כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-ייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך | עו"ד רחל שחר

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

מאז כניסת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות לתוקף הופקדו למעלה מ-52,000 ייפוי כוח מתמשכים באתר המקוון של האפוטרופוס הכללי. היום כמעט ארבע שנים אחרי התיקון ניתן לומר שהתיקון עשה מהפכה חשובה בתפיסה הליברלית הנוגעת לזכותו של כל אדם לקבל החלטות על עתידו.

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-ייעוץ 

תשומת לבכם לשינויים בקבלת הקהל ובמענה הטלפוני במוקד הטלפוני לייעוץ בענייני ייפוי כוח מתמשך של האפוטרופוס הכללי בשל המצב הביטחוני

מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.

שלב הכניסה לתוקף הוא השלב בו האדם חדל מלהבין בנושא שלגביו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, ולכן מתעורר הצורך בפעולת מיופי הכוח.

הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. לדוגמה: על פי החלטה משותפת של מיופי הכוח עם בנות הזוג או ילדי הממנה, שאינם מיופיי הכוח, שיוכלו לזהות כי במצבו הוא כבר לא מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך, או בעקבות אירוע מסוים דוגמת אשפוז פסיכיאטרי.

אם הממנה לא התייחס מפורשות לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, ייכנס ייפוי הכוח המתמשך לתוקף בהתאם לחוות דעת מומחה, בצירוף הצהרת מיופי הכוח שלפיה הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

כדי לבצע את התהליך של כניסה לתוקף, יש לוודא שקיים ייפוי כוח מתמשך שהפקדתו אושרה על ידי האפוטרופוס הכללי.

מסמך

הסבר

הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

מסמך המתנדרש למילוי על מנת להפעיל ייפוי כוח מתמשך.

הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

מסמך הנדרש למילוי כחלק מתהליך ההפעלה של ייפוי כוח מתמשך.

מסמכים נדרשים ליפוי כוח מתמשך

איך מכניסים ייפוי כוח מתמשך לתוקף-ייעוץ 

על מנת להכניס לתוקף ייפוי כוח מתמשך, על מיופה הכוח להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף, בצירוף חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או מסמך אחר אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך.

 

בקשה לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ניתן להגיש באחת מהדרכים הבאות:

הגשה מקוונת

דרך מערכת כשרות משפטית Online ניתן באמצעות עורך הדין שעבר הכשרה ומוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך.

אם מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא את ההצהרה על כניסה לתוקף ולהגישה באחת מהדרכים שפורטו לעיל. לחלופין, מיופה כוח אחד רשאי להגיש את ההצהרות שמולאו על ידי מיופי הכוח האחרים באחת מהדרכים המפורטות.

כדי להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח ליידע את האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

הממנה.

סוג

משך זמן

טיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך

3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לאפוטרופוס הכללי.

הודעה למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה

בהתאם לטיפול ולאישור או דחייה מצד האפוטרופוס הכללי.

סמכויות של מיופי הכוח המתמשך

בהתאם להוראות הייפוי כוח המתמשך.

מסגרת זמן לטיפול בהפעלת ייפוי כוח מתמשך

אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.

אם הממנה מתגורר אצל קרוביו (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה)  – יש להודיע לאותם קרובים.

אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.

יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.

יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.

הגשה פיזית בהתייצבות אישית

איתור המחוז המטפל, בהתאם למקום מגורי הממנה.

 

בהתייצבות אישית לצורך הפקדת ייפוי כוח מתמשך  יש להגיש את המסמכים הבאים:

טופס הצהרה להדפסה ומילוי ידני או טופס הצהרה למילוי בהקלדה.

חוות דעת רפואית המעידה על כך שהממנה אינו מסוגל להבין בדבר, או מסמך אחר אם נקבע תנאי אחר לכניסה לתוקף בייפוי הכוח המתמשך.

צילומי תעודות זהות (של מיופה הכוח ושל הממנה)

ניתן להתייצב בלשכות, בימים ב' ו ד', בין השעות 08:30-12:30, בזימון תור מראש בלבד.

זימון תור מתבצע עצמאית באופן מקוון. במידת הצורך ניתן לקבל סיוע דרך מוקד השירות והמידע.

אם מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא את ההצהרה על כניסה לתוקף ולהגישה באחת מהדרכים שפורטו לעיל. לחלופין, מיופה כוח אחד רשאי להגיש את ההצהרות שמולאו על ידי מיופי הכוח האחרים באחת מהדרכים המפורטות.

פעולה

תנאי

ליידע את הממנה

הממנה היא האיש המפעיל את ייפוי הכוח המתמשך.

אם הממנה מתגורר במעון

להודיע למנהל המעון.

אם הממנה מתגורר אצל קרובי משפחה

להודיע לקרובי המשפחה.

ליידע גם את האדם המיודע

אם נקבע כזה.

ליידע את מיופי הכוח החלופיים

אם נקבעו.

ייעוץ והסבר פעולות הנדרשות בענייני הפעלת  ייפוי כוח מתמשך

כדי להכניס לתוקף את ייפוי הכוח המתמשך, על מיופה הכוח ליידע את האנשים הבאים על התקיימות התנאים לכניסתו לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך:

הממנה.

אם הממנה מתגורר במעון – יש להודיע למנהל המעון.

אם הממנה מתגורר אצל קרוביו (בן זוג, אב, אם, בן, בת, אח, אחות, סב, סבה, נכד, נכדה)  – יש להודיע לאותם קרובים.

אם הממנה קבע במסמך אנשים מסוימים שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.

יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.

יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו.

מה קורה לאחר ההודעה על כניסה לתוקף

לאחר הגשת ההצהרה הטיפול יועבר למחוז הרלוונטי (לפי מגורי הממנה).

משך זמן הטיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך: 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי.

האפוטרופוס הכללי ישלח למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולמיודעים בהתאם.

מיופי הכוח רשאים לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך המאושר בחותמת דיגיטלית על ידי האפוטרופוס הכללי.

אחת השאלות החשובות שיש לתת עליהן את הדעת היא מתי נכנס ייפוי כוח מתמשך לתוקף?

ניתן לפעול על פי ייפוי הכוח המתמשך ולעשות בו שימוש רק לאחר כניסתו לתוקף.

ייעוץ משפטי בנושא ייפוי כוח מתמשך 03-7949755 ייעוץ בנושא שלב הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך. זיכרו כי שלב הכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך אינה השלב בו הוא עורך את המסמך אלא הוא השלב בו האדם אינו מבין יותר בענייניו ואינו מסוגל לקבל החלטות עבור עצמו באופן צלול ומודע.

עורך דין ייפוי כוח מתמשך אצל עורכת דין שאפשר לסמוך עליה
עורך דין ייפוי כוח מתמשך אצל עורכת דין שאפשר לסמוך עליה

משעה שאינו יכול לקבל החלטות בעניינים שלגביהם נעשה ייפוי הכוח המתמשך מתעורר הצורך בכניסת מיופי הכוח לפעולה.
על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות האדם אשר עורך את ייפוי הכוח המתמשך,  רשאי לקבוע בייפוי הכוח המתמשך מהם התנאים לכניסתו לתוקף. אחת הסיבות העיקריות היא אירוע מוחי או קוגניטיבי כלשהו אשר מונע ממנו, על פי חוות דעת רפואית מוסמכת, מלקבל החלטות הנוגעות להמשך חייו.
תשומת ליבכם אם הממנה אינו מתייחס מפורשות לתנאים אלו בייפוי הכוח המתמשך, אזי כניסתו לתוקף של ייפוי הכוח תהיה רק בצירוף דעת מומחה, אשר יכול להיות פסיכיאטר או פסיכיגריאטר.
לחוות דעת מומחה זו יש לצרף הצהרה של מיופי הכוח שגם על פי שיקול דעתם הממנה אינו מסוגל להבין בדבר שלשמו ניתן ייפוי הכוח המתמשך.

פעולה

הסבר

טיפול במחוז הרלוונטי

הטיפול בבקשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך מועבר למחוז הרלוונטי לפי מגורי הממנה.

משך זמן הטיפול

הפרטים אודות משך זמן הטיפול בבקשות.

אישור או דחייה

האפוטרופוס הכללי ישלח אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף.

תפקיד מיופי הכוח

הסמכויות של מיופי הכוח המתמשך.

שלבים לאחר הודעה על ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-מה יכול לפגוע בתהליך?

הדבר החשוב ביותר בתהליך הינו לוודא תחילה שייפוי הכוח המתמשך הופקד כדין.

ללא הפקדה כדין של ייפוי כוח מתמשך לא ניתן לבצע את התהליך של כניסה לתוקף.

יש לוודא שבוצעה הפקדה כדין של  ייפוי כוח מתמשך ושהפקדתו של הייפוי כוח המתמשך אושרה על ידי האפוטרופוס הכללי.

לאחר אישור ההפקדה כל אחד מבני המשפחה צפוי לקבל הודעה במייל או מסרון בדבר ההפקדה.

מהם מסמכים הנדרשים לצורך כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך?

על מנת שייפוי כוח מתמשך ייכנס לתוקף יש צורך בשני טפסים למילוי

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך איך עושים זאת בפועל?

כדי להכניס את ייפוי הכוח המתמשך לתוקף, על מיופי הכוח לבצע סדרה של פעולות דכל אחת מהן היא חובה ותנאי לכניסה לתוקף:
ליידע את כל האנשים הרלבנטיים לאדם אשר ערך את הייפוי כוח המתמשך  על התקיימות התנאים לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך:
הממנה.
אם הממנה מתגורר במעון  או בבית אבות או בדיור מוגן יש להודיע למנהל המעון ו/או מנהל הדיון המוגן או בית האבות בהתאמה.
אם הממנה מתגורר אצל קרובי משפחה– יש להודיע לקרובי המשפחה על כניסתו לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.
אם הממנה קבע במסמך ייפוי כוח מתמשך אנשים מסוימים או שמות ספציפיים של בני משפחה שיש להודיע להם על כניסה לתוקף – יש ליידע גם אותם.
יש ליידע גם את האדם המיודע, אם נקבע כזה.
יש ליידע את מיופי הכוח החלופיים, אם נקבעו במסגרת ייפוי הכוח המתמשך.

לאחר שמבצעים את כל הפעולות של הודעה על ייפוי כוח מתמשך יש להגיש לאפוטרופוס הכללי הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך.  על פי הנחיות האפוטרופוס הכללי כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך יכולה להיעשות על ידי הדפסת הטופס הבא תוך מילויו באופן ידני

סוג

הסבר

הממנה

איש הגורם לייפוי כוח מתמשך.

מנהל המעון

במקרים שבהם הממנה מתגורר במעון.

קרובי משפחה

במקרים שבהם הממנה מתגורר אצלם.

מיופי הכוח החלופיים

במקרים שבהם נקבעו על פי המסמך.

האדם המיודע

אם נקבע כזה במסמך הייפוי.

אנשים שיש ליידע על הפעלת ייפוי כוח מתמשך

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך טפסים

הטופס אשר יש למלא ולשלוח לאפוטרופוס הכללי הוא הצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-ניתן למצוא את הטופס באתר שלנו.
אם בעת עריכת ייפוי כוח מתמשך מונו מספר מיופי כוח – על כל אחד מהם למלא את ההצהרה על כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך ולהגישה באחת מהדרכים אשר יפורטו להלן. לחלופין, הם רשאים לקבוע מיופה כוח אחד אשר יגיש את ההצהרות שמולאו על ידי מיופי הכוח הנוספים בכל אחת מהדרכים האפשריות הבאות:

באמצעות השירות החדש  – אזור אישי ממשלתי. ניתן להיכנס לאזור זה רק לאחר ביצוע הזדהות חכמה של מיופי הכוח באמצעות מערכת ההזדהות הממשלתית. יש לסרוק את המסמך ורק לאחר מכן יש להעלות את המסמך הסרוק של ההצהרה על כניסה לתוקף.

אפשרות נוספת של הכניסה לתוקף היא בדרך של התייצבות אישית של מיופי הכוח במחוז האפוטרופוס הכללי הרלוונטי, בהתאם למקום המגורים של הממנה.

בעת ההתיצבות יש להציג תעודות זהות מקוריות ולא צילום של כל מיופי הכוח על פי ייפוי הכוח המתמשך וצילום תעודות הזהות של הממנה ומסמכים נלווים.

בשל מגיפת הקורונה,  הודיע האפוטרופוס הכללי כי לא ניתן יהיה כעת להגיש את ההודעה על כניסת ייפוי כוח מתמשך בהתייצבות אישית עד להודעה חדשה.

כניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך-מה קורה לאחר ההודעה על כניסה לתוקף

לאחר הגשת ההצהרה על כניסת ייפוי כוח מתמשך לתוקף הטיפול יועבר למחוז הרלוונטי. המחוז הרלבנטי לייפוי כוח מתמשך ייקבע לפי מגורי הממנה.
משך זמן הטיפול המקובל בבקשות המוגשות לכניסה לתוקף של ייפוי כוח מתמשך: 3 ימי עסקים מקבלת כל המסמכים הנדרשים לכך אצל האפוטרופוס הכללי האחראי גם על הפקדת ייפוי כוח מתמשך.
האפוטרופוס הכללי יקבל במערכת את הייפוי כוח המתמשך וישלח למיופי הכוח מכתב אישור או דחייה לעניין ההודעה על כניסה לתוקף, וכן ישלח הודעה לממנה ולמיודעים בהתאם.
מעת שייפוי הכוח המתמשך ייכנס לתוקפו רשאים יהיו מיופי הכוח לפעול בהתאם לסמכויות שנקבעו בייפוי הכוח המתמשך ולהציג לכל דורש את המסמך ייפוי כוח מתמשך המאושר בחותמת דיגיטלית על ידי האפוטרופוס הכללי.

אפשרות

הסבר

באמצעות השירות החדש – אזור אישי ממשלתי

ההגשה במערכת הממשלתית על פי ההזדהות המותרת למיופי הכוח.

התייצבות אישית של מיופי הכוח

המיופי יתייצב במחוז הרלוונטי ויציג תעודות זהות מקוריות.

העלאת מסמך סרוק

אפשרות להצטרף מסמך הייפוי כוח המתמשך באמצעות השירות הממשלתי.

שיטות להגשת הפעלת ייפוי כוח מתמשך

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.