עורך דין לצורך רישום דירה בטאבו? האם צריך? המדריך המלא והיחיד שתמצאו באינטרנט | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

שימו לב עליכם לבדוק בטרם הגעה ללשכה לרישום מקרקעין האם היו שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה

עו

שימו לב עליכם לבדוק בטרם הגעה ללשכה האם היו שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה

איך מתבצע רישום ירושה בטאבו?

הגשה מקוונת לעורכי דין בעלי כרטיס חכם

הגשה ידנית, בלשכות או בשליחה בדואר

בקשה לרישום מכר באופן ידני

רישום מכר הינו רישום עסקה במקרקעין אשר יכול להיעשות רק כאשר הזכות המועברת היא זכות בעלות במקרקעין. רישום של דירה או כל נכס אחר יכול להתבצע עם עורך דין לענייני רישום בטאבו אך גם לבד.
אם החלטתם בכל זאת לשכור שירותי עורך דין אנחנו כאן כדי לעזור לכם 03-7949755
אם החלטתם בכל זאת לשכור שירותי עורך דין לצורך רישום בטאבו אנחנו כאן כדי לעזור לכם 03-7949755
עו
איך רושמים זכויות ירושה בטאבו-מדריך צעד אחר צעד

איזה מסמכים נדרשים לצורך העברת דירה בטאבו ללא עורך דין?

"שטר מכר במקרקעי ישראל – הגשה ידנית ומקוונת" אשר יומצא חתום במקור ומאומת כדין ללא תיקונים ומחיקות. ובהעתק אחד נוסף אשר יאומת כ"נאמן למקור".

אישור המופנה לרשם המקרקעין על תשלום מס שבח ומס רכישה או פטור מהם.

במקרים בהם תאריך העסקה בוצע בין התאריכים 1.1.2000-1.8.2007, עליכם להמציא בנוסף אישור על תשלום או פטור ממס מכירה.

אם לא בוצעה עסקה בנכס מיום 31.12.1999, עליכם לצרף אישור המופנה לרשם המקרקעין, על תשלום מס רכוש או פטור ממנו בתוקף ליום הגשת התיק. בדירות ובתי עסק הרשומים בפנקס הבתים המשותפים אין צורך באישור זה.

אישור המופנה לרשם המקרקעין על תשלום מיסי הרשות המקומית, וכן אישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה, בתוקף ליום הגשת התיק.

כאשר מצורפת לעסקה בקשה לרישום משכנתה על זכות הרוכשים, עליכם להמציא בנוסף מסמכים ואגרה כמפורט בתדריך לרישום משכנתה, אשר הבאנו בעבורכם ישירות מלשכת רישום מקרקעין.

אישור על תשלום האגרה.

בנוסף צריך לצרף צילום תעודת זהות של מי שמבקש להירשם כבעלים של הדירה בטאבו.

איך משלמים אגרה לצורך רישום דירה בטאבו?

באינטרנט – בשירות התשלומים הממשלתי.

בעמדות התשלום בלשכות.

בדואר באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל בלשכות.

לאחר פתיחת בקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק בטאבו לצורך רישום הדירה.

לשכת רישום מקרקעין מקלה מאוד על הרישום ושולחת על כל שלב עדכון באמצעות סמס או דואר אלקטרוני וזאת על פי הדואר האלקטרוני אשר העברתם במועד הגשת הבקשה לרישום דירה בטאבו ללא עורך דין.

עובדי לשכת רישום מקרקעין ייבחנו את המסמכים  ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.

במידה וימצאו ליקויים במסמכים שהגשתם תקבלו הודעה על דחיית הבקשה לרישום הדירה בטאבו.

עם קבלת הודעת הדחייה תקבלו גם הודעה מפורטת ביותר מהי סיבת הדחייה.

עליכם לפעול על פי מכתב סיבת הדחייה ולתקן את כל  מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.

בהגשת בלשכת רישום מקרקעין יישמר התיק המלא עם המסמכים למשך 7 ימים בלשכה שלאחריהם יישלח התיק בדואר ישראל לכתובת  האדם אשר הגיש את הבקשה את הבקשה לרישום דירה או כל נכס אחר בטאבו.

כאשר רישום הפעולה אינו על סמך שטר מכר או כל שטר אחר, לדוגמא בהעברת שכירות על פי צו בית משפט יהיה עליכם לצרף בקשה לרישום במקרקעין חתומה ומאומתת.
אם בכל זאת החלטתם לקחת שירותי עורך דין עליכם לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.
במצב בו המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר, עליכם לצרף אישור פקיד ההסדר לרישום ההערה.
עליכם לוודא שהרישום יתבצע בתוך פרק הזמן שנקבע באישור.
אנו מסייעים בהכנת מלוא הטפסים לצורך רישום דירה בטאבו מרכז מידע 03-7949755

כאשר רישום הפעולה אינו על סמך שטר מכר או כל שטר אחר, לדוגמא בהעברת שכירות על פי צו בית משפט יהיה עליכם לצרף בקשה לרישום במקרקעין חתומה ומאומתת.

כל הטפסים בכל פורמט אפשרי נמצאים ממש כאן באתר משרד המשפטים.

אם בכל זאת החלטתם לקחת שירותי עורך דין עליכם לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.

במצב בו המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר, עליכם לצרף אישור פקיד ההסדר לרישום ההערה.

עליכם לוודא שהרישום יתבצע בתוך פרק הזמן שנקבע באישור.

 לעומת זאת, כאשר הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים, אין צורך באישור.

כאשר צד לפעולה הוא תאגיד קרי חברה בע"מ או עמותה או חברה לתועלת הציבור או כל תאגיד אחר, או כשהרוכש הוא תאגיד – יש לצרף תעודת רישום התאגיד ברשם החברות.

בנוסף, כאשר צד לעסקה הינו תאגיד חובה לצרף לצורך הרישום של הדירה בטאבו פרוטוקול או החלטה בכתב של התאגיד המעידים על ההחלטה לבצע את העסקה המבוקשת.

אישור נדרש בהתאם לתקנה 10 לתקנות יכול להינתן באחת מהדרכים הבאות:

ניתן להסתפק בחתימת עורך דין (כל עורך דין) על הנוסח הקבוע בשטר בהתאם לתקנה  10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.

לחילופין, ניתן לצרף אישור כי התאגיד קיים, כי הוא כשיר לבצע את העסקה/ות המבוקשת/ות, וכי החלטת התאגיד מיום ______ (יש למלא תאריך) התקבלה כדין.

האישור יכול להינתן על ידי כל עורך דין או רואה החשבון של החברה, וזאת על גבי ההחלטה או הפרוטוקול או במסמך נפרד.

במקרה בו ייפוי הכוח כולל אישור נוטריון בהתאם לתקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, כי מי שחתם על ייפוי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד, אין צורך לצרף את הפרוטוקול או ההחלטה של  התאגיד ולעניין זה מספיקה חתימת הנוטריון המאשרת כי מי שחותם על ייפוי הכוח אכן מוסמך לחתום בשם תאגיד.
לשירותי נוטריון לצורך חתימה על מסמכי תאגיד ניתן ליצור קשר עם הנוטריונית 03-7949755
ייפוי כוח כולל אישור נוטריון למי פונים?

במקרה בו ייפוי הכוח כולל אישור נוטריון בהתאם לתקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז – 1977, כי מי שחתם על ייפוי הכוח רשאי לחתום בשם התאגיד, אין צורך לצרף את הפרוטוקול או ההחלטה של  התאגיד ולעניין זה מספיקה חתימת הנוטריון המאשרת כי מי שחותם על ייפוי הכוח אכן מוסמך לחתום בשם תאגיד.

אישור עורך דין (כל עורך דין) או רואה החשבון של החברה מי הם הגורמים שהוסמכו לחתום בשם התאגיד כאמור.

האישור יכול להינתן בנפרד או על גבי ההחלטה או הפרוטוקול.

החוק קובע כי אם חלפה שנה מאז נערך הפרוטוקול, יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים.

כמו כן צריך רואה החשבון לאשר כי בהתאם לתזכיר ולתקנון התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשם התאגיד.

בנוסף כאשר צד לעסקה במקרקעין הוא תאגיד זר, יהיה עליכם עליכם לצרף את כל המסמכים המפורטים לעניין תאגיד רגיל ישראלי, וכן אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

כך לצורך העניין אם תאגיד בלגי רוצה לרשום דירה בטאבו יהיה עליכם להביא חוות דעת של עורך דין ישראלי אשר בקיא בדיני בלגיה שהתאגיד הזר רשום בה, שהתאגיד אשר רוצה לרשום דירה בטאבו על שמו אכן כשיר לבצע את העסקה על פי חוקי בלגיה.

כאשר קטין או חסוי הוא צד לעסקה

עליכם לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.

כאשר מנהל עיזבון הוא צד לעסקה

עליכם לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.

כאשר הזכות המועברת כפופה להערה על הגבלת כשרות

עליכם לצרף אישור של בית המשפט לביצוע העסקה.

כאשר הזכות המועברת כפופה למשכנתאות והערות

עליכם לצרף הסכמות חתומות ומאומתות לביצוע הפעולה מאת בעלי משכנתאות ומוטבי ההערות או מסמכים לביטול הרישום.

כאשר הזכות המועברת כפופה להערת אזהרה

עליכם להמציא את הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם בעל/י הזכות בפנקסי המקרקעין או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין

עליכם לצרף:

הוכחות שונות- מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום או קושאן, שטר מכר או שטר חכירה, אישורי מיסים ישנים או הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין מי שטוען לזכות לבין בעל הזכות הרשומה.
תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות ושל אדם נוסף.
התצהירים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.
 
איזה מסמכים צריך לצרף לצורך ירושה בטאבו?

הוכחות שונות- מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום או קושאן, שטר מכר או שטר חכירה, אישורי מיסים ישנים או הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין מי שטוען לזכות לבין בעל הזכות הרשומה.

תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות ושל אדם נוסף.

התצהירים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.

מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.

כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי

עליכם לצרף כתב הסכמה חתום ומאומת על ידי עורך דין בדרך שמאמתים שטר עסקה.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.