הסתלקות מירושה לטובת אח האם מותר להתחרט? עורך דין ירושות מסבירה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עורך דין ירושות מדוע חובה לקבל ייעוץ לפני חתימה על תצהיר הסתלקות?

כעורך דין ירושות ממש לא ברור לי מחומר הראיות שנפרש בפסק הדין מדוע התובעות הוסיפו וטענו בתביעתן כי גם אם חתימתן על תצהירי ההסתלקות היתה אמיתית, הרי יש לבטל חתימתן על התצהירים עקב טעות, ועקב כך שלא ידעו את העובדות לאשורן ואשר מעולם לא נמכרו להן ע"י הנתבע "לגבי שווי הרכוש המדובר ועל האפשרות כי יש להן את הזכות לרשת את אימן". מכוח זה - כך נטען זכותן של האחיות לבטל את המסמכים נשוא התביעה. בנוסף נטען בתביעה כי חתימתן של התובעות על התצהירים נעשתה בכפייה שכפה עליהן הנתבע ו/או תוך עושק, וגם אם ייקבע שאין בנסיבות החתימה משום מרמה, ניתן לומר כי המדובר בעצם החתמתן של התובעות ע"י הנתבע על תצהירי הסתלקות לטובתו משום עושק, כיוון ש"ברור כי כתב הויתור נחתם תוך כדי ניצול מצוקתן של התובעות אשר נבעה מתוך חולשתן השכלית, בהיותן חסרות השכלה, גילן המופלג, מצבן הגופני וכן חוסר ניסיונן במסמכים והליכים כלשהם, במיוחד כאלה הנוגעים לירושה".

עו

האם ועוד נטען כי התנאים שנוצרו בעקבות החתימה על תצהירי ההסתלקות הינם גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל ולפיכך רשאיות התובעות לבטל את תצהיר ההסתלקות. התובעות הוסיפו וטענו כי המדובר בחוזה פסול, והחתמתן על התצהירים נעשתה בחוסר תום לב והשימוש שנעשה בתצהירי ההסתלקות יש בו משום עשיית עושר ולא במשפט, כי ההחתמה נעשתה בהשפעה בלתי הוגנת. התובעות טענו כי אם ייקבע שהמדובר במתנה הרי זו לא נגמרה, במובן זה שהמדובר במתנה במקרקעין שטרם נרשמה ולפיכך יש להחיל על הויתור את דיני ההשפעה הבלתי הוגנת על דרך ההיקש מכוח סעיף 30 לחוק הירושה ולבטל כתב הויתור. עוד נטען כי במסגרת הליכים שהתקיימו בפני בית הדין הרבני בעניינה של המנוחה, נקבע שהתובעת נ.א. הינה יורשת של כל הכספים בעיזבון המנוחה, ומטעם זה לכאורה ההסתלקות בוטלה "עוד קודם להגשתה לרשם ולכן אין לה כל תוקף".

האם ניתן להשתמש בתצהירי הסתלקות שבוטלו? האם ניתן לבטל תצהיר הסתלקות עורך דין ירושה מסביר מדוע לא ניתן לבטל תצהיר הסתלקות

האם ניתן לחזור מתצהירי הסתלקות?

אין כל ספר כי כל עורך דין מומחה לענייני ירושה יאמר לכם כי חזרה מתצהיר הסתלקות היא כמעט על גבול הבלתי אפשרית אלא אם הוכח אחד מהיסודות בחוק החוזים קרי טעות הטעייה עושק או כפייה.

ההלכה המשפטית קבעה כי ההסתלקות מחלק בירושה הינה אקט חד צדדי ללא אפשרות חזרה. המלומד פרופ' שילה פירוש לחוק הירושה התשכ"ה (בהוצאות "נבו") כרך 1 עמוד 87 לאמור:

 "6. חזרה מהסתלקות

האם אפשר לו לאדם לחזור בו מהסתלקותו? לדעתנו, אין אדם יכול לחזור בו מהסתלקותו. עם הסתלקותו הוא חדל להיות בעל מעמד לעניין אותו עיזבון, ואין לטעון שהפה שאסר הוא הפה שהתיר. זה לדעתנו, המצב המשפטי לנוכח חוק הירושה, שאיננו מזכיר את אפשרות החזרה מן החזרה. דברים אלה, נכתבים למרות פסיקתו של ביהמ"ש העליון לפני כניסת החוק לתוקפו, שאדם יכול לחזור בו מהסתלקותו, כזו נעשתה ללא תמורה…".

פרשנות משפטית מקובלת זו, נשענת בין היתר על הניתוח המשפטי כי חוק הירושה דורש כי הסתלקותו של קטין ושל מי שהוכרז פסול דין, טעונה אישור של ביהמ"ש, וזאת כפי שכותב המלומד שילה בספרו הנ"ל: "ברור שההסתלקות איננה נעשית ע"י הקטין או פסול הדין, אלא נעשית בשמם ע"י האפוטרופוס שלהם, אף על פי כן, אין בכוח האפוטרופוס להסתלק על דעת עצמו…". אמור מעתה להוציא שני חריגים אלה (קטין ופסול דין) שבהתייחס אליהם נתן המחוקק את דעתו, הסתלקותם של האחרים היא מיידית ואיננה ניתנת לחזרה ממנה.

בעניין זה קבע כבוד השופט גייפמן בפסק דינו המקיף של כב' השופט גייפמן בפסק דין זעפרני נ' שלאם (28/03/00) (פורסם במאגר "נבו") ממנו אצטט בהקשר זה כדלקמן:

חוק הירושה אינו מזכיר במפורש את האפשרות של חזרה מן ההסתלקות, אין מדובר בלאקונה אלא בהסדר שלילי. לעניין זה מבהיר המחוקק בהצעת החוק     מ-1952 בעמוד 46:

בהצעתנו אין גם הוראה השוללת את האפשרות לחזור מן הויתור… בחוק המוצע אין קשר כזה, ואין מקום להניח שאדם יוכל לחזור בו מהודעה בכתב שמסר לביהמ"ש ושאינה יכולה להיות תלויה בתנאי. לפיכך, לא ראינו צורך בהוראה מיוחדת לשלילת זכות החזרה…".

האם ניתן לבטל תצהירי הסתלקות בשל עושק?

לדברי עורך דין לענייני ירושה רחל שחר ניתן לבטל תצהירי הסתלקות רק בתוך ארבע הסיבות של חוק החוזים ובהם טענת טעות, הטעייה, עושק או כפייה.

האחיות טענו כי לבטל התצהירים מחמת עושק.

בסיכומי התובעות נטען כי במידה שייקבע שאין בחתימות על תצהירי הסתלקות משום מירמה, יש בכך עושק לפי ס' 18 לחוק החוזים. ב"כ התובעות טוען כי כתב הויתור נחתם תוך ניצול מצוקתן של התובעות, חולשתן השכלית בהיותן חסרות השכלה ותנאים שנוצרו לאחר החתימה גרועים במידה בלתי סבירה מן המקובל. בית המשפט קובע כי אינו מקבל את טענת העושק וזאת מכמה טעמים:לא הוכח כלל ועיקר כי כתב הויתור נחתם תוך ניצול מצוקת התובעות או שהתובעות בכלל היו נתונות במצוקה.

על פי תיאור הדברים מפי הנתבע – היה ברור  לכל שהבית שלו, הוא שיפצו, הוא השקיע בו והוא התגורר בו כל השנים עם משפחתו ואימו המנוחה. התובעות חתמו על ויתור לטובתו גם בעיזבון אביהם המנוח, כך שאין בטענה כל ממש.אמת נכון שהתובעות אינן משכילות, וייתכן שגם אחת מהן אינה יודעת קרוא וכתוב, אך התצהיר הוקרא לה, ובאותו אופן חתמה גם על תצהירי העדויות בתביעה שלפני ועל המצהירים התומכים בתביעה. 

לא הוכח גם היסוד השני של עילת העושק היינו כי "תנאי החוזה גרועים במידה בלתי סבירה מהמקובל". כאשר יש ויתור הרי המיותר מסתלק לחלוטין מרכוש, וביחסים הפנים משפחתיים הדבר מקובל, ואין בכך חוסר סבירות. בנסיבות אלה, ומשלא הוכחו יסודות העושק, אין לקבל הטענה.

מהם יסודות העושק בביטול תצהירי הסתלקות? עורך דין לענייני ירושה מסביר כי הפסיקה קבעה באשר ליסודות עילת בטלות חוזה בטענת עושק כ"… מצב העשוק, מצוקתו חולשתו השכלית או הגופנית וחוסר ניסינו, צריך להיות חמור וקיצוני כדי לקיים יסוד זה של עילת העושק".

ע"א סאסי נ' קיקאון

 כ"מצב של צרה ודחק שאליו נקלע המתקשר. מצוקה איננה מצב של עוני ומחסור או אי נוחות הנגרמת עקב הצורך להתמודד עם קשיים כלכליים, אלא שינוי פתאומי המביא ללחץ כלכלי או פסיכולוגי חמור מכיוון שהמועד הקובע לעניין מצבו של העשוק הוא מועד ההתקשרות, אין צורך שהמצוקה תהיה מחמיצה ומתמשכת… אחד המבחנים לקיומה של מצוקה הוא היעדר אלטרנטיבה ממשית סבירה להתקשרות בחוזה הנדון".

מתוך ספרה של פרופ' גבריאלה שלו

בית המשפט קובע כי אף אחד מהרכיבים האמורים לא התקיים כאן

תצהיר הסתלקות-השפעה בלתי הוגנת בתצהיר הסתלקות-עורך דין ירושות מסבירה על מהות הטענה

בית המשפט דוחה גם את טענת התובעות בדבר "השפעה בלתי הוגנת". בחתימה על תצהיר. בית המשפט קובע כי במעמד עריכת תצהיר הסתלקות מותר לנהנה מהתצהיר להיות נוכח שכן אין זו צוואה ואין כל מניעה לנוכחותו.       

"המדובר בתצהיר הסתלקות ולא בעריכת צוואה, ובכך צודק ב"כ הנתבע בסיכומים, גם אם הנתבע היה נוכח בעת החתימה על תצהיר ההסתלקות אין בכך כדי לפסול התצהיר או להעיד על השפעה בלתי הוגנת".

ניתן לקרוא עוד על נושא חזרה מהסתלקות באתר כל זכות.

אולי יעניין אותך לקרוא גם על כמה עולה תיקון או ביטול של צו ירושה או לקרוא על תופעת ציידי הירושות אשר אורבים לעריריים

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.