הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים אשר דנים בהם בקורונה לא בענייני משפחה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

תשומת לבכם כי עו"ד ונוטריון רחל שחר עוסקת בתחום דיני משפחה גירושין צוואות ומקרקעין. והינה בעלים במשרד עורכות דין רחל שחר העוסק בדיני משפחה גירושין צוואות ומקרקעין. לנוכח המצב פתחנו קו חם לייעוץ משפטי ללא התחייבות וללא עלות.

עו

הקו החם בכל הנושאים הקשורים בענייני משפחה ובהם ייפוי כח מתמשך, צוואות, הסכמי ממון, מקרקעין ועבודת נוטריון.  

052-4616973

www.rslawfirm.co.il

https://notary-israel.com/

https://notary-index.co.il/

להלן ההודעה במלואה ושנדע ימים טובים יותר.

הודעת מנהל בתי המשפט בדבר סוגי עניינים שיידונו בבתי המשפט לפי תקנות בתי המשפט ולשכת ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),התשנ"א-1991

מתוקף סמכותי לפי תקנה 3(ה)לתקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד),התשנ"א – 1991 (להלן התקנות), אני קובע כי נוסף על סוגי העניינים המנויים בתקנה 3 (א) (1) –(5) לתקנות ,בתקופת תוקפה של הודעת שר המשפטים בדבר מצב חירום מיוחד יישמעו סוגי העניינים המפורטים להלן:

1. בית המשפט העליון

(א) עתירות לבית המשפט הגבוה לצדק;

(ב) הליכי ערעור דחופים בעניינים פליליים ,אזרחיים ומנהליים.

(ג) הליכים דחופים המתבררים בפני דן יחיד בבית המשפט העליון.

2. בתי המשפט המחוזיים

(1) עניינים פליליים

 • צו איסור פרסום, צווים לפי חוק האזנות סתר ,בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה ,ביטול צו הבאה ,בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מהארץ, בקשות לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס ובקשה לעיכוב ביצוע גזר דין , בקשה לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר , בקשה מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות , לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר ; צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין , התשס"ו -2006 וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה , התשס"ה 2004 ;
 • ערעורים /עררים על החלטות שניתנו בבתי משפט שלום בעניינים שנקבע כי יש לשמוע אותם בתקופת שעת החירום ;
 • בקשה למעצר מינהלי ;
 • דיון בבקשה לאישור מניעת מפגש עם עורך דין או הארכה של תקופת מניעת המפגש עם עורך דין ;
 • ערר על מניעת מפגש עם עורך דין ;
 • ערעור על החלטת ועדה פסיכיאטרית לפי חוק הטיפול בחולי נפש ,התשנ"א – 1991 ;

(2)   עניינים אזרחיים

 • ערעורים על החלטות שניתנו בבתי משפט השלום ,בעניינים שנקבע לגביהם כי יש לשמוע אותם בתקופת שעת החירום.
 • בקשות לסעדים זמניים (לרבות עיכוב הליכים) ולביטולם.
 • בקשות של פקידי שומה שהוגשו לפי סעיף 194 לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש).
 • גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות ,תשנ"ט -1999;

(3)    עניינים מינהלים

 • צווי ביניים לפי סעיף 9 לחוק בתי המשפט לעניינים מינהליים , תש"ס – 2000 ;


(4)    בית הדין לימאות

 • בקשות למעצר או לשחרור אניות בבית הדין לימאות.

3. בתי משפט שלום ,לרבות בתי משפט שלום לנוער ,בתי משפט לתעבורה , בתי משפט לענייני משפחה ובתי משפט לעניינים מקומיים.

(1)    עניינים פליליים

 • צווים – בקשות שעניינן צווים כגון, צו חיפוש , צו תפיסה ,צו מסירת תפוס, צו איסור פרסום, בקשה להטלה או ביטול צו עיכוב יציאה מן הארץ , צו לקבלת נתוני תקשורת ,לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר ;   צווי פיקוח על עברייני מין לפי חוק הגנה על הציבור מפני עברייני מין, התשס"ו-2006 וצווי הגנה לפי חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע עבירה, התשס"ה -2004 ;

 • עבירות "שיפוט מהיר" שנקבעו לפי סעיף 239 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,תשמ"ב – 1982 ולפי סעיף44 לתקנות סדר הדין הפלילי, תשל"ד – 1974 ;

 • בקשות-בקשה לגביית עדות מוקדמת ושמיעת העדות עצמה , בקשה לביטול צו הבאה , לדחיית תחילת ריצוי עונש מאסר , לעיכוב ביצוע גזר דין ,לביטול פקודת מאסר עקב אי תשלום קנס, לעיכוב ביצוע או דחיית ביצוע של צווי הריסה וצווי סגירה, לאישור צו הפסקה מינהלי , לחקירת סיבת מוות וכן בקשות מטעם שירות המבחן ומטעם הממונה על עבודות שירות ,לרבות בקשות להארכתם ובקשות לעיון חוזר ;

   (2)   עניינים אזרחיים

 • בקשות לסעדים זמניים ,לרבות עיכוב הליכים ובכלל זה עיכוב הליכי הוצאה לפועל ,ולביטולם ;
 • גביית עדות מוקדמת וכן גביית עדות לפי תקנות עזרה משפטית בין מדינות ,תשנ"ט – 1999 ;

 • הליכים לפי חוק למניעת הטרדה מאיימת ,התשס"ב – 2001.
 • הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה , התשנ"א – 1991 , לרבות צווי הגנה.
 • הליכים לפי חוק הסעד (טיפול באנשים עם מוגבלות שכלית -התפתחותית) ,התשכ"ט – 1969 ;

(3)      ענייני תעבורה

 • עניינים פליליים כאמור בסעיף (1) לעיל ;
 • בקשה לפסילת רישיון נהיגה עד לתום ההליכים.
 • עבירות "שיפוט מהיר" לפי פקודת התעבורה ;
 • בקשה לביטול פסילה מנהלית או להארכתה ;
 • בקשה לביטול פסק דין שניתן בהיעדר ;
 • בקשות לביטול הודעת איסור שימוש מנהלי ברכב ;

(4)    ענייני משפחה 

 • הליכים לפי חוק למניעת אלימות במשפחה , התשנ"א – 1991 , לרבות צווי הגנה ;

 • בקשות למינוי אפוטרופוס במקרים דחופים ,לרבות בקשות לנקיטת אמצעי שמירה לפי סעיף 68 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות , התשכ"ב – 1962 ;

 • הליכי נזקקות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה) , התש"ך – 1960 ;
 • בקשות לסעדים דחופים בענייני אימוץ ,לרבות בקשה לפי סעיף 12 (ג) לחוק אימוץ ילדים , התשמ"א – 1981.
 • תובענה בעניין החזרתו של קטין חטוף ,לרבות תובענה לפי חוק אמנת האג (החזרת ילדים חטופים) -תשנ"א – 1991.
 • בקשות לצווים במעמד צד אחד , לסעדים זמניים ולביטולם וכן בקשות לעיכוב ביצוע החלטה ;     
  בכלל זה , בקשות למזונות זמניים ,לצו שמירת מצב קיים, לצו עיקול ולצו עיכוב יציאה מהארץ
 • בקשות לסעדים דחופים לפי תקנה 12 (א) לתקנות להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה , התשע"ו – 2016 כמפורט להלן:
 • בקשה לאישור פעולה רפואית דחופה בקטין לרבות בדיקה, טיפול ואשפוז פסיכיאטרי דחופים כשאין הסכמה בין ההורים ;
 • בקשה להנפקת דרכון ולאישור יציאת קטין לחוץ לארץ לפעילות חינוכית קבוצתית או לצורך אחר שלא היה צפוי קודם לכן כשהיציאה אמורה להתקיים בתוך 30 ימים ממועד הגשה הבקשה;
 • בקשה לסעד דחוף בעניין מזונות או בעניין הבטחת קשר של קטין על כל אחד מהוריו ,במקרים חריגים שבהם המתנה לפגישת המהו"ת הראשונה תגרום נזק של ממש לצדדים או לילדיהם , לפי העניין ;
 • תובענה דחופה לגירושין כשהנתבע המתגורר מחוץ לישראל נמצא בישראל , או בנסיבות מיוחדות אחרות, והכול בלבד שהמתנה לתום תקופת עיכוב ההליכים עשויה למנוע את התרת הנישואין.
 • בקשות דחופות לקיצור תקופת עיכוב ההליכים כהגדרתה בחוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) , תשע"ה – 2014 כמפורט להלן:

 • בקשה דחופה בעניין העברת ילד למסגרת חינוכית.
 • בקשה דחופה לעניין טיפול פסיכולוגי בקטין.

(5)      ענייני נוער

 • עניינים פליליים כאמור בסעיף (1) לעיל, לרבות הארכת תנאים לפי סעיף 10 יד לחוק הנוער (שפיטה ענישה ודרכי טיפול) , התשל"א – 1971 ולמעט עבירות "שיפוט מהיר " המפורשות בסעיף (3);
 • בקשות המוגשות ע"י עובדת סוציאלית לחוק הנוער , לאישור צו חירום , לביצוע בדיקה פסיכיאטרית או לאשפוזים פסיכיאטריים , לנקיטה באמצעים זמניים דחופים וזאת ע"פ חוק הנוער (טיפול והשגחה ), התש"ך – 1960 או להארכתם ;
 • דיונים בתיקי נזקקות לפי חוק הנוער (טיפול והשגחה ) , התש"ך – 1960.

(6)    עניינים מקומיים

         מבלי לגרוע מרשימת העניינים הפליליים המפורטים לעיל:

 • בקשה לכניסת מפקח למקום מגורים בהתאם לסעיף 206 (ב) (3) לחוק התכנון והבנייה ;
 • בקשה למתן צו חיפוש לפי סעיף 206 (ב) (3) לחוק התכנון והבנייה;
 • בקשות לעיכוב ביצוע צווים מנהלים וביטול צווים מנהליים , לרבות צווי איסור שימוש ברכב על פי סעיף 218 לחוק התכנון והבנייה.
 • בקשות הקשורות לצווים שיפוטיים לפי פרק י' סימם ה' לחוק , למעט בקשות לפי סעיף 239 לחוק התכנון והבנייה ;

 • בקשות לעיכוב ביצוע גזרי דין ואמצעי אכיפה נוספים , לפי פרק י' סימן ח' לחוק התכנון והבנייה ;

אין באמור בהודעה זו כדי לגרוע מסמכות נשיא בית המשפט , לרבות שופט אחר של אותו בית -משפט שהנשיא קבע, להורות מטעמים שיירשמו כי הליף מסוים הנמנה עם העניינים המפורטים בתקנות ובהודעה זו לא יידון , או שהליך מסוים שאינו נמנה עמהם -יידון.

16.03.2020

­­­­­__________                                                                            _______________

תאריך                                                  ד"ר יגאל מרזל ,שופט
מנהל בתי המשפט

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.