ייפוי כוח מתמשך תשובות לשאלות שאסור לפספס ייפוי כוח מתמשך 2023 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

מהן המגבלות על סמכויותיו של מיופה כוח בייפוי כוח מתמשך

במאמר זה אשר בהוא חלק מסדרת מאמרים מטעם משרדי ערכתי עבורכם סדרת תשובות לשאלות שעולות בטרם עריכת ייפוי כוח מתמשך.
אני מאמינה שקריאת השאלות והתשובות כמו גם קריאת כל המאמרים בנושא זה באתר שלי יכולה להביא לרווח כלכלי משמעותי בניהול ייפוי כוח מתמשך.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

חושבים על עריכת ייפוי כוח מתמשך ויש לכם שאלות עורך דין מוסמך ישמח לענות לשאלותיכם חייגו 03-7949755 ותוכלו לקבל תשובות לכל השאלות תוך זמן קצר באמצעות שיחת טלפון ללא עלות.
קיימות פעולות משפטיות שמיופה כוח בייפוי כוח מתמשך אינו יכול לבצע, אם בכל זאת אנו רוצים שיבצע אותן עלינו להתיר לו זאת במפורש בעת שאנו עורכים מסמך זה.
רבים אשר עורכים ייפוי כוח מתמשך אינם מודעים לכך שישנן פעולות שלא ניתן לבצע כלל במסגרת ייפוי כוח מתמשך, ישנן כאלה הדורשות אזכור מפורש בייפוי הכוח וישנן כאלה שגם אם יצוינו במפורש בייפוי הכוח, בית המשפט יידרש לאשר אותן.
מטרת מאמר זה שנכתב על ידי עורכת דין נוטריונית רחל רייצ'ל מוסמכת ייפוי כוח מתמשך להסביר פעולות אלה.
כמו כן, מיופה הכוח צריך לדווח על החלטות או פעולות שביצע בנושאים של ייפוי הכוח, בהתאם למפורט בהמשך.

ייפוי כוח מתמשך פעולות שדורשות הסמכה מפרשת

ישנן פעולות משפטיות אשר ללא מתן הסמכה מפורשת  ואם הן לא הוזכרו במפורש לא יוכל מיופה הכוח לבצען אפילו אם הן כלולות בתחום שלגביו הוענקו לו סמכויות כלליות לפעולה:

מהן פעולות אלה?

 1. קבלת החלטות במעבר בין מוצרים פנסיוניים כך למשל מיופה הכוח לא יוכל להחליט על מעבר בין גופים פנסיוניים ובין מכשירים פנסיוניים. כמו כן מיופה הכוח לא יוכל להחליף  מסלול השקעה של כספי החיסכון הפנסיוני. אני ממליצה לאפשרנ למיופה הכוח לבצע החלטה זו לנוכח העובדה שקרנות הפנסיה משנות מדי פעם את הכללים ונדרש מעקב בעניין זה.
 2. שימו לב כי מיופה הכוח כן יהיה רשאי לבצע משיכות כספים מקופות גמל ומקרנות השתלמות ולהגיש בקשה לקבלת קצבת פנסיה בשמו של האדם אשר ערך את המסמך.
 3. היותך ממונה מכוח ייפוי כוח מתמשך אינו מאפשר לך להסכים לבדיקה פסיכיאטרית, לטיפול פסיכיאטרי או לאשפוז בבית חולים פסיכיאטרי. כך הדבר לגבי שחרור מאזפוז פסיכיאטרי.
 4. אם בזמן שנדרש הליך פסיכאטרי האדם הממנה יתנגד לביצועו, לא ניתן יהיה לבצע את ההליך אפילו אם האדם הממנה הסכים לו מראש.
 5. חריג לכך הוא אם ייפוי הכוח המתמשך נחתם בפני פסיכאטר והאדם הממנה הסמיך במפורש את מיופה הכוח לתת הסכמה גם אם יתנגד לבדיקה הפסיכיאטרית.
 6. בעת חתימת ייפוי כוח מתמשך כזה צריך הפסיכיאטר להסביר לאדם הממנה את משמעות ההסכמה להענקת שליטה גם בתחום הפסיכיאטרי וכן להסביר את תוצאותיה. כמו כן על הפסיכאטר להתרשם כי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון, מבלי שהופעלו לחץ או השפעה בלתי הוגנת או כל ניצול מצוקה מכל מין או סוג שהוא.
 7. למרות הסכמה מפורשת זו, תהיה תקפה הסכמתו של מיופה הכוח לאשפוז של עד 48 שעות, או עד שהאדם מסוגל לתת הסכמה מדעת, המוקדם מבין השניים.
 8. בנוסף, ללא הסמכה מפורשת בטופס ייפוי כוח מתמשך לא ניתן יהיה לתת תרומות. גם לאחר הסמכה מפורשת בייפוי כוח מתמשך גובה התרומות שניתן יהיה לתת יהיה עד 100,000 ש"ח ולמי שהוזכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח.
 9. ללא הסמכה מפורשת בייפוי כוח מתמשך לא ניתן יהיה לתת מתנות שאינן נהוגות. גם לאחר הסמכה מפורשת בייפוי כוח מתמשך ניתן יהיה לתת תרומות  בסכום של עד  100,000 ש"ח ולמי שנקבע בייפוי הכוח המתמשך ורק בסכומים שייקבעו במסמך על ידי מי שערך את ייפוי הכוח המתמשך.
 10. ללא הסמכה מפרשת בייפוי כוח מתמשך לא ניתן להעניק הלוואות עד 100,000 ש"ח ולמי שהוכר במפורש ועד הסכום שנקבע בייפוי הכוח. מעל 100,000 ש"ח בכל מקרה נדרש אישור בית המשפט.
 11. ללא הסמכה מפורשת של הממנה לא ניתן לבצע פעולה משפטית אחרת או כמה פעולות משפטיות הקשורות זו בזו, ששוויין הכולל עולה על 100,000 ש"ח ואינו עולה על 500,000 ש"ח. מעל לסכום זה, בכל מקרה, יידרש אישור של בית משפט לענייני משפחה.

ייפוי כוח מתמשך פעולות משפטיות שלא ניתן לכלול בכל מקרה וגם לא יהיה להן תוקף אם יוזכרו במסגרת ייפוי כוח מתמשך

 1. פעולות שבאופיין הן אישיות, כגון מתן גט, המרת דת, מתן הסכמה להעברת קטינים לאומנה או לאימוץ וכיו"ב.
 2. השתתפות בבחירות.
 3. פעולות אשר רלבנטיות לאדם המוגדר בחוק כחולה הנוטה למות. לצורך קבלת החלטות על פי חוק הנוטה למות נדרש לערוך ייפוי כוח רפואי מתמשך.
 4. לא יהיה כל תוקף להוראה אשר מאפשרת למיופה הכוח לערוך צוואה בשם האדם אשר ערך את הייפוי כוח המתמשך וכן לא יהיה כל תוקף להחלטה בדבר קביעת מוטבים לגבי סכומים שיש לשלם עקב מותו של האדם.

ייפוי כוח מתמשך שאלות ותשובות-פעולות שניתן לכלול אך יידרש אישור בית המשפט לשם מימושן

בית המשפט לענייני משפחה יידרש לאשר מראש את הפעולות הבאות:

 1. העברה של בעלות בכל סוגי נכסי מקרקעין.
 2. כל עסקה במקרקעין, לרבות אך לא רק עסקאות העברה במתנה אך לא עסקת  השכרה של נכס לתקופה שאינה עולה על חמש שנים, ובלבד שהוראות חוק הגנת הדייר לא יחולו על עסקה זו.
 3. הסתלקות מחלק בעיזבון או מכולו.
 4. מחלק או ממנה בעיזבון או העברה או שעבוד של חלק או מנה בעיזבון.
 5. מתן תרומה בסכום העולה על הסכום שנקבע בייפוי כוח מתמשך או או בסכום העולה על 100,000 ש"ח. תשומת ליבכם כי כאמור לעיל מתנה או תרומה עד 100,000 צריכה אישור הןסמכה מיוחדת בייפוי הכוח המתמשך
 6. מתנה שאינה נהוגה בנסיבות העניין, העולה על הסכום הקבוע בייפוי הכוח או שעולה על 100,000 ש"ח.
 7. פעולה משפטית אחרת, ובכלל זה כמה פעולות הקשורות בעסקה אחת, ששוויין עולה על 500,000 ש"ח אם ניתנה הסמכה בייפוי הכוח, או על 100,000 ש"ח אם לא ניתנה הסמכה.
 8. אם מבקשים למשוך כספים מקופות גמל בניגוד להוראות לפי סעיף 23 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), נדרש אישור מיוחד של בית משפט לענייני משפחה.
 9. במקרה בו רוצים לתת בשמו של הממנה ערבות או הלוואה, אם לא ניתנה להן הסמכה בייפוי הכוח, יידרש אישור של בית משפט לענייני משפחה.

ייפוי כוח מתמשך מתי ולמי יש נדרש דיווח של מיופה הכוח על פעולותיו

דיווח לאדם מיודע
האדם אשר עורך את ייפוי הכוח המתמשך יציין בייפוי הכוח המתמשך שם של אדם אחד או יותר שמיופה הכוח ידווח לו על החלטות או פעולות שביצע בנושאים שייפוי הכוח עוסק בהם.
 
הממנה רשאי לקבוע כי לאדם המיודע יועבר העתק מייפוי הכוח המתמשך וזאת כמובן על מנת שאדם זה יידע כי קיים צורך להודיע לו על כל פעולה.  

הדיווח של הממונה על פי ייפוי כוח מתמשך ייעשה במועדים ובאופן שקבע הממנה, אלא אם הממנה קבע במפורש אחרת.
האדם המיודע, אשר הוסמך לקבל מידע רשאי מצידו לפנות את הממונה ולדרוש ממנו מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המפורטים בייפוי הכוח.
 
הדיווח של הממונה על פי ייפוי כוח מתמשך ייעשה במועדים ובאופן שקבע הממנה, אלא אם הממנה קבע במפורש אחרת.
האדם המיודע, אשר הוסמך לקבל מידע רשאי מצידו לפנות את הממונה ולדרוש ממנו מידע על החלטות שקיבל ופעולות שביצע בנושאים המפורטים בייפוי הכוח.
 
דיווח לאדם מיודע ייפוי כוח מתמשך שאלות ותשובות

ייפוי כוח מתמשך שאלות ותשובות דיווח לאפוטרופוס הכללי

האדם אשר עורך ייפוי כוח מתמשך רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך כי מיופה הכוח ידווח על פעולותיו לאפוטרופוס הכללי.
ממנה שקבע זאת בייפוי הכוח המתמשך עליו להודיע על החלטה זו  לאפוטרופוס הכללי עם הפקדת ייפוי הכוח, וזאת על מנת שהאפוטרופוס הכללי יוכל לעקוב אחר ביצוע הדיווח.

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.