צוואה נוטריונית 2020 -פגם בצוואה נוטריונית

צוואה נוטריונית שנפלה טעות בתאריך האם יינתן צו קיום צואה?

לרשם לענייני ירושה הוגשה בקשה לקיומה של צוואה נוטריונית. מדובר בצוואה נוטריונית משותפת של המנוחה ובעלה המנוח שנפטר ביום 23/8/98. על הצוואה הנוטריונית מצוין התאריך 28/4/96 ואולם על אישור הנוטריון התאריך 5/5/96.הנוטריון טעה בתאריך הצוואה והשאלה שעלתה לדיון היא האם בשל הטעות בצוואה הנוטריונית תיפסל הצוואה.

תוכן עניינים

לאחר פטירת הבעל, הוגשה בקשה לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום הצוואה (תיק 165). בד בבד הוגשה בקשה לתיקון טעות סופר עקב הסתירה בין התאריכים. בהחלטתה מיום 4/1/99 דנה כב' הרשמת שושנה אנקור-שניר בשאלה אם מדובר בתיקון טעות סופר או פגם, ובהתבסס על פסק דין שרה לובצקי נגד משה גילגור דינים על' כרך ו' 698 (1987) קבע כי מדובר בפגם, ועל כן בהתבסס על סעיף 67א(א)(6) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 הועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע.ואכן, כך פועל הרשם לענייני ירושה במשך שנות פעילותו במקרים בהם קיימת סתירה בין תאריכים שונים בצוואה.במקרה של הבעל, הועבר התיק לבית המשפט לענייני משפחה בבאר-שבע וביום 31/1/99 ניתן צו קיום צוואה. בגוף הצו קבע בית המשפט (כב' השופטת אלון לאופר):

"הנני קובעת כי הצוואה נערכה ביום 5.5.96 ולא ביום 28/4/96"

בחלוף למעלה מעשור, מוגשת בקשה לקיום אותה צוואה, הפעם לגבי המנוחה.

מדובר באותה צוואה נוטריונית ומן הסתם נשארה הסתירה בתאריכים.

לכאורה מדובר בצואה פגומה שכן שוב קיימת אותה תקלה בנושא התאריך השגוי ואולם הפעם הרשם לענייי ירושה קובע כי כיום כבר אין בפני צוואה פגומה, וזאת לאור קיום הצוואה בעבר על-ידי בית המשפט לענייני משפחה בעניינו של הבעל. נושא הפגם בצוואה נבדק על-ידי בית המשפט ובית המשפט נתן צו לקיומו, על אף הפגם בתאריך הצוואה. בכך בעיני תיקן בית המשפט את הפגם שנפל בצוואה. הרשם לענייני ירושה קובע כי עלולה לעלות הטענה שתיקון הפגם בצוואה חל אך על צוואת הבעל, אך אין בתיקון כדי להשפיע על צוואה המנוחה. "אין בידי לקבל טענה זו. שני המצווים – המנוחה והבעל – ערכו צוואתם באותו מסמך ובאותו מעמד. מדובר בצוואה הדדית נוטריונית  אין זה סביר ואין זה הגיוני לטעון שלעניין התאריך בו נערכה הצוואה, הקביעה לגבי הבעל אינה תופסת לגבי המנוחה".

 לאור כל זאת מחליט הרשם לענייני ירושה לקיים את הצוואה הנוטריונית למרות הפגם שנפל בה.

מחמת חשיבותה של הצוואה הנוטריונית פרסמה יחידת הנוטריונים במשרד המשפטים נוהל ברור לעריכת הצוואה הנוטריונית.

מחמת חשיבותו מובאים ציטוטים נרחבים מנוהל זה. ניתן להקיש על הקישור הבא על מנת לקבל את הנוהל המלא עריכת צוואה נוטריוניות כאמור הנוהל מצוי באתר משרד המשפטים.

על מנת להתרשם מעבודת הנוטריון ניתן לצפות באתר נוטריון בישראל ממשרדה של עורכת הדין ונוטריונית רחל שחר

לקבל מלוא הטפסים הנוטריוניים וכן רשימת נוטריונים בכל רחבי הארץ ניתן להיכנס לאתר אינדקס הנוטריונים המלא 2020

צוואה נוטריונית
צוואה נוטריונית המדריך המלא

נוהל צוואות נוטריוניות

הגדרות בנוהל זה- "חוק הנוטריונים"- להלן חוק הנוטריונים, תשל"ו-1976

 "תקנות"- להלן תקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977

"חוק הירושה"- להלן חוק הירושה, תשכ"ה-1965

"תקנות הירושה"- להלן תקנות הירושה, תשנ"ח-1998 כללי

אחת מהדרכים לעשיית צוואה היא עשיית הצוואה בפני רשות בהתאם לסעיף 22 לחוק הירושה. סעיף 22(ז( לחוק הירושה מקביל את הנוטריון לרשות ועל כן צוואה שנעשתה בפני נוטריון- צוואה נוטריונית- תחשב כצוואה שנעשתה בפני רשות.

סעיף 19 לחוק הנוטריונים קובע כי אישור נוטריוני מהווה ראיה מספקת בהליך משפטי, ללא צורך בראיה נוספת ועל כן בית המשפט לא יורה בנקל על בטלותו

נוהל זה נכתב על ידי המחלקה לרישוי נוטריונים בשיתוף עם הרשם לענייני ירושה ותכליתו להסדיר את אופן עשיית הצוואה הנוטריונית ולחזק את איכותה. זאת, בשים לב לכוחו של האישור הנוטריוני

נוהל זה נכתב בהתאם לדין הנוטריוני ולסעיף 22 לחוק הירושה. בנוסף, על הנוטריון לשים לב כי הצוואה עומדת בכל יתר דרישות דיני הירושה וההוראות הכלליות של הדין הנוטריוני.

חובות מהותיות החלות על הנוטריון עובר לעשיית צוואה נוטריונית

הנוטריון יברר את זהות המצווה הניצב בפניו ומבקש את שירותיו.

בירור זהותו של המצווה יעשה באמצעות תעודה מזהה המניחה את דעתו של הנוטריון ולפי המפורט בתקנות.

 אופן הוכחת זהותו של המצווה יצוין באישור הנוטריוני והנוטריון יצרף לעותק שנשאר בידיו העתק צילומי של התעודה המזהה )תקנה 2 לתקנות. אין לצרף צילום ת"ז לצוואה(.

הנוטריון יברר האם המצווה כשיר משפטית, מבין הבנה מלאה את משמעות הפעולה ופועל מרצונו החופשי ללא השפעה או לחץ של אחר )תקנה 4(ד( לתקנות(.

בירור הכשרות המשפטית, ההבנה והרצון החופשי נתונה לשיקול דעתו של הנוטריון ונמצאת באחריותו, בשים לב לכך שישנן דרכים שונות לעשות זאת )למשל: פגישה עם המצווה ללא נוכחות אדם אחר, שימוש בשאלות פתוחות, אישור על בדיקה פסיכיאטרית במקרה הצורך.

אין כל ספק כי לצורך עריכת צוואה רגילה או צוואה נוטריונית יש צורך להיוועץ עם עורך דין צוואות אשר יוכל להעניק לכם ייעוץ משמעותי באשר לאופן ניסוח הצוואה או לבדוק יחד אתכם אם נפלו פגמים בצוואה.

במידה והמצווה מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, על הנוטריון לדרוש תעודה רפואית שהוצאה ביום עשיית הצוואה המעידה על כשרותו המשפטית של המצווה )תקנה 4(ה( לתקנות(.

  • יש לשים לב כי הפסיקה מפרשת בצורה רחבה את המונחים "מאושפז בבית חולים" ו"מרותק למיטתו".
  • ד. התעודה הרפואית תוצא ביום עשיית הפעולה ולא יותר מ 24 שעות קודם לעשיית הצוואה
  • ג.     נוסח התעודה הרפואית יהיה על פי הנוסח הקבוע בתוספת הראשונה לתקנות. הנוטריון יצרף את התעודה הרפואית לעותק האישור שנשמר אצלו )תקנה 4(ה( לתקנות

אופן עריכת צוואה נוטריונית

א. המצווה יאמר את דברי צוואתו בעל פה בפני הנוטריון, אשר ירשום אותם, או יגיש לנוטריון את צוואתו בכתב )סעיף 22(א( לחוק הירושה

 ב. הנוטריון יקריא למצווה את צוואתו והמצווה יצהיר בפניו כי זוהי צוואתו )סעיף 22(ב( לחוק הירושה(.

במקום קריאת הצוואה למצווה, יכול המצווה לקרוא את הצוואה )או תרגומה( בעצמו )סעיף 22(ד( לחוק הירושה(. ג

. הנוטריון יאשר בכתב על גבי הצוואה שדברי המצווה הוקראו למצווה או נקראו על ידו ושהוא הצהיר שזוהי צוואתו )סעיף 22(ב( לחוק הירושה

(. ד. מומלץ כי הנוטריון יחתים את המצווה על הצוואה, אף כי הדין אינו מחייב זאת.

עשיית צוואה נוטריונית בשפה זרה

  • עשיית צוואה בשפה זרה שהן הנוטריון והן המצווה מבינים
  • יש לשים לב כי לאור תקנה 54א לתקנות הירושה מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית, ככל שהצוואה אינה בשפה האנגלית.

עשיית צוואה נוטריונית בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין )תקנה 7(א( לתקנות(:

 יש לצרף  תרגום בכתב של הצוואה לשפה המובנת לנוטריון

 .התרגום ילווה בתצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפת המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום.

.התרגום והתצהיר יצורפו לעותק האישור הנוטריוני שנשמר בידי הנוטריון

 .באישור הנוטריוני יפורשו שמו ומענו של המתרגם

. עשיית צוואה בשפה שהנוטריון מבין והמצווה אינו מבין )תקנה 7(ב( לתקנות(: 1 .

צוואה תתורגם למצווה לשפה המובנת לו על ידי אחד מאלה:

הנוטריון עצמו; ב. מתרגם אחר, בצרוף תצהיר של המתרגם כי הוא שולט בשפות המקור והתרגום והתרגום מדויק, ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שהמתרגם שולט בשתי השפות .המתרגם יאשר בכתב על פני הצוואה שהוא קרא בפני המצווה את הצוואה בלשון שהמצווה שומע )סעיף 22(ג( לחוק הירושה. דרכי התרגום יפורשו באישור הנוטריוני.

צוואה נוטריונית 2020 מחיר

כל עבודות הנוטריון מכל מין או סוג שהוא הינן מכוח מחירון נוטריון 2020. לקבלת מחירון מלא של עבודת הנוטריון

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות צוואות. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות