צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

צוואה או מסמך הבעת רצון של אפוטרופוס לתקופה שלא יוכל לתפקד כאפוטרופוס או לאחר מותו

החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס, למשל מפאת מחלה, מוות וכיו"ב

מרכז המידע של בתי המשפט מפעיל מרכז מידע בטלפון 077-2703333 למידע על תיקים המתנהלים בבתי המשפט השונים. המידע אינו ייעוץ משפטי. אם ברצונכם לשאול עורך דין אפוטרופסות שאלה משפטית צרו עמנו קשר לטלפון 03-7949755 בימים א-ה שעות 08:00-18:00 אנא הכינו את השאלה מראש לצורך ייעול ושיפור השירות
מידע משפטי עורך דין אפוטרופסות

כך למשל אבא אם אמא לקטינים יכולים לקבוע בצוואה מהם הם מבקשים שיקרה עם ילדיהם הקטינים אם חלילה לא יוכלו לטפל בהם.

או במקרה בו אדם מסויים מונה במסגרת הליך אפוטרופסות כאפוטרופוס להורה שלו, או לכל אדם   אך מבקש לקבוע הוראות למקרה שלא יוכל לתפקד.

האפוטרופוס רשאי להביע בצוואה או במסמך הבעת רצון, את שמו של מי שהוא מבקש שימונה כאפוטרופוס במקומו וגם הנחיות לגבי פעולות מסוימות, שהוא היה נוקט אילו היה ממשיך לתפקד כאפוטרופוס

בית המשפט עשוי להתחשב ברצונו של האפוטרופוס ולכבד את הנחיותיו בצוואה או במסמך הבעת הרצון

הזכות ניתנת לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס, או למי שמשמש כאפוטרופוס למעשה גם אם לא מונה על ידי בית המשפט

השירות הניתן על ידי האפוטרופוס הכללי להפקדת מסמך הבעת רצון הינו ללא אגרה אך יהיה צורך לשלם לעורך-דין לענייני אפוטרופסות עבור עריכת צוואה או מסמך הבעת רצון

למידע נוסף ראו הפקדת מסמך הבעת רצון באתר האפוטרופוס הכללי

החוק מאפשר לאפוטרופוס של אדם, לתת הנחיות למקרה שבו לא יוכל עוד לתפקד כאפוטרופוס, למשל מפאת מחלה, מוות וכיו"ב.

אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף, אם יחדל להיות כשיר לשמש בתפקידו באותו בחייו, יעשה זאת באמצעות מסמך הבעת רצון, והוא ראשי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות במסמך כיצד לפעול.

אפוטרופוס נוכחי המבקש למנות אפוטרופוס מחליף, לאחר פטירתו, יעשה זאת בצוואה, והוא רשאי לתת לאפוטרופוס המחליף הנחיות בצוואה כיצד לפעול.

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי כאמור במסמך הבעת רצון או צוואה, אם ראה שהדבר לטובת האדם, וינחה את האפוטרופוס המחליף לפעול לפי ההנחיות במסמך או בצוואה, אם ישנן.

מי יכול למנות אפוטרופוס אחר במקומו?

האפשרות ניתנת רק לאפוטרופוס שהוא קרוב משפחתו של האדם שהוא משמש לו כאפוטרופוס, או לאדם המשמש כאפוטרופוס למעשה, גם אם לא מונה על ידי בית המשפט.
האפוטרופוס הנוכחי אשר עורך את מסמך הבעת הרצון והאדם אשר הוא מבקש שיחליפו בתפקיד האפוטרופוס ("האפוטרופוס המחליף") חייבים להיות מעל גיל 18.
על האדם אשר האפוטרופוס מבקש שיחליף אותו בתפקידו ("האפוטרופוס המחליף") להסכים לשמש בתפקיד, לקרוא את המסמך ולחתום עליו.
המסמך יכול להיעשות רק על ידי עורך-דין עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי.
החוק מבחין בין אפוטרופוס של קטין (מתחת לגיל 18) ואפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18).
עורך דין ייפוי כח מתמשך

אפוטרופוס של קטין

הורה או אפוטרופוס של קטין, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של הקטין, רשאי:

  • לציין בצוואתו את שמו של יחיד או מספר אנשים שהוא מבקש כי ימונו כאפוטרופוס לילד לאחר מותו.
  • לציין במסמך הבעת רצון את שמו של יחיד, או מספר אנשים, שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לילד, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי ילדו או קרובו, לפי העניין.

בית המשפט ייתן עדיפות למינוי כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, ויורה לאפוטרופוס החדש שימונה לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון.

בית המשפט רשאי לסטות מהאמור בצוואה או במסמך הבעת הרצון אם ראה שטובת הקטין היא לסטות מהם.

אפוטרופוס של אדם בגיר

אפוטרופוס של בגיר (מעל גיל 18), כולל אפוטרופוס ללא מינוי רשמי, אם האפוטרופוס הוא קרוב משפחתו של האדם, רשאי:

  • לציין בצוואתו את שמו של אדם, מספר אנשים, או תאגיד (חברה, עמותה) שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס לאחר מותו.
  • לציין במסמך מסמך הבעת רצון את שמו של יחיד, מספר אנשים או תאגיד שהוא מבקש כי ימונה כאפוטרופוס, אם בשל מוגבלות הוא יחדל להיות מסוגל לילד ולקבל החלטות לגביו.
  • לתת הנחיות בעניין שנמצא בסמכותו לשיקול דעת בית המשפט או האפוטרופוס שיבוא בעקבותיו, כדי שיקוימו על ידם לאחר מותו או אם יחדל להיות מסוגל לדאוג ולקבל החלטות לגבי קרובו, לפי העניין.

כבכל מינוי של אפוטרופוס לבגיר, טרם המינוי בית המשפט ישמע את האדם שממנים לו אפוטרופוס.

בית המשפט ימנה כאפוטרופוס את מי ששמו צוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון, אם ראה, לאחר שמיעת האדם ותוך התחשבות ברצונו, שיש למנות לו אפוטרופוס ושמינוי של מי שצוין בצוואה או במסמך הבעת הרצון עולה בקנה אחד עם טובתו.

בית המשפט יורה לאפוטרופוס לפעול בהתאם להנחיות שבצוואה או במסמך הבעת הרצון, בתנאי שהתקיימו כל התנאים הבאים:

הדבר עולה בקנה אחד עם טובתו של האדם שמונה לו אפוטרופוס.
האדם שעבורו ממונה האפוטרופוס לא נתן הנחיות מקדימות למינוי אפוטרופוס.
כיצד ניתן לערוך מסמך הבעת רצון?
יש לפנות לעורך דין ירושה או צוואה ולערוך צוואה או מסמך הבעת רצון.
למידע על עריכת צוואה ערכנו עבורכם מאמר ממש כאן
עריכה והפקדה של מסמך הבעת רצון
עריכת המסמך והפקדתו על ידי עורך-דין אפוטרופסות שעבר הכשרה של ייפוי כח מתמשך
המסמך יכול להיערך רק על ידי עורך-דין המתמחה באפוטרופסות לבגיר או לקטין עם כרטיס חכם, שעבר הכשרה של האפוטרופוס הכללי המסמיכה אותו לערוך מסמך הבעת רצון.
לאחר עריכת המסמך על ידי עורך דין בתחום אפוטרופוס, הוא יבצע הפקדה מקוונת של המסמך.
לאחר ההפקדה המקוונת, עורך-דין ישלח העתק מקורי של מסמך הבעת הרצון בדואר רשום תוך 14 יום מיום ההפקדה לכתובת המחוז המטפל.
למסמך המקורי יצורפו כל המסמכים אשר האפוטרופוס הנוכחי מוצא לנכון לצרף.
יש לאתר את המחוז לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולאחר מכן לשלוח את המסמך למחוז הרלוונטי.
הפקדת המסמך על ידי האפוטרופוס הנוכחי ("עורך המסמך"):
לאחר ביצוע עריכה על ידי עורך הדין יוכל האפוטרופוס עורך המסמך לבצע הפקדה של המסמך – במסירה אישית ובהצגת תעודה מזהה (תעודת זהות או דרכון עדכניים) בקבלת קהל של המחוז הרלוונטי.
למסמך החתום והמקורי יצורפו כל המסמכים אשר האפוטרופוס הנוכחי מוצא לנכון לצרף.
יש לאתר את המחוז לפי כתובת המגורים של האדם אשר מונה לו אפוטרופוס ולהגיע למחוז הרלוונטי.
מומלץ להזמין תור מראש ולחסוך זמן יקר.
הנחיות לאפוטרופסות

כיצד תטופל בקשה להפקדת מסמך הבעת רצון

טיפול האפוטרופוס הכללי בבקשת ההפקדה של מסמך הבעת רצון יחל רק לאחר קבלת העותק המקורי.

בתום הטיפול בבקשה תשלח הודעה לעורך המסמך עם העתק אל עורך דין לענייני משפחה על אישור או דחיית בקשת ההפקדה של מסמך הבעת הרצון.

ממועד הפקדת מסמך הבעת הרצון ועד למתן צו אפוטרופסות ישלח האפוטרופוס הכללי לעורך המסמך "תזכורת", אחת לשלוש שנים, בכדי לוודא שעורך המסמך אינו רוצה לשנות את המסמך בשל שינוי נסיבות או מטעם אחר.

כניסה לתוקף ופקיעה או ביטול של מסמך הבעת רצון

"הכניסה לתוקף" תהיה במועד מינוי האפוטרופוס על ידי בית המשפט, לאחר שהתקיימו התנאים במסמך הבעת הרצון ולאחר שבית המשפט אישר את המינוי המבוקש במסמך.

מסמך הבעת רצון פוקע או מתבטל בהתאם לנסיבות הקבועות בחוק (לדוגמא בפטירת עורך המסמך, על פי רצון עורך המסמך או על פי החלטת הערכאה השיפוטית המוסמכת).

הודעה על ביטול או פקיעה תירשם במרשם המנוהל על ידי האפוטרופוס הכללי.

שימו לב על פי התיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות ניתן לשלוח הודעה על ביטול או פקיעה של המסמך, באחת הדרכים הבאות:

  • באמצעות הזדהות וכניסה לאתר 'ממשל זמין' והעלאת מסמך סרוק של ההודעה.
  • בהגשת ההודעה באופן אישי במשרדי האפוטרופוס הכללי שבאיזור מגוריו של הממנה.

חשוב לדעת

אדם עם מוגבלות המבקש לערוך מסמך הבעת רצון זכאי להנגשת המידע ולהתאמות הנדרשות במעמד עריכת המסמך מול עורך הדין לענייני אפוטרופסות (כגון: מתן הסברים בלשון ברורה ומובנת, הקראת המסמך לאדם עם עיוורון וכו').

ישנם הסדרים משפטים חלופיים לאפוטרופסות, שמטרתם לסייע ולתמוך באדם המתקשה לנהל את ענייניו בעצמו, על פי בחירתו ורצונו:

מינוי תומך בקבלת החלטות, המאפשר לאדם לקבל החלטות בעצמו תוך קבלת סיוע וליווי של אדם אחר בתהליך קבלתן, בכל תחום שיבחר.

ייפוי כוח מתמשך, המאפשר לאדם לתכנן את עתידו ולבחור מי יטפל בענייניו וכיצד יראו חייו אם וכאשר מצבו ידרדר וישתנה לרעה.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.