התנגדות לצו קיום צוואה אלו טענות מתקבלות בבית המשפט ואלו לא מתקבלות ופסק דין אחד לדוגמא

בית המשפט העליון קובע בפסק דין חשוב זה כמה עקרונות חשובים ובהם

א. (1) יש לתת לסעיף 35 לחוק הירושה תשכ"ה-1965, העוסק במי שנהנה מצוואה, פירוש דווקני ולפסול על-פיו הוראה בצוואה המזכה במישרין את מי שלקח חלק בעריכתה או את בן-זוגו. (2) אין להרחיב את תחולת סעיף 35למי שנהנה בעקיפין מהצוואה, וגם לא לזכייה של בני משפחה אחרים פרט לבן-זוג. (3) שכר-טרחה, שמקבל מבצע הצוואה, אינו בגדר זכייה מן הצוואה במובן סעיף .35

תוכן עניינים

המנוח היה נשוי בצעירותו לאשה שנפטרה בחייו, לאחר שילדה לו בן ובת, הבת ייקרא שמה לצורך ענייננו ברוריה. הבן ייקרא שמו רון.

43 שנה לפני פטירתו נשא המנוח אשה שנייה, הלוא היא לענייננו פרידה מנישואים אלה נולדה בת ששמה רחל, שנישאה בשנת 1962לעורך-דין א' חוטין וילדה לו בן ושמו דן שהינו עדיין קטין.

רכושו של המנוח היה אולם ברחוב הרצל בתל-אביב, בו ניהל עסק קטן של ייצור תרכיזים בו היה הוא העובד העיקרי.

לאחר פטירת המנוח הגישה האלמנה בקשה לקיום צוואתו בעדים מיום .10.11.7הבת ברוריה והבן מרדכי, ילדיו מנישואים קודמים, הגישו התנגדות להגשת הבקשה. לאחר שמיעת המשפט דחה השופט המלומד _____

בבית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו (כבוד השופט י' שילה) את ההתנגדויות וקיים את הצוואה, ומינה את עורך הדין חוטין, חתנו של המנוח  כמנהל העיזבון. מכאן ערעורה של הבת ברוריה, בתו מנישואים קודמים, לבית-המשפט העליון.

העובדות נקבעו על-ידי השופט המלומד, ואביא את עיקרן בקיצור. המנוח היה פעיל בעסקו הקטן, ומדי פעם היה נזקק לשירותי חתנו, עורך-דין חוטין. אלה היו שירותים שגרתיים, שהמנוח נזקק להם לעתים לא מזומנות. הבת רחל ובעלה (עורך-דין חוטין) היו נפגשים עם המנוח, אבל קשרים אלה לא חרגו מהמקובל, ולמנוח היה קשר ומגע גם עם יתר ילדיו, לרבות הבת ברוריה, ובני משפחותיהם.

בשנת 1975מצבו הכלכלי של עורך-דין חוטין, חתנו של המנוח  היה קשה, לאחר שספג הפסדים בעסקים בלתי מוצלחים. בסתיו 1975אובחן, שהמנוח חולה במחלת סרטן, והרופא גילה זאת לעורך-דין חוטין.

עורך דין חוטין, חתנו של המנוח האחרון גילה את הדבר רק לרון, בנה של ברוריה, והשאיר לשיקול-דעתו אם לגלות את הדבר לאמו, וייתכן שהוא בחר לא לספר לאמו. למנוח סופר, שהוא סובל מאולקוס ונקבע לו תאריך 11.11.75לניתוח. נראה, שהמנוח חשש מהניתוח, אף שחשב שהמדובר באולקוס, ויום לפני תאריך הניתוח ביקש לעשות צוואה.

ביום 10.11.75פנה המנוח אל עורך-דין חוטין בבקשה לערוך לו צוואה.

 עורך-דין חוטין חתנו להזכירנו הציע למנוח להטיל משימה זו על עורך-דין אחר ולא על קרוב משפחה, אך המנוח לא קיבל את הצעתו, בעיקר מטעמי חיסכון.

עורך-דין חוטין ביקש משני עורכי-דין מחבריו לערוך את הצוואה עבור המנוח, אך הם לא נענו לו, כי לא הייתה שעתם פנויה.

 עורך-דין חוטין ניסח את הצוואה על-פי הוראות המנוח, שחתם עליה במעמד שני עדים, עורך-דין דולמן ורפאל כהן. גם לאחר הניתוח המשיך המנוח לנהל חיים תקינים ועד חודש לפני מותו, ביום 1.9.76, ניהל את עסקו ועבד בו יום יום שעות מספר.

התנגדות לצוואה חשיבות התכנון מראש-

בפסק דין זה דן בית המשפט העליון בשני עניינים חשובים האחד הינו העובדה שעורך דין חוטין שהוא גם החתן אשר נהנה מהצוואה נטל חלק בעריכת הצוואה,.

הטענה השנייה היא שהייתה השפעה בלתי הוגנת של עורך-דין חוטין על המנוח או לפחות קיימת הנחה של השפעה כזו והיא לא נסתרה. בני המשפחה במקרה זה כשלו בהבאת ראיות ולכן התיק נכשל וזה מקרה קלאסי שניתן היה לנהל אולי אחרת.

יצויין בעניין זה כי המנוח ציווה בצוואתו שנערכה על ידי חתנו את מרבית רכושו לאשתו מנישואים שניים דבר שגרם לילדיו מנישואים ראשונים מרמור רב ולכן התנגדו לצוואה.

הטענה הראשונה של המתנגדים לצוואה מבוססת על סעיף 35 לחוק הירושה תשכ"ה-1965, שזה לשונו:ו

"הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה – בטלה".

אין חולק שעורך-דין חוטין ערך את הצוואה, ואם ישנה בצוואה הוראה המזכה אותו תהיה הוראה זו בטלה. אלא שהשופט בבית המשפט המחוזי  קבע, שאין בצוואה הוראה המזכה את עורך-דין חוטין או את בת-זוגו.

המתנגדים לצוואה טענו, שהצוואה מזכה את עורך-דין חוטין בשני:נ אחד – זכייה עקיפה על- ידי מה שניתן לבנו הקטין, שאביו הוא אפוטרופסו הטבעי, ושניים – שעורך-דין חוטין מונה כמבצע הצוואה, וזה מזכה אותו לקבל שכר.

האם מי שנהנה בעקיפין מהצוואה גם לא יכול להיות חלק מעריכתה? התנגדות לצוואה סיכום עקרונות פסקי דין

סעיף 35 לחוק הירושה מפורש בבית המשפט העליון פירוש דווקני ולפסול הוראה המזכה במישרין את מי שלקח חלק בעריכתה או את בן-זוגו, ואין להרחיב את תחולת ההוראה למי שנהנה בעקיפין מהצוואה, וגם לא לזכייה של בני משפחה אחרים פרט לבן-זוג.

 יוצא אם כן, שזכייתו של דן אינה זכייה של אביו עורך-דין חוטין. טוען עורך-דין לב, שזכיית עורך-דין חוטין היא עקיפה בהיותו אפוטרופוס טבעי של בנו הקטין ובתור כזה ממונה על רכושו.

בי המשפט העליון קובע כי אין לקבל טענה זו, כי האפוטרופוס הטבעי כמו כל אפוטרופוס חייב לנהל את רכוש הקטין לטובת הקטין בלבד, ולא שמעתי, שאב מקבל שכר בעד ניהול רכוש בנו הקטין בנסיבות עניין כזה. אבל אפילו יקבל שכר עבור ניהול רכוש בנו הקטין, אין זו זכייה ישירה, שבאה לו מהצוואה, ולכן איננה זכייה פסולה על-פי סעיף 35לחוק הירושה.

בבית המשפט העליון קובע שסעיף 35 לחוק הירושה פוסל זכייה של מי שלקח חלק בעריכת הצוואה וזכיית בן­ זוגו ולא פוסל זכייה של קרובים אחרים, לרבות ילדים.

התנגדות לצוואה השפעה בלתי הוגנת פסקי דין- האם הייתה השפעה בלתי הוגנת על המנוח?

כעת לטענה השנייה של השפעה בלתי הוגנת. ס' 30 לחוק הירושה מורה על בטלות הוראה בצוואה, שנעשתה על-ידי השפעה בלתי הוגנת. בית המשפט קובע כי לא הובאה כל ראיה ממשית על מעשה שיש בו השפעה בלתי הוגנת של עורך-דין חוטין על המנוח, וכאמור, דברי עורך-דין חוטין היו אמינים על השופט, שקבע, שלא הוכח מעשה, שיש בו השפעה בלתי הוגנת.

המתנגדים לקיום הצוואה טענו, שעורך-דין חוטין ובני ביתו בודדו את המנוח והרחיקו אותו מיתר הילדים והנכדים, אבל הראיות, שהביאו לביסוס טעונם זה, לא היו מהימנות על השופט, שציין, שגם מתצהיריהם של ברוריה ומרדכי יוצא שהם היו מתראים עם המנוח ומשוחחים אתו.

כמו כן קבע השופט כי להיפך,  מקומות מגוריו ועיסוקו של עורך-דין חוטין לא היו בשכנות עם מקום מגוריו ועיסוקו של המנוח, והם לא התראו לעתים קרובות, והמנוח המשיך לעבוד בעסקו כרגיל עד חודש בערך לפני פטירתו.

משלא הובאה כל ראיה להשפעה בלתי הוגנת על המנוח, בית המשפט העליון סירב לבטל את הצוואה.

בית המשפט העליון קובע בפסק דין חשוב זה כמה עקרונות חשובים ובהם

א. (1) יש לתת לסעיף 35 לחוק הירושה תשכ"ה-1965, העוסק במי שנהנה מצוואה, פירוש דווקני ולפסול על-פיו הוראה בצוואה המזכה במישרין את מי שלקח חלק בעריכתה או את בן-זוגו.

(2) אין להרחיב את תחולת סעיף 35למי שנהנה בעקיפין מהצוואה, וגם לא לזכייה של בני משפחה אחרים פרט לבן-זוג.

(3) שכר-טרחה, שמקבל מבצע הצוואה, אינו בגדר זכייה מן הצוואה במובן סעיף .35

חוק הירושה אינו יוצר כל חזקה לגבי קיומה של השפעה בלתי הוגנת. (2) אולם כאשר הנסיבות האופפות את המקרה מצביעות על קיומה של תלות של אדם אחד בזולתו, שהיא כה מקיפה ויסודית, שניתן להניח, כי נשלל רצונו החופשי והבלתי תלוי של אותו אדם ביחסיו עם הזולת, ניתן לומר, שעשיית פעולה, שהיא בעליל לטובת האחרון, היא תוצאה של השפעה בלתי הוגנת מצדו, אלא אם הוכח היפוכו של דבר.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות צוואות. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות