איך רושמים משכנתא בטאבו לבד ללא עורך דין מקרקעין | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

זה בהחלט אפשרי אם כי מעט מסורבל יותר שכן באופן ברור לא כל אדם ירכוש מערכת ממוחשבת בשווי אלפי דולרים כדי לבצע רישום חד פעמי בלבד, ובהחלט ניתן להבין זאת. לכן הכנו מדריך זה בעבורכם וזאת על מנת שתקבלו החלטות מושכלות.
אנו מציעים סיוע משפטי לרישום משכנתא על הנכס צרו קשר 03-7949755

עו

זה בהחלט אפשרי אם כי מעט מסורבל יותר שכן באופן ברור לא כל אדם ירכוש מערכת ממוחשבת בשווי אלפי דולרים כדי לבצע רישום חד פעמי בלבד, ובהחלט ניתן להבין זאת. לכן הכנו מדריך זה בעבורכם וזאת על מנת שתקבלו החלטות מושכלות.

איך רושמים משכנתא בטאבו לבד ללא עורך דין מקרקעין המסמכים הנדרשים

שטר משכנתה בשלושה עותקים מודפסים, חתומים במקור ומאומתים על ידי עורך דין.
על פי הנחיות החוק על השטר להיות ללא תיקונים ומחיקות (כאשר בעל המשכנתה הוא מוסד בנקאי – יונפק שטר המשכנתה על ידי המוסד הבנקאי בלבד).
כאשר אתם נוטלים משכנתא מי שמנפיק את שטרי המשכנתא בעבורכם הוא הבנק למשכנתאות שממנו נלקחה המשכנתא.
אישור על תשלום מיסי הרשות המקומית בתוקף ליום הגשת התיק.
אין צורך באישור על תשלום או פטור מהיטל השבחה.
אישור על תשלום מס רכוש או פטור ממנו בתוקף ליום הגשת הבקשה (אם לא בוצעה עסקה בנכס מאז יום 31.12.1999).

במקרים הבאים אין צורך לצרף אישור זה:
כאשר הנכס רשום בפנקסי הבתים המשותפים.
כאשר רשומה זכות שכירות בדירה שאינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים.
במקרה זה, האמור בסעיף ב', עליכם לצרף הוכחה כי המשכנתה נרשמת על זכות שכירות בדירה באמצעות תצהיר של המבקשים או אישור הרשות המקומית.
בדרך כלל הבנקאית בבנק למשכנתאות מכירה היטב את התהליך ותוכל להסביר לכם האם אתם נופלים לגדר החריג או לא.
אם הזכות שאותה מבקשים למשכן כבר כפופה למשכנתה לטובת בעל משכנתה אחר, עליכם לצרף את הסכמת בעל המשכנתה הרשום לרישום המשכנתה הנוכחית.
אסמכתה על תשלום האגרה.
מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של רשם המקרקעין.
על מגיש התיק לצרף בנוסף:
צילום תעודת זיהוי של המגיש.
ייפוי הכוח או הרשאה למגיש התיק כאשר מדובר במיופה כוח.
שאלות נוספות? אנחנו כאן כדי לעזור 03-7949755
מקרה דחוף? 052-4616973
שאלות נוספות בנשוא עורך דין למשכנתא? אנחנו כאן כדי לעזור 03-7949755

במקרים הבאים אין צורך לצרף אישור זה:

 • כאשר הנכס רשום בפנקסי הבתים המשותפים.
 • כאשר רשומה זכות שכירות בדירה שאינה רשומה בפנקס הבתים המשותפים.
 • במקרה זה, האמור בסעיף ב', עליכם לצרף הוכחה כי המשכנתה נרשמת על זכות שכירות בדירה באמצעות תצהיר של המבקשים או אישור הרשות המקומית.
 • בדרך כלל הבנקאית בבנק למשכנתאות מכירה היטב את התהליך ותוכל להסביר לכם האם אתם נופלים לגדר החריג או לא.
 • אם הזכות שאותה מבקשים למשכן כבר כפופה למשכנתה לטובת בעל משכנתה אחר, עליכם לצרף את הסכמת בעל המשכנתה הרשום לרישום המשכנתה הנוכחית.
 • אסמכתה על תשלום האגרה.
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של רשם המקרקעין.
 • על מגיש התיק לצרף בנוסף:
 • צילום תעודת זיהוי של המגיש.
 • ייפוי הכוח או הרשאה למגיש התיק כאשר מדובר במיופה כוח.

שימו לב: עליכם לבדוק ולהגיש את המסמכים בכל מקרה לגופו בהתאם לתקנות המקרקעין ולנוהלי הרישום וכן לוודא את נכונות ותאימות פרטי המקרקעין ופרטי הזיהוי של כל הצדדים בין כל המסמכים המוגשים לרישום.

ההנחיות בדבר המסמכים הנדרשים רלוונטיות לעיקר ההליכים ואינן מתיימרות להורות או לייעץ במקרים שחלים עליהם דינים נוספים.

דוגמאות למקרים בהם עליכם לצרף מסמכים נוספים לבקשה לרישום משכנתא

כאשר הבקשה או מסמכים מצורפים לה חתומים על ידי מיופה כוח על עורך הדין לצרף ייפוי כוח מאומת כדין.

כאשר המקרקעין נמצאים בהליכי הסדר- עליכם לצרף אישור פקיד ההסדר לרישום המשכנתה.

עליכם לוודא שהרישום יתבצע בתוך פרק הזמן שנקבע באישור.

כאשר הנכס רשום בפנקס הבתים המשותפים, אין צורך באישור.

כאשר צד לעסקה הוא תאגיד-קרי חברה או עמותה או כל גוף אחר המוגדר בחוק כתאגיד, עליכם לצרף תעודת רישום תאגיד.

בנוסף, כאשר צד לעסקה הוא תאגיד עליכם לצרף פרוטוקול או החלטה בכתב של התאגיד המעידים על ההחלטה לבצע את העסקה המבוקשת.

כאשר צד לעסקה לרישום משכנתא הוא תאגיד קרי חברה בע"מ לדוגמא האישור הנדרש בהתאם לתקנה 10 לתקנות יכול להינתן באחת מהדרכים כדלהלן:

 • ניתן להסתפק בחתימת עורך דין (כל עורך דין) על הנוסח הקבוע בשטר בהתאם לתקנה  10 לתקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תשע"ב-2011.
 • לחילופין, ניתן לצרף אישור כי התאגיד קיים, כי הוא כשיר לבצע את העסקה/ות המבוקשת/ות, וכי החלטת התאגיד מיום ______ (יש למלא תאריך) התקבלה כדין.
 • האישור יכול להינתן על ידי כל עורך דין או רואה החשבון של החברה, וזאת על גבי ההחלטה/הפרוטוקול או במסמך נפרד.
 • במקרה בו ייפוי הכח כולל אישור נוטריון בהתאם לתקנה 3 לתקנות הנוטריונים, תשל"ז -1977, כי מי שחתם על ייפוי הכח רשאי לחתום בשם התאגיד, אין צורך לצרף את הפרוטוקול/ההחלטה של  התאגיד.
 • אישור עורך דין (כל עורך דין אין חובה זה יהיה עורך הדין של התאגיד)  או רואה החשבון של החברה מי הם הגורמים שהוסמכו לחתום בשם התאגיד כאמור. האישור יכול להינתן בנפרד או על גבי ההחלטה או הפרוטוקול.
 • אם חלפה שנה מאז נערך הפרוטוקול, יש לצרף אישור בכתב של עורך דין או רואה חשבון המאשר כי התאגיד עדיין קיים ובהתאם לתזכיר ולתקנון התאגיד, רשאי התאגיד לבצע את הפעולה המבוקשת וכי הגורמים המפורטים בפרוטוקול עדיין מוסמכים לפעול ולחתום בשם התאגיד.

כאשר צד לעסקה הוא תאגיד זר קרי חברה בע"מ או עמותה הרשומים בחו"ל

עליכם לצרף את כל המסמכים המפורטים לעניין תאגיד, וכן אישור עורך דין ישראלי הבקיא בדיני המדינה שהתאגיד רשום בה, כי התאגיד כשיר לבצע את הפעולה לפי אותם דינים.

אפשרות נוספת היא כאשר הזכות במקרקעין כפופה להערת אזהרה לטובת מי שאינו צד לעסקה עליכם לצרף הסכמת הזכאי על פי הערת האזהרה או צו בית משפט.

 • כאשר קטין או חסוי הוא צד לעסקה
 • עליכם לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.
 • כאשר מנהל עיזבון הוא צד לעסקה

עליכם לצרף אישור של בית המשפט או בית דין דתי, לפי העניין.

כאשר הזכות כפופה להערה על הגבלת כשרות קרי קיים אדם שהוא בעל זכות במקרקעין והוא תחת מינוי של אפוטרופוס

 • עליכם לצרף אישור של בית המשפט לביצוע העסקה.
 • כאשר הממשכן הינו בעל זכות שכירות ובחוזה השכירות קיים תנאי המגביל את רישום המשכנתה
 • עליכם לצרף לבקשה את הסכמת המשכיר.

כאשר לא רשום מספר זיהוי לצד שם בעל/י הזכות בפנקסי המקרקעין או שפרטי הזיהוי אינם תואמים את הרישום בפנקסי המקרקעין

עליכם לצרף:

 • הוכחות שונות – מסמכים מקוריים כגון: תעודת רישום או קושאן, שטר מכר או שטר חכירה, אישורי מיסים ישנים או הוכחות מאת רשויות הפועלות על פי דין שיש בהן כדי לקשור בין מי שטוען לזכות לבין בעל הזכות הרשומה.
 • תצהירים מפורטים של מי שטוען לזכות ושל אדם נוסף. התצהירים ייעשו ויאומתו כאמור בסעיף 15 לפקודת הראיות (נוסח חדש), תשל"א-1971. על התצהירים להיות מפורטים ולכלול את מקור ההיכרות והידיעה על בעל הזכות בנכס.
 • מסמכים נוספים בהתאם לנסיבות, להנחת דעתו של הרשם.

כאשר נדרשת הסכמה של צד שלישי

עליכם לצרף כתב ההסכמה חתום ומאומת על ידי עורך דין, כל עורך דין אין חובה שזה יהיה נוטריון כל עורך דין חתימתו מספקת, בדרך שמאמתים שטר עסקה.

כתב הסכמה של צד שלישי חתום על ידי עורך דין מקרקעין או עורך דין אחר הינו אחת החובות כאשר רושמים משכנתא בטאבו בעסקה שמעורב בה צד שלישי. יחד עם זאת אין חובה בחתימת נוטריון אלא בחתימת עורך דין וזאת על מנת להקל על הצדדים בעסקת המקרקעין
כתב הסכמה של צד שלישי חתום על ידי עורך דין מקרקעין למטרת רישום משכנתא בטאבו מרכז מידע 03-7949755

אפשרויות תשלום האגרה לרישום משכנתא בטאבו

באפשרותכם לשלם את האגרה המתאימה באחת מהדרכים הבאות:

 • באינטרנט – בשירות התשלומים הממשלתי.
 • בעמדות התשלום בלשכות.
 • בדואר באמצעות שובר תשלום אותו ניתן לקבל בלשכות.
כתובות וטלפונים של לשכות רישום מקרקעין ניתן למצוא באתר הרשות לרישום והסדר מקרקעין
מרכז מידע כללי של משרדנו לצורך רישום משכנתא בטאבו 03-7949755

היכן נמצאות לשכות רישום מקרקעין לצורך רישום משכנתא בטאבו?

באפשרותכם להגיש את המסמכים הנדרשים, ללשכת רישום המקרקעין הרלוונטית בה רשומים המקרקעין, באחת מהדרכים הבאות:

 • באמצעות הדואר.
 • בהפקדת התיק בלשכה בשעות קבלת קהל.

באפשרותכם לאתר את הלשכה הרלוונטית וכתובתה לפי מספר גוש או יישוב.

המשך הטיפול בבקשה לרישום משכנתא אשר מתבצע ללא עורך דין מתבצע בלשכות רישום המקרקעין בעצמם

עם קבלת הבקשה בלשכת רישום המקרקעין הרלוונטית, ייפתח תיק פעולה.

בכל סיום שלב טיפול בתיק יישלח עדכון למגיש התיק באמצעות מסרון או באמצעות דואר אלקטרוני.

המסמכים ייבחנו ואם הבקשה תימצא כשרה לרישום, הפעולה תירשם ומכתב אישור ביצוע פעולה יועבר למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.

במידה וימצאו ליקויים במסמכים שהוגשו, התיק יידחה. מכתב דחייה ישלח למגיש התיק לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציין בבקשה.

התיק ישמר בלשכת הרישום למשך 7 ימים בהם ניתן יהיה להגיע ולאסוף את התיק. ככל והתיק לא נאסף במשך 7 ימים, יישלח התיק בדואר לכתובת המגיש.

תשומת לבכם כי קיימים שינויים בקבלת הקהל, בזימון תורים ובמענה הטלפוני בשל נגיף הקורונה

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.