כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-אם לא תקראו אתם עלולים לעשות טעויות

לאחר עריכת ייפוי כוח מתמשך מגיעה לצערנו הנקודה בה אנו נאלצים לעיתים להכניס לתוקף את מסמך ייפוי כוח מתמשך שערכנו . מטרת מאמר זה היא להסביר על הפרוצדורה לכניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

מאז כניסת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לתוקף הופקדו למעלה מ-52,000 ייפוי כוח מתמשכים באתר המקוון של האפוטרופוס הכללי.

היום כמעט ארבע שנים אחרי התיקון ניתן לומר שהתיקון עשה מהפכה חשובה בתפיסה הליברלית הנוגעת לזכותו של כל אדם לקבל החלטות על עתידו.

אחת השאלות החשובות שיש לתת עליהן את הדעת היא מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.

ייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך 03-7949755 ייעוץ בנושא שלב הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. זיכרו כי שלב הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך אינה השלב בו הוא עורך את המסמך אלא הוא השלב בו האדם אינו מבין יותר בענייניו ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו באופן צלול ומודע.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך אצל עורכת דין שאפשר לסמוך עליה
עורך דין ייפוי כוח מתמשך אצל עורכת דין שאפשר לסמוך עליה

משעה שאינו יכול לקבל החלטות בעניינים שלגביהם נעשה ייפוי הכוח המתמשך מתעורר הצורך בכניסת מיופי הכוח לפעולה.

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות האדם אשר עורך את ייפוי הכוח המתמשך,  רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. אחת הסיבות העיקריות היא אירוע מוחי או קוגניטיבי כלשהו אשר מונע ממנו, על פי חוות דעת רפואית מוסמכת, מלקבל החלטות הנוגעות להמשך חייו.

תשומת ליבכם אם הממנה אינו מתייחס מפורשות לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, אזי כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח תהיה רק בצירוף דעת מומחה, אשר יכול להיות פסיכיאטר או פסיכיגריאטר.

לחוות דעת מומחה זו יש לצרף הצהרה של מיופי הכוח שגם על פי שיקול דעתם הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-מה יכול לפגוע בתהליך?

הדבר החשוב ביותר בתהליך הינו לוודא תחילה שייפוי הכוח המתמשך הופקד כדין.

ללא הפקדה כדין של ייפוי כוח מתמשך לא ניתן לבצע את התהליך של כניסה לתוקף.

יש לוודא שבוצעה הפקדה כדין של  ייפוי כוח מתמשך ושהפקדתו של הייפוי כוח המתמשך אושרה על ידי האפוטרופוס הכללי.

לאחר אישור ההפקדה כל אחד מבני המשפחה צפוי לקבל הודעה במייל או מסרון בדבר ההפקדה.

מהם מסמכים הנדרשים לצורך כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך?

על מנת שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף יש צורך בשני טפסים למילוי

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך איך עושים זאת בפועל?

כדי להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, על מיופי הכוח לבצע סדרה של פעולות דכל אחת מהן היא חובה ותנאי לכניסה לתוקף:

ליידע את כל האנשים הרלבנטיים לאדם אשר ערך את הייפוי כוח המתמשך  על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך:

הממנה.

אם הממנה מתגורר במעון  או בבית אבות או בדיור מוגן יש להודיע למנהל המעון ו/או מנהל הדיון המוגן או בית האבות בהתאמה.

אם הממנה מתגורר אצל קרובי משפחה– יש להודיע לקרובי המשפחה על כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.

אם הממנה קבע במסמך ייפוי כוח מתמשך אנשים מסוימים או שמות ספציפיים של בני משפחה שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.

יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.

יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

לאחר שמבצעים את כל הפעולות של הודעה על ייפוי כוח מתמשך יש להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.  על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך יכולה להיעשות על ידי הדפסת הטופס הבא תוך מילויו באופן ידני

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך טפסים

הטופס אשר יש למלא ולשלוח לאפוטרופוס הכללי הוא הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-ניתן למצוא את הטופס באתר שלנו.

אם בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא את ההצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ולהגישה באחת מהדרכים אשר יפורטו להלן. לחלופין, הם רשאים לקבוע מיופה כוח אחד אשר יגיש את ההצהרות שמולאו על ידי מיופי הכוח הנוספים בכל אחת מהדרכים האפשריות הבאות:

באמצעות השירות החדש  – אזור אישי ממשלתי. ניתן להיכנס לאזור זה רק לאחר ביצוע הזדהות חכמה של מיופי הכוח באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. יש לסרוק את המסמך ורק לאחר מכן יש להעלות את המסמך הסרוק של ההצהרה על כניסה לתוקף.

אפשרות נוספת של הכניסה לתוקף היא בדרך של התייצבות אישית של מיופי הכוח במחוז האפוטרופוס הכללי הרלוונטי, בהתאם למקום המגורים של הממנה.

בעת ההתיצבות יש להציג תעודות זהות מקוריות ולא צילום של כל מיופי הכוח על פי ייפוי הכוח המתמשך וצילום תעודות הזהות של הממנה ומסמכים נלווים.

בשל מגיפת הקורונה,  הודיע האפוטרופוס הכללי כי לא ניתן יהיה כעת להגיש את ההודעה על כניסת ייפוי כוח מתמשך בהתייצבות אישית עד להודעה חדשה.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-מה קורה לאחר ההודעה על כניסה לתוקף

לאחר הגשת ההצהרה על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף הטיפול יועבר למחוז הרלוונטי. המחוז הרלבנטי לייפוי כוח מתמשך ייקבע לפי מגורי הממנה.

משך זמן הטיפול המקובל בבקשות המוגשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך: 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי האחראי גם על הפקדת ייפוי כוח מתמשך.

האפוטרופוס הכללי יקבל במערכת את הייפוי כוח המתמשך וישלח למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולמיודעים בהתאם.

מעת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו רשאים יהיו מיופי הכוח לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך ייפוי כוח מתמשך המאושר בחותמת דיגיטלית על ידי האפוטרופוס הכללי.

בקשה מקוונת לצו ירושה

צרו קשר היום לקבלת ייעוץ ללא התחייבות

Recommended Firm Logo

על מה עברנו במאמר זה