זמני שהות בזמן הקורונה פורסמו הנחיות ליישום זמני שהות בתקופת covid-19 | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

נוכח החשש להדבקה והתפשטות נגיף הקורונה בציבור הרחב, בהתאם להנחיות משרד הבריאות , ועל מנת למנוע סיכון לציבור בכלל ולמשפחות והקטינים שבטיפולנו בפרט, מעתה ועד להחלטה אחרת , הכלל הוא כי אין לקיים מפגשים פנים מול פנים בין הקטין במשפחת אומנה או בסידור לקראת אימוץ לבין הוריו הביולוגיים ,ובין קטין להוריו אשר המפגשים נערכים במרכזי הקשר , אלא יש לקדם:

 • אפשרויות קשר באמצעי תקשורת חלופיים כגון שיחות טלפון ,שיחות וידאו (כדוגמת שיחת סקייפ, שיחות zoom  , שיחות ווסטאפ).
 • אמצעי התקשורת יותאמו לגיל ומאפייניו של הקטין ובהתאם לשיקול דעתו של הגורם המקצועי האחראי.
 • יש לעשות מאמץ שתדירות הקשר שנקבעה תשמר , כשרמת הפיקוח והחובה לשמירה על חסיון ,יישארו כשהיו.
עו

ילדים שמרכזי הקשר מהווים מקום מפגש עבורם להסדרי ראייה

מרכזי הקשר ימשיכו בפעילותם להבטחת קשר בין הורים וילדיהם באמצעים דיגיטליים וטלפוניים בלבד ככל שהאמצעים קיימים.
באחריות עו"ס מרכז הקשר לפעול להמשך קיום הקשר ועליה להציג למשפחה את המתווה לקשר ולעדכן את העו"ס המטפל.
במידה ומי מהם מסרב למתווה הקשר המוצע , על עו"ס מרכז הקשר להעביר להמשך הטיפול של הגורם המפנה במחלקה לש"ח.
כאשר יש הסכמת הורים למתווה המוצע , על עו"ס מרכז הקשר לתאם אמצעים ומעוד לקיום השיחה ,לנהל את השיחה ולתעד.

 • יש לציין בפני ההורים כי עליהם לנהוג בהתאם להנחיות ולאפשר שיחה ללא התערבות ההורה השני עמו שוהה הילד, ולהדגיש את ההשלכות באם לא יעמדו בהנחיות האלה:

  א. מפגשים בפיקוח מלא:
 • שיחות ווידאו או שיחות קוליות בניהול עו"ס מרכז הקשר.
 • עו"ס מרכז הקשר חייבת להיות חלק מכל שיחה.
 • תיעוד וסיכום.

זמני שהות ומפגשים בפיקוח חלקי

 • שיחות ווידאו או שיחות קוליות בניהול עו"ס מרכז הקשר.
 • עו"ס מרכז הקשר תנהל את השיחה ותפעיל שיקול דעת לגבי רמת הפיקוח על השיחה.
 • תיעוד וסיכום.

ג. משפחות בהם מרכז הקשר משמש מקום להעברת הקטין בין הורה אחד להורה השני:

עו"ס מרכז הקשר יעדכן את העו"ס לעניין סדרי דין שיפעיל שיקול דעתו האם ניתן לקיים את המעברים מחוץ למרכז הקשר. במידה ולא ניתן להוציאם ממרכז הקשר יוצע להורים מתווה קשר באמצעות מרכז הקשר:

 • עו"ס מרכז הקשר יתאם עם הצדדים את האמצעים ומועד קיום השיחה.
 • עו"ס מרכז הקשר יתעדכן לאחר השיחה באופן התנהלותה.
 • תיעוד וסיכום.
  עו"ס לעניין סדרי דין ידווח על השינוי לערכאה השיפוטית הרלבנטית כולל עמדתו של ההורים.

הבטחת חסיון במהלך זמני שהות

במקרים של צורך באבטחת חסיון (ילדים בתהליכי אימוץ , ילדים באומנות חסויות ,או כל מצב אחר בו נדרש חסיון ) יש חובה לקבל הנחיות מהעו"ס לחוק המפנה על אופן שמירת הקשר ולפעול בהתאם.

ילדים שמתנהלים בעניינם הליכי אימוץ ולא זמני שהות

נוכח המצב המתואר , בשלב זה ,ועד להנחיה אחרת , מפגשים עם הורים ביולוגיים יתקיימו בדרכים טכנולוגיות חלופיות ולא במפגש ישיר פנים מול פנים ,ואלו יתקיימו בתיווך ובסיוע משל השרות למען הילד.
ככל שקיימת החלטה מפורטת של בית המשפט על אופי הקש של הקטין עם ההורה הביולוגי ותדירותו , תיעשה פנייה על-ידי העו"ס לחוק האימוץ להורה הביולוגי ו/או לב"כ (במידה ויהיה צורך בפניה לב"כ הפניה תעשה באמצעות ב"ש היועמ"ש) לצורך עדכונו בדבר הצורך לשנות את מתכונת המפגשים למתכונת טכנולוגית. לאחר קבלת עמדת ההורה , תוגש הודעת עדכון לביהמ"ש לענייני משפחה הדן בבקשה בעניינו של הקטין באשר לשינוי באופן הקשר ועמדת ההורה.

ילדים באומנה

א. כללי

ההנחיה בדבר מעבר לקשר באמצעים טכנולוגיים חלה על כל הילדים הנמצאים באומנה ,אף אם המפגשים מתקיימים בשגרה במרכז הקשר או במקום אחר ;      במקרים בהם המפגשים אינם מתקיימים במרכז הקשר מנחת אומנה תפעל לקיום הקשר בהתאם להנחיות .
על גופי האומנה באמצעות מנחות האומנה לוודא עמידה בנוהל זה.

ב. ילדים באומנה ללא צו שיפוטי

במקרים של קטינים אשר מצויים במשפחת אומנה ,בהתאם להחלטת וועדת תכנון טיפול והסמכת ההורה הביולוגי , ללא שנדרשה החלטה שיפוטית ביחס להשמה, תיעשה פנייה של עו"ס המשפחה להורה הביולוגי והוא יעודכן בדבר שינוי אופן הקשר.
במקרים בהם אין הסכמת ההורה לשינוי הנדרש, יש לפנות להתייעצות עם הפיקוח על האומנה והפיקוח על הקהילה.

ילדים באומנה על פי צו הוצאה ממשמורת על-פי סעיף 3(4) לחוק הנוער טיפול והשגחה

ככל וקיימת החלטה שיפוטית כללית בנוגע לקיום קשר בין הקטין לבין הוריו, המשאירה את ההחלטה בדבר אופי ותדירות הקשר לשיקול דעת העו"ס לפי חוק הנוער וגורמי הטיפול , יש לפנות להורה הביולוגי ולעדכן אותו בדבר השינוי באופן קיום הקשר ולתעד את תוכן השיחה עם ההורה בתיק.
כל שההורה מסכים לשינוי הנדרש תפעל עו"ס לפי חוק הנוער עם מנחת האומנה ליישום דרכי הקשר עליהם הוסכם.

ככל שההורה מביע התנגדות ועומד על קיום הקשר עם ילדו פנים מול פנים , עו"ס לפי חוק הנוער ייפנה ויעדכן את בית המשפט לנוער בדבר השינוי ובעמדת ההורה הביולוגי.
כמו כן, קטין הגדל מחוץ למשמורת הוריו על פי החלטת בית משפט לפי חוק הנוער ,והוגשה בקשה בעניינו לביהמ"ש , יציין העו"ס לפי חוק הנוער בפני בית המשפט כי בשל מצב החירום והסיכונים הנוגעים אליו יש להימנע מלהביא את הקטין לבית המשפט.

ילדים במשפחות בסכסוכי גירושין במהלך הליכי גירושין
א.
זמני שהות עצמאיים:

במצבים בהם מתקיימים הסדרי קשר בין הורים וילדיהם , בהתאם להחלטת בית המשפט , באחריותם ההורים להבטיח המשך קיום הקשר.

במקרים אלו , ככל שנעשית פניה לעו"ס לעניין סדרי דין , עליו להפנות את ההורים להגיע להסכמות ביניהם ,ובהיעדר הסכמה יש להפנותם להכרעת בית המשפט. זאת למעט בשני המקרים הבאים:

הורים בסכסוכי גירושין שהופנו למרכזי הקשר בצו שיפוטי:

יודגש כי ככל שקיימת החלטה מפורטת של בית המשפט על אופי הקשר של הקטין עם מי מהוריו ותדירותו במרכז הקשר , תיעשה פנייה להורים על-ידי עו"ס לעניין סדרי דין לצורך עדכונם לעניין שינוי מתכונת המפגשים למתכונת טכנולוגית. לאחר קבלת עמדתם , יגיש עו"ס לעניין סדרי דין הודעת עדכון לביהמ"ש לענייני משפחה או לבית הדין הדתי באשר לשינוי באופן הקשר ועמדת ההורים לכך.

במקרה בו ניתנו לעו"ס לעניין סדרי-דין סמכויות לפי סעיפים 19-68 לחוק הכשרות המשפטית האפוטרופסות

והובאו בפניו על ידי ההורה עניינים הקשורים הקיום הנחיות משרד הבריאות, יפנה העו"ס לעניין סדרי דין את ההורים להכרעת בית המשפט.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.