עורך דין הסכם ממון מספר על מקרה נדיר של ביטול הסכם ממון | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

ביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין-העובדות שארעו בסיפור זה היו מדהימות

בשנת 19871 נחתם הסכם ברוסית. בשנת 1988 בשעה שאין עורר כי התובעת לא הבינה כלל את השפה העברית, נחתם בישראל הסכם ממון בשפה העברית.
בין שני ההסכמים קיים שוני מהותי, שכן ההסכם הראשון יצר שיתוף בכל שייצבר לאחר הנישואין לרבות מתנות וירושות, כאשר ההסכם בישראל אינו מקנה לאישה דבר. האישה טענה בבית המשפט כי הוטעתה לסבור כי ההסכם הראשון זהה להסכם בישראל. לדבריה, כבר ערב השידוך הובטחו לתובעת חיים חסרי דאגות כלכליות ונכס מקרקעין בטוח, לכן התקשרה בהסכם הממון הראשון נישאה ומילאה כל חובותיה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

האם בעובדה שהתובעת לא ידעה עברית יש כדי להביא לביטול הסכם הממון?

עורך דין הסכם ממון רחל שחר מביאה את אחד הציטוטים מגדולי השופטים שקמו למדינת ישראל כבוד השופט שנלר בע"מ 1242/04 פלוני נ' פלונית:

"בבואו לאשר הסכם ממון, על ביהמ"ש לבחון לא רק את זהות המתקשר ורצונו החופשי, אלא גם את הבנת כל אחד מבני הזוג, את משמעות ההסכם ואת תוצאותיו. זוהי דרישה מהותית וברור שאם ביהמ"ש אישר הסכם ממון שלא בדרך האמורה, ניתן להשיג עליו … עצם הצהרה של בני הזוג כי אכן הבינו משמעותו ותוצאותיו לא תמיד יהיה די בה. במיוחד, מן הראוי כי ביהמ"ש יסביר לכל אחד מבני הזוג, את התנאים לחלות תנאים אלו ואחרים, ובמיוחד ששאלה זו היא מהותית ביחס להסכם ספציפי זה או אחר. כן ראוי כי אותו הסבר ספציפי ימצא את ביטויו אף בפרוטוקול הדיון. ככלל, על בימ"ש המתבקש לאשר הסכם ממון ו/או ליתן תוקף פס"ד להסכם הכולל אף הסכם ממון, לבחון, בחון היטב מדוע אכן נמנע אחד מהצדדים להיוועץ עם גורם חיצוני. עצם סירוב שכזה, חייב להדליק "נורה אדומה" בפני ביהמ"ש, שאינו "חותמת גומי" לאישורי הסכמים.

לעיתים, באים צדדים לפני ביהמ"ש ומבקשים לאשר הסכם, אולם לאחר בחינה מדוקדקת, נוכח ביהמ"ש כי אין תוכנו כברו. לא בכדי קבע המחוקק הליך משפטי מיוחד לאישור הסכמי ממון, ועל בתיהמ"ש לא להתעלם מדרישות המחוקק על כל המשתמע מהן, גם אם אכן יכול ויהא כרוך הדבר בזמן שיפוטי זה או אחר.

במצב שכזה, דומה כי היה על בימ"ש קמא לסרב לאשר את ההסכם, או למצער, לדחות את אישורו למועד אחר, על מנת שיהיה סיפק בידי בעל הדין לשקול את רצונו האמיתי כדבעי. קשה לקבל – על סמך האמור בפרוטוקול – שאכן המערער הבין שכריתת ההסכם, הגם שמאפשרת היא שלום בית, אינה מונעת סיכול שלום הבית על ידי רצון חד-צדדי של המשיבה, וחלות הוראות ההסכם. זהו אחד המקרים החריגים אשר אין מנוס לקבוע כי ההליך המשפטי, כפי שבא לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון ובהחלטה, אינו ממלא אחר הנדרש – ככל שמדובר על הסכם ממון". 

מדוע קבע בית המשפט כי יש לבטל את הסכם ממון שקיבל תוקף פסק דין?
מדוע קבע בית המשפט כי יש לבטל את הסכם ממון שקיבל תוקף פסק דין?

מדוע קבע בית המשפט כי יש לבטל את הסכם ממון שקיבל תוקף פסק דין?

בית המשפט קובע כי אישור ההסכם בשפה שאינה ידועה לתובעת מהווה פגם משמעותי ביותר באישור ההסכם אשר בהחלט יביא לביטולו. במילים אחרות, לא יכול היה בית המשפט לסבור שהאישה הבינה את ההסכם ובאין הבנת תוכן, אין גם "רצון טוב וחופשי" להתקשרות. (מכאן גם דרישת בית המשפט המחוזי הנכבד לקיום תרגום). בנוסף, לאורך ההליך כולו האישה לא הייתה מיוצגת דבא אשר ללא ספק גרם לבית המשפט לסבור כי מדובר בפגם נוסף באישור הסכם הממון. אילו האישה הייתה מיוצגת על ידי עורך דין הסכם ממון אין ספק כי תקלה משפטית זו לא הייתה מתרחשת.

ביטול הסכם ממון שקיב תוקף של פסק דין בשל העדר ייצוג

בית המשפט קובע כי אין עורר כי אגב ולאורך ההליך כולו של אישור ההסכם לא היתה האישה מיוצגת.  בבג"ץ בן שושן נ' בן שושן  בוטל פסק-הדין שנתן תוקף להסכם וזאת בשל העובדה שהמבקשת לא היתה מיוצגת:

"… לפיכך אני מבטל את החלטותיהם של בית-המשפט המחוזי ושל בית-המשפט לענייני משפחה ומורה להחזיר את הדיון לבית-המשפט לענייני משפחה על-מנת שיחזור וידון בפירוק השיתוף בדירת המגורים של בעלי-הדין, לאחר שהמבקשת תהיה מיוצגת על-ידי עורך-דין…..

על-מנת למנוע עיכוב נוסף בהליכים אני מורה שעל המבקשת לדאוג למינוי עורך-דין….".

השופט מחדד ומדגיש פעם נוספת את העובדה כי בתי המשפט מכירים בחשיבות הרבה שיש ליתן לייצוגו של בעל דין בהליכים משפטיים בכלל ובהליכים המתנהלים בפני בית המשפט לענייני משפחה בפרט. בית המשפט קובע כי כי העדר ייצוג, כשלעצמו אין בו די לגרימת ביטולו של פסק דין אשר אישר הסכם, אך הוא מהווה נדבך של ממש במערכת השיקולים.

על היכולת לבטל פסק דין המאשר הסכם ממון

לדברי עו"ד הסכם ממון רחל שחר, בתי המשפט מבטלים רק במקרים נדירות הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין ושני הפגמים העיקריים בהסכם הממון שנחתם בפני בית המשפט היה כי האישה לא ידעה עברית וכי לא הייתה מיוצגת.

ביטול הסכם ממון או הסכם רגיל שקיבל תוקף של פסק-דין

ההלכה המשפטית גורסת, כי פסק-דין המאשר הסכם פשרה אליה הגיעו הצדדים שונה מבחינות רבות מפסק-דין "רגיל". פסק-דין שכזה מורכב משני חלקים : החלק ההסכמי – ההסכם והוראותיו שבין בעלי הדין, והחלק השיפוטי – החלטת בית המשפט אשר נתן להסכם תוקף של פסק-דין.  הסכם ממון שאושר, בדומה להסכם שקיבל תוקף של פסק-דין, אף הוא מתאפיין בשני המאפיינים – הפן ההסכמי והפן השיפוטי. יחד עם זאת, יש לשים לב להבדל הקיים בין הסכם ממון שאושר לבין הסכם שקיבל תוקף של פסק-דין.

להסכמי ממון ניתן בפסיקה מעמד מיוחד, וזאת מאחר ועל בית המשפט המאשר הסכמים אלה ונותן להם תוקף משפטי, לעמוד בשלושה תנאים מקדמיים:

האישור יבוצע בנוכחות בני הזוג, באולמו של בית המשפט, כדי שבית המשפט יברר עם הצדדים כי ערכו וחתמו על ההסכם בהסכמה חופשית.

על בית המשפט במעמד האישור להשתכנע כי בני הזוג הבינו את משמעות ההסכם עליו חתמו, ואת תוצאות הוראותיו.

עוד בטרם אישורו של ההסכם, על בית המשפט להסביר לבני הזוג את משמעות ההסכם.

בכך מתקיימת יחודיותו של הסכם ממון לעומת הסכמים רגילים או הסכמי פשרה בין צדדים בהליך אזרחי כלשהוא. הדגש הינו שבית המשפט ייווכח בכלים העומדים לרשותו, כי על הצדדים להסכם הממון לא נכפו תנאים, עליהם לא הסכים מי מהם, וכי אכן עמדו על משמעותו של ההסכם ותוצאותיו, טרם חתמו עליו.

הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין האם ניתן לבטל בקלות?

עורך דין הסכם ממון רחל שחר מסבירה כי לאור ייחודו של הליך אישור הסכמי ממון נקבע בפסיקה, כי לעיתים נדירות וחריגות תתקבל טענה לפגם שנפל כביכול בכריתה (טעות, הטעייה) זאת שעה שאין טענה לפגם בהליך אישור ההסכם על-ידי בית המשפט. בהעדר טעם מיוחד, כבד משקל, לא תתקבלנה טענות צד הטוען כנגד תוקפו של הסכם ממון, אשר קיבל תוקף של פסק-דין:

"… יש ליחס משקל ניכר לערך בדבר סופיותן של פשרות … יש להביא בחשבון את מרכזיותו של ערך זה מבחינת הצדדים לפשרה. ההגנה על ערך זה חיונית, כדי להגשים את הציפיות הסבירות של הצדדים להסכמי פשרה. תכונה מרכזית של הסכמי פשרה… היא הסופיות שלהם. בשל כך נקבע בהסכמי פשרה … כי יש בהם הסדר סופי ומוחלט של הסכסוך בין הצדדים. קביעה כזו משקפת את ציפיותיהם של הצדדים להסכמי פשרה… יש בכך כדי להצביע על הצורך בקיומם של טעמים כבדי משקל אשר יצדיקו את המסקנה כי דין ההסכם להתבטל".

הרציונל שעולה מכל פסקי הדין הוא כי בהעדר טעם מיוחד, לא תתקבלנה טענות כנגד פסק-הדין המאשר ונותן תוקף של פסק-דין בשל פגם בכריתתו, ועל הטוען לבטלות ההסכם, לעמוד בנטל ראיה גבוה במיוחד. אלא שמי שעומד באותו נטל ראיה, יכול אכן להביא לביטולו של פסק-הדין.

 לעניין ביטול הסכם הממון עקב טעות, הטעיה, עושק וכו', דינו של הסכם ממון כדין חוזה רגיל. הנטל להוכיח את הקשר הסיבתי בין עצם הטעות לבין עשיית הסכם הממון, מוטל על הטוען את טענות אלו ועליו להוכיח שאכן במעמד אישור ההסכם, הוא נתן את הסכמתו, אך רק כתוצאה מניצול חולשה כלשהי שנעלמה זו מעיניו של בית המשפט או קיומם של פגמים אחרים שנעלמו בכריתתו.

עקרונות מרכזיים בביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין
עקרונות מרכזיים בביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין

עקרונות מרכזיים בביטול הסכם ממון שקיבל תוקף של פסק דין כפי שעולים מפסק דין תה"ס 963-07-13

"לאחר דיון ועיון בפסיקה ביהמ"ש מסכם כי כל בקשה לביטול הסכם שקיבל תוקף של פס"ד תבחן לגופו בין היתר בהתאם לשיקולים הבאים: א. רק בנדיר; ב. העדר ייצוג משפטי או כשל בו יגדיל את סיכויי הבטלות; ג. הסכם דרקוני וקיצוני, סביר ויבוטל, להבדיל מהסכם מקפח במידת מה; ד. קריטריונים הדומים לבטלות צוואה או התחייבות ליתן מתנה – בדיקת רכיב ההגינות וההשפעה ההוגנת; ה. דגש על בחינת טיב גמירות הדעת, לכאורית או ממשית. כן הוזכר כי עפ"י הפסיקה, אשם בבגידה אינו עילה להתיר קיפוח זכויות רכושיות." לקריאה נוספת על נושא בגידה בזוגיות והמשמעויות הכלכליות שלה.

שאלת תום הלב בביטול הסכם ממון שקחבל תוקף של פסק דין

במשפט הישראלי תום לב נדרש הן בשלב ניהול המשא ומתן והן בשלב ביצוע ההסכם.

בתי המשפט לענייני משפחה קבעו לא אחת כי כי כריתת הסכם ממון משפחתי וביצועו דורשים אף מעלה רבה יותר של תום לב:

"החוזה המשפחתי כולל בתוכו פרקים שונים, חלקם כתובים כנובע מטיב ההתקשרות (למשל כתובה או חוזה הנישואין שבשריעה), חלקם כתובים מכח רצון הצדדים (הסכם יחסי ממון לדוגמא), חלקם, כפי שהדגמתי לעיל, כתובים בספר החוקים או בדין האישי, חלקם מובנים מאליהם כך שאינם צריכים כתב, וחלקם נלמדים או נעשים ספציפית למשפחה ספציפית, לפי נסיבות החיים".

בית המשפט קובע כי החתמתו של אזרח זר, שאינו יודע את השפה העברית, על הסכם אשר "הוסבר" לו על-ידי עורך דין מטעם משפחת הנתבע וזאת מבלי שטרם האישור יוכל לקרוא את ההסכם, אגב שינוי מהותי של ההסכם אשר נחתם בארץ זרה זמן קצר קודם לכן, הוא ביצוע חוזה ואף ניהול משא ומתן לחתימה עליו, שלא בתום לב.

לקריאה נוספת על חשיבות תרגום מסמכים נוטריוניים.

בית המשפט קובע כי "תקנת הציבור תאמר כי בבואך לקבל זכויות מן החלש, מן הילד, מן הזקן, מן המוחלש נפשית ואף מן הַגר, עליך לנהוג זהירות והגינות יתרה" לקבל מידע על טפסים נוטריוניים כלליים ומידע כללי על נוטריונים בישראל.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.