תצהיר הסתלקות מירושה מכונה בקהל הרחב כך ואולם השם המשפטי שלו הינו תצהיר הסתלקות מעיזבון.

תשומת לבכם לעובדה כי אדם אשר מסתלק מעזבון אינו יכול לחזור בו מהסתלקות זו .

ניתן למצוא טפסים מלאים נוספים גם באתר הרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

בעניין עזבון המנוח      

תצהיר בדבר הסתלקות עזבון-דוגמא

אני הח"מ       ת.ז       לאחר שהוזהרתי כי עליי לומר את האמת וכי אהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה בכתב כי כל העובדות שלהלן הינן אמת:

  1. אני מגיש בזאת לרשם הנכבד כתב הסתלקות מעיזבון המנוח      , ת.ז      , אשר כתובתו האחרונה הייתה: רח'       (להלן: "המנוח") וזאת בהתאם לאמור בסעיף 6 לחוק הירושה, תשכ"ח – 1965 ולתקנה 16 לתקנות הירושה תשנ"ח – 1998.
  2. שעור הסתלקותי מהעיזבון הוא      .
  3. הסתלקותי מהעיזבון היא לטובת      , ת.ז       שהוא/היא: בן זוגו של המנוח.
  4. הסתלקותי זו הינה סופית מוחלטת מלאה ובלתי חוזרת.
  5. אני מצהיר כי זה שמי להלן חתימתי ותוכן תצהירי אמת.


חתימת המצהיר

אישור

אני הח"מ       מאשר, כי ביום       הופיע בפני מר       שזיהה עצמו ע"י תעודת זיהוי מס'       / המוכר לי באופן אישי ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא ישה כן אישר את נכונות הצהרתו וחתם עליה בפני.

חתימה וחותמת של עורך הדין המאמת את התצהיר

https://notary-israel.com/confirm-signature/need-signature-verification-attorney-or-notary-certified-notary-signature-verification/

תשומת ליבכם כי היחיד אשר יכול לחתום על אישור תצהיר הינו עורך דין מוסמך ורק לאחר שהוא מסביר לכם את משמעות ההסתלקות מהתצהיר.

ממליצה מאוד לקרוא פסיקה בנושא הסתלקות מירושה

ניתן למצוא כאן מאמרים בנושא הסתלקות מירושה

ניתן לקבל מידע על רשימת נוטריונים מוסמכים לעריכת צוואה הדדית ממש כאן