הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים-איך עושים זאת?

הפקדת צוואה ברשם הירושה הינה אחד הצעדים אשר ניתן לעשות לאחר הכנת צוואה. הפקדת הצוואה אינה חובה והצוואה תקפה גם ללא הפקדתה.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

הפקדת צוואה אצל רשם הירושה במשרד המשפטים

אדם שערך צוואה רשאי להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה וכן לקבל אותה בחזרה

במצב שעורכים צוואה בעל פה, תנאי לתוקפה הוא שהעדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה בסך 107 ש"ח (נכון לשנת 2021)

לפרטים נוספים ראו הפקדת צוואה ברשם לענייני ירושה באתר הרשם לענייני ירושה

האדם אשר עורך את הצוואה אינו חייב להפקיד אותה והוא יכול לשמור אותה אצלו, בכל מקום שבו יבחר.

אדם הרוצה להיות בטוח כי הצוואה תימצא עם מותו וכי היא תישמר מפני פגעי הזמן, יכול להפקידה אצל הרשם לענייני ירושה.

עדים לצוואה בעל פה חייבים להפקיד אצל הרשם לענייני ירושה את זיכרון הדברים שערכו לפי דברי המצווה.

היתרון בהפקת צוואה הוא שבמקרה שאדם נפטר, ומוגשת בקשה לצו ירושה או בקשה לצו קיום צוואה, בית המשפט בודק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם. אם כן, מועברת הצוואה מיידית  ליורשים.

הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

צוואה יכולה להיות מופקדת אצל הרשם רק על ידי האדם שערך את הצוואה בעצמו בהתייצבות אישית, ורק אותו אדם יכול לדרוש אותה בחזרה ואם הוא נפטר אז יורשיו על פי דין יקבלו אותה.

לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל אותה בחזרה באמצעות מיופה כוח.

מה המסמכים הנדרשים לצורך הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה?

 • צוואה מקורית חתומה על ידי המצווה.
 • תעודת זהות ישראלית בעלת תמונה עדכנית. אם התמונה אינה עדכנית יש להצטייד בתעודה רשמית נוספת עם תמונה עדכנית (כגון דרכון, רישיון נהיגה וכדומה).
 • אישור על תשלום אגרה בסך 107 ש"ח (נכון לשנת 2020) בגין הפקדת צוואה. ניתן להסדיר את תשלום האגרה בכל אחת מהדרכים הבאות:
 • אם מגישים באופן ממוחשב  מקוון, יש לסמן "הפקדת צוואה".
 • בעמדות אוטומטיות במשרדי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
 • בבנק הדואר, באמצעות שוברים אותם יש לבקש במשרדי קבלת הקהל של הרשם לענייני ירושה.
 • הפקדת צוואה יכולה להיעשות אך ורק על-ידי המצווה עצמו (מלבד במקרה של צוואה בעל פה).

מהו תהליך הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני הירושה

התקנות קובעות שעל המצווה להגיע עם המסמכים הנדרשים ללשכת הרשם, ולמלא בכתב בקשה להפקת הצוואה.

לפני שהצוואה נסגרת במעטפה, היא נסרקת למחשבי הרשם לשם גיבוי הצוואה המקורית.

לאחר הסריקה, הצוואה נסגרת במעטפה ונחתמת בשעווה ובחותמת הרשם לעניני ירושה.

על המעטפה רושמים את פרטי המפקיד ותאריך ההפקדה. הרשם לענייני ירושה והמפקיד חותמים על המעטפה.

הצוואה החתומה נשמרת בכספת ורק המצווה עצמו יכול לקבלה בחזרה.

הרשם לענייני ירושה  מעביר הודעה על הפקדת הצוואה למרשם הארצי בירושלים, והמפקיד מקבל אישור על הפקדת הצוואה.

איך מפקידים צוואה הדדית ברשם לענייני ירושה?

כאשר מדובר בהפקדת צוואות הדדיות, על שני בני הזוג המצווים להתייצב במחוז המתאים עם המסמכים הבאים:

 • תעודת זהות של כל אחד מבני הזוג עם תמונה עדכנית.
 • מקור של הצוואה לכל אחד מהמצווים, כלומר 2 צוואות זהות מקוריות.
 • אישור על תשלום שתי אגרות (אחת לכל מצווה) על הפקדת צוואה.
 • חשוב: יש להגיע עם 2 צוואות מקוריות ולשלם שתי אגרות, גם אם הצוואה ההדדית נערכה כמסמך אחד ולא כשני מסמכים נפרדים.
 • קבלת הצוואה המופקדת בחזרה
 • מצווה רשאי לקבל חזרה את הצוואה שהפקיד בכל עת.
 • לשם כך עליו לפנות ללשכת הרשם ולמלא בקשה בכתב להחזרה של צוואה.

הרשם לעניני ירושה יוודא את זהותו של המבקש, ימסור לידיו את צוואתו כנגד חתימתו לאישור קבלת הצוואה, ויודיע על כך למרשם הארצי.

דבר ההפקדה יימחק מהמרשם הארצי.

חשוב: קבלת הצוואה בחזרה אינה מביאה לביטול הצוואה, והיא תקפה לכל דבר ועניין עד שבוטלה או שנחתמה צוואה עדכנית תחתיה.

החזרת הצוואה אינה כרוכה בתשלום אגרה.

הפקדת צוואה נוספת-האם ניתן להפקיד צוואה נוספת אצל הרשם לענייני ירושה?

 • מי שהפקיד בעבר צוואה אינו רשאי להפקיד צוואה נוספת, אלא אם לפני כן לקח בחזרה כל צוואה קודמת שהפקיד.
 • כל הפקדה מחדש של הצוואה תהיה כרוכה בתשלום נוסף של האגרה.

איך מממשים צוואה שהופקדה?

 • כדי לחלק את עיזבונו של נפטר על פי צוואה שהותיר אחריו, יש להוציא צו קיום צוואה המאשר את נוסח הצוואה ומקנה לה תוקף של פסק דין.
 • לשם כך, היורשים (או כל אדם המעוניין בכך), יכולים להגיש בקשה לצו קיום צוואה.
 • בית המשפט יבדוק במרשם הארצי של הצוואות אם הופקדה צוואה אצל הרשם, ואם כן, הצוואה תוצא ותועבר ליורשים.
 • אם נמצאה צוואה אחרת שנכתבה על-ידי המנוח אחרי הצוואה שהפקיד אצל הרשם לענייני ירושה, הצוואה האחרונה היא הקובעת, גם אם לא הופקדה אצל הרשם. כל אדם שבידו צוואה חייב למוסרה, במקור או בהעתק מאושר, לבית המשפט מיד לאחר שנודע לו על מות המצווה (המפר הוראה זו צפוי לדין פלילי).

חשוב לדעת פרטים חשובים בנושא הפקדת צוואה אצל הרשם לענייני ירושה

 • אין לאף אדם זכות לעיין בצוואה שהופקדה או לקבל מרשם הירושה מידע אם צוואה מסוימת הופקדה, אלא באישור בית המשפט (כמובן שעורך הצוואה, המוריש, רשאי לספר על הפקדת הצוואה ולהציגה לכל מי שהוא רוצה ואף להותיר העתק בידי מי שיבחר).
 • לכל צוואה וכן לכל מסמך אחר המוגש לרשם לענייני ירושה אשר כתוב בשפה זרה (למעט אנגלית), יש לצרף תרגום לעברית או לערבית, מאושר בידי נוטריון. (הרשם לענייני ירושה רשאי להורות על תרגום מסמך הכתוב באנגלית).
 • רק המצווים עצמם יכולים להפקיד צוואה או להחזיר צוואה מופקדת – לא ניתן להפקיד צוואה או לקבל חזרה צוואה שהופקדה באמצעות ייפוי כוח.
 • אדם שמעוניין לשנות את הצוואה לאחר שהפקיד אותה אצל רשם הירושה יכול לבקש לקבל אותה חזרה או להפקיד במקומה צוואה חדשה.

ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

תעריפי אגרות הרשם לענייני ירושה באתר הרשם לענייני ירושה.

ראו גם    

עורך דין צוואות ממש כאן

עורך דין ירושות ממש כאן

מימוש עזבון של אדם שנפטר

ירושה של בן זוג ממש כאן

ירושה של ידוע/ה בציבור ממש כאן

מידע שעשוי לעניין אותך

עם מותו של בן משפחה וכל הצער שבא איתו, יש דברים שכדאי לדעת על הטיפול והקבורה

אם בן משפחה נמצא בערוב ימיו , יש דברים שכדאי לדעת https://rslawfirm.co.il/yepoy-coah/%d7%91%d7%a7%d7%a9%d7%94-%d7%9c%d7%9e%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%99-%d7%90%d7%a4%d7%95%d7%98%d7%a8%d7%95%d7%a4%d7%95%d7%a1-%d7%90%d7%99%d7%9a-%d7%9e%d7%92%d7%99%d7%a9%d7%99%d7%9d/

האם העמוד סייע לכם?

עזרו לנו להמשיך לסייע לכם

יש לכם מידע נוסף או הצעות לעדכון ערך זה?

עודכן לאחרונה09/10/2021

שמרו על קשר

בלוג

צרו קשר

הצטרפו אלינו בפייסבוק

דוא"ל

האתר פונה לנשים וגברים כאחד. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד.

המידע באתר הוא מידע כללי ואינו מידע מחייב. הזכויות המחייבות נקבעות על-פי חוק, תקנות ופסיקות בתי המשפט. השימוש במידע המופיע באתר אינו תחליף לקבלת ייעוץ או טיפול משפטי, מקצועי או אחר והסתמכות על האמור בו היא באחריות המשתמש בלבד – יש לעיין בתנאי השימוש.

שתפו בפייסבוק

שתפו בטוויטר

שתפו בדוא"להדפסה

שתפו קישור

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה