ייפוי כוח מתמשך

ייפוי כוח מתמשך נצרך במקרים בהם בני משפחתנו, לרוב המבוגרים ביניהם, כמו: אמא, אבא או דודה מתחילים מעט להידרדר במצבם הבריאותי, הנפשי או כל מצב אחר שהוא. המטרה היא לתפוס את האדם שאתם מרגישים שבקרוב לא יהיה במיטבו ולשאול אותו את השאלות החשובות בחיים כמו מי תרצה שינהל את הפיננסים שלך, למי תרצה לתת הרשאות […]

עו

ייפוי כוח מתמשך נצרך במקרים בהם בני משפחתנו, לרוב המבוגרים ביניהם, כמו: אמא, אבא או דודה מתחילים מעט להידרדר במצבם הבריאותי, הנפשי או כל מצב אחר שהוא. המטרה היא לתפוס את האדם שאתם מרגישים שבקרוב לא יהיה במיטבו ולשאול אותו את השאלות החשובות בחיים כמו מי תרצה שינהל את הפיננסים שלך, למי תרצה לתת הרשאות לחשבון הבנק ולשאר הנכסים שלך ועוד. במאמר הבא נסביר לעומק מהו ייפוי כוח מתמשך, מה ההבדל בינו לבין אפוטרופסות, מהם מנגנוני הפיקוח ומה החשיבות של עו"ד בתהליך.

 

ייפוי כוח מתמשך – מה זה ייפוי כוח מתמשך?

"ייפוי כוח מתמשך" הוא הסדר משפטי שהוסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב-1962 (להלן: "החוק") המבטא תפיסה חברתית חדשה ביחס לאנשים עם מוגבלויות, אשר שמה במרכז את זכותו של כל אדם לחיות את חייו בהתאם לבחירותיו ולרצונו. תפיסה חברתית זו מדגישה את יכולותיו של האדם ולא את מוגבלותו, ומכירה בחובתה של המדינה לאפשר לכל אדם למצות את יכולותיו באמצעות קידום ופיתוח של מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, גם אם יכולותיו או כשרותו המשפטית הוגבלו, מסיבה כלשהי, באופן זמני או קבוע.

 

ייפוי כוח מתמשך ואפוטרופסות מה ההבדל?

ההבדל המשמעותי ביותר בין ייפוי כוח מתמשך לאפוטרופסות הוא שייפוי כוח מתמשך נעשה על ידי האדם עצמו, כאשר עדיין ביכולתו לקבל החלטות, ללא כל צורך בפנייה לבית משפט אלא רק לעורך דין מוסמך ייפוי כוח מתמשך. לעומת זאת, אפוטרופסות הוא הליך הדורש פנייה לבית משפט באמצעות קרובי משפחתו של אדם המבקשים למנות לו אפוטרופוס.

 1. ייפוי כוח מתמשך
 2. תמיכה בקבלת החלטות
 3. אפוטרופסות

בנוסף, קיימים אמצעים חוקיים להגנה על רכוש מסוים, כגון: רישום הערת אזהרה על נכס מקרקעין או מינוי מורשה חתימה בחשבון הבנק. מגוון ההסדרים מאפשר להתאים לכל אדם הזקוק לסיוע ולתמיכה את "החליפה האישית" הנכונה עבורו לפי רמת תפקודו, באופן מכבד, ופחות מגביל בהתאם לרצונו, לצרכיו וליכולותיו.

 

ייפוי כוח מתמשך, מדוע צריך עורך דין?

ייפוי כוח מתמשך הוא מסמך משפטי המאפשר לך לתכנן את עתידך בשלב בו הנך בעל יכולת ומסוגלות לקבל החלטות ולבצע פעולות.

בייפוי הכוח המתמשך אתה יכול לקבוע כיצד ייראו חייך בעתיד, אם תגיע למצב שבו לא תהיה מסוגל לקבל החלטות או לנהל את ענייניך בהיבט מסוים (המונח שהחוק קובע הוא: "להבין בעניין") או לקבל החלטות בקשר אליו, ולמנות אנשים מהימנים עליך כמיופיי כוח אשר יפעלו בשמך ועבורך, בתחומים שונים הנוגעים לחייך.

האדם שמנסח את ייפוי הכוח מכונה בחוק "הממנה". אתה כממנה יכול לקבוע באילו עניינים תוכל לקבל את עזרתו של מיופה כוח שתמנה, ומה יהיו סמכויותיו.

באפשרותך לשנות את ייפוי הכוח המתמשך על ידי הפקדת ייפוי כוח מתמשך חדש או לבטלו בכל עת (זאת, אם לא הגבלת בעצמך את אפשרות הביטול בייפוי כוח עצמו). החוק קובע עילות נוספות לביטול ולפקיעת ייפוי הכוח המתמשך אשר יפורטו בהמשך.

 

אלו מנגנוני פיקוח קיימים על ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך הוא הסדר משפטי המבוסס על בחירה אישית של הממנה ועל מערכות יחסים משפחתיות או חברתיות של קרבה ואמון – הממנה בוחר בן משפחה, אדם אחר הקרוב אליו או איש מקצוע מהימנים עליו ואשר הוא סומך עליהם לשמש כמיופיי כוחו. בנסיבות אלה סבר המחוקק שאין הצדקה למנגנון פיקוח שוטף כפי שחל על אפוטרופוסים.

בחוק נקבעו מספר איזונים ובלמים אשר מסייעים לפקח על מיופי הכוח, על האנשים אשר החוק הועבר לידם:

איזונים ובלמים

1 ייפוי הכוח המתמשך ייערך ויאושר על ידי גורם מקצועי, עורך דין אשר עבר הסמכה בייפוי כוח מתמשך אשר אין לו עניין אישי בייפוי הכוח ואשר עבר הכשרת חובה של האפוטרופוס הכללי (בייפוי הכוח רפואי הגורם המאשר יכול להיות גם רופא, אח, פסיכולוג או עובד סוציאלי).
2 נקבעה חובת הפקדה של ייפוי הכוח אצל האפוטרופוס הכללי אשר ינהל מאגר הפקדות של ייפוי כוח מתמשכים.
3 האפוטרופוס הכללי ישלח לממנה תזכורות על קיומו של ייפוי כוח המופקד במאגר וכן הודעות שונות, כדי לוודא שייפוי הכוח משקף את רצונו העדכני.
הממנה רשאי לקבוע אנשים נוספים שיהיה על מיופה הכוח ליידעם על כניסת ייפוי הכוח לתוקף וכן על פעולות והחלטות שהוא מבצע עבור הממנה ("מיודעים").
4 על מיופה הכוח למסור לאפוטרופוס הכללי הצהרה על התקיימות התנאים לכניסתו של ייפוי הכוח לתוקף.
הודעה זו נשמרת במאגר האפוטרופוס הכללי ומסירתה היא תנאי לתוקפו של ייפוי הכוח המתמשך.

 

מה ההגבלות שקובע החוק בייפוי כוח מתמשך?

 • על מיופה הכוח לפעול בהתאם לרצון הממנה (החוק מפרט כי עליו לפעול על מנת לברר ולהתחקות אחר רצון הממנה).
 • מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע פעולות מסוימות ללא הסמכה מפורשת של הממנה בייפוי הכוח או ללא אישור של בית המשפט.
 • מיופה הכוח מחויב לשמור מסמכים הנוגעים להחלטות מהותיות שקיבל בענייניו של הממנה ולנהל חשבונות לפי הוראות שייקבעו.
 • על נכסים משמעותיים כגון נכסי מקרקעין יירשמו הערות במרשמים בדבר קיומו של ייפוי כוח מתמשך בתוקף.
 • ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור אשר יבררן בסיוע מפקחים של האפוטרופוס הכללי.
 • נקבעה נגישות גבוהה של פניה לבית משפט על ידי מי שסבור כי מיופה הכוח חורג מסמכויותיו או אינו נוהג לטובת הממנה.
 • ניתן להגיש תלונות על תפקוד מיופה הכוח לממונה על תלונות ציבור אשר יבררן בסיוע מפקחים של האפוטרופוס הכללי.


 

מי יכול להיות מיופה כוח במסגרת מסמך ייפוי כוח מתמשך?

מי יכול למנות מיופה כוח ומי יכול להיות מוגדר כמיופה כוח:

 

הממנה – מי יכול למנות מיופה כוח?

הממנה חייב להיות תושב ישראל, בגיר (כלומר – מי שגילו מעל 18), המבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, מטרותיו ותוצאותיו. אם הממנה הוא אדם עם מוגבלות יש לאפשר לו התאמות והנגשה לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות לדוגמה:

 • לאדם עם עיוורון או כבדות ראיה יש להקריא את הטופס;
 • לאדם עם מוגבלות שמיעה יש לסייע במערכות עזר לשמיעה;
 • לאדם עם מוגבלות שכלית יש לעשות "פישוט לשוני" והנגשת השפה והמונחים המשפטיים וכו'.

 

מיופה הכוח – מי יכול להתמנות כמיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

 • החוק מייעד את תפקיד מיופה הכוח לאיש אמון של הממנה, להבדיל מאדם שימלא את תפקיד מיופה הכוח במסגרת עיסוק מקצועי. לפיכך מיופה הכוח חייב להיות אדם "יחיד" (כלומר מי שאינו תאגיד), מעל גיל 18. כמו כן, לא ניתן למנות אדם אחד לשמש כמיופה כוח עבור יותר משלושה ממנים (אלא אם הם בני משפחתו).
 • מטבע הדברים, על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ולכן אדם לא יכול לשמש מיופה כוח אם לו עצמו מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו.
 • בענייני רכוש, לא ניתן למנות מיופה כוח אם הוא הוכרז על ידי בית המשפט כפושט רגל (אלא אם כן ניתן לו הפטר לאחר הכרזתו) או אם הוא נקבע ע"י בנק ישראל כלקוח מוגבל חמור.
 • כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).
 • מטבע הדברים, על מיופה הכוח להיות בעל יכולת לנהל את ענייניו של הממנה ולכן אדם לא יכול לשמש מיופה כוח אם לו עצמו מונה אפוטרופוס או שנכנס לתוקף ייפוי כוח מתמשך שהוא ערך לגבי עצמו.
 • כדי למנוע ניגוד עניינים ולהפחית את החשש לניצול לרעה והשפעה בלתי הוגנת, נקבע שלא יכול להתמנות כמיופה כוח מי שמספק לממנה שירותים מסוימים תמורת תשלום – ובכלל זה, עורך דין או בעל מקצוע אחר שבפניו נערך ייפוי הכוח, מי שמספק תמורת תשלום לממנה מגורים או טיפול רפואי, סוציאלי, סיעודי או שיקומי (אלא אם הוא קרוב משפחה של הממנה).

 

מהם השיקולים בבחירת מיופה הכוח בעת עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך?

חשוב מאוד להדגיש: הבחירה באדם אחר שיפעל בשמך צריכה להיעשות מתוך רצון חופשי ולא כדי לרצות מישהו או כדי לא לפגוע בו. מדובר בהחלטה משמעותית אשר תשפיע על חייך המחייבת בחינת שיקולים עניינים.

בין היתר, חשובים הדברים הבאים:

 • לשקול האם התקשורת ביניכם היא טובה?
 • האם מיופה הכוח מיטיב להכיר אותך?
 • האם אתה סומך עליו שהוא יפעל לטובתך?
 • האם הוא יודע ומבין את רצונותיך ובחירותיך?
 • האם הוא מתנהל באופן אחראי בענייניו?
 • האם שגרת חייו מאפשרת לו להיות זמין ונגיש למילוי התפקיד וכו'.

ניתן גם למנות אדם מסוים לתפקיד מיופה הכוח בשל מקצועיותו, למשל במקרים של ריבוי נכסים או קשר ארוך שנים ויחסי אמון עם בעל מקצוע מסוים (למשל עו"ד – לא עורך הדין שערך את הייפוי כוח המתמשך או רואה חשבון).

 

קבלת הסכמת מיופה הכוח לתפקיד

עליך לקבל את הסכמתו של מיופה הכוח להתמנות כמיופה כוח עבורך ולפעול בהתאם להנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך. לשם כך, עליו להכיר את תוכנו של ייפוי הכוח המתמשך ולחתום עליו בפני עורך דין לאחר שניתן לו הסבר על סמכויותיו, אחריותו וכלל המשמעויות הנובעות מכך. הסכמת מיופה הכוח צריכה לכלול גם חתימה על טופס וויתור על סודיות לצורך בדיקת תנאי כשירותו לתפקיד כפי שנקבעו בחוק ופורטו לעיל.

 

מינוי מספר מיופי כוח במקביל ומיופה כוח חליפי

ייפוי כוח מתמשך חייב לקבוע לפחות – מיופה כוח אחד ואין מגבלה כמותית על בחירת מספר מיופי כוח.

אתה יכול לקבוע מיופה כוח יחיד שיכול להיות אחראי לכל העניינים או לחלקם או לקבוע מספר מיופי כוח, בין אם לאותו עניין או לעניינים שונים ולהגדיר את שיתוף הפעולה ביניהם. יתרון של מינוי מספר מיופי כוח הוא שאם אחד מהם לא יוכל לשמש כמיופה כוח, מסיבות שונות, ימשיכו מיופי הכוח האחרים לפעול בהתאם לייפוי הכוח.

בנוסף, כדי להבטיח שייפוי הכוח המתמשך לא יפקע במקרה שמיופה הכוח הראשון לא יוכל לבצע את תפקידו (למשל בעל מקצועו שרישיונו נשלל) מומלץ שתמנה גם מיופה כוח חליפי.

 

האפוטרופוס הכללי, הממונה על הליכי חדלות פירעון והרשם לענייני ירושה

לתמיכה וסיוע בשימוש בטופס המקוון ניתן לפנות למוקד השירות והמידע של משרד המשפטים בטלפון: 08-6831664, בימים א'-ה' בין השעות 8:00 עד 16:00.

מענה לשאלות כלליות בנושא ייפוי כוח מתמשך:

מחוז ירושלים – 073-3927021/2/3

מחוז תל אביב – 073-3923333

מחוז חיפה – 073-3921060

מחוז באר שבע – 073-3922300

אם ברצונכם לקבל ייעוץ משפטי פרטני בנושא ייפוי כוח מתמשך על ידי עורך דין ניתן לפנות אלינו בימים א-ה 08:00-16:00 בטלפון: 03-7949755

שעות מענה טלפוני: בימים א, ב, ד, ה, משעה 08:30 עד שעה 12:30

ביום ג' אין קבלת קהל

 

אלו סוגי עניינים ניתן לכלול ייפוי כוח מתמשך?

ייפוי כוח מתמשך יכול לחול על עניינים רכושיים ועל עניינים אישיים (שיכולים לכלול גם את העניינים הרפואיים), כולם או חלקם, הכול בהתאם לרצונך ולבחירתך.

 

ייפוי כוח מתמשך לעניינים רכושיים

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות הנוגעות לנכסיך לכספים ולהתחייבויות שלך, לרבות ניהול חשבונות הבנק אופן השקעת הכספים, ניהול נכסי נדל"ן או עסק, מיצוי זכויות עבורך ועוד.

 

ייפוי כוח מתמשך לעניינים אישיים

משמעו סמכות לקבל החלטות ולבצע פעולות ביחס לכלל ענייניך (כולל העניינים הרפואיים) ולמעט העניינים הרכושיים – הכוונה למשל:

 • לטיפול ברווחתך
 • באיכות חייך
 • בסיפוק צרכיך היומיומיים (מזון וביגוד למשל)
 • בשמירה על אורח חייך התרבותי והדתי
 • בשיתופך בחיי קהילה פעילים (חוגים ומועדונים למשל)
 • בדאגה לתעסוקה
 • לימודים או שיקום
 • ככל שזה ניתן, באחריות לבחירת מקום מגורים עבורך (בבית או בדיור חוץ ביתי) והתאמתו לצרכיך
 • בטיפול בענייני בריאותך (מעקב רפואי שגרתי, בחירת מטפל מתחום מסוים) ועוד.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד ניתן לערוך בפני עורך דין בעל הסמכה לייפוי כוח מתמשך אח, רופא, פסיכולוג או עובד סוציאלי. בעניינים מסוימים הנוגעים לסמכות מיופה הכוח לקבל החלטה על טיפול או אשפוז פסיכיאטרי של הממנה, יש צורך לקבל הסבר גם מפסיכיאטר ולחתום בפניו.

תוכל למנות מיופה כוח לכלל העניינים באותו התחום או לחלקם בלבד. כך, למשל, באפשרותך לתת ייפוי כוח מתמשך רפואי בלבד ולהגבילו רק לנושא טיפול ואשפוז פסיכיאטרי.

 

עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, הפקדתו ומשלוח תזכורות לממנה עריכת ייפוי הכוח המתמשך

ייפוי הכוח המתמשך ייערך ע"י עו"ד טופס ייעודי מקוון. (לא ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך כמסמך רגיל). הוא ייערך וייחתם על ידי עורך דין הרשום בלשכת עורכי הדין, אשר עבר הכשרה מתאימה והוסמך על ידי האפוטרופוס הכללי לערוך ייפויי כוח מתמשכים. את רשימת עוה"ד שהוסמכו ניתן למצוא באתר לשכת עורכי הדין.

ייפוי כוח מתמשך שעוסק בעניינים רפואיים בלבד תוכל לערוך בפני עורך דין וגם בפני בעל מקצוע טיפולי ובעניינים מסוימים הקשורים בטיפול או אשפוז פסיכיאטרי יש צורך לקבל הסבר ולחתום בפני פסיכיאטר.

 

הגבלות העו"ד של ייפוי כוח מתמשך

 • החוק אוסר על עורך הדין שעורך את ייפוי הכוח המתמשך להיות בעל עניין אישי בו, למשל: בעל מניות משמעותי בחברה שבבעלות הממנה או שוכר דירה שבבעלותו. בנוסף, הוא אינו יכול לשמש כמיופה כוח במסמך שהחתים אותך וזאת לצורך מניעת חשש לניגוד עניינים ביניכם.
 • על עורך הדין מוטלות החובה והאחריות לפרוש בפניך את החלופות המשפטיות הקיימות (אפוטרופסות, ייפוי כוח מתמשך, תמיכה בקבלת החלטות וכו') כדי להתאים לך "חליפה" בהתאם לצרכיך, לרצונך וליכולותיך ובהתאם להוראות החוק.
 • עליו לסייע לך לברר את רצונך האמיתי, להסביר לך (שלא בנוכחות של מיופה הכוח) את ההשלכות הכרוכות במסירת ה"מנדט" לניהול ענייניך בעתיד למיופה הכוח, את חובותיו וסמכויותיו של מיופה הכוח, העניינים שניתן לכלול בו, אפשרות היידוע והפיקוח של גורמים נוספים על פעולות מיופה הכוח ("המיודעים"), אפשרות ביטול ייפוי הכוח על ידך ועוד.
 • על עורך הדין (או בעל המקצוע הטיפולי) להתרשם כי אתה מבין את משמעות ייפוי הכוח וכי ייפוי הכוח ניתן בהסכמה חופשית ומרצון ובלא שהופעלו עליך לחץ או השפעה בלתי הוגנה ובלא ניצול מצוקה או חולשה.
 • במקרה שאתה אדם עם מוגבלות, על עורך הדין להעביר את המידע תוך ביצוע התאמות נגישות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ותקנותיו.
 • במידה ויתעורר אצל עורך הדין ספק בדבר יכולתך להבין את משמעות ייפוי הכוח המתמשך, הוא רשאי להפנותך לקבל חוות דעת מומחה בעניין המסוגלות שלך לחתום על ייפוי הכוח. את חוות הדעת המומחה יש לצרף כנספח לייפוי הכוח המתמשך (סוגי המומחים יקבעו בהמשך בתקנות שיתפרסמו).
 • עורך הדין יערוך את מסמך ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראותיך. באפשרותך לקבוע "הנחיות מקדימות" בהן תפרט את רצונך בנוגע להחלטות עתידיות שיתקבלו בשמך או פעולות שיינקטו בשמך. הנחיות אלה ידריכו את מיופה הכוח כיצד עליו לפעול בעניינים שנכללים בייפוי הכוח.

 

אילו דברים נוספים חשוב לדעת על ייפוח כוח מתמשך

בטופס הייעודי יש מקום למילוי מלל חופשי של הנחיותיך עד 8,000 תווים. אם תידרש להרחבה תוכל לצרפה כנספח לייפוי הכוח המתמשך.

חשוב – אם לאחר כניסת ייפוי הכוח המתמשך לתוקף תתנגד לביצוע פעולה או לקבלת החלטה שביקשת את ביצועה במסמך ההנחיות המקדימות, על מיופה הוכח לפעול לפי בקשתך בשעת מעשה ולא לפי ההנחיות שנתת בעבר.

במידה ולא נכללו בייפוי הכוח הנחיות מקדימות, יהיה זה על מיופה הכוח לנסות להבין את רצונך העכשווי ולחילופין, לנסות להבין מה היה רצונך בעבר, ולחילופי חילופין, מהו רצונך המשוער כפי שילמד מאורחות חייך.

לייפוי הכוח המתמשך תצורף הסכמת מיופה הכוח לשמש בתפקיד, לאחר שהוסבר לו ע"י עו"ד משמעות ייפוי הכוח, אחריותו וסמכויותיו ולאחר שהוא קרא את תוכן ייפוי הכוח ואישר כי הוא עומד בתנאי הכשירות הנדרשים ממיופה כוח בהתאם להוראות חוק וכן טופס וויתור סודיות  מטעמו.

בסיום מילוי הטופס באופן מקוון תחתום עליו את חתימתך הידנית וכך גם מיופה הכוח. עורך הדין יחתום חתימתו הידנית וגם חתימת אלקטרונית והמסמך יופקד במשרדי האפוטרופוס הכללי.

 

הפקדת מסמך ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי היא תנאי לתוקפו

ההפקדה תיעשה באופן מקוון על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך או בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי תוך הזדהות עם תעודה מזהה עדכנית (תעודת זהות או עם דרכון במקרה ואתה תושב חוץ) ומסירה אישית של העותק המקורי. בשתי אפשרויות ההפקדה יש להמציא עותק מקורי של ייפוי הכוח המתמשך למשרדי האפוטרופוס הכללי תוך 14 יום ממועד ההפקדה המקוונת ע"י עוה"ד. ההמצאה יכולה להיעשות בדואר רשום או כאמור, בהתייצבותך במשרדי האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח לעוה"ד ואליך הודעה ראשונה המאשרת את קבלת ייפוי הכוח המתמשך, והודעה נוספת על אישור ההפקדה או דחייתה לאחר עריכת הבדיקות הנדרשות לפי החוק.

לייפוי הכוח המתמשך יצורפו המסמכים הבאים:

 • חוות דעת מומחה (במקרה שתרצה לצרף חוות דעת כאמור או כשעורך הדין ביקש לקבלה כתנאי לעריכת ייפוי הכוח המתמשך)
 • טופס וויתור על סודיות של מיופה הכוח

כל מסמך אחר שתרצה לצרף לייפוי הכוח המתמשך (כגון רשימה מפורטת של הרכוש או נספח מורחב של ההנחיות המקדימות). במידה ויופקדו מספר ייפוי כוח (באותם העניינים) ייפוי הכוח האחרון שנערך והופקד כדין הוא יהיה המחייב.

 

ייפוי כוח מתמשך אגרה ופטורים

בתקופה הראשונה לאחר כניסת ההוראות הנוגעות לייפוי כוח המתמשך בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לתוקף (11.4.17), יהיה שירות הפקדת ייפוי הכוח המתמשך שיינתן על ידי האפוטרופוס הכללי – פטור מאגרה.

בהמשך עתידות להתפרסם תקנות שבהן ייקבע גובה האגרה ותנאים לפטור מאגרה ככל שייקבעו.

למידע נוסף על כמה עולה ייפוי כוח מתמשך >>>

 

ייפוי כוח מתמשך שליחת תזכורות לממנה

אחת לשלוש שנים מיום ההפקדה ועד שייפוי הכוח ייכנס לתוקף, ישלח לך האפוטרופוס הכללי תזכורות כדי לוודא שאתה מעוניין שייפוי הכוח ימשיך לעמוד בתוקפו ויזכיר לך את זכותך לבטלו או לשנותו.

 

ייפוי כוח מתמשך כניסה לתוקף ומה הוא מאפשר

ייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף אם וכאשר לא תהיה מסוגל עוד להבין ולקבל החלטות באותם עניינים שנכללו בייפוי הכוח (עניינים אישיים, ענייני רכוש, כולם או חלקם) זאת, בהתאם לתנאים שקבעת בייפוי הכוח המתמשך.

החוק אינו מאפשר לקבוע תנאי שתלוי בשיקול דעתו הבלעדי של מיופה הכוח לקבוע כי אינך מבין בדבר, וזאת כדי להגן מניצול כוחו לרעה בשלב המשמעותי שבו הנבתך ויכולותיך עלולים להיות מופחתים.

תנאים אלו יכולים להיות בהתאם לשיקול דעת משותף של מיופה הכוח ואדם נוסף קרוב אליך אשר יכולים להעיד על סמך היכרותכם כי הגיע השלב בו אינך מבין בדבר, או בקרות אירוע מסוים כמו אשפוז פסיכיאטרי או על פי חוות דעת מומחה שתקבע זאת.

בהתקיים התנאים לכניסת ייפוי הכוח לתוקף, חלה חובה על מיופה הכוח, לפי החוק, למסור הצהרה לאפוטרופוס הכללי כי התקיימו התנאים כאמור וכי הוא קיים את חובות היידוע. מסירת ההצהרה היא תנאי לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח.

לאחר קבלת הצהרת מיופה הכוח, ימסור האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח אישור שייפוי הכוח נכנס לתוקף, ואף ישלח הודעה על כך אליך ולאדם המיודע.

 

ייפוי כוח מתמשך בתוקף – מה צריך לעשות?

מיופה הכוח יפעל בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ויציג לכל דורש, בהתאם לצורך, עותק של ייפוי הכוח המתמשך הנושא את אישור האפוטרופוס הכללי (חותמת ובה יצוינו תאריכים ההפקדה והכניסה לתוקף).

 

דרכי הפעולה של מיופה הכוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך

על מיופה הכוח לבצע את תפקידו ולהפעיל את סמכויותיו, כפי שפורטו בייפוי הכוח המתמשך, תוך שמירה מרבית על כבודך, רצונך, זכויותיך וחירויותיך.

על מיופה הכוח לפעול לטובתך ועל פי הסמכויות וההנחיות שקבעת בייפוי הכוח עצמו. בשלב בו מיופה הכוח יקבל החלטות בשמך או יבצע עבורך פעולות, הוא יצטרך לבדוק אם אתה יכול לקבל את ההחלטה או לבצע את הפעולה בעצמך, ורק אם לא תוכל לעשות כן בעצמך או באמצעות סיוע שלו או של גורם אחר, הוא יהיה רשאי לפעול בשמך. כך תישמר עצמאותך, ככל הניתן, תוך התחשבות ברצונותיך ובבקשותיך.

על מיופה הכוח לפעול במסירות, בשקידה, במיומנות ובתום לב לטובתך – ולא לטובת אינטרסים אישיים שלו.

 

ייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך חובות מיופה כוח

מיופה כוח מוסמך לקבל בשמך כל החלטה או לבצע כל פעולה בקשר לעניינים שנכללו בייפוי הכוח המתמשך, שאותן אתה היית מוסמך לקבל או לבצע, הכול בהתאם להוראות החוק ולהנחיותיך בייפוי הכוח המתמשך.

ישנן פעולות שהן אישיות במהותן אשר מיופה הכוח אינו מוסמך לבצע בשמך ורק אתה לבדך יכול להחליט לגביהן. מדובר על פעולות כמו המרת דת, אימוץ ילד, השתתפות בבחירות או עריכת צוואה.

פעולות אחרות מחייבות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח המתמשך. המשמעות היא שאם אין התייחסות מפורשת אליהן בייפוי הכוח – מיופה הכוח לא יוכל לבצען ללא אישור של בית המשפט. למשל: מתן תרומות, מתנות או הלוואות בסכומים מסוימים.

החוק מונה גם פעולות המחייבות בכל מקרה אישור של בית המשפט בכדי שמיופה הכוח יוכל לבצען בשמך, כגון פעולות במקרקעין ופעולות בשווי של מעל חצי מיליון ₪.

מיופה הכוח רשאי גם לקבל מידע בשמך בעניינים הקשורים לתפקידו, כגון: מידע רפואי או מידע פיננסי.

על מיופה הכוח לרשום הערות על כך שקיים ייפוי כוח מתמשך בתוקף אצל רשויות מסוימות, למשל במרשם שבו רשומות זכויותיך בנכס מקרקעין. זאת במטרה להגן על רכושך מפני צד שלישי שעלול לנצלך או כדי למנוע ממך עשיית פעולות ברכוש שאינן לטובתך בשלב שבו אינך מבין בדבר.


 

שכר והחזר הוצאות למיופה כוח במסגרת ייפוי כוח מתמשך

הנחת המוצא היא שבמערכת יחסים המבוססת על קרבה משפחתית או אחרת נושא התגמול אינו רלוונטי (בדומה לאפוטרופוסים, בני משפחה, אשר אינם גובים שכר תמורת מילוי תפקידם).

במקרה בו בכל זאת תרצה לשלם למיופה הכוח שכר עבור ביצוע תפקידו תצטרך לציין זאת מפורשות ובאופן מפורט בייפוי הכוח המתמשך – לנקוב בגובה השכר המאושר על ידך, כיצד יהיה על מיופה הכוח לגבות את שכרו, מועדי התשלום וכל תנאי שתמצא לנכון.

בהיעדר הוראה מפורשת בעניין זה, מיופה הכוח לא יהיה רשאי לקבל שכר אלא רק לגבות החזר הוצאות סבירות שהוציא לצורך מילוי תפקידו (למשל עבור נסיעות שהוא מבצע במסגרת מילוי תפקידו).

 

אם רוצים לבטל ייפוי כוח מתמשך מה עושים?

ייפוי הכוח יהיה בתוקף עד לביטולו או לפקיעתו – בהתאם לתנאים שקבע החוק והודעה על כך יש למסור לאפוטרופוס הכללי.

 

ביטול

באפשרותך לבטל את ייפוי הכוח בכל עת שתחפוץ בכך, אך זאת – כל עוד לא הגבלת את עצמך במפורש בייפוי הכוח עצמו. עליך להודיע על כך למיופה הכוח ולאפוטרופוס הכללי באמצעות טופס הודעה על ביטול. כמו כן, בית המשפט יכול להחליט על ביטול ייפוי כוח מתמשך במקרה שמיופה הכוח לא הפעיל את סמכויותיו כראוי.

 

ייפוי כוח מתמשך פקיעה

ייפוי כוח מתמשך יפקע במספר מקרים:

 • בהתקיים תנאי שקבעת בייפוי הכוח המתמשך, כגון מועד מסוים לפקיעתו;
 • בהודעת מיופה הכוח שאינו מעוניין עוד לשמש כמיופה כוחך (לפני הכניסה לתוקף עליו להודיע לך ולאחריה עליו להודיע לקרובך)
 • בפטירתך או בפטירת מיופה הכוח;
 • אם מיופה הכוח אינו כשיר עוד לשמש בתפקיד זה לפי החוק או שהתקיימו נסיבות שנקבעו בחוק – למשל: אם מונה לו אפוטרופוס; במקרה שהוא נבחר בשל היותו בעל מקצועו ורישיונו נשלל;  כשמיופה הכוח הוא בן זוגך או הידוע בציבור שלך והקשר הזוגי ביניכם פקע וכו'.

על מיופה הכוח או מי מטעמו למסור הודעה על פקיעת ייפוי הכוח לאפוטרופוס הכללי (עליך למסור הודעה לאפוטרופוס הכללי אם הוא טרם נכנס לתוקף). לאחר קבלת הודעה על פקיעה או ביטול ירשם הדבר במאגר ההפקדות של ייפוי הכוח המתמשכים באפוטרופוס הכללי.

 

איך מתפטרים מתפקיד מיופה כוח על פי ייפוי כוח מתמשך?

לאחר אריכות ימיך על מיופה הכוח להעביר את נכסיך שהיו בטיפולו ליורשיך או למנהל עזבונך (אם מונה) או למי שבית המשפט יקבע.

יחד עם זאת, למשך תקופה של 90 יום ממועד הפטירה, רשאי מיופה כוח לענייני רכוש, להמשיך ולטפל בעניינים רכושיים מסוימים (אם אין גורם אחר שהוסמך לכך כאמור). בכלל זה רשאי מיופה הכוח לשלם תשלומים עבור שירותים שקיבלת בחייך לשלם עבור הוצאות סבירות לקבורה ואבלות, להמשיך לנהל נכס מושכר או נכס הדורש טיפול שוטף.

אם מתעורר צורך לטפל בענייני רכוש אחרים, לשם שמירת נכסיך או מניעת נזק לעיזבונך, רשאי מיופה הכוח לפנות לבית המשפט לצורך קבלת הוראות בעניין.

 

ייעוץ בענייני הליך ייפוי כוח מתמשך – אנשים "מיודעים" וקבלת מידע במסגרת

באפשרותך לבחור באנשים נוספים המעורבים בחייך אשר יקבלו מידע ודיווח ישירות ממיופה הכוח בשלב כניסת ייפוי הכוח לתוקף, ובהמשך על החלטות שהוא מקבל עבורך ועל הפעולות שהוא מבצע בשמך. אנו ממליצים כי תעשה שימוש באפשרות זו וכך תיצור גורם מפקח שיבחן את תפקודו של מיופה הכוח באופן ובתדירות שיקבעו על ידך.

בנוסף הינך רשאי לקבוע כי מיופה הכוח ידווח לאפוטרופוס הכללי באמצעות הגשת פרטה ודוחות כספיים בדומה לדיווח הנדרש מאפוטרופוסים.

 

האם אני זכאי לקבל מידע במסגרת ייפוי כוח מתמשך?

מרגע שהופקד ייפוי כוח מתמשך, אך טרם נכנס לתוקף, זכאים לקבל מידע אודותיו – אתה, מיופה הכוח, היועץ המשפטי לממשלה (או נציגו) ועובד סוציאלי לסדרי דין שמונה לפי חוק.

מרגע כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך, זכאים גם ה"מיודעים, וקרובי משפחתך לקבל מידע על ייפוי כוח מתמשך בתוקף, על זהותם של מיופיי הכוח ועל סוג העניינים שנכללים בייפוי הכוח. זאת, אלא אם הגבלת את זכאותם מפורשות בייפוי הכוח המתמשך.ישנם גורמים נוספים שניתן לקבוע כמורשים לקבל מידע בהיקף מסוים בתנאים שייקבעו.

 

דגשים חשובים בייפוי כוח מתמשך

ייתכן שיעבור זמן רב ממועד חתימתך על ייפוי הכוח המתמשך ועד המועד שייעשה בו שימוש. עליך לוודא שהאמור בו משקף את רצונך ולחשוב על ההשלכות האפשריות לטווח הארוך. רצוי לבדוק מעת לעת אם ההוראות שרשמת בו עדיין עדכניות – אם אתה עדיין מרוצה מבחירת מיופה הכוח או מהעניינים שקבעת שבהם הוא יפעל, או אם יש מקום לביצוע שינוי כלשהו. התזכורות שתקבל מהאפוטרופוס הכללי אחת לשלוש שנים נועדו לסייע לך בכך.

 • במקרם שתרצה לשנות את ההנחיות המהותיות שנתת (למשל: להחליף את מיופה הכוח באדם אחר) תצטרך לערוך ייפוי כוח חדש בפני עורך דין שהוסמך לכך ולעבור את אותו תהליך כמו בפעם הראשונה.
 • אם במהלך הזמן יחול שינוי בפרטים "הטכניים"  שמסרת בייפוי הכוח המתמשך (למשל בפרטי ההתקשרות) עליך לעדכנם באמצעות מילוי טופס "עדכון פרטים" ושליחתו אל האפוטרופוס הכללי.
 • אנו ממליצים לך על הפקדה מקוונת על ידי עורך הדין שערך את ייפוי הכוח המתמשך. יחד עם זאת, אם תחליט לבצע את ההפקדה במסירה אישית במשרדי האפוטרופוס הכללי מוצע כי תעשה זאת בסמוך למועד עריכתו וחתימתו בפני עורך הדין. זאת כדי לצמצם את החשש שיימנע ממך מסיבה כלשהי להפקיד את ייפוי הכוח כנדרש על פי החוק ובהמשך להכניסו לשימוש. אם אתה מתלבט האם למנות מיופה כוח אחד או יותר, כדאי שתשקול את השיקולים הבאים
 • לעיתים למיופה כוח יחיד קל יותר לפעול ולקבל החלטות, אך אם מינויו יפקע (למשל עקב פטירה או משום ששינה את רצונו), ייפוי הכוח יהיה חסר תוקף. לכן כדאי למנות בנוסף אליו גם מיופה כוח מחליף (לפחות אחד).
 • אם תחליט למנות מספר מיופי כוח – רצוי לבחור באנשים שיוכלו לפעול בשיתוף פעולה ולהתייחס לאופן בו תרצה שהם יפעלו במשותף – האם "ביחד או לחוד" (אפשרות זו הינה פחות מגבילה עבורם), או שפעולת האחד טעונה הסכמת השני או שתקבע גורם שלישי כפוסק ומכריע ביניהם במקרה של מחלוקת.
 • פעולות מסוימות עשויות לחייב שיתוף פעולה בין מיופי הכוח, גם אם כל מיופה כוח אחראי לעניינים אחרים. לדוגמה: אם אחד אחראי על נושא המגורים שלך ואחר על ענייני הכספים, הרי שמעבר למקום מגורים חדש מחייב שיתוף פעולה ביניהם. תוכל לבחור את העניינים בהם יחול ייפוי הכוח ואת הסמכויות של מיופה הכוח:
 • ישנה אפשרות לתת למיופה כוח סמכות כללית (למשל: "אני מסמיך את בתי, פלונית, לפעול בכל ענייני הרכושיים"). דרך זו מתאימה כשמדובר בממנה ומיופה כוח קרובים וכשהעברת שרביט ניהול העניינים למיופה הכוח היא המשך המהלך הטבעי של היחסים ביניהם. ייתכן והדבר יהיה כרוך בקשיים ביישום ההוראה על ידי גורמים שירשו הרשאה ספציפית לפעולה המבוקשת.
 • אפשרות אחרת המתאימה לממנה ומיופה כוח פחות "קרובים" הינה לפרט את העניינים והסמכויות שברצונך להקנות למיופה הכוח (למשל: "אני מסמיך את ידי, פלוני אלמוני, לפעול בחשבון שמספרו X בבנק שמספרו Y, ולשלם מתוכו כל הוצאה שתידרש למחייתי לפי שיקול דעתו"). גם פירוט כזה יכול לגרום לקשיים בכך שהוא מגיל את היקף ההרשאה של מיופה הכוח לפעול בחשבון מסוים ולצרכים מסוימים.
 • מוצע להתייחס בייפוי הכוח גם לרכוש עתידי שצפוי להתקבל ממקורות שונים (כספי ירושה, פיצויים, זכייה וכו') ולסמכות מיופה הכוח לקבלו/לנהלו ומה השימוש שתרצה לעשות בו.
 • בנוסף לפעולות שמחייבות הסמכה מפורשת ע"פ החוק (למשל פעולה משפטית הקשורה בעסקה/עסקאות בסכום מסוים) מוצע שתסמיך את מיופה הכוח הרכושי מפורשות לבצע גם פעולות נלוות שידרשו לו לשם מילוי תפקידו (חתימה על כתב וויתור וסילוק במסגרת קבלת החזר דמי פיקדון/ יתרת פיקדון ששילמת לבית ה"דיור המוגן" לשם ובנוסף לסמכותו לקבל עבורך את הכספים ולהפקידם בחשבונך).
 • כמו כן ניתן להתייחס לאירועים צפויים ולהתייחס לחלוקת/מתן סכומים מסוימים (למשל: כספים למימון לימודי הנכס באוניברסיטה בגובה שכר הלימוד).
 • הבחירה באנשים "מיודעים" שידעו על ייפוי הכוח המתמשך והוראותיו אינה מחויבת על פי החוק אך היא מאוד מומלצת – המיודעים מהווים "עין" נוספת שבוחנת, מפקחת על פעולות מיופה הכוח ומוודאת כי הן נעשות בהתאם לסמכויות שנקבעו ולרצון שהבעת בייפוי הכוח המתמשך.
 • בנוסף החוק מחייב מסירת הודעה על ייפוי הכוח המתמשך למיודעים ולמקורבים שתבחר החל ממועד כניסת ייפוי הכוח לתוקף. מוצע כי תשקול לעדכנם בשלב מוקדם יותר. כך תמנע מצב בו יפעלו אחרת בעניינים הנוגעים אליך אם מיופה הכוח לא יצהיר על הכניסה לתוקף במועד הרלוונטי (למשל: במקרה של תאונה, בו אתה לא תהיה במצב שתוכל לתת הסכמה לטיפול רפואי ומיופה הכוח לא יהיה בנמצא, יוכלו הקרובים לעדכן בדבר קיומו של ייפוי הכוח המתמשך וזהות מיופה הכוח וכך יגדל הסיכוי שהחלטות משמעותיות ייעשו בהתאם לרצון שהבעת בייפוי הכוח המתמשך).
ייפוי כוח מתמשך-ייעוץ על ידי עורכ דין
ייפוי כוח מתמשך-ייעוץ על ידי עורכי דין

 

מידע כללי ייפוי כוח מתמשך

האפוטרופוס הכללי מנהל מאגר של ייפוי כוח מתמשכים אשר הופקדו אצלו. המאגר חסוי לעיני ציבור אבל ניתן לפנות ולקבל מידע מסוים בהתאם להוראות החוק וכמפורט לעיל. לצורך ניהול תקין ועדכני של המאגר עליך ועל מיופה הכוח לעדכן את האפוטרופוס הכללי לגבי כל שינוי (מהותי או טכני, כפי שפורט לעיל) בפרטים המצויים במאגר.

 

הוראות החוק הרלוונטיות

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב – 1962
תקנות הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (ייפוי כוח מתמשך, הנחיות מקדימות לאפוטרופוס ומסמך הבעת רצון, התשע"ז-2017).

מדריך זה מספק מידע אודות מסמך ייפוי כוח מתמשך וניתן למצוא בו הסברים והנחיות כיצד הוא ייערך ומה השימוש שייעשה בו. האמור במדריך זה מהווה מידע כללי ואין לראות בו תחליף לייעוץ משפטי.

תוכן עניינים
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
ידועה בציבור זכויות בירושה

המליצו על עו"ד ונוטריון רחל רייצ'ל שחר

שני שקורמן
ביקורת אחת
5/5
עו"ד רחל שחר, היא עו"ד מצוינת ששמה את הלקוח במרכז היא מונעת מתחושת שליחות עמוקה לסייע לאנשים. עו"ד רחל שחר טיפלה ומטפלת בתיק שלי ושל קרובי משפחתי במסירות אין קץ, הייתה זמינה לכל שאלה או בקשה שלנו והתמודדה עם תיק מורכב בדילוגי איילה. היא פשוט יודעת להתנהל מול הכרישים הגדולים ביותר כאילו נולדה להיות אשת עסקים וגם עורכת דין. היא לא חוששת או מתרגשת מאף אחד. מכבדת את כולם אבל לא מנידה עפעף אם מדובר במשרד עורכי דין שהוא פירמה ידועה או בצד שכנגד שיכול להיות מילארדר מפורסם. כולם בעיניה דומים. היא נחמדה ואדיבה מאוד אבל ראייתי אותם גם מנחיתה מכת קראטה למי שהרגישה שמתנהל לא בתום לב. היא נותנת לכולם הזדמנות שווה להוכיח שהם באמת ראויים להתנהל במו"מ בתום לב ואם לא, היא שולפת סט כלים שלא מבייש סמוראית מדרג מובחר. אני אוהבת אותה את הישירות שלה ואת החיוך חושף שפתיים. אני בעיקר אוהבת שהיא עושה הכל כאילו ממש "סכין חמה בחמאה" בלי לעשות סיפור מכלום. וחוץ מזה היא גם מצחיקה ואשת שיחה נחמדה וזה כבר בונוס ללא עלות נוספת מצידה.
ים בן צבי
4 ביקורות
5/5
עורכת הדין רחל שחר (שזכיתי שתסכים שאקרא לה רייצ'ל) היא אחת מעורכות הדין הנדירות שקיימות פה. הכרתי בה תכונות מדהימות היא מאוד מוסרית. היא אכפתית. היא אינטליגנטית. יש לה עמדה מאוד ברורה לגבי דברים אבל היא לא מתבטאה בקיצוניות. היא חריפה והבינה את התיק שלי בדקות ספורות. היא יודעת להבחין בין עיקר וטפל ולבחור במשימה הרלבנטית ולהתקדם במהירות. היא נאמנה לדרכה. יש לה מאור פנים ואם חשבתם שבגלל כל אלה תהיה בה גאווה. אז ממש לא. היא הכי צנועה בעולם ושמעתי עליה דברים מדהימים אבל ממש לא ממנה.
review (3)
מתן אברהם
21 ביקורות
5/5
העבודה מול עורכת הדין רחל שחר הייתה חוויה מצוינת מהרגע הראשון. פניתי אליה בתחילה לאחר המלצה שקיבלתי מאחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים בישראל והמלצה זו לא הכזיבה. עוה"ד שחר טיפלה לי בתיק מורכב שכלל מסמכים רבים והתרוצצויות רבות אל מול הרשויות. עוה"ד שחר השכילה להביא פתרונות משפטיים מחוץ לקופסה שלא חשבתי שקיימים וזאת במטרה להשיג את התוצאה הרצויה. עוה"ד שחר הינה אדם נעים ומקצועי. אני ממליץ בחום לעבוד איתה.
review (4)
Binyamin Dadoun
2 ביקורות
5/5
אחת מעורכות הדין המקצועיות ביותר שפגשתי. הלכתי לארבעה עורכי דין וקיבלתי רק חסרון כיס. עורכת דין רחל שחר נכנסה לתמונה ותוך חודשיים הייתי עם הסכם מזונות ביד. עברתי לגור בדירה מרווחת והילד שלי מקבל כל מה שמגיע לו. עורכת דין שחר את אלופת העולם. האלופה שלנו
review (5)
Yahely Raz
ביקורת אחת
5/5
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
review (6)
שירלי סמית
ביקורת אחת
5/5
עורכת דין רחל שחר היא קודם כל אדם אנושי ביותר שמגלה יחס חם וחמלה כלפי כל הסובבים אותו. היא אשת מקצוע מהשורה הראשונה ואפשר לסמוך עליה שלכל הבטחה יש כיסוי מלא. מקצוענות במשרד שלה זה שם המשחק. הכל על השולחן והלקוח יודע מה הדרך הנכונה ולאן לא כדאי להגיע. מומלצת ואהובה חברה של ממש
review (7)
פוראבר הפקות
2 ביקורות
5/5
מדובר באחת העורכות דין החזקות בארץ אנחנו מרוצים מאוד משירות אישי ומכל הלב עזרת ונעמת לנו מאוד הגענו לתוצאות יותר ממה שחלמנו אפילו להגיע! תודה על ליווי צמוד ושירות יוצא מן הכלל.
review (8)
עדי אלעזר
111 ביקורות
5/5
מדובר בעורכת דין מהשורה הראשונה. מקצוענית מהירה חדה כתער. שמחה שפגשתי בה ומוקירה כל הצלחה!
כל הפתרונות במקום אחד
1
שנות ייצוג משפטי
15
נצחונות בתיקים
% 75
שקט נפשי
% 90
לקוחות מרוצים
+ 1980

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות גירושין ומייצגים חברות ופרטיים מול מוסדות המשפט השונים ובבתי המשפט. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.