מחשבון קצבת שארים ידועים בציבור המוסד לביטוח לאומי | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

רחל שחר, עורכת דין מומחית לידועים בציבור מסבירה כי על פי הפסיקה ישנה חשיבות לשאלת מועד הגשת התביעה ויש להזדרז בעניין זה שכן כל זכות תוכר החל ממועד הגשת התביעה ולא לפני.

עו

בעזרת המחשבון תוכלו לגלות האם אתם זכאים לקצבת שארים של ידועים בציבור הביטוח הלאומי

למחשבון לחישוב קצבת שארים ידועים בציבור של המוסד לביטוח לאומי – לחצו כאן >>>

קצבת שארים ידועים בציבור מהם תנאי הזכאות?

 • הנפטר היה תושב ישראל בעת פטירתו
 • הנפטר השלים אחת מתקופות האכשרה (ביטוח)
 • אתה נמנה עם שאיריו של הנפטר
 • אין פיגור בתשלום דמי הביטוח של הנפטר

התנאי הראשון: הנפטר היה תושב/ת ישראל בעת פטירתו

מי שלא נולד בארץ – בתנאי שעלה לארץ לראשונה לפני הגיעו לגיל 60- 62, בהתאם לתאריך לידתו, כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

 • תאריך לידה
 • הגיל בעת העלייה המזכה את השאירים בקצבת שאירים

מי שעלה לארץ לראשונה לאחר הגיל המפורט בטבלה למעלה, אינו מבוטח בביטוח שאירים, ואלמנתו עשויה להיות זכאית לגמלת שאירים מיוחדת, אם לא הגיעה לגיל פרישה.

הנפטרת הייתה תושבת ישראל בעת פטירתה והייתה אחת מאלה:

(מי שלא נולדה בארץ – בתנאי שעלתה  לארץ לראשונה לפני גיל 60 – 62 כפי שמפורט בטבלה למעלה)

 • עובדת שכירה או עצמאית.
 • אינה נשואה (חוץ מאלמנה המקבלת קצבת שאירים או קצבת תלויים).
 • נשואה ובעלה אינו מבוטח בגלל גילו ביום עלייתו, או מפני שאינו תושב ישראל.
 • מקבלת קצבת נכות כללית.
 • עגונה כמוגדר בחוק.

התנאי השני: הנפטר/ת השלים/מה אחת מתקופות האכשרה (ביטוח) האלה:

 • 12 חודשים שלפני יום הפטירה.
 • 24 חודשים, רצופים או לא רצופים, ב-5 השנים שלפני הפטירה.
 • 60 חודשים (5 שנים), רצופים או לא רצופים, ב-10 השנים שלפני הפטירה.
 • 144 חודשים (12 שנים) רצופים או לא רצופים.
 • 60 חודשים, רצופים או לא רצופים, מיום שנעשה/תה לראשונה תושב/ת ישראל, בתנאי שמספר החודשים החודשים שלא היה/הייתה מבוטח/ת אינו עולה על מספר החודשים שהיה/תה מבוטח/ת.

במקרים האלה לא נדרשת השלמת תקופת אכשרה (ביטוח):

 • הוא/היא נפטר/ה בתוך שנה מהיום שנעשה/תה תושב/ת ישראל.
 • הוא/היא נפטר/ה לפני שמלאו לו/לה 19 שנה.
 • הוא/היא היה/הייתה המפרנס/ת העיקרי/ת של בן הזוג או של הילדים.
 • היא נפטרה בתוך שנה מהיום שהתגרשה או התאלמנה.
 • אם הנפטרת הייתה אם לילדים (לפי הגדרת "יתום", כפי שמופיע בהמשך), ולא השלימה תקופת אכשרה (ביטוח) כנדרש – יהיו הילדים בלבד זכאים לקצבת שאירים.

התנאי השלישי:  המבקש נמנה עם שאיריו של הנפטר/ת:

 • אלמנה
 • אלמנה היא מי שהייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו, שחיה עמו תחת קורת גג אחת עד לפטירתו, והיא עונה על אחד התנאים האלה:
 • היא הייתה נשואה לנפטר או ידועה בציבור שלו עד לפטירתו, שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם הייתה בת 55 ומעלה כאשר נפטר).
 • היא ילדה לנפטר ילד.

אישה שחיה בנפרד מהנפטר, עליה לענות נוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם על אחד מהתנאים האלה:

 • תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטר או בחלק ממנה הוא נשא במזונותיה למעשה או היה חייב מזונות לפי פסק דין או לפי הסכם בכתב.
 • לפני הפטירה קיבל הנפטר בעדה תוספת בקצבת זקנה או בקצבת נכות.

אלמן או ידוע בציבור קצבת שארים המוסד לביטוח לאומי

אלמן הוא מי שהיה נשוי לנפטרת או ידוע בציבור שלה, שחי עמה תחת קורת גג אחת עד לפטירתה, והיה נשוי לה או ידוע בציבור שלה עד לפטירתה שנה אחת לפחות (או חצי שנה, אם היה בן 55 ומעלה כאשר נפטרה), והוא עונה על אחד התנאים האלה:

 • יש עמו יתום/ה הזכאי לקצבת שאירים.
 • הכנסותיו מכל המקורות הן עד 6,014 ש"ח (החל ב- 01.01.2022) לחודש.

בדיקת הזכאות לפי מבחן הכנסה מחושבת על-פי הכנסתו השנתית ב-12 החודשים שקדמו לחודש פטירת האישה או בשנה שבה נפטרה האישה (מינואר עד דצמבר של אותה השנה). לאחר שנה מיום הזכאות תיבדק הכנסתו לפי שנת המס (מינואר עד דצמבר של כל שנה). 

גבר שחי בנפרד מהנפטרת, עליו לענות בנוסף על אחד מהתנאים שלמעלה, גם  על אחד מהתנאים האלה:

 • תקופת הפירוד הייתה קצרה מ-36 חודשים.
 • בשנת החיים האחרונה של הנפטרת או בחלק ממנה הם גרו ביחד.
 • ידועים בציבור

ידועים בציבור מוגדרים בחוק הביטוח הלאומי כנשואים, לכן אלמן/ה, אם אתם חיים ביחד תחת קורת גג אחת עם בן/בת זוג ללא קשר פורמאלי, עליכם לדווח מיד על חייכם המשותפים לביטוח הלאומי. אי דיווח עלול לגרום ליצירת חובות שיהיה עליכם להחזיר.

* ההגדרה של "ילד" לעניין קצבת זקנה הורחבה למי שמשולמת בעדו תוספת לקצבה ב-1 באוגוסט 2010 ואילך.

התנאי הרביעי: אין פיגור בתשלום דמי הביטוח

 • אם הנפטר פיגר בחייו בתשלום דמי הביטוח, שאיריו עלולים להפסיד את הקצבה, או לקבל קצבה מופחתת. במקרה כזה תיבדק זכותם של השאירים להענקה מטעמי צדק (אין צורך להגיש תביעה).
 •  אם מעסיקו של הנפטר פיגר בתשלום דמי הביטוח, קצבת השאירים אינה נפגעת.
מחשבון קצבת שארים ידועים בציבור

יתום/ה האם זכאי לקצבת שארים המוסד לביטוח לאומי?

יתום הוא ילדו של הנפטר בשעת פטירתו (גם ילד חורג, ילד מאומץ או נכד, שהנפטר בלבד הוא שפרנס אותו, חוץ מנער ונערה שנישאו), אם מתקיים בו אחד התנאים האלה:

לא מלאו לו 18 שנים.
לא מלאו לו 20 שנים, והוא מסיים את לימודיו במוסד חינוך על-יסודי או לומד להשלמת בחינות בגרות, או בעל לקות למידה ונמצא במסגרת שהוכרה על-ידי המוסד לביטוח לאומי.
לא מלאו לו 20 שנים, והוא שוחר במסגרת קדם צבאית של צה"ל (קד"ץ/ טר"ץ – מסגרות שהוכרו לעניין זה).
לא מלאו לו 21 שנה והוא משרת בהתנדבות למטרה ציבורית עד 12 חודשים
שירותו הצבאי נדחה עקב ההתנדבות.
לא מלאו לו 24 שנים (עד 31 ביולי 2010 – 22 שנים*), והוא משרת שירות סדיר בצה"ל (תקופת הזכאות היא ל-36 חודשים).
לא מלאו לו 24 שנים (עד 31 ביולי 2010 – 22 שנים*), והוא משרת בשירות לאומי בהתנדבות (במסגרות שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח לאומי)
לא מלאו לו 24 שנים (עד 31 ביולי 2010 – 22 שנים*), והוא לומד בעתודה ושירותו הסדיר בצה"ל נדחה  עקב לימודיו.
(ללא הגבלת גיל – לחייל בשירות סדיר ששירת בהתנדבות למטרה ציבורית שנה אחת לפני גיל 21, ושירותו הצבאי נדחה עקב שנת ההתנדבות. תקופת הזכאות היא 36 חודשים בשירות סדיר  – בתוקף עד 31 ביולי 2010*)
קצבת שארים המוסד לביטוח לאומי תנאים

אופן הגשת התביעה

כדי לקבל קצבת שאירים, יש להגיש תביעה לקצבת שאירים – בטופס מפורטים המסמכים שיש לצרף לתביעה.

שימו לב, מומלץ להגיש תביעה לקצבת שאירים תוך 12 חודשים מיום הפטירה. אם התביעה תוגש באיחור, אפשר יהיה לקבל את הקצבה עבור תקופה רטרואקטיבית של 12 חודשים לכל היותר.

איך שולחים את המסמכים?

 את התביעה והמסמכים ניתן לשלוח באחת מהדרכים הבאות:

 • מילוי טופס תביעה באופן ידני, ושליחתו  בצירוף המסמכים הנוספים באמצעות אתר האינטרנט.
 • הגשת התביעה והמסמכים בדואר, בפקס או בתיבת השירות של הסניף לפי מקום המגורים.
 • מענק שאירים

מענק שאירים הוא תשלום חד-פעמי המשולם לאלמן או לאלמנה שעונים להגדרה לפי החוק במקרים האלה: 

 • אלמן או אלמנה שעדיין לא מלאו להם 40 שנה ואין עמם ילדים.
 • אלמן שקיבל קצבת שאירים כאלמן שיש עמו ילד, ולאחר שהילד אינו עונה כבר להגדרת ילד, נבדקת זכאותו לקצבת שאירים חודשית או למענק שאירים לפי הכנסותיו:
 • אם הכנסותיו גבוהות – זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים. גם אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, הוא לא יהיה זכאי יותר לקצבת שאירים.
 • אם הכנסותיו נמוכות – הוא ימשיך לקבל קצבת שאירים.
 • אם בעתיד הכנסותיו יגדלו, זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים.
 • אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, זכאותו לקצבת שאירים תחודש, והמענק ששולם לו ינוכה ב- 100% מקצבת השאירים המגיעה לו.
 • אלמן שאין עמו ילד בעת הפטירה, וקיבל קצבת שאירים כיוון שהכנסותיו היו נמוכות מההכנסה המרבית, ומאוחר יותר הכנסותיו גדלו מעל ההכנסה המרבית – זכאותו לקצבת שאירים תיפסק וישולם לו מענק שאירים.
 • אם בעתיד הכנסותיו יופחתו, תיבדק שוב זכאותו לקצבת שאירים.
 • אם תאושר לו קצבת השאירים, מענק השאירים ששולם לו ינוכה ב-100% מקצבת השאירים המגיעה לו.
 • אלמן שהיה נשוי לעקרת בית אינו זכאי למענק שארים.

מענק קצבת שארים ידועים בציבור – סכום של 36 קצבאות שאירים חודשיות.

סכום הקצבה נקבע על פי גיל האלמן/ה ועל פי מספר הילדים שעמו/ה. 
להלן סכומי הקצבה לחודש החל ב- 01.01.2022:
מקבל קצבה​ סכום הקצבה לחודש​
לאלמן/ה בגיל 50-40 בלי ילדים     ​      1,199 ש"ח ​
לאלמן/ה בגיל 50 ומעלה בלי ילדים    ​  1,596 ש"ח ​
לאלמן/ה בגיל 80 ומעלה      ​  1,686 ש"ח ​
לאלמן/ה עם ילד אחד         ​   2,344 ש"ח ​
לאלמן/ה עם שני ילדים   ​  3,092 ש"ח ​
 לכל ילד נוסף       
748 ש"ח ​
לאלמן/ה המקבלים קצבת אזרח ותיק, וזכאים למחצית מקצבת שאירים​ 
798 ש"ח ​
לתשומת הלב, אין הגבלה במספר הילדים הזכאים

על סכומים אלה קיימת תוספת ותק.

לקבלת טפסים רלוונטיים >>>

תוספת הוותק מתווספת לסכום קצבת השאירים הבסיסית המגיעה לאלמן/ה (בהתאם לגילך ולמספר הילדים) וכן ליתום משני הורים וליתום שהורהו אינו זכאי לקצבת שאירים.

תוספת הוותק מחושבת לפי שנות הביטוח שצברו המנוח/ה בטרם פטירתם, כפי שמפורט בהמשך.

כשנת ביטוח מלאה ייחשבו 12 חודשי ביטוח, בין שהם רצופים ובין שאינם רצופים.

מקסימום תוספת הוותק שניתן לקבל- 50% מהקצבה.

אופן חישוב תוספת הוותק:

עד דצמבר 2016 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 10 שנות הביטוח הראשונות של המנוח/ה שולמה לאלמן/ה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית.

מינואר עד דצמבר 2017 תוספת הוותק חושבה כך: על כל שנת ביטוח שמעל 9 שנות הביטוח הראשונות שולמה תוספת ותק בשיעור של 2% מהקצבה הבסיסית המגיעה לך.

מינואר 2018 שונה אופן החישוב למקבל קצבת שאירים עם תוספת נמוכה מ-50%. תוספת הוותק הוגדלה ב-2 מועדים וחושבה לפי הפירוט הבא:

מינואר 2018 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח שמעל 4 שנות הביטוח הראשונות.

מינואר 2019 משולמת תוספת ותק בשיעור של 2% עבור כל שנת ביטוח, כלומר משנת הביטוח הראשונה.

תוספת דמי מחיה ליתומים

דמי המחיה משולמים עבור ילדים יתומים (החל מכיתה ט') הנמצאים במסגרת לימודית ועיקר זמנם מוקדש ללימודים.

דמי המחיה משולמים להורה או למי שהילדים נמצאים באחזקתו (אפוטרופוס).

שימו לב, אם גוף ציבורי מקבל את קצבת השאירים עבור הילד, דמי המחיה לא ישולמו לגוף הציבורי. במקרה זה משפחת הילד (הורה, קרובי משפחה או אפוטרופוס) יהיו זכאים לדמי המחיה עבורו.

תנאי הזכאות לקבלת דמי מחיה הם:

הילד יתום ומשולמת עבורו קצבת שאירים או גמלת שאירים מיוחדת.

לימודים – הילד סיים 8 שנות לימוד, והוא נמצא במסגרת לימודית בישראל שבה הוא לומד לפחות 24 שעות שבועיות בבית ספר, בהכשרה מקצועית, בישיבה גבוהה, באוניברסיטה או במכללה.

גיל – לילד לא מלאו 20 שנה

החזקת היתום אינה על חשבון המדינה.

מבחן הכנסות (החל ב- 01.01.2022)

ההורה יכול להיות זכאי לדמי מחיה עבור הילד אם הכנסות החודשיות שלו ושל הילד נמוכות מ-12,028 ש"ח .

אם יש להורה יותר מילד אחד, סכום ההכנסה המזכה בתשלום דמי מחיה עבור כל ילד גדל ב-739 ש"ח .

לדוגמה: עבור הורה עם שני ילדים סכום ההכנסה החודשית המותרת הוא  13,506 ש"ח .

שימו לב, הכנסה מקצבאות ביטוח לאומי והכנסת הילד מעבודה לא נלקחות בחשבון. כמו כן, אם ההורה עובד שכיר, לא נלקחות בחשבון הכנסות נוספות כמו: פנסיית שאירים (עד לסכום של 8,660 ש"ח ), תגמול ממשרד הביטחון ותגמול ממשרד האוצר.

סכום דמי המחיה (החל ב- 01.01.2022)

סכום דמי המחיה החודשי נקבע בהתאם לקצבת השאירים המשולמת להורה:

אם להורה משולמת קצבת שאירים ותוספת עבור הילד – סכום דמי המחיה הוא 593 ש"ח .

אם להורה לא משולמת קצבת שאירים – סכום דמי המחיה הוא 822 ש"ח .

שימו לב, יתום משני הורים, המקבל שתי קצבאות שאירים, זכאי לדמי מחיה כפולים.

 הגשת תביעה לדמי מחיה

לפני פתיחת כל שנת לימודים אנו שולחים להורה תביעה לדמי מחיה.

בכל שנת לימודים יש להגיש תביעה לדמי מחיה, בצירוף אישור מבית הספר על לימודי הילד ואישורי הכנסות.

את הטופס והאישורים ניתן לשלוח לנו באמצעות האינטרנט או להגיש בסניף הקרוב למקום המגורים.

סכומי הקצבה עם תוספת השלמת הכנסה

סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה (החל ב- 01.01.2022)

למי שלא מלאו 70 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים : 3,799 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד: 6,339 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר: 7,312 ש"ח
סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה עד גיל 70

 למי שמלאו 70 שנה ועדיין לא מלאו 80 שנה:

לאלמן/ה בלי ילדים: 3,836 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד: 6,399 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר: 7,373 ש"ח
סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה עדיין לא מלאו לו 80

למי שמלאו 80 שנה: 

לאלמן/ה בלי ילדים: 3,873 ש"ח
לאלמן/ה עם ילד אחד: 6,458 ש"ח
לאלמן/ה עם שני ילדים ויותר:   7,431 ש"ח
סכומי קצבת שאירים חודשית עם תוספת השלמת הכנסה למי שמלאו 80

הערה: אלמן או אלמנה שיש עמם ילד עד גיל 20 שלומד במוסד חינוכי, כגון ישיבה גבוהה, אוניברסיטה, מכללה או הכשרה מקצועית אינם זכאים לתוספת השלמת הכנסה בעד אותו הילד.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.