עריכת ייפוי כוח מתמשך, מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ללא מפגש פיסי (פנים אל פנים) עם עורך דין בתקופת משבר קורונה

בעקבות משבר הקורונה,  ועל מנת להקל על ציבור הלקוחות, הודיע האפוטרופוס הכללי, כי ניתן בתנאים מסוימים לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כח מתמשך, ללא מפגש פנים אל פנים עם עורך-דין מוסמך לנושא ייפוי כוח מתמשך.

כמו כן, ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד, ללא מפגש פיסי עם עורך-דין גם מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס, אשר הינם חלק מהמסמכים הנדרשים לצורך הפקדת ייפוי כח מתמשך.

למידע נוסף ראו הודעה לציבור באתר האפוטרופוס הכללי

נשמח לסייע בכל שאלה מקצועית בענייני ייפוי כח למטרות שונות ובכלל זה ייפוי כח נוטריוני, ייפוי כח רפואי וייפוי כח מתמשך והכל גם בזמן הקורונה 050-6914314

הצהרת עורך-דין בהפקדת ייפוי כח מתמשך

עקב משבר הקורונה ולאור ההנחיות בדבר הגבלת התנועה ושמירת מרחק, הודיע האפוטרופוס הכללי כי בתקופת החירום בלבד ועד להודעה אחרת, יהיה ניתן לערוך, לחתום ולהפקיד ייפוי כוח מתמשך, באמצעות שיחת וידאו.

המאמר המלא אצלנו כאן באתר כולל הנחיות ברורות לביצוע 050-6914314

הכללים לעריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך בזמן הקורונה זהים לעריכת המסמך בימים רגילים למעט השינויים הבאים:

על עורך הדין לוודא כי בזמן קיום שיחות הוידאו בינו לבין הממנה לבין מיופה הכוח, הוא עומד בחובותיו ונשמרים כל התנאים והשלבים של עריכת ייפוי כוח מתמשך.

על עורך הדין לתעד את המפגשים בוידאו באופן מפורט (הדרך בה בוצעו שיחות הוידאו, מועדים, משתתפים וכו').

בסיום תקופת החירום, על עורך הדין לקיים עם הממנה מפגש פיסי (פנים אל פנים), כדי לתקף את המסמך ולוודא את כשירותו, הבנתו ורצונו של הממנה בייפוי כוח מתמשך.

לקריאה נוספת בעניין ייפוי כח מתמשך ערכנו בעורכם סדרת מאמרים ממולצים:

בקשה למינוי אפוטרופוס איך מגישים ומה ההבדל לעומת ייפוי כח מתמשך

האפוטרופוס הכללי יפרסם הודעה על התקופה שבה תחול חובת המפגש הפיסי.

עריכת ייפוי כח מתמשך, מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות ללא מפגש פיסי עם עורך דין בזמן משבר הקורונה. נשמח לסייע לכם 050-6914314
עריכת ייפוי כח מתמשך, מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות ללא מפגש פיסי עם עורך דין בזמן משבר הקורונה

עורך הדין יידרש להודיע לאפוטרופוס הכללי, עד תום התקופה שתקבע בהודעה, על קיום המפגש הפיסי עם הממנה, אם השתכנע שהמסמך הופקד כדין.

הפקדת המסמך תבוטל אם עורך הדין לא ישלח לאפוטרופוס הכללי הודעה כי קיים מפגש פיסי עם הממנה.

אם ייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף לפני תום התקופה שנקבעה בהודעת האפוטרופוס הכללי לקיום המפגש הפיסי, לא יהיה צורך לקיים את המפגש הפיסי וייפוי הכוח יישאר בתוקף.

איך הלקוח יחתום על מסמך ייפוי כוח מתמשך בתקופת הקורונה?

עורך הדין יעביר את העותק הפיסי של ייפוי הכוח המתמשך בין הממנה למיופה/י הכוח, באמצעות שליח או בדואר, בין אם הם שוהים בחו"ל או בארץ.

עורך הדין מחוייב לראות באותה שיחת וידאו כי גם הממנה ווגם הממונה יחתמו על אותו עותק פיסי של ייפוי הכוח המתמשך שהועבר ביניהם.

המסמך הפיסי עם החתימות המקוריות של הממנה ומיופה/י הכוח יישלח חזרה אל עורך הדין, אשר יחתום עליו גם כן ולאחר מכן יוכל להפקידו.

על עורך הדין לשמור אצלו עותק מקורי של המסמך ולכן עליו להחתים את הממנה ומיופה/י הכוח על מספיק עותקים פיסיים כדי שאחד יישמר אצל עורך הדין ואחד יישלח בעתיד, לאחר תום מצב החירום, לאפוטרופוס הכללי.

מרכז מידע טלפוני בימים א-ה 9:00-19:00 050-6914314 תרגישו בנוח לפנות אלינו.

על פי הודעת האפוטרופוס הכללי החל מיום 24.03.2020, ועד להודעה אחרת של האפוטרופוס הכללי, אין להגיש ואין לשלוח את המסמך המקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי.

לא תתאפשר הפקדה באופן ידני או הפקדה בידי הממנה.

על עורך הדין להפקיד את מסמך ייפוי הכוח המתמשך באמצעות המערכת המקוונת של האפוטרופוס הכללי בלבד.

בתקופה שבין הפקדת מסמך ייפוי הכח המתמשך באופן מקוון ועד להודעה של האפוטרופוס הכללי בדבר חובת ההפקדה של מסמך המקור:

ניתן לקבל אישור הפקדה על סמך המסמכים המקוונים בלבד, בתנאי שעורך-הדין יצרף (בלשונית המיועדת לצרופות במערכת המקוונת) טופס הצהרה ולפיו:

מסמך ייפוי הכח המתמשך שהוגש באופן מקוון, זהה למסמך המקור החתום בידי הממנה ומיופה הכוח.

מסמך המקור שמור אצל עורך-הדין

עורך-הדין מתחייב להגיש את מסמך המקור לאפוטרופוס הכללי כאשר האפוטרופוס הכללי יודיע על כך.

לאחר קבלת אישור הפקדה, יהיה ניתן להכניס את ייפוי הכוח לתוקף גם אם טרם ניתנה הודעת האפוטרופוס הכללי על הגשת מסמך המקור.

הודעה על כניסה לתוקף של ייפוי כח מתמשך בתקופת הקורונה

על-מנת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקף, על מיופה הכוח לשלוח הצהרה על כניסת ייפוי הכוח לתוקף באחת משתי דרכים:

באמצעות המערכת המקוונת (באמצעות שם משתמש וסיסמה שמיופה הכוח מקבל לאחר ההפקדה).

באמצעות משלוח דוא"ל עם הצהרה על כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בצירוף צילום תעודת הזהות של מיופה הכוח, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר, לאחת מכתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, לפי איזור המגורים.

שימו לב להנחיות המפורטות של האפוטרופוס הכללי בנושא הפקדת ייפוי כח מתמשך

אם יש מספר מיופי כוח, יש לצרף להודעה בדואר אלקטרוני  הצהרות, צילום תעודות זהות ופרטים נוספים ליצירת קשר של כל אחד ממיופי הכוח.

אין להגיש ואין לשלוח את ההצהרה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

הודעה על ביטול ייפוי כח מתמשך בתקופת הקורונה

ממנה המעוניין לבטל את ייפוי הכח המתמשך שערך, נדרש לשלוח הודעה על הביטול, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר, לאחת מכתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, לפי איזור המגורים.

שימו לב

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח וכן את מועד מסירת הודעת הביטול של הממנה למיופה הכוח.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

מתי נשלחת הודעה על פקיעת ייפוי כח מתמשך ולמי?

במקרה שאחד מהמצבים (העילות) בהם ייפוי כוח מתמשך פוקע (לא תקף) מתקיים, על הממנה או מיופה הכוח לשלוח הודעה על פקיעת ייפוי הכוח המתמשך, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר לאחת מכתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, לפי איזור המגורים.

אם אחד המצבים (העילות) מתקיים לפני שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף- על הממנה למסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

אם אחד המצבים (העילות) מתקיים לאחר שייפוי הכוח המתמשך נכנס לתוקף- על מיופה הכוח למסור את ההודעה לאפוטרופוס הכללי.

שימו לב

ההודעה צריכה לכלול את פרטי הזהות של הממנה ושל מיופה הכוח, ציון עילת הפקיעה ומועד התקיימותה.

אם עילת הפקיעה היא התפטרות של מיופה הכוח אז עליו להודיע בכתב לממנה (או לקרוב שלו אם הוא לא כשיר) שהוא לא מעוניין לשמש כמיופה הכוח ולהראות את האסמכתא לאפוטרופוס הכללי.

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

מסמך הבעת רצון או מסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס

עריכה, חתימה והפקדה

ככלל, הליך העריכה, החתימה וההפקדה של מסמך הבעת רצון ומסמך הנחיות מקדימות לאפוטרופוס, זהה להליך של עריכה, חתימה והפקדה של ייפוי כוח מתמשך.

עם זאת, את מסמך הבעת הרצון אין חובה להפקיד ואין צורך להגיש את מסמך המקור. ככל שמעוניינים להפקידו, יש לעשות כן בהגשה מקוונת בלבד בידי עורך הדין.

ביטול או פקיעה של המסמך

אנו מעניקים את כל שירותי ייפוי כח למטרות שונות ובכלל זה ייפוי כוח נוטריוני, ייפוי כח מתמשך, ייפוי כח למטרות כלליות וייפוי כח רפואי והכל בזמינות ובאיכות בלתי מתפשרת. נשמח לסייע לכם 050-6914314

על עורך המסמך (הבעת רצון או הנחיות מקדימות) לשלוח הודעה על הביטול או הפקיעה של המסמך, בצירוף צילום תעודת הזהות שלו, מספר טלפון ופרטים נוספים ליצירת קשר, לאחת מכתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, לפי איזור המגורים.

שימו לב

אין להגיש ואין לשלוח את ההודעה המקורית למשרדי האפוטרופוס הכללי.

חשוב לדעת

לפניות משפטיות בנושא ייפוי כוח מתמשך (לא לצורך הפקדות/משלוח הודעות) ניתן לפנות לאפוטרופוס הכללי בדוא"ל: ycm@justice.gov.il.

לתמיכה טכנית בהגשה מקוונת של ייפוי כוח מתמשך ניתן לפנות בטלפון: 08-6831664.

כתובות דוא"ל של האפוטרופוס הכללי

להלן כתובות הדוא"ל של האפוטרופוס הכללי, אליהן יש לשלוח את ההודעות/ההצהרות, לפי איזור המגורים:

מחוז תל-אביב: ycm-tlv@justice.gov.il

מחוז חיפה:InbalLe@justice.gov.il

מחוז ירושלים:HayaYe@justice.gov.il

מחוז באר-שבע:FaniA@justice.gov.il

כאן תוכלו לקרוא עוד מאמרים:

ייפוי כח מתמשך מי עורכי הדין המוסמכים?
ייפוי כח מתמשך הודעה לציבור על שינויים בזמן קורונה