זכות מגורים בדירה המשותפת לאחר פטירת בן הזוג

זכויות אלמן בדירת מגורים עורך דין ירושה

המנוחה ציוותה בצוואתה מחצית דירתה לבעלה ומחצית לאחייניתה, כאשר לבעלה גם התחייבה, שלא במסגרת צוואתה, כי תינתן לו זכות מגורים בדירתה לכל ימי חייו. האחיינית תובעת כעת שכר דירה בעבור מגורי הבעל. האם יש לשלם לאחיינית החמדנית שכר דירה? הגברת ק.ד.י ז"ל (להלן: "המנוחה") הלכה לעולמה, כשהיא נשואה, ובלא ילדים, ביום 10.11.11. המנוחה ערכה צוואה ב-10.12.06. בצוואתה ציוותה מחצית הזכויות בדירה לבעלה – הוא הנתבע, והמחצית האחרת לאחייניתה – היא התובעת. לאחר פטירת המנוחה טענה האחיינית כי שווי שכירות הדירה במלואה עפ"י הערכת שמאי היא 5,000 ₪ לחודש. לפיכך, תבעה מחצית הסכום מיום פטירת המנוחה ועד הגשת התביעה. מנגד, כפר בעלה של המנוחה בתביעתה של התובעת, לטענתו של הנתבע אין הוא חייב לתובעת דמי שכירות. לטענתו של הנתבע, ביום 10.08.08 חתמה המנוחה על כתב התחייבות, לפיו העניקה לנתבע זכות מגורים בדירתה, לכל ימי חייו "ללא תשלום תמורה כלשהי לאיש", ולפיכך, אין הוא חייב בתשלום כלשהוא לתובעת.

תוכן עניינים

הנתבע טען, כי זכויות התובעת בדירה אותן ירשה מן המנוחה, כפופות לזכות המגורים שלו. העובדות שאינן שנויות במחלוקת בין הצדדים הן, כי ביום 10.8.08 חתמה המנוחה על כתב התחייבות לנתבע בו נאמר:

"אני הח"מ ק.ד.י…. מתחייבת כלפיך, בעלי,ק.ס. … כי לא אעביר ולא אמשכן ולא אעשה שום פעולה משפטית אחרת במהלך חיי בדירתי הידועה כגוש … חלקה … ברח' … (להלן: הדירה) או בכל חלק ממנה, אלא לאחר קבלת הסכמתך המפורשת בכתב ובחתימתך. כמו כן תוכל להמשיך ולהתגורר בדירה כל ימי חייך ללא תשלום תמורה כלשהי לאיש. הינך רשאי לרשום הערת אזהרה מתאימה בלשכת רישום המקרקעין על הדירה ביחס להתחייבות הנ"ל.

זכות מגורים בצוואה עורך דין לענייני ירושה מסביר על סוגי הזכויות

למעשה המדובר בשתי התחייבויות של המנוחה, האחת, שלא תעשה שום פעולה משפטית בדירה ללא קבלת הסכמת הנתבע, והשניה, מתן זכות מגורים לנתבע לכל ימי חייו. המנוחה והנתבע רשמו הערה בלשכת רשם המקרקעין על איסור דיספוזיציה בדירה ובכך הבטיחו הצדדים את זכות המגורים שהוענקה לנתבע לכל ימי חייו.

בית המשפט קבע כי בדיקת התשתית העובדתית המונחת בפניו מצביעה על כך כי המנוחה העניקה לנתבע – בעלה – זכות מגורים בלבד בדירה, כאשר הבעלות בדירה היתה של המנוחה. המנוחה לא העניקה לנתבע בחייה את זכות הבעלות של הדירה, זכות זו כאמור היא הורישה בצוואתה לתובעת ולנתבע.  בית המשפט קובע כי יש לעשות הבחנה בין זכות הבעלות בדירה לבין הזכות המגורים בדירה. בכתב התחייבות המנוחה העניקה לנתבע את זכות המגורים, את הזכות שהנתבע יוכל "להמשיך ולהתגורר בדירה כל ימי חייך ללא תשלום תמורה כלשהי לאיש".

זכות מגורים לכל החיים מכוח ירושה

בית המשפט קובע כי זכות מגורים זו הינה זכות חוזית שניתנה לנתבע, כאשר זכות זו איננה זכות "דחויה", אלא זכות "מוגברת" ומתמשכת. שכן, המנוחה בעת מתן התחייבותה העניקה לנתבע זכות מגורים בדירתה, זכות שהוקנתה לו לכל הפחות מיום מתן התחייבותה, ואולי אף טרם מתן ההתחייבות, שכן הם היו נשואים במשך מספר שנים והתגורר יחדיו בדירה.  אין כל ספק שהמנוחה והנתבע התגוררו יחדיו בדירה הרשומה ע"ש המנוחה, ובחייה העניקה המנוחה לנתבע זכות מגורים מתמשכת בדירה ללא כל תמורה בגין שימוש בזכות. למעשה, זכות זו השתכללה בעת מתן הענקת המתנה, מתן ההתחייבות לזכות המגורים, כאשר נרשמה אף בגינה הערת אזהרה בלשכת רישום המקרקעין. הערת האזהרה הבטיחה את קיום ההתחייבות של המנוחה בדבר מניעת דיספוזיציה בדירה (החלק הראשון של ההתחייבות) ובכך הובטחה זכותו של הנתבע להמשך המגורים בדירה לכל ימי חייו. במילים אחרות, הזכות של הנתבע – זכות המגורים בדירה – הינה זכות חוזית מתמשכת ותוקפה הינו אף כלפי יורשי המנוחה. שכן, יורשי המנוחה באים בנעלי המנוחה ועליהם לקיים את התחייבויות המנוחה שניתנו עוד בחייה, ובפרט בשעה שהוענקה לנתבע מתנה עוד בחיי המנוחה, והנתבע התגורר בדירה ללא תשלום ותמורה ואף נרשמה הערת אזהרה בגין עיגון הזכות.

זאת ועוד, המנוחה והנתבע הינם בני זוג שהיו נשואים למעלה מ-17 שנה כאשר הם גרו בדירה יחדיו עוד טרם נישואי הצדדים, ולמעלה מ-19 שנה. לאחר כ-16 שנים שבהם גר הנתבע ביחד עם המנוחה בדירה, המנוחה כתבה את התחייבותה כלפי הנתבע בדבר הענקת המתנה ואף רשמה הערת אזהרה. דבר זה מלמד אותנו שזכות המגורים דה-פקטו ניתנה כבר לנתבע עוד במשך נישואי הצדדים, אך הזכות קיבלה משנה תוקף עת כתבה המנוחה את התחייבות בדבר המתנה ואף הגדילה לעשות בכך שרשמה הערה בלשכת רישום המקרקעין לטובת הנתבע. עובדה זו מעידה כי המנוחה בהענקת המתנה לנתבע רצתה להבטיח את המשך זכות המגורים של הנתבע וכך אכן היה.

זכות מגורים לכל החיים האם זו מתנה? האם קיים צורך בעורך דין עסקת מתנה? האם הייתה זו עסקת מתנה?

עוד ניתן לראות מניתוח העובדות (המוסכמת על הצדדים) כי המנוחה העניקה לנתבע זכות מגורים בלתי הדירה, וזכות כזו תקפה גם לאחר מות המנוחה. ניתן לסווג את זכות המגורים שהוענקה לנתבע כהענקת רישיון במקרקעין, והענקתה של זכות מגורים בלתי הדירה.

בית המשפט, עבוד השופטת שפרה גליק מפנה בעניין זה למאמרה של פרופ' נינה זלצמן "רשיון במקרקעין"

"רישיון במקרקעין משמעו היתר או רשות שנתן בעל-המקרקעין לאחר, להחזיק או להשתמש בנכס. 'רשות במקרקעין' באה להבחין מהענקת זכות במקרקעין שמאפייניה הם החזקה ושימוש בנכס, או שימוש בלבד … הרשות נעדרת כוונת הקניה של זכות בנכס".

זכויות מגורים בדירה המשותפת לאחר פטירת בן הזוג האם צריך לשלם עליהן?

האם הזכות ניתנה במתנה או שיש לשלם עליה שכר ראוי?

   חוק המתנה מגדיר כי "מתנה היא הקניית נכס שלא בתמורה", סעיף ב' 1לחוק המתנה נקבע כי "דבר המתנה יכול שיהיה מקרקעין, מטלטלין או זכויות". עוד קובע חוק המתנה כי המתנה משתללת לכדי מתנה בעת הקניית דבר המתנה – "מתנה נגמרת בהקניית דבר-המתנה על-ידי הנותן למקבל תוך הסכמה ביניהם שהדבר ניתן במתנה",

     מתנה יכולה שתהא גם "זכות", ולפיכך הענקתה של זכות מגורים מתיישבת עם סעיף 1 ב לחוק המתנה , ומשניתנה ללא תמורה, הרי עונה היא להגדרת "מתנה" בסעיף א 1 לחוק המתנה. לנוכח העובדה כי מדובר שניתנה עוד לפני מותה של המנוחה קובע בית המשפט כי זכות המגורים היא במתנה ואין לשלם עליה כל שכר מכל מין או סוג שהוא.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות ירושות. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות