ביטול הסכם ממון 2 דברים לפחות בשאלה מתי והאם זה אפשרי | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

הגישו נגדכם תביעה לביטול הסכם ממון 3 עצות להתמודד והאם באמת צריך לחשוש?

ביטול הסכם ממון הוא סוגייה שמגיעה לפתח בתי המשפט לענייני משפחה באופן לא שגרתי, אם מוגשת נגדך תביעה בעניין זה מומלץ מאוד לפנות לעורכי דין המתמחים בהסכמי ממון. בדרך כלל כאשר בני זוג חותמים הסכם ממון הם שמים אותו בכספת ואז חלילה אם מתגרשים מוציאים אותו ופועלים על פי הוראותיו.
יחד עם זאת מהמקרים שמגיעים לבתי המשפט ניתן ללמוד על הלוך הרוח של החלטות בתי המשפט.

עו

אם אתם עומדים בפני הסכם ממון או תביעה לביטול הסכם ממון כדאי לכם מאוד לקרוא את עקרונות פסק הדין המובא לפניכם

בני זוג נישאו בנישואין אזרחיים בקפריסין והתגרשו ביום ה-8.6.2009.

ביום 27.12.1999, כשנה ושלושה חודשים לאחר נישואיהם, אישר בית המשפט לענייני משפחה בירושלים הסכם ממון עליו חתמו הצדדים.

למרות הסכם הממון, עשר שנים אחר כך, הגישה התובעת תביעה לפסק דין הצהרתי לפיו הסכם הממון שנחתם בין הצדדים הינו בטל ומבוטל ועל יסוד בטלותו של ההסכם להצהיר כי היא בעלת מחצית מן הזכויות והנכסים הרשומים על שם בעלה הנתבע.

האישה טענה כי הסכם הממון "בוטל ביטול הדדי ע"י התנהגות שני הצדדים לחוזה". כמו כן טענה האישה כי הוראות הסכם הממון העומדות בבסיס ההפרדה הרכושית לא בוצעו וכי ההסכם נזנח. האישה טענה כי מאחר והצדדים לא קיימו את הסכם הממון מיום חתימתו ועד יום הגשת התביעה, הרי שהם ביטלו את ההפרדה הרכושית הקבועה בהסכם הממון.

לשונו של סעיף 1 לחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג – 1973, הינה כדלהלן:

"הסכם ממון – הסכם בין בני זוג המסדיר יחסי ממון שביניהם (להלן : "הסכם ממון" ) ושינוי של הסכם כזה, יהיה בכתב".

עו"ד רחל שחר מסבירה: באילו מקרים ניתן לבטל הסכם ממון

 

מה קבע בית המשפט בבקשה לביטול הסכם ממון?

מה קבע בית המשפט בבקשה לביטול הסכם ממון?
מה קבע בית המשפט בבקשה לביטול הסכם ממון?

אין עוררין כי הסכם הממון אותו מבוקש לבטל, אכן נעשה בכתב ואכן אושר ע"י בית המשפט לענייני משפחה בירושלים.  עוד אין עוררין, כי אין בין הצדדים הסכם נוסף בכתב, לא כל שכן כזה אשר אושר ע"י בית המשפט או כל ערכאה מוסמכת אחרת ואשר ביטל או שינה את הסכם הממון הנ"ל.

למרות האמור לעיל, ולמרות הוראות החוק ולשונו הברורה טענה האישה כי יש להורות על ביטול הסכם הממון וביטול פסק הדין, וזאת על יסוד התנהגות הצדדים בלבד.

הפסיקה קובעת כי המקרים שבהם ניתן לבטל הסכם ממון, אשר אושר וקיבל תוקף של פסק דין, הינם נדירים ביותר ולא בנקל ייעתר בית המשפט לתביעה שעניינה הצהרה על בטלות הסכם ממון.

המחוקק נתן דעתו לחשיבותם של הסכמי הממון על פני הסכמים אחרים וקבע באופן קטגורי כי כל הסכם ממון בין בני זוג או שינויו, יעשה בכתב ויאושר בתנאים המפורטים בחוק יחסי ממון.

על חשיבותו של הסכם הממון ועל המשקל הרב שניתן לו, ניתן ללמוד מהוראות החוק המחייבות את הערכאה המאשרת את הסכם הממון, לבחון היטב את רצונם של הצדדים ולהיווכח כי הצדדים אכן ערכו את ההסכם בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעותו ואת תוצאותיו.

הפסיקה קבעה לא אחת, כי ייחודו של הסכם ממון בהשוואה להסכם רגיל בין בני זוג, נעוץ בכך שקיומו של הסכם ממון דוחה את תכולתו של הסדר איזון המשאבים לפי פרק שני לחוק יחסי ממון. לפיכך, לאור חשיבותו כאמור, נקבעו תנאים לאישור ההסכם ע"י בית המשפט, שבלעדיהם אין לראות בהסכם הממון כהסכם מחייב בין בני זוג.

קיימים מקרים חריגים בהם ייעתר בית המשפט ויורה על ביטול הסכמי ממון וגירושין , הכוללים גם פרק ממוני כזה או אחר, זאת כאשר הוכח פגם בכריתתו מחמת עושק, טעות או הטעייה.

קיימים שני מצבים האחד – מצב בו בני זוג עורכים ביניהם הסכם ולאחריו התנהלותם המשפחתית והזוגית עומדת בניגוד לתכליתו של אותו הסכם. למשל, בני זוג החותמים על הסכם גירושין ולמרות זאת ממשיכים לחיות ביחד תקופה ארוכה, וחייהם המשותפים, לרבות התנהלותם הכללית, עומדים בסתירה להוראותיו של אותו הסכם.

מצב שני בו בני זוג עורכים ביניהם הסכם ממון עם נוסח מומלץ ואפילו עם ייעוץ של עורך דין ולאחריו התנהלותם המשפחתית והזוגית עולה בקנה אחד עם מהותו ועם תכליתו של אותו הסכם.

למשל, בני זוג העורכים ביניהם הסכם ממון ובו הוראות למקרה שיחליטו להיפרד זה מזה בנקודת זמן בעתיד.

הסכם זה לוקח בחשבון מצב של חיים משותפים וגם פירוד ולכן אין לומר כי בעובדה שבני הזוג חיו יחדיו בהרמוניה יש משום לסתור אחר כוונתם בהסכם הממון.

כדי לבטל הסכם ממון בהתנהגות צריך לחלוף על שתי משוכות

המושגית – להתגבר על ההוראות המפורשות בסעיפים 1 ו-2 לחוק יחסי ממון, לפיהן שינוי של הסכם ממון יעשה בכתב ויאושר כדין.

הקונקרטית – לאמור כי במקרה דנן התנהגות הצדדים הייתה כה ברורה ומיוחדת שיש בה להוכיח כוונה מפורשת וגמירות דעת מלאה של שני הצדדים להביא לביטולו של הסכם הממון.

בע"א 4/80 מונק נ' מונק, פד"י לו(3) 421, קבע בית המשפט העליון כי:

"בשל הבעיות הרבות, וביניהן תופעות בלתי רצויות המתלוות לעיתים לדרך כריתתו של חוזה בין בני זוג, ביקש המחוקק להבטיח, כי התוקף להסכם יינתן רק על יסוד הסכמה, המובעת בו במעמד ובבהירות הראויה… בגלל היחסים המיוחדים, העדינים והמורכבים הקיימים בין בעל ואשה, קבע המחוקק, כי אין תוקף להסכם ממון ביניהם אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה מדובר, ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם ." (שם, עמ' 428).

כשם שאין תוקף להסכם ממון: ".. אלא אם כן משתכנעת ערכאה שיפוטית שההסכם נעשה מתוך רצון חופשי, ללא לחץ, וששני הצדדים הבינו בדיוק במה מדובר, ומהן התוצאות האפשריות של חתימתם על אותו הסכם.", כך אין תוקף לשינוי אותו הסכם ממון שלא בדרך האמורה. להזכיר, שינוי הסכם ממון הריהו כהסכם ממון לכל דבר ועניין ויש לגזור גזירה שווה ומדויקת בין התנאים למתן תוקף להסכם ממון לבין מתן תוקף לשינויו של אותו הסכם ממון.

במקרה אחר בו טען בעל לביטול הסכם ממון, מכוח הסכמת הצדדים בהתנהגותם, דחה בית המשפט את תביעתו מהטעם שהביטול הנטען לא נעשה כמצוות החוק בכתב ובאישור בית המשפט (ראה: המ' (ת"א) 6620/89 זערור נ' זערור  דינים מחוזי יט(2),417).

בית המשפט קבע כי התובעת שיקמה את חייה, היא נמצאת בזוגיות חדשה ואף בכוונתה להרחיב את משפחתה החדשה והיא אף צפויה לקבל סכום בלתי מבוטל מאת הנתבע בהתאם לאותו הסכם ממון אותו היא מבקשת להצהיר על בטלותו. לפיכך, הטענה כי היא נזרקת חסרת כל, טוב היה אלמלא נטענה משנטענה, מה גם שכפי שהוסבר לעיל אין לטענה זו כל רלוונטיות לשאלת ביטולו של פסק דין שניתן כדין.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.