מדריך מלא להגשת תביעה ללא עורך דין אצל המפקח על מקרקעין סכסוכי שכנים בדרך קלה פשוטה ומומלצת | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מדריך מלא להגשת תביעה ללא עורך דין אצל המפקח על מקרקעין בנושא סכסוכי שכנים או כל מחלוקת אחרת בדרך קלה פשוטה ומומלצת

המפקח על המקרקעין הינו גורם שיפוטי אשר אליו מוגשות תביעות בנושאים שונים אשר שייכים לנושא בית משותף.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

משרד המשפטים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מרכז השירות והמידע

משרד המשפטים הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין מרכז השירות והמידע
*8653  למחייגים מחו"ל 972-8-6831663 שעות מענה טלפוני ימים א' עד ה', בין השעות 8:00 עד 16:00 במערכת ניתוב השיחות יש לבחור בשלוחה 3  אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטני שאינו קשור למוקד משרד המשפטים מעורך דין סכסוכי שכנים באיזורים הבאים בלבד: קריית אונו, גבעתיים, יהוד, פתח תקווה ורמת גן ניתן לפנות לטלפון 03-7949755 בימים א-ה בשעות 08:00-16:00
קיימת חשיבות רבה לייעוץ עורך דין מקרקעין וסכסוכי שכנים לפני תחילת ההליך

עובדי המוקד הטלפוני רשאים לספק בעניינים אלו מידע המוגבל לעניינים טכניים ולהבהרות פרוצדוראליות בלבד, הקשורות בהגשת תביעה, ללא כל תוספת פרשנות. אין הם רשאים לתת כל ייעוץ או הסברים מהותיים.

במסגרת תביעות אצל המפקח על מקרקעין אלו, יידונו תביעות אודות סכסוכים הקשורים לבתים הרשומים בפנקס הבתים המשותפים וכן סכסוכים הקשורים לבתים שאינם רשומים בפנקס הבתים המשותפים.

 למפקח הדן בתביעות קיימות אותן הסמכויות הקיימות לסמכויות שופט בימ"ש שלום הדן בתביעות אזרחיות.

בית משותף, לעניין זה, הוא מבנה שיש בו שתי דירות או יותר.

באיזה נושאים ניתן להגיש תביעה בפני המפקח על רישום מקרקעין:

השתתפות בעלי דירות ושכנים בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.

סכסוכים בין בעלי דירות ושכנים בנוגע להרחבת דירה.

סכסוכים בין בעלי דירות ושכנים מתקנים משותפים אחרים לרבות מעלית, כבלים וצלחות לווין.

סכסוכים בין בעלי דירות ושכנים התאמות לרכוש המשותף לשימושם של אנשים עם מוגבלויות.

סכסוכים בין בעלי דירות ושכנים ליקויים שנגרמים מדירה אחת לדירה אחרת בבית המשותף, או מהרכוש המשותף (כגון תביעות בגלל רטיבות).

סכסוכים בין בעלי דירות ושכנים חיזוק הבית המשותף בפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38.

סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך, סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף (תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).

סכסוכים אחרים בין בעלי דירות לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

המפקח על המקרקעין רשאי לדון בסכסוכים אך ורק על סמך תביעה שהוגשה אליו כדין ולאחר תשלום האגרה שנקבעה בתקנות, ואין הוא רשאי לתת ייעוץ משפטי או לשמוע טענות שלא במסגרת דיון המתנהל לפניו כדין.

אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטי ופרטני בנושא תביעות אצל המפקח מקרקעין מעורך דין סכסוכי שכנים בקרית אונו, אור יהודה, גבעתיים ורמתגן ניתן לפנות לייעוץ עורך דין במשרדנו בימים א-ה 08:00-16:00

ייעוץ, הדרכה והכוונה נוספים ניתן לקבל בכל סניף של שי"ל או אצל עורכי דין לענייני סכסוכי שכנים

איזה סכסוכי שכנים ניתן להגיש תביעה בפני המפקח על רישום המקרקעין:

השתתפות בעלי דירות בהוצאות הדרושות לאחזקתו התקינה של הרכוש המשותף, ניהולו והבטחת השירותים לפי דין או נוהג.

סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות בנוגע להרחבת דירה.

סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות מתקנים משותפים אחרים לרבות מעלית, כבלים וצלחות לווין.

סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות התאמות לרכוש המשותף לשימושם של אנשים עם מוגבלויות.

ליקויים שנגרמים מדירה אחת לדירה אחרת בבית המשותף, או מהרכוש המשותף (כגון תביעות בגלל רטיבות).

סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות חיזוק הבית המשותף בפני רעידות אדמה על פי תמ"א 38.

סכסוכים בין בעלי דירות לפי התקנון המוסכם של הבית המשותף נשוא הסכסוך, סכסוכים בין בעלי דירות בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת, או לגבי הרכוש המשותף (תביעה זו אפשר להגיש גם לבית משפט השלום).

סכסוכים אחרים בין בעלי דירות לפי התקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין.

איזה מסמכים אנו צריכים אנו צריכים לצורך הגשת תביעה בנושא סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות

"כתב תביעה" מודפס על גבי צד אחד של הגיליון בלבד, חתום על ידי התובע או נציג הנציגות (אם התובע הוא הנציגות – ועד הבית).

כתב התביעה יוגש בשני העתקים + עותק אחד לכל נתבע (אם התובע מיוצג על ידי עורך דין סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות, כתב התביעה ישלח לנתבעים על ידו.

במקרים אלו  אין צורך בהגשת העתק עבור כל נתבע

ב"כתב התביעה" יפורטו:

שם לשכת המפקח אליה מוגשת התביעה.

פרטי התובע: שם, מספר זהות, כתובת מלאה, כתובת להעברת מסמכים המיועדים לתובע ומספר טלפון.

פרטי הנתבע: שם, מספר זהות וכתובת.

תיאור תמציתי של הבית המשותף שבו קיים הסכסוך.

כתובת הבית, מספר גוש וחלקה, מספר המבנים בבית, מספר הדירות בכל מבנה ומספר הכניסות.

תיאור העובדות שעליהן מסתמך התובע.

בתביעות כספיות (סעיף 58 לחוק), יש לצרף פירוט של החוב הנתבע לתקופת התביעה לפי סוגי הוצאות וחודשים, וכן פירוט החלק היחסי של הנתבע בכל הוצאה והוצאה, והבסיס לחישוב חלקו של הנתבע.

נימוקי התביעה לרבות נימוקים משפטיים.

הסעד שמבקש התובע (לדוגמה: חיוב בתשלומים, צו מניעה וכדומה).

תקנון – במקרים בהם התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות.

ייפוי כח – במקרים בהם התובע מיוצג על ידי עורך דין.

איזה מסמכים נדרשים להגשה על ידי הנתבעים בסכסוכים בין שכנים ובעלי דירות

"כתב הגנה" מודפס על גבי צד אחד של הגיליון בלבד.

כתב ההגנה יוגש בשני העתקים + עותק אחד לכל אחד מהתובעים. (אם הנתבע מיוצג על ידי עורך דין, כתב ההגנה ישלח לתובעים על ידו. במקרים אלו  אין צורך בהגשת העתק עבור כל תובע).

כתב הגנה יוגש בתוך 60 ימים מיום שכתב התביעה נמסר לנתבע, או במועד אחר שקבע המפקח. לרוב – כתב התביעה יימסר לנתבע יחד עם הזמנה לדין, בה יצוין מועד הדיון והמועד להגשת כתב הגנה (יודגש כי במידה וחלה פגרה בתוך המועד להגשת כתב הגנה, ימי הפגרה לא יכללו בספירה).

בכתב ההגנה יפורטו:

מספר טלפון ליצירת קשר עם הנתבע.

כתובות של הנתבע להמצאת מסמכים והזמנות.

התייחסות הנתבע לאמור בכתב התביעה, ואם יש בכתב התביעה עובדות המוכחשות על ידו – הכחשות מפורשות לגבי כל טענת עובדתית.

שימו לב: אם אין הכחשה מפורשת בכתב ההגנה לטענה עובדתית – רואים אותה כטענה שהנתבע מודה בה.

ייפוי כח – למקרה שהנתבעים מיוצגים על ידי עורך דין.

כמה עולה תביעה בנושא סכסוכים בין שכנים ובעלי דירות

האגרה זהה לאגרה שיש לשלם עבור תובענה אזרחית בבית משפט השלום, על פי תקנות בית המשפט (אגרות).

לא תתקבל תביעה אלא אם שולמה בעדה אגרה.

עובד הלשכה שנתמנה לכך יעיין בתביעה ויציין את גובה האגרה ואופן תשלומה.

ניתן לקבל מענה עקרוני באשר לסכום האגרה שיש לשלם עבור תביעה מסוימת באמצעות פנייה למוקד הטלפוני.

אם יסתבר שגובה האגרה גבוה יותר, מזכירות הלשכה תפנה לתובע לצורך השלמת התשלום.

שיעורי האגרות מתעדכנים בהתאם לעדכונן בתקנות בתי משפט (אגרות). יש לברר את שיעור האגרה המעודכן בעת הגשת ההליך.

את האגרה יש לשלם על ידי שובר תשלום ברשות הדואר, אותו ניתן לקבל במזכירות הלשכה, או בתשלום מקוון, או לפי הדרכת מזכירות הלשכה.

נכון לשנת 2020 סכום האגרה להגשת תביעה לצו עשה הוא 659 ₪ וסכום האגרה לתביעה כספית הוא 2.5% מסכום התביעה, ולא פחות מ-761 ₪.

בעת הגשת תביעה כספית, יש לשלם מחצית מסכום האגרה, דהיינו, 1.25% מסכום התביעה ולא פחות מ 380.5 ₪, ו-20 יום לפני ישיבת ההוכחות יש לשלם את המחצית השנייה.

ככל ומוגשת תביעה משולבת (כספית + עשה) יש לשלם או מחצית אגרה או 659 ₪ לפי הגבוה מביניהם.

לאן מגישים תביעה בנושא סכסוכי שכנים אם אינכם מיוצגים על ידי עורך דין?

עליכם להגיש את המסמכים הנדרשים ללשכת המפקח על רישום המקרקעין בה רשום הבית המשותף המדובר, באמצעות הדואר או בהגשה ידנית בלשכה בשעות קבלת קהל בשל נגיף הקורונה קבלת הקהל לא מתקיימת כסדרה, למידע נוסף. (לפירוט כתובות הלשכות, זמני קבלת קהל ופרטי יצירת קשר).

באפשרותכם לאתר את הלשכה הרלוונטית וכתובתה לפי מספר גוש או יישוב.

בתוך 7 ימי עסקים מיום הגשת "כתב התביעה" ייקבע על ידי מזכירות הלשכה מועד דיון ותישלח לצדדים הזמנה לדין.

אם התובעים מיוצגים על ידי עורך דין, תישלח ההזמנה לדין לבא כוח התובע, אשר ישלח לנתבע את התביעה יחד עם ההזמנה לדין.

אם התובע לא מיוצג על ידי עורך דין, מזכירות לשכת המפקח תשלח לנתבע עותק מכתב התביעה יחד עם ההזמנה לדין.

הגשת בקשות במסגרת ההליך יכולה להיעשות באמצעות משלוח פקס למספר הפקס המופיע באתר האינטרנט של לשכת המפקחת, וכן בהגשה למזכירות או באמצעות הדואר.

על הבקשה יצוינו פרטי הצדדים, מספר התיק, נושא הבקשה, והנימוקים הרלוונטיים, והיא תחתם על ידי מגיש הבקשה.

על מגיש הבקשה להגיש במקביל עותק ממנה גם לצד השני (אלא אם כן מדובר בבקשות שניתן להגישן במעמד צד אחד).

אי הגשה כאמור לצד השני עלולה לסרבל את ההליך ולהביא להטלת הוצאות על הצד שלא פעל כנדרש.

בעלי הדין חייבים להגיע לדיון שנקבע, אלא אם כן המפקח אישר להם להיעדר ממנו.

רצוי שבעלי הדין יביאו עמם לדיון את כל המסמכים הרלוונטיים.

הדיון ייערך בדומה לדיונים המתנהלים בבית משפט.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.