צוואה בעדים מתי היא תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה עו"ד רחל שחר

כל הקשור בירושות וצוואות הוא עניין רגיש עבור כולנו. לא תמיד קרובינו המנוחים משאירים אחריהם צוואה ברורה ועדכנית, וגם במידה שכן, לא תמיד ניתן לה תוקף משפטי המאפשר את קיומה כפי שנכתב בה. וגם אם כל אלה לא מתארים את המצב שלכם, ייתכנו עוד אין ספור סיבוכים ומקרים חסרי תקדים ומפתיעים, שלא תמיד יש עליהם תשובה חד משמעית מפי הדין הנוהג כיום.

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה ולכן מומלץ להיעזר בשירותיו וליוויו הצמוד של עורך דין צוואות 

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

צוואה בעדים מתי היא תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה עו"ד רחל שחר

כפי שתיארנו והמלצנו בעבר, סיוע של עורך דין המומחה לענייני צוואות וירושה בעריכת צוואה, יכול להיות ההבדל הקריטי בין שני מצבים – צוואה שמתקיימת וצוואה המעוררת התנגדות ומתבטלת. זאת בעיקר בשל ידיעת החוק על בוריו וההבנה של עורך דין מקצועי כיצד הוא יכול לשרת את המצווה (כותב הצוואה) ולהגן עליו מפני התנגדויות עתידיות.

במקרה שנתאר במאמר זה, הוגשה בקשה לצו קיום צוואה על ידי אלמנתו של המנוח, צעד שהוביל לשניים מנכדי המנוח שהודרו מן הצוואה, להגיש את התנגדותם, בטענה כי אין הצוואה משקפת את רצונו האמיתי.

צוואה בעדים רקע כללי

מהי צוואה בעדים?

צוואה בעדים היא צוואה הנערכת בנוכחות שני עדים לפחות

לעדים, ולבני/בנות זוגם, אסור להיות חלק מהנהנים מהצוואה, והיותם נהנים מהצוואה עלול להביא לפסילת הצוואה ברמה דבוהה של סבירות.

צוואה בעדים מוגדרת בסעיף 20 לחוק הירושה, תשכ"ה-1965

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור"

צוואה בעדים מה הן הדרישות הצורניות לקיומה?

א. ציון תאריך בו נערכה הצוואה
ב. חתימה על גבי הצוואה בידי המצווה
ג. חתימת המצווה בפני שני עדי הצוואה שזו חתימתו
ד. אישור שני עדים בו זמנית
ה.חתימת שני העדים כי זהו אישורם
ו אישור שני העדים על טופס הצוואה
ז אישור שני העדים שהמצווה הוא אשר הצהיר
ח אישור שני העדים שהמצווה הוא אשר חתם
צוואה בעדים דרישות כתב ועדים הן חובה
צוואה בעדים מה דרישות החוק עו"ד לצוואות רחל שחר

צוואה בעדים מתי היא תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה עו"ד רחל שחר 1
עו"ד צוואות רחל שחר

סעיף 20 לחוק הירושה המצוטט לעיל קובע דרישה יסודית כי הצוואה תיחתם ביד המצווה ובנוסף כי תיחתם בפני שנים עדים, וזאת לאחר שהמצווה מצהיר כי זו צוואתו וכן כי העדים יאשרו באותו מעמד בו המצווה חותם כי המצווה הצהיר וחתם בנוכחותם.

תנאי יסוד אלה של כתב ושני עדים אינם נתונים לתיקון מכוח שיקול דעתו של בית המשפט לענייני משפחה.

בעניין זה נפסק על ידי בית המשפט העליון בע"א 681/77 כי יש חשיבות רבה במלוי מדוקדק של ההוראות הפורמליות שבסעיף 20 (ע"א 217/74 יצחק (גולוב) גמזו נ' דוד גולוב,).

תנאי פורמלי זה חשוב הוא, שכן הוא בא להעמיד את המצווה על רצינות המסמך והמעמד. עם  זאת, גישתו של המחוקק היא, כי אין לבטל צוואה בשל פגם זה, ובלבד שאין לבית-המשפט ספק באמיתותה של הצוואה (סעיף 25 לחוק).

על בית המשפט להתרשם כי כל נסיבות המקרה מצביעות על כך כי צוואת המנוח.ה היא צוואת אמת.

  • צוואה בעדים ללא פגם צורני חזקה שהיא כשרה

צוואה בעדים שעל פניו אין כל פגם צורני בעריכתה ונערכה בהתאם לדרישות הסעף אשר פורטו לעיל הכלל יהיה שהיא צוואת אמת, המשקפת את רצון המצווהה ובמצב כזה כל אדם המתנגד לצוואה וטוען שאינה תקפה מועבר אליו נטל הראייה להוכיח זאת.

צוואה בעדים שיש בה פגם כלשהו צורני אשר אינו יסוד העדים והכתב כשרה אולם במצב כזה הנטל להוכיח את תחולת סעיף 25 מוטל על האדם המבקש את קיום הצוואה.

צוואה בעדים מה משמעות חתימת המצווה ותאריך על הצוואה

בפסיקה (ע"א 681/77) נדונה סוגיית היעדר חתימת המצווה  על כל עמודי הצוואה

בית המשפט העליון בפסק דינו של הנשיא אהרון ברק קבע כי השאלה הנדרשת האם הנסיבות אשר אפפו את עריכת הצוואה לרבות היעדרה של חתימת המצווה על כל אחד ואחד מדפי הצוואה יכולה ללמד כי הצוואה אינה צוואתו האמיתית של האדם המצווה.

"רישת החוק היא איפוא, כי צוואה בעדים תיחתם בידי המצווה. האם משמעות הדבר היא כי על המצווה לחתום על כל אחד מדפי הצוואה, או די בכך שהוא חותם על הדף האחרון?

שאלה זו התעוררה בע"א 564/71 הרטה (נשר) אדלר נ' מאיר נשר, פ"ד כו(2) 745, 748, ולא הוכרעה. השופט אהרון ברק הכריע כי במקום שהחוק דורש שהצוואה "תיחתם בידי המצווה", יוצא המצווה ידי החוק שעה שהוא חותם על הדף האחרון המיועד לחתימתו, ואין לדרוש ממנו כי יוסיף חתימתו על כל אחד מדפי הצוואה.

ומוסיף כבוד השופט ברק כי פירוש אחר, לא רק שאינו מתבקש מלשון החוק, אלא שתוצאתו תהיה הוספת דרישות פורמליות העשויות, בהעדרן, לפסול את הצוואה, ונמצא כי עקרון היסוד בדיני צוואה, המחייב לתת אותו פירוש המקיים את דברי המת על פני פירוש העשוי לבטלם, לא יוגשם (השווה ע"א 576/72 משה שפיר, ואח' נגד צבי אריה שפיר, פ"ד כז(2) 373, 381, 378, בע' 382).

יחד עם זאת קובע השופט ברק כי ראוי כי  בצוואה המורכבת ממספר דפים ייחתם כל דף על-ידי המצווה. אומר השופט ברנזון (בע' 748):

"עיקר העיקרים וקודם לכל הוא, אמיתותה של הצוואה, דבר המחייב זהירות מירבית מצד בית-המשפט, שהרי ענין לנו עם מסמך המוגש מטעם אדם שאינו עוד בחיים וידיעת האמת לאמיתה קבורה יחד עמו. אשר-על-כן, סבורני כי העדויות ביחס לאמיתות מסמך רב גליונות כצוואה, שאינו חתום כמקובל על כל הגליונות, ושאר הנסיבות הסובבות את המקרה, חייבות להיות ברורות וחלקות ללא דופי ובלי לעורר חשד כלשהו."

השאלה האמיתית אינה, אם העדרה של חתימת המצווה על כל אחד מדפי הצוואה מטיל פגם פורמלי בצוואה.

 השאלה האמיתית היא, אם כל נסיבות המקרה, לרבות העדרה של חתימה על כל אחד מדפי הצוואה, מצביעים באופן ברור כי הצוואה היא אכן צוואת אמת של המצווה. לשון אחרת: העדרה  של חתימה על כל אחד ואחד מדפי הצוואה אינו מטיל כשלעצמו, מבחינה משפטית, פגם בצוואה, אם כי הוא עשוי, בהצטרפו לשאר הנסיבות העובדתיות של המקרה, להטיל ספק באמיתותה של הצוואה.

צוואה בעדים מה משמעות חתימה ליד תיקון שבוצע על גבי הצוואה

ב-ע”א 4620/91 נדון מקרה בו נוספו מילים בצוואה לאחר עריכתה.

בית המשפט העליון קובע כי המילים שהוספו – "הסכום הנ"ל אינו צמוד" – אינן תיקון טכני קטן ובלתי משמעותי.

ידוע לכול, שבמקומותינו שאלת ההצמדה הופכת לעתים רבות (בעיקר במקרים שבהם מדובר בתקופות של שנים ארוכות) לשאלה שמגלמת בתוכה את עיקר המשקל הכלכלי של הסכסוך. בית המשפט העליון קובע כי נטע זר זה שהוסף בגוף הצוואה, והוא בעל משמעות לטובת צד כלשהו המערער, מטיל צל כבד על מהימנות הצוואה כולה.

פגם זה – היעדר חתימתו של המצווה ליד הערה משמעותית שנראה שהוספה לצוואה במועד מאוחר יותר – יכול שייחשב "פגם בחתימתו של המצווה" במובנו של סעיף 25(א) חוק הירושה אם אמנם כך הוא, הרי שעל-פי הוראת הסעיף האמור, בית המשפט יקיים את הצוואה על-אף הפגם שנפל בה, רק אם "לא היה לבית המשפט ספק באמיתותה של צוואה".

צוואה בעדים המבחן עליו חוזר בית המשפט העליון הוא

"השאלה האמיתית אינה, אם העדרה של חתימת המצווה על כל אחד מדפי הצוואה מטיל פגם פורמלי בצוואה. השאלה האמיתית היא, אם כל נסיבות המקרה, לרבות העדרה של חתימה על אחד מדפי הצוואה, מצביעים באופן ברור כי הצוואה היא אכן צוואת אמת של המצווה. לשון אחרת:ו העדרה של חתימה על כל אחד ואחד מדפי הצוואה אינו מטיל כשלעצמו, מבחינה משפטית, פגם בצוואה, אם כי הוא עשוי, בהצטרפו לשאר הנסיבות העובדתיות של המקרה, להטיל ספק באמיתותה של הצוואה".

 אין כל ספק וכך בית המשפט קובע כי ודברים שנאמרו לעניין היעדר חתימה על כל דף מדפי הצוואה טובים אף לעניין  

צוואה בעדים ללא תאריך האם הפגם פוסל את הצוואה?

אם השתכנע בית המשפט, כי הצוואה בכתב בפני עדים כנה ואמיתית, כי אז – לפי סעיף 25 לחוק – יכול בית המשפט להתעלם מהפגם שבצורה ולקיים את הצוואה על אף פגם זה, שהרי עיקר העיקרים הוא במגמה לקיים את הרצון הכן והאמיתי של המצווה.

בית המשפט קבע בע"א 1099/90 כי  מה שבית המשפט מצווה לעשות על-פי חוק הירושה הוא לבחון ולבדוק, ככל שהראיות המוצגות לפניו מאפשרות לו לעשות כן, מה טיבה האמיתי של אותה צוואה, כיצד באה לעולם והאם נעשתה ונערכה מרצונו הטוב והחופשי של המנוח. בעשותו כן תהיה אוזנו של בית המשפט כרויה לכל טענה בדבר השפעה בלתי הוגנת וכדומה, אולם, ההכרעה תיפול על-פי הכללים הבסיסיים אשר לידתם בחוק הירושה וגיוונם בהלכה הפסוקה.

צוואה בעדים הצהרת המצווה שזו צוואתו אולם בנוסח אחר

נוסח חוק הירושה מחייב שהמצווה יצהיר בפני העדים שזו צוואתו.

האם דרישה זו דווקנית, או די בהצהרה שמשמעותה כזו?

ב-ע”א 160/80 קבע בית המשפט העליון כדלקמן:

סעיף 20 לחוק הירושה קובע:

"צוואה בעדים תהיה בכתב, תצויין בתאריך ותיחתם ביד המצווה בפני שני עדים לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו; העדים יאשרו באותו מעמד בחתימת ידם על פני הצוואה שהמצווה הצהיר וחתם כאמור".

עולה מהאמור, שהמצווה צריך להצהיר בפני העדים "שזו צוואתו" ("יסוד עובדתי"), והעדים צריכים לאשר באותו מעמד בחתימת ידם על-פני הצוואה, שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו ("יסוד ראיתי"). בעניין שלפנינו מוכן אני להניח ¬בלא שיהא צורך לפסוק בדבר – כי בדבריו של מצווה, כי ככה הוא רוצה שהצוואה תהיה, וכי הצוואה היא בסדר, הוא מילא את המוטל עליו, להצהיר שזו צוואתו.

אמת הדבר, אין זהות בין נוסחת הלשון, בה נוקט חוק הירושה, לבין הביטוי, בו השתמש המצווה, אך נראה לי, כי מה שנדרש אינו זהות בנוסחאות אלא זהות במהות. מצווה האומר, שהצוואה היא "בסדר", וכי היא משקפת את רצונו, מקיים על-ידי כך את הוראות החוק, הדורשות ממנו לציין שזו צוואתו. אך יהא עניין זה כאשר יהא, ודאי הוא, שעדי הצוואה לא עשו את המוטל עליהם, ולא אישרו במעמד החתימה על הצוואה, שהמצווה הצהיר בפניהם שזו צוואתו. נמצא, כי "היסוד הראיתי" חסר בענייננו. על יסוד קיומו של פגם זה התנגדו המערערים לקיום הצוואה. הערכאה הראשונה קבעה, כי מכוח הסמכות, הנתונה לבית המשפט בסעיף 25 לחוק הירושה, היא מקיימת את הצוואה על-אף הפגם האמור שנפל בה. על כך מערערים לפנינו.

צוואה בעדים מה תפקיד העדים?

תפקידם של העדים ב”צוואה בעדים”, מוגדר אף הוא בצוראה מפורשת בסעיף 20 לחוק הירושה אשר צוטטט על ידינו לעיל. תפקידם הוא לאשר בחתימת ידם ובאמצעות זיהוי בתעודה מזהה על פי כל דין כי המצווה הוא אשר חתם בפניהם וכן כי הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וחתם בפניהם.

הפסיקה לאורך השנים רבעה כי אין זה מפקידם של העדים לצווה לבדוק תנאים נוספים לקיום הצוואה אשר ללא קשר לעדים יכול ויביאו לפסילתה. כך למשל אין זה מתפקיד העדים לבחון את צלילותו של המצווה.

עליהם חובה נוספת מעבר לאמור בסעיף – כגון לבדוק את צלילות-דעתו של המצווה וגמירות דעתו? – ב-ע”א 142/80 השיב על כך השופט י’ כהן בשלילה:

צוואה בעדים דוגמא מהפסיקה

המקרה שלפנינו נידון בבית המשפט לענייני משפחה וערעורו בבית המשפט המחוזי בתל אביב. מהותו – דחיית בקשתה של אלמנת המנוח לקיום צוואתו מאחר שהוכח כי אין הצוואה משקפת את רצונו האמיתי.

בהיותו בן 85, ערך המנוח את צוואתו בעדים – אחת מארבע הדרכים לעריכת צוואה במדינת ישראל. נזכיר כי על פי סעיף 20 לחוק הירושה, תנאי היסוד של צוואה בעדים הינם:

1. שני עדי קיום צוואה

2. חתימת המצווה על מסמך הצוואה

צוואה בעדים מתי היא תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה עו"ד רחל שחר 2
צוואה בעדים מתי היא תיחשב תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה

נתון מרכזי שיש לתת עליו דגש הוא העובדה כי המנוח לא קרא עברית ושפת אימו הייתה פרסית. את ההליך ביצע המנוח בעזרתה של עורכת דין המוכרת למשפחה, כאשר אלמנתו נכחה במעמד החתימה ותרגמה עבורו לפרסית את תוכן המסמך.

עפ"י הצוואה שנחתמה, מחצית מהעיזבון נועדה לרשת אלמנתו ואילו החצי השני נועד להתחלק בין שני ילדיו הנותרו בין החיים (מתוך ארבעה). ילדיהם של שני האחים שנפטרו, כלומר – נכדיו של המנוח, לא זכו לרשת דבר, דבר שהוביל אותם להגיש התנגדות עפ"י סעיף 67 לחוק הירושה:

טענות הנכדים שחלקן אומתו בהמשך היו כדלהלן:

  • המנוח לא היה כשיר לערוך צוואה.
  • המנוח לא הבין את תוכן המסמך עליו חתם שכן לא הבין את השפה ופעולת התרגום הייתה חלקית וכושלת.
  • בני המנוח נטלו חלק בעריכת הצוואה והשפיעו עליו השפעה בלתי הוגנת כדי שיחתום עליה.
  • הטענה שמסבירה את הדרתם מהצוואה – קבלת כספים בהיות המנוח בין החיים – הינה שקרית.
  • חתימת האלמנה על הבקשה לצו קיום צוואה, זויפה על ידי הבנים שלה ושל המנוח.

בתום הליך הבירור המשפטי, פסקו השופטים במקרה שיש לדחות את ערעורה של האלמנה ולחייב אותה בהוצאות ושכר טרחה, וזאת לאחר שהוכח כי אין הצוואה משקפת את רצונו האמיתי של המצווה, טענה זו בוססה מחמת הכשלים הרבים בעריכת הצוואה והפגמים הבלתי חוקיים בה שנרכז כעת:

הכשלהסעיף שנפגע בחוקמהות הסעיף
היעדר מהימנותה של התובעת עצמה – האלמנה – שהסתברה כדמות מפתח בעשיית הצוואה, עת שהיא גם נהנת ממנה וגם המתרגמת שלמה למצווה.סעיף 35הוראת צוואה, פרט לצוואה בעל-פה, המזכה את מי שערך אותה או היה עד לעשייתה או לקח באופן אחר חלק בעריכתה, והוראת צוואה המזכה בן-זוגו של אחד מאלה — בטלה.
עורכת הדין הייתה עורכת הדין של הבנים, הייעוץ המשפטי לא היה בלתי תלוי והצוואה נערכה על ידי גורם התלוי באינטרסים של הבנים.סעיף 30א'הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה  בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית — בטלה.
המנוח לא קיבל הסבר מקיף ויסודי באשר למהות אחד הסעיפים בצוואה וכן לא תורגם לו הסעיף כיוון שהמתרגמת – האלמנה – לא ידעה לתרגמו לפרסית.סעיף 22 ג-ד'נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע,  תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה. במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.  
עורכת הדין ושתי העדות אינן יודעות את השפה הפרסית, ועל כן לא היו יכולות לוודא שהתרגום מהימן. לכן תפקודן של העדות לקוי ואישורן עקר מכל תוכן.

נוסיף על אלו את העובדה כי החתימה על צו קיום הצוואה זויפה על ידי בניה של האלמנה והמנוח – דבר שהוכח בבדיקת מומחית להשוואת כתבי יד אשר מונתה לתיק על ידי בית המשפט.

קיימים בתהליך פגמים מהותיים שאינם ניתנים לריפוי באמצעות סעיף 25 העוסק בפגמים צורניים שניתן להתמודד איתם על פי החלטת בית המשפט:

צוואה בעדים מתי היא תקינה ומה עלול לגרום לפסילתה עו"ד רחל שחר 3

לסיכום, בבחינת המקרה הנ"ל, נוכחנו להכיר בחשיבות הבקיאות בחוק הירושה, דיני ירושה ודיני צוואות, בעת עריכת צוואה. צוואה הכתובה בהתאם לחוק, מגנה על עצמה, ובכך על רצון המצווה והיורשים שלו, מפני התנגדויות עתידיות וספקות של אנשים שיחפשו דרך להרוויח מהפגמים בה.

מנגד, אנו גם עדים ליכולתו של החוק להגן על כאלו שנפגעו מעריכה של צוואה באופן הנוגד את הכללים.

על  מנת לערוך צוואה שכזו – חוקית ומוגנת, אין כל ספק שמומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין מומחה. זאת נוסף על יכולתו של עורך דין מומחה להגן על לקוחותיו מפני צוואות שאינן הולמות את החוק.

אך יש לשים לב לעניין הבא – כפי שניתן ללמוד מן המקרה, היותו של עורך הדין מומחה לצוואות https://rslawfirm.co.il/will-testified/אינה מספיקה. עליו גם להיות ישר ולשמור על חובת הנאמנות שלו ללקוחותיו. עליו להיות בלתי תלוי ואינו מונחה אינטרסים של מי מדמויות המפתח בפרשה שכן זו עילה מספקת כשלעצמה לערעור על קיומה של צוואה שערך.

אני מזמינה אתכם למאמר שלי בנושא "עורך דין צוואות", שם נתתי את המלצתי על הליך בחירת עורך הדין שילווה אתכם בשלב הקריטי בו אתם נמצאים.

יושר וטובת הלקוח, הינם ערכי היסוד המובילים את משרדי מיום הקמתו, ואני רואה בהם האחראים להצלחת הדרך שלי.

צוואה בעדים איך בוחרים עו"ד צוואות ?

בחרו את עורך הדין שלכם עפ"י שלושה דגשים  פשוטים אך חשובים:

  1. תחומי התמחות

בהתאם לעיזבון שתשאירו, רצוי שעורך הדין שלכם יהיה בקיא בענייני הרכוש שלכם – עורך דין מקרקעין במידה ואתם בעלי אחזקות נרחבות, עורך דין המתמחה במס ותרומות אם ברצונכם לתרום חלק מעיזבונכם, וכד'.

  • ביקורות

הליך הצוואה מורכב מבחינה מקצועית אך גם אישית, ועל כן תרצו לצידכם עורך דין מקצועי וקשוב שיאפשר לכם לטפל בנושא הצוואה ביתר קלות. על כן אנו ממליצים להיעזר בביקורות של לקוחות אחרים על מנת לקבל תמונה בהירה יותר על מי האדם העומד מולכם.

  • גישה

בדקו את גישתו על עורך הדין שלכם לפני הפנייה אליו, בדקו מה כתב באתר שלו בנושא צוואות, קראו על ניסיונו וה"אני מאמין" שלו ושל המשרד. אם התרשמתם לטובה, קבעו פגישת ייעוץ לא מחייבת שתוכל לסלק מכם כל ספק באשר לרושם הראשוני שקיבלתם מהאינטרנט.

משרדנו משרד עורכת דין ונוטריונית רחל שחר עוסק על דרך השגרה  בעריכת צוואות בעדים וכן בעריכת צוואות נוטריוניות תוך הקפדה על ניסוחים משפטייים מקצועיים של צוואות באופן המאפשר ירידה לכל הפרטים הנדרשים בעריכת צוואה. אם זכית בצוואה ויש מתנגדים לצוואה אנו נסיעע בהגנה על הצוואה וזאת עד למתן צו קיום צוואה בבית המשפט.

למשרדנו ניסיון רב בדיני הצוואות ירושות וניהול עזבון ודיני משפחה על כל גווניהם תוך שילוב הסמכות בייפוי כוח מתמשך וכן הסמכה כנוטריונית מטעם משרד המשפטים. אנו מייצגים אנשי הייטק ובעלי עסקים תוך שילוב ידע מתוך תחום הקניין הרוחני. כמו כן אנו מייצגים בעלי חברות בהליכי  תוך הגנה מקסימלית על זכויותיהם. צוות עורכי הדין והנוטריונים במשרד פועל בכל תיק בגישה המאפשרת מיצוי מלא של בזכויות הלקוחות, גישה אשר הוכיחה עצמה בהישגים יוצאי דופן של המשרד שבהם אנו גאים.

צוואה בעדים האם ניתן לבטל ומתי לפנות לעורך דין?

ס' 36 לחוק הירושה קובע דרכים לביטול צוואה על ידי המצווה. החוק קובע כי המצווה יכול לבטל את צוואתו על ידי השמדתה או על ידי עריכת צוואה חדשה אשר למעשה בהיותה מאוחרת יותר לצוואה מבטלת את הצוואה הקודמת
סעיף זה בחוק הירושה קובע כך:
(א)       המצווה רשאי לבטל צוואתו, אם על ידי ביטול במפורש באחת הצורות לעשיית צוואה, ואם על ידי השמדת הצוואה; השמיד המצווה את הצוואה, חזקה עליו שהתכוון בכך לבטלה.
            (ב)        צוואה חדשה, אף אם אין בה ביטול מפורש של צוואה קודמת, רואים אותה כמבטלת את הקודמת במידה שהוראות הצוואה החדשה סותרות את הוראות הצוואה הקודמת, זולת אם אין בצוואה החדשה אלא הוספה על האמור בצוואה הקודמת.
37.       לענין סימן זה "הוראת צוואה" – גם הצוואה כולה, חלק ממנה ותנאי מתנאיה במשמע.
38.       (א)       נקבע בצוואה דבר בלתי חוקי, בלתי מוסרי או בלתי אפשרי כתנאי לזכיה או כחיוב לפי סעיף 45, בטל התנאי או החיוב, ואין בכך כדי לבטל את הזכיה שהיתה מותנית או שהחיוב היה מוטל עליה.
            (ב)        בטלים חלק, הוראה או תנאי של צוואה שלא כאמור בסעיף קטן (א) אין בכך כדי לבטל שאר חלקיה, הוראותיה או תנאיה אלא במידה שנראה לבית המשפט שהם קשורים קשר בל ינתק במה שבטל או שהמצווה לא היה רוצה בהם בלעדיו.
39.       אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק החמישי.
לדברי עו"ד רחל שחר אחד העקרונות החשובים אשר הותוו על ידי בתי המשפט לאורך שנים הינו  העיקרון הבסיסי, כי יש לקיים את דברו של המת. פסיקת ביהמ"ש שמה דגש לאורך שנים רבות כי המטרה בכל הליך משפטי שבמרכזו עומדת צוואה הינה לרדת לעומקו של רצון המנוח. באמצעות כלל זה מתגברים בתי המשפט פעמים רבות על פגמים טכניים או צורניים בצוואה ומכבדים את רצון המנוח לצוואותו אף אם נפלו בה פגמים.
עקרון חשוב נוסף העולה בדיני הירושה הינו כי "הצוואה מעשה אישי" ובו נקבע בס"ק א' עקרון הבסיס לפיו "אין צוואה נעשית אלא על ידי המצווה עצמו". סעיף 28 לחוק הירושה.
השופט שמגר קבע בהתייחס לעקרון זה, כי "צוואה חייבת להיות מעשהו של המצווה, וכי אין אפשרות להעביר את הכוח לצוות למישהו אחר. זהו מעשה אישי, אשר בעשייתו יכול המצווה, כמובן, להיעזר בעזרה טכנית, כגון באדם אשר ירשום את הדברים מפיו או יערוך את הדברים לפי הוראותיו, אך הציווי הוא שלו ולא ניתן למסרו לידי אחר" (עא 119/89 טורנר נ' טורנר, מה (2) 81).
צוואה בעדים האם ניתן לבטל ומתי לפנות לעורך דין?

אין ספק, ענייני ירושה הם עניינים משפטיים ומשפחתיים סבוכים, אך הם לא תמיד מוכרחים להיות כאלה, כאשר נעזרים בשירותו וליוויו הצמוד של עורך דין ירושה מומלץ

אודות עו"ד רחל שחר

עורכת דין רחל שחר, עו"ד צוואות ירושה ודיני משפחה, עומדת בראש משרד עו"ד רחל שחר  הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בדיני משפחה

המשרד שנוסד על ידה מעניק מגוון שירותים ומעסיק עו"ד פשיטת רגל כשירות משלים.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים עורכות דין גירושין ומשפטניות בעלי מומחיות ספציפית בדיני משפחה וירושה. עורכת דין רחל שחר, עו"ד הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני ירושה משפחה, נוטריון ומגשרת, אשר ניהלה מאז הסמכתה תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה על כל היבטיו לרבות חלוקת רכוש, ביטול הסכמי ממון, סרבנות גט ועוד.

לאחר הסמכתה כחברה בלשכת עורכי הדין התנדבה עו"ד רחל שחר במסגרות התנדבות רבות והעניקה ייעוץ משפטי בסניף ויצ"ו בסביון וכן בסניף שי"ל בעיר יהוד.

עו"ד דיני משפחה רחל שחר כתבה וכותבת מאמרים רבים בתחום דיני משפחה והינה מנחה בתוכנית "אולפן המומחים".

עו"ד גירושין ונוטריונית רחל שחר ידועה בזכות מקצוענותה חסרת הפשרות והבנתה המקיפה את האטמוספירה המשפטית השלטת כמו גם יחסה האישי ללקוח ואנושיותה.

עו"ד ירושה מומלץ רחל שחר ידועה כמי שמקדמת טיפול אינטנסיבי וחסר פשרות בנושא דיני משפחה וירושה על כל היבטיו והיא מקדישה לנושא זמן רב ומרץ.

צוואה בעדים של ידועה בציבור – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

זכויותיה של ידועה בציבור יכול להיות מוסדר על ידי צוואה ואולם גם אם לא נערכה צוואה וגם לא נחתם הסכם ממון אזי חוק הירושה מעניק לידועה בציבור זכויות מכוח החוק.
החל על ירושה משתנה בין ענף לענף, כתלות בקרבה בין הצדדים, ועשוי להיות מורכב. אם ברצונכם לוודא שזכויותיכם לא נפגעות, מומלץ להסתייע בעורך דין לענייני צוואות.
ידועה בציבור צוואה – מתי נזדקק לעורך דין צוואה?

צוואה בעדים דוגמא להורדה

משרדנו העלה בעבורכם נוסח דוגמא של צוואה בעדים . מובהר כי יש להשתמש בנוסח הצוואה בעדים רק לאחר ייעוץ משפטי על ידי עורך דין.

ירושת דירת מגורים-זכויות בן הזוג של המוריש מאמר מקיף וראיון עם עו"ד רחל שחר כולל פסיקה עדכנית

לקריאת מאמר בנושא זכויות ידועה בציבור בירושה
קישור למאמר בנושא זכויות ידועים בציבור בירושה
רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7949755

רשימת עו"ד מומלצים לענייני ירושה
מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755
פנו אלינו ונשמח לסייע ולהדריך
מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צוואות וירושות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני עורך דין צוואות וירושות
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין לפניות בנושא השפעה בלתי הוגנת על צוואות 03-7949755
מרכז מידע טלפוני על ידי עורך דין צוואות וירושות
לייעוץ משפטי והדרכה כיצד לפעול 03-7949755
ייעוץ משפטי והדרכה 03-7949755
למאמר בנושא ידועים בציבור ירושה לחץ כאן
מאמר מעניין בנושא ידועים בציבור ירושה

כל המידע שניתן כאן מתייחס למצב בו המוריש לא ערך צוואה. אם אדם עורך צוואה אז הכללים שיחולו יהיא בהתאם צוואה אלא אם כן הצוואה הייתה פגומה.

עו"ד רחל שחר רחוב יפה נוף 64 קריית אונו 03-7947955

עו"ד ונוטריון גפרי לוי מומחה לנושא ירושה בדין האמריקאי 03-7949755

מרכז מידע טלפוני למענה לשאלות בנושא ירושת בן זוג 03-7949755

מרכז מידע טלפוני לפניות בנושא צווי ירושה 03-7949755

לפנייה לרשם לענייני ירושה https://inheritance.justice.gov.il/RashamYerusha/#/home

למידע נוסף בנושא, פנו לכותבת המאמר, עו"ד רחל שחר תחום עיסוק בענייני ירושה 03-6359634

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה