צו קיום צוואה התנגדות לצו קיום צוואה

האם יש לקבל התנגדות לצו קיום צוואה בגלל שהמנוח לא ידע את השפה שבה נערכה הצוואה?

זו הייתה השאלה אשר עמדה בפני בית המשפט המחוזי בבאר שבע. המנוח היה הבעלים של משק ובו שני מבנים. בשנת 1998 נערכה צוואתו של המנוח במשרדו של עו"ד לענייני צוואות במשרדו. מגוף הצוואה עולה כי היא נחתמה על ידי המנוח ועל ידי שני עדים, לאחר שתורגמה למנוח לשפה התימנית/ערבית. היורש, נכדו של המנוח הגיש בקשה לצו קיום צוואה לפיה הוא הנהנה על פי הצוואה המקנה לו את כל זכויות המנוח במשק. הבת הגישה התנגדות לצו קיום צוואה. כשלוש שנים לאחר פטירתו של המנוח, הגיש הנכד אשר נהנה מהצוואה לבית המשפט לענייני משפחה בקשה למתן צו לקיום צוואת המנוח. דודתו של המשיב, בתו של המנוח הגישה התנגדות לצו קיום הצוואה והעלתה טענות שונות כנגד אופן עריכת הצוואה, לרבות מצב גופני ירוד של המנוח בשעת חתימה על הצוואה, מעורבות המשיב בעריכת הצוואה, השפעה בלתי הוגנת על המנוח, היעדר עד לצוואה וטענה כי המנוח לא ידע ולא הבין על מה חתם. במהלך ההנגדות לצו קיום צוואה נפטרה גם בתו של המנוח ויורשיה נכנסו בנעליה.

תוכן עניינים

ראשית מהו הליך התנגדות לצו קיום צוואה?

במקרה בו מוגשת לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום צוואה אזי נדרש על פי חוק להעביר את העתק הצוואה לכל היורשים. במצב כזה ליורשים יש אפשרות להגיש התנגדות לצו קיום צוואה. אם מגישים התנגדות לצו קיום צוואה יש לנמק מהם הסיבות שבגללם אנו מגישי את ההתנגדות. קיימת חשיבות גדולה לנימוקי ההתנגדות לצו קיום צוואה ולהתייעצות עם עורך דין צוואות וזאת לנוכח העובדה שההתנגדות הראשונית היא למעשה סוג של כתב תביעה שבו אנו פורסים בפני בית המשפט את הנימוקים שלנו שלא לקבל את הצוואה. יצויין כי במקרה בו מוגשת התנגדות לצו קיום צוואה מועבר התיק עם ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה על מנת שידון בהתנגדות

ואכן כך היה במקרה שלפנינו.

בית המשפט לענייני משפחה קיבל את ההתנגדות לצו קיום צוואה משלוש סיבות

פגמים אשר נפלו בצוואה ואשר בגללם קיבלו את ההתנגדות לצו קיום צוואה

  • העדר נוכחות העדים בעת חתימת המנוח על הצוואה
  • העדר הקראת מסמך הצוואה למנוח ותרגומו, על אף שהצוואה נושאת רישום בדבר תרגומה למנוח
  • העדר הוכחה כי הצוואה משקפת את רצון המנוח והעדר ביטוי בצוואה לרצונו המלא של המנוח.

מחפשים עורך דין צוואות לצורך הסבר המצב החוקי?

האם ניתן להורות על קיומה של צוואה שנערכה בשפה שאינה בשפת המצווה? האם זו סיבה להתנגדות לצו קיום צוואה? בהחלט כן.

ס' 22 לחוק הירושה המתייחס לצוואה בפני רשות, קובע:

"נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה."

 בית המשפט קובע כי העדר תרגום בפועל של הצוואה לשפתו של המצווה הינו פגם מהותי היורד לשורש העניין ונוגע לעצם הבנת המצווה את הוראות הצוואה ומשכך, אף בגמירות דעתו ביחס אליה. פגם מהותי מסוג זה ממילא אינו ניתן לריפוי באמצעות  ס' 25 לחוק הירושה אשר עוסק בפגמים צורניים שנפלו בצוואה. במקרה זה עובר נטל ההוכחה – המוטל, במקרה שהצוואה נחזית על פניה להיות תקינה, על המבקש לבטלה – אל המבקש לקיים את הצוואה, המחוייב להוכיח כי המצווה הבין את הוראותיה של הצוואה וכי אלה משקפות את רצונו האמיתי.

בעניין בן נון נקבע בעניין התנגדות לצו קיום צוואה:

"השופט המלומד בבית-המשפט המחוזי היה סבור, כי הצוואה תורגמה למנוחה לשפה שהיא שומעת, והפגם היחידי הוא זה, שדבר התרגום לא אושר על-ידי המתרגם על-פני הצוואה, כדרוש על-פי סעיף 22(ג) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965. לאור העדויות שהובאו לעיל, ברור כי הסברה, שהצוואה תורגמה למנוחה לשפה שהיא שומעת, אינה נכונה. פגם זה איננו פגם טכני כמו העדר האישור, שניתן להתגבר עליו על-פי סעיף 25 לחוק, כאשר אין לבית-המשפט ספק באמיתות הצוואה. חוסר תרגומה של צוואה, הכתובה בשפה שאין המצווה שולט בה, לשפה שהוא שולט בה, הוא פגם היורד לשרשו של ענין ושולל את עצם קיומה של הצוואה כהבעת רצונו האמיתי של המצווה. אגב, גם אם דבר זה רק מעמיד בסימן שאלה את אמיתות הצוואה, כי אז, על פי האמור לעיל, אין גם אפשרות להסתמך על סעיף 25 לחוק, כדי לרפא את העדר האישור של המתרגם על-פני הצוואה את דבר תרגומה למנוחה לפני שחתמה עליה." (עמ' 376-375 לפסק הדין; הדגשות לא במקור – י.ד.)

ואילו בעניין אושרוב נקבע בעניין התנגדות לצו קיום צוואה

"בעניננו אין מדובר בפגם צורני הנובע מכך שלא נכתב על גבי הצוואה שתורגמה למנוחה, פגם העלול אולי כשלעצמו ובוודאי בהצטרפו לפגמים אחרים לעורר חשש בענין אמיתות הצוואה ולהעביר את הנטל למי שמבקש לקיימה…

הפגם בעניין שבפנינו אינו צורני בלבד. משנקבע כי עורך הדין שערך את הצוואה לא תירגם את הצוואה לשפה המובנת למנוחה היטב, אף שידיעותיה בשפה העברית לא איפשרו לה להבין את תוכן המסמך, יש בכך פגם מהותי, שיש בו – על רקע הנסיבות שהוכחו – כדי לעורר חשש ממשי שהוראות הצוואה אינן משקפות את רצונה האמיתי של המנוחה…

בנסיבות כפי שהוכחו חזר, אם כן, הנטל למערערת, שביקשה לקיים את הצוואה, להוכיח את אמיתותה…" (פסקה 5 לפסק הדין; הדגשה לא במקור – י.ד.)

כל פסקי הדין קובעים כי אם צוואה לא תורגמה למנוח לשפה אותה הוא מבין (בניגוד למצב בו רק לא כתבו שלא תרגמו שהוא מצב שונה)  זו עילה להעברת נטל ההוכחה למבקש הצוואה להוכיח שזה היה רצונו של המנוח ואם בית המשפט לא ישתכנע שזה רצונו של המנוח זה יביא לפסילה של צוואה ולקבלת התנגדות לצו קיום צוואה.

האם ניתן לרפא את הפגם שהצוואה לא תורגמה למנוח?

במקרה שבו בית המשפט משתכנע כי הצוואה משקפת את רצונו האמיתי והחופשי של המנוח הוא יקבל את ההתנגדות לצו קיום צוואה

"רצון המנוח להוריש את המשק למערער (המשיב דכאן – י.ד.), כפי שהובע ע"י המנוח פעמים לא מבוטלות עובר כחוט השני בעדויות העדים, והוא רצון הזהה במהותו לתוכן הצוואה.

בהתאם לעדויות מהות ההורשה נשוא הצוואה והשלכותיה תורגמו גם תורגמו למנוח, אשר הבין את פשרן והביע דעתו כי זהו אכן רצונו, אף אם מסמך הצוואה הפורמלי, גופו, לא הוקרא ולא תורגם לו מילה במילה." (עמוד 9 לפסק הדין)

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות צוואות. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות