתבואנה כשלילה או כהגבלה מוחלטות, או כשלילה או כהגבלה לסוגי פעולות מסוימים בלבד. אדם שמוגדר כלא כשיר משפטית אינו יכול לערוך צוואה.

השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה מי אינו רשאי לעשות צוואה?

סעיף 26 לחוק הירושה קובע כי "צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי לצוות שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

קטין,

מי שהוכרז פסול-דין

ואדם שאינו יודע להבחין בטיבה של צוואה.

בחוק שלנו, מוסד הצוואה כולו בנוי על העיקרון של כיבוד רצון המצווה: ברצותו מוריש וברצותו מנשל. בנגוד לדיני החוזים, מדובר כאן ברצון חד-צדדי, שאיננו מושפע כלל מרצונם או ממאווייהם של היורשים בכוח": ניתן לראות לכך סימוכין בפסקי הדין הבאים: פרשת אנגלמן  בעמ' 781; ע"א 119/89 צ' טורנר נ' מ' טורנר ואח' וערעור שכנגד

השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה התנגדות לצוואה איזה עילות קיימות בחוק ובפסיקה?

א. היעדר כשרות קוגניטיבית לצוות

ב. צוואה שנערכה בכפייה

ג. העברת זכות הציווי לאדם אחר

ד. עריכת צוואה בהשפעה בלתי הוגנת

ה. צוואה פגומה

ו. טעות סופר בצוואה

ז. צוואה שאינה ברורה סתומה

ח. צוואה בלתי מוסרית או לא חוקית עיקר ההתנגדויות לצוואות שונות הן בשל פגם ברצונו של המנוח וכן בשל פגם צורני בצוואה.

כאמור העילה המרכזית להתנגדות לצוואה הינה עילת השפעה בלתי הוגנת בצוואה

פסק הדין המרכזי העוסק בהשפעה בלתי הוגנת על רצונו של המנוח הינו פסק דין רינה מרום. בפסק דין זה מדובר היה במנוח, שהיה אלמן וחשוך בנים אשר הוריש את כל רכושו למטפלת שלו.

בפסק דין זה קבע בית המשפט העליון את עקרונות המשפט הישראלי בסוגיית השפעה על רצונו של מנוח

השפעה בלתי הוגנת סעיף 30(א) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965, מורה לאמור:

"הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

הנחת המוצא של חוק הירושה היא שהצוואה כשרה. הנטל להוכיח שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת מוטל על מי שטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום.

ניתן לראות ביטוי לעיקרון זה בע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט (להלן – פרשת סוטיצקי [3]), בעמ' 139:

"כל עוד אין ראיה מהימנה על מציאותה של ההשפעה הבלתי הוגנת, הזוכה הוא מבקש הקיום ולא מבקש הביטול".

בפרשת בן נון  נקבע, שכאשר נסיבות המקרה מלמדות כי התקיימה תלות מקיפה ויסודית של המצווה בנהנה, והוראת הצוואה השנויה במחלוקת היא בעליל לטובת מי שזוכה בצוואה, נטל ההוכחה יעבור אל המבקש את קיום הצוואה.

להלן דברי השופט ברנזון בפרשת בן נון

"לפי חוק הירושה אין אצלנו כל חזקה לגבי קיומה של השפעה בלתי-הוגנת. על-כן נקבע הכלל, כי המתנגד לקיום צוואה עליו הראיה שהיא נערכה עקב השפעה כזאת. ע"א 190/68 סוטיצקי נ' קלינברוט.

ואולם גם אצלנו, כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחד בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החפשי והבלתי-תלוי של אותו אדם במה שנוגע ליחסים שבינו לבין הזולת, כי אז אפשר לאמר שעשיה או פעולה שהיא בעליל לטובתו של זה האחרון היא תוצאה של השפעה בלתי-הוגנת מצדו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר.

כלומר, במקרה כזה חובת ההוכחה על אי-קיומה של השפעה בלתי-הוגנת עוברת אל שכמו של המבקש לקיים את המעשה או הפעולה"

העברת נטל ההוכחה בשאלת קיומה של השפעה בלתי הוגנת מהאדם שמגיש התנגדות לקיום  הצוואה אל המבקש את קיומה, מתרחשת כאשר מתעוררת חזקה שבעובדה שהמצווה עשה את צוואתו בהיותו נתון להשפעה בלתי הוגנת.

אחד העניינים המרכזיים שבגללם ניתן להגיש התנגדות לצוואה הוא מצב שבו קיימת תלות של האדם שערך את הצוואה למי שזוכה על פי הצוואה.

 השפעה בלתי הוגנת אסורה מהי תלות האדם שערך את הצוואה

בפסיקה שהסתמכה על ההלכה האמורה הושם הדגש בשאלת תלותו של המצווה בנהנה (או במבקש הקיום). במצב בו קיימת תלות של אדם אחד באדם אחר עולה שאלת רצונו של המצווה.

כפי שכבר הוסבר רצונו של המנוח היו עיקרון על בעריכת צוואה. מבחן התלות מעלה שאלה האם המצווה – בעשותו את צוואתו – לא פעל על-פי רצונו החופשי אלא הושפע מתלותו בנהנה.

השפעה בלתי הוגנת הוכחה-שני עקרונות חשובים בנושא של תלות

ראשית, חשוב לזכור שעצם קיומה של תלות אינו מספק, וכדי שהתלות תמלא את התנאי הנדרש להקמת החזקה, עליה להיות "כה מקיפה ויסודית שניתן להניח כי נשלל רצונו החפשי והבלתי-תלוי" של המצווה. הווי אומר, כי תלות שמבחינת היקפה ועוצמתה עלולה הייתה להשפיע על החלטת המצווה, אך לא לשלול את רצונו החופשי, אינה מקיימת את התנאי להקמת החזקה.

התנאי השני הוא כי התלות עשויה ללמד על השפעה בלתי הוגנת רק אם הצוואה נערכה לטובת אותו אדם שהשפיע השפעה בלתי הוגנת.

השפעה בלתי הוגנת בצוואה מה המבחנים?

כיצד ועל יסוד מה עשוי בית-המשפט לקבוע, שהמצווה היה תלוי בנהנה, וכי תלותו הייתה בעוצמה מספיקה להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת? בפסיקה נעשה שימוש בביטוייה המוכרים של התלות כבאבני-בוחן, שבית-המשפט עשוי להסתייע בהן בבואו להכריע בשאלה זו.

ארבעת המבחנים העיקריים הם:
מבחן העצמאות
מבחן הסיוע
מבחן הקשר עם בני-אדם אחרים
מבחן נסיבות עריכת הצוואה.
מבחן נסיבות עריכת הצוואה.


השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה מהם המבחנים?

ארבעת המבחנים העיקריים הם:

מבחן העצמאות

מבחן הסיוע

מבחן הקשר עם בני-אדם אחרים

מבחן נסיבות עריכת הצוואה.

תלות ועצמאות: המבחן הבסיסי להכרעה בדבר קיומה ועוצמתה של תלות הוא מבחן העצמאות. זהו מבחן של מידה, המיוסד על היותן של "עצמאות" ו"תלות" שני מושגים הפכיים. השאלה שבית-המשפט מציג לעצמו היא, האם בתקופה הרלוונטית לעשיית הצוואה היה המצווה "עצמאי" – מן הבחינה הפיזית ומן הבחינה השכלית-הכרתית – ועד כמה. לתשובה לשאלה זו יש משקל רב בגיבוש ההכרעה: ככל שהמצווה היה עצמאי יותר, מכל אחת משתי הבחינות האמורות, תתחזק נטיית בית-המשפט לשלול קיום תלות של המצווה בנהנה.

ככל שהמצווה היה עצמאי פחות, באחת משתי בחינות אלו, תתחזק הנטייה לחייב את קיום התלות.

עצמאותו של המצווה היוותה שיקול שהובא בחשבון בהכרעתן של פסקי דין רבים.

את השאלה אם המצווה היה עצמאי יש אמנם לבחון לאורך תקופה נתונה, אך לא פחות חשוב הוא לברר את מצבו במועד עריכת הצוואה

 כן חשוב לציין, כי תלותו המוחלטת של המצווה מן הבחינה הפיזית אינה עדות מספקת לתלותו בזולת. אפשר שעצמאותו השכלית-הכרתית תחפה על תלותו הפיזית ותוביל למסקנה כי התלות הפיזית לא גרעה כל עיקר מעצמאותו (ראו, למשל, את דברי השופטת ביניש בע"א 2500/93 שטיינר נ' המפעל לעזרה הדדית של ארגון עולי מרכז אירופה ואח'.

תלות וסיוע: מקום שבו מתברר, כי המצווה אכן לא היה עצמאי, ועקב כך נזקק לסיוע הזולת, מתעורר צורך לבחון אם הקשר שהתקיים בינו לבין הזוכה בצוואה התבסס על מתן הסיוע שהמצווה נזקק לו.

 ואם היה זה הזוכה בצוואה, אשר סייע למצווה להתגבר על קשייו ומגבלותיו, ייטה בית-המשפט לקבוע שהמצווה היה תלוי בנהנה.

חשיבות מיוחדת נודעת, בעניין זה, לשאלה אם הזוכה בצוואה היה היחיד שסייע למצווה בכל צרכיו, או שהמצווה הסתייע גם באחרים.

ההיגיון הסביר מלמד שכאשר אנשים אחדים חולקים ביניהם את מטלות הסיוע, מידת תלותו של המצווה בכל אחד מהם היא, מטבעה, קטנה יותר, ומתמעט החשש להיווצרות תלות העלולה להוות פתח להשפעה בלתי הוגנת.

לא כך הדבר מקום שבו הזוכה בצוואה היה האדם היחיד אשר סייע למצווה. סיועו של אדם אחד עלול להעמיד את המצווה במצב של תלות מוחלטת באדם המסייע לו, וקיום מצב דברים כזה עשוי להוות שיקול התומך באופן משמעותי בהקמת חזקה להשפעה בלתי הוגנת.

קשרי המצווה עם אחרים: ההכרעה בשאלה, אם ועד כמה היה המצווה תלוי בנהנה, עשויה להיות מושפעת גם מהיקף הקשרים שקיים המצווה עם אחרים וזאת מלבד הזוכה בצוואה. ככל שיתברר כי בתקופה הרלוונטית לעריכת הצוואה היה המצווה מנותק לחלוטין מאנשים אחרים, או שקשריו עם אחרים היו מועטים ונדירים, תתחזק ההנחה שהמצווה אכן היה תלוי בנהנה. הרחבה לעניין זה ניתן למצוא בפס"ד לשצינסקי נ' סולוביציק ,

עצם בידודו של המצווה מן העולם יש כדי להגביר את תלותו בנהנה. מכאן, שלעניין ההכרעה בשאלת התלות אין זה מעלה או מוריד מה גרם לבידודו של המצווה; כלום היה זה הזוכה בצוואה, או התנהגותם של אחרים, או שמא בידודו של המצווה נבע מנסיבות שהיו קשורות במצבו האובייקטיבי.

מבחן נסיבות עריכת הצוואה: סעיף 35 לחוק הירושה קובע, כי מי שלקח חלק בעריכת צוואה – הוראת הצוואה המזכה אותו, או את בן-זוגו, בטלה. ואולם אפשר שמעורבות הזוכה בצוואה לא תגיע עד כדי לקיחת חלק בעריכת הצוואה, אך תהווה ראיה לכאורה להשפעה בלתי הוגנת על המצווה, או, לכל הפחות, שיקול רלוונטי להקמת חזקה בדבר קיומה של השפעה כזאת עליו (ע"א 576/72 מ' שפיר ואח' נ' צ' א' שפיר [17], בעמ' 379; ע"א 217/74 (י' גולוב) גמזו נ' ד' גולוב [18], בעמ' 338; פרשת בן נון [2], בעמ' 381; פרשת אהרוניאן [10], בעמ' 711; פרשת ששון [12], בעמ' 214; פרשת שני [7], בעמ' 199 ופרשת אלוני [13], בעמ' 383).

כל אחד מארבעת המבחנים הנזכרים עשוי לסייע לבית-המשפט בגיבוש הכרעתו לעניין קיומה של תלות.

בית-המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים נוספים. כן עשוי הוא להתרשם, בדבר קיומה או היעדרה של תלות, גם מנסיבותיו של מקרה נתון, שלא ניתן לגזור מהן כלל שניתן להיעזר בו לצורך ההכרעה במקרים אחרים.

השימוש בכל אחד מהמבחנים עשוי לסייע לבית-המשפט לקבוע אם בעת כתיבת צוואתו היה המצווה במצב של תלות וההכרעה בשאלת התלות עשויה לסייע לו לקבוע אם המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת. אך חשוב לזכור, כי בתלות, כשלעצמה, אין משום ראיה מספקת לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, ואף לא להקמת חזקה בדבר קיומה.

השפעה בלתי הוגנת אסורה בעריכת צוואה מאמר מאת עורכת דין רחל שחר

השפעה בלתי הוגנת אסורה בצוואה תגובה להתנגדות לצו קיום צוואה

עם הגשת התנגדות לצוואה תועבר ההתנגדות במלואה לאדם אשר הגיש בקשה לצו קיום צוואה. כאשר מוגשת התנגדות קיימות חשיבות רבה לגשת לעו"ד צוואות וירושות לקבלת ייעוץ משפטי על מנת לתכנן נכון את הליך התגובה להתנגדות. תכנון נכון של התשובה להתנגדות יכול במקרים מסויימים להביא למחיקת ההתנגדות על הסף.

תשובה להתנגדות צריכה להכיל בתוכה את כל הטיעונים הקיימים אשר יכולים ללמד כי ההתנגדות אינה ברת תוקף ולצרף מסמכים. יחד עם זאת כאמור מומלץ להיוועץ בעו"ד לענייני צוואות על מנת לחשוב יחד אלו מסמכים כדאי להגיש בשלביחם ראשונים ואלו מסמכים כדאי להגיש בשלב של בקשה לצו גילוי מסמכים.

 השפעה בלתי הוגנת תפקידו של עורך דין לענייני ירושה וצוואה

מדוע בעצם צריך להיעזר בעו"ד ומדוע אי אפשר לעשות את הפעולות לבד? ראשית יצויין כי מבחינה חוקית אין מניעה לבצע פעולות משפטיות לבד. למרות זאת, אל משרדנו הגיעו לא אחת לקוחות שערכו צוואות לבד ואז כאשר הגישו בקשה לצו קיום צוואה היא נפסלה על יסוד סעיף 25 לחוק הירושה, פגמים צורניים בצוואה שאינם מאפשרים את קיומה של הצוואה.

במקרים בהם מדובר בפגמים בצוואה הדדית העניין מורכב עוד יותר.

לכן, לא יכולה להיות מחלוקות בחשיבות בהתייעצות עם מומחה לעיזבונות וצוואות, אשר ייעץ וילווה אתכם לשמירת האינטרסים שלכם וימנע נזקים בלתי הפיכים, ובמקרה הצורך גם יגיש בקשות ותביעות לבית משפט לענייני משפחה. עו"ד מקצועי יידע להנגיש לכם את דיני הירושה ולייעץ לכם מה מומלץ לעשות.

משרד עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה רחל (רייצ'ל) שחר

משרד נוטריון עורכת דין רחל שחר, עורכי דין ירושות צוואות ועיזבון, בתל אביב רמת גן והמרכז, עוסק בדיני צוואות וירושות ובדיני משפחה מזה שנים רבות ונחשב לבר סמכא בתחום דיני ירושה וצוואה.

תחומי מומחיות המשרד כוללים הגשת התנגדות לצוואה, הוצאת צו קיום צוואה או צו ירושה, פירוק שיתוף במקרקעין בירושה וכן ניהול תיקים בהם חלק מהיורשים תושבי חו"ל, ניהול עיזבון, עריכת הסכמים בין יורשים וניהול תיקים של סכסוכים בין יורשים בבית המשפט.

משרדנו מתמחה מזה שנים רבות במציאת מגוון פתרונות משפטיים , החל מייעוץ בדבר שמירת ההון המשפחתי, עריכת צוואות והגשת בקשות לצווי קיום צוואה, ייצוג בהתנגדויות לצוואה, בקשות למתן צווי ירושה וצווי קיום צוואה, בקשות מינוי מנהל עיזבון זמני ומנהל עיזבון קבוע, תביעות למימוש זכויות היורשים והנהנים על פי צוואה, ניהול הליכים בבית המשפט לענייני משפחה או אצל הרשם לענייני צוואות, וליווי משפטי אישי ומסור.

השפעה בלתי הוגנת בצוואה מה מחיר ניהול הליך על ידי עורך דין?

אם אתם מחפשים מומחה בר סמכא לצוואות וירושות,  עורכי הדין במשרד רחל שחר יעניקו לכם טיפול משפטי פרטני מקצועי בליווי יחס אישי. ניתן לפנות למשרדנו על מנת לברר עלות ולקבל הצעת מחיר. משרדנו מקיים פגישות ייעוץ בקריית אונו ותל אביב, ומעניק שירות משפטי בתחום הצוואות הירושות ודיני המשפחה בכל הארץ.

שמרו על זכויותיכם ותאמו פגישה פרטנית עוד היום עם עורכת הדין רחל שחר בטלפון 03-7949755

 

סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה
להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:
בן/בת הזוג
ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.
הגנה על צוואה איך נעשה זאת נכון מהו סדר היורשים

להלן סדר היורשים על פי דין כפי שקובע חוק הירושה:

 1. בן/בת הזוג
 2. ילדי המוריש, אם נפטרו- נכדיו, אם נפטרו -ניניו
 3. הוריו, אם נפטרו- אחיו, אם נפטרו- אחייניו.
 4. הורי הוריו, אם נפטרו- דודיו, אם נפטרו- בני דודיו.

כמובן שכל מדרגה מותנת בכך שלא תתקיימנה המדרגות שמעליה. כלומר- לא נותרו קרובי משפחה מאותן מדרגות.

הקביעה חלה גם על זוגות שאינם נשואים וילדים מאומצים. אם לא נותרו כלל קרובי משפחה למנוח- יועבר עזבונו למדינה. המדינה רשאית לעשות שימוש בעיזבון רק למטרות שהן לרווחת הציבור כמו חינוך, מדע, בריאות וסעד. בתוך זה, למשינה הזכות להעניק מן העיזבון לאדם או תאגיד שאינו מוגדר יורש על פי חוק.

אופן חלוקת העיזבון בין היורשים על פי דין נקבע על פי הקרובים המצויים, ולכל מקרה מפורטת החלוקה בחוק.

 

הגנה על צוואה איך בוחרים עו"ד צוואות ?

בחרו את עורך הדין שלכם עפ"י שלושה דגשים  פשוטים אך חשובים:

 1. תחומי התמחות


  בהתאם לעיזבון שתשאירו, רצוי שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בענייני הרכוש שלכם – עורך דין מקרקעין במידה ואתם בעלי אחזקות נרחבות, עורך דין המתמחה במס ותרומות אם ברצונכם לתרום חלק מעיזבונכם, וכד'.
 2. ביקורות
  הליך הצוואה מורכב מבחינה מקצועית אך גם אישית, ועל כן תרצו לצידכם עורך דין מקצועי וקשוב שיאפשר לכם לטפל בנושא הצוואה ביתר קלות. על כן אנו ממליצים להיעזר בביקורות של לקוחות אחרים על מנת לקבל תמונה בהירה יותר על מי האדם העומד מולכם.
 3. גישה
  בדקו את גישתו על עורך הדין שלכם לפני הפנייה אליו, בדקו מה כתב באתר שלו בנושא צוואות, קראו על ניסיונו וה"אני מאמין" שלו ושל המשרד. אם התרשמתם לטובה, קבעו פגישת ייעוץ לא מחייבת שתוכל לסלק מכם כל ספק באשר לרושם הראשוני שקיבלתם מהאינטרנט.

משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטייים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסיעע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה, כאשר נעזרים בשירותו וליוויו הצמוד של עורך דין ירושה מומלץ

הגנה על צוואה אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה , עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

הגנה על צוואה בעדים של ידועה בציבור – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

זכויותיה של ידועה בציבור יכול להיות מוסדר על ידי צוואה ואולם גם אם לא נערכה צוואה וגם לא נחתם הסכם ממון אזי חוק הירושה מעניק לידועה בציבור זכויות מכוח החוק.
החל על ירושה משתנה בין ענף לענף, כתלות בקרבה בין הצדדים, ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעורך דין לענייני צוואות.
ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

צוואה בעדים דוגמא להורדה

משרדנו העלה בעבורכם נוסח דוגמא של צוואה בעדים . מובהר כי יש להשתמש בנוסח הצוואה בעדים רק לאחר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין. ירושת דירת מגורים-זכויות בן הזוג של המוריש מאמר מקיף וראיון עם עו"ד רחל שחר כולל פסיקה עדכנית

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צוואות וירושות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני עורך דין צוואות וירושות
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת על צוואות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא התאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955
עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755
לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.