אישור יציאת קטין עם סבא וסבתא האם צריך נוטריון או מספיק עורך דין מומחה לענייני משפחה?

נסיעת קטין לחו"ל עם סבא וסבתא-המדריך המלא מעודכן לשנת 2020

אישור יציאה מהארץ לקטין עם סבא אחת ולתמיד קטין אשר נוסע עם מבוגר אחר בין אם הוא זר ובין אם בן משפחה סבא או סבתא או כל אחד אחר חייב ייפוי כח נוטריוני עם סט מסמכים אשר בהם ההורים חותמים על הסכמתם ליציאת הקטין מהארץ עם סבא או סבתא. בשנת 2015 פרסמו באגף לביקורת הגבולות נוהל חדש שמטרתו להבהיר מהם המסמכים הנדרשים ביציאת קטין לחו"ל עם סבא וסבתא או כל גורם זר. הנוהל החדש קובע כי כל קטין אשר יגיע לביקורת הגבולות ללא אישור נוטריוני חתום כדין על ידי שני הוריו יעוכב עד לאיתור ההורים והגעתם לשדה התעופה.

תוכן עניינים

 הנוהל מציב תנאים שונים לטיפול בקטינים בלתי מלווים במעברי הגבול ובשל החידוש שבו, הוא מופץ לידיעת הציבור על מנת שהציבור יוכל להיערך לכך כי מעת יישומו תהיינה הדרישות למעבר קטינים בלתי מלווים. מטרת הנוהל היא לקבוע את אופן הטיפול בכניסתם וביציאתם במעברי הגבול בישראל )אוויריים, יבשתיים וימיים( של קטינים בלתי מלווים על ידי אחד מהוריהם או אפוטרופוס, ושלא במסגרת משלחת מטעם רשות ציבורית בישראל.

הנוהל קובע באופן חד משמעי כי במקרה של קטין או קטינים העוברים במעבר הגבול ללא הוריהם על ההורים ועליהם מוטלת האחריות לדאוג למתן האישורים הנדרשים ולליווי המתאים. יצויין כי מעבר קטינים בין מדינות בעולם ללא ליווי מתאים הינה סוגיה רגישה, אשר לעיתים נדירות עלולה להיות מנוצלת למטרות פסולות שאינן לטובתו של הקטין ולהעמיד את הקטין בסיכון.

הוצאת ילדים גרושים לחו"ל

ברמה הבינלאומית מעברם של קטינים בלתי מלווים בין מדינות אינו מוסדר, אך בחלק ממדינות העולם קיימת הסדרה ספציפית או המלצה בדבר אופן הטיפול בנושא, וחלק מהמדינות מסתמכות על הנחיות ונהלי חברות התעופה השונות הנוהל החדש לנסיעת קטינים לחו"ל  גובש בעקבות המלצות ועדה בינמשרדית בהשתתפות נציגי רשות האוכלוסין וההגירה "(, משרד החוץ, משרד הרווחה, משרד המשפטים, משרד התחבורה והמועצה לשלום הילד, אשר בחנה את סוגיית כניסת ויציאת קטינים בלתי מלווים במעברי הגבול בישראל.

יציאת קטין מהארץ ללא הורים  איזה מסמכים חייבים?

המסמכים הבאים הינם חובה

טופס אישור יציאה מהארץ חתום על ידי שני ההורים

טופס חתימה של מלווה שמתחייב לשמור על הקטין דרכון ההורים

דרכון הקטין

כרטיסי טיסה

הכל חתום ומאושר על ידי נוטריון. וזאת לצורך אישור יציאת הקטין מהארץ ללא הוריו.

מה הנוהל שגיבשו לאישור יציאת קטין לחו"ל?

כניסתו ויציאתו של קטין בלתי מלווה בהורה או אפוטרופוס במעבר גבול, תהא בכפוף לעמידתו בתנאים הבאים:

הצגת מסמך נסיעה תקף.

 מילוי טופס אישור יציאה מהארץ ניתן למצוא טופס דוגמא להורדה באתר אינדקס הנוטריונים  ויובהר הטופס הזה הוא חובה גם לקטין להורים גרושים וגם לקטין להורים נשואים.

 על הטופס יחתום גם המלווה או המלווים.

 ככל שאושר ע"י ההורים מלווה אחד לכניסה ומלווה אחר ליציאה( המלווה ליציאה יוחתם על הצהרה לפיה ידוע לו כי באחריותו ללוות את הקטין ביציאה מישראל והוא מתחייב לכך, אך אלמלא יעשה כן רשאיות רשויות מדינת ישראל לפעול כלפיו בהתאם לכל דין, לרבות לעניין עיכובו ביציאתו מישראל.

באחריות ההורה לעדכן את פרטי המלווה באישור עם כל שינוי בזהות המלווה.

כל המסמכים אשר צויינו לעיל חייבים להיות מאומתים על ידי נוטריון.

יודגש כי מלווה אינו רשאי ליתן אישור ליווי לאדם אחר, אלא רק ההורה או האפוטרופוס. לפיכך, כאשר הקטין מגיע לישראל עם מלווה אחד ויוצא עם מלווה אחר, עליו להציג כבר בכניסתו לישראל טופס אישור הורה ובו פרטי שני המלווים.

בנוהל עצמו מצויין מפורשות כי בדיקת הקטינים הנכנסים לישראל או יוצאים מישראל תתבצע באופן מדגמי ולכן גם אם מי מחבריכם נסע לחו"ל עם סבא וסבתא ולא נבדק אין הדבר אומר שבנכם או בתכם לא ייבדקו גם הם.

מה עושים עם מגיע קטין או קטינה שרוצים לצאת עם סבא סבתא בלי אישור נוטריוני?

מצטערים אבל הנוהל קובע מפורשות כי במקרה בו מגיע למעבר הגבול לצורך יציאה מישראל קטין בלתי מלווה שאינו עומד בדרישות נוהל זה, או שיציאתו מישראל אסורה מסיבה אחרת כגון צו עיכוב יציאה מן הארץ וכיוב'(, יש לפעול לאיתור הוריו ולדרוש כי יגיעו למעבר הגבול על מנת לקחתו.

מה עושים עם קטין שרוצה לנסוע עם סבא לחו"ל אבל לא הגיע עם אישורים מתאימים של נוטריון? למרבה הצער הוא יישאר בארץ עד שתאותרו וגם יהיה על כך דיווח במערכות הפנימיות של רשות שדות התעופה

במידה ולא אותרו הוריו, יש לדווח על כך באופן מיידי לגורם המוסמך מטעם משרד הרווחה, אשר ימשיך הטיפול בעניינו של הקטין.

במקרה בו קטין בגיל 5-0 מגיע למעבר הגבול בגפו או ללא המלווה הרשום ברשומה, יש לפעול לאיתור הוריו ככל שהם נמצאים בישראל, ולדרוש את הגעתם למעבר הגבול לצורך הסדרת מעבר הקטין. במידה ולא אותרו הורי הקטין או שאינם נמצאים בארץ, יש ליצור קשר מיידי עם הגורם המוסמך מטעם משרד הרווחה ולתעד את פרטי האירוע במערכות אביב ורותם. עד להגעת ההורים או נציג משרד הרווחה, יהא הקטין באחריות ובהשגחת חברת התעופה. בפירוש לא אירוע נעים וחבל מאוד שככה תתחיל חופשה בחו"ל עם סבא או סבתא.

אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ מחירhttps://notary-israel.com/

מחירון נוטריון קובע כי עבור אישור נוטריון ליציאת קטין מהארץ יש לגבות 166 שקלים לחותם הראשון ועוד 66 שקלים לכל חותם נוסף והכל בצירוף מע"מ.

להזכירכם כל מחירי הנוטריון מצויים באתר משרד המשפטים וכל הנוטריונים כפופים למחירון נוטריון.

אם אתם צריכים נוסח אישור יציאה מהארץ לקטין באנגלית או נוסח אישור יציאה מהארץ בעברית תוכלו לקבל זאת במשרדנו ללא כל עלות כחלק מהשירות הניתן ללקוחותינו.

רחל רייצ'ל שחר ושות' – עורכי דין ונוטריון (2004) מומחים במתן פתרונות לסוגיות משפחה. המשרד מעסיק עורכי דין ונוטריונים בעלי ניסיון מעשי של עשרות שנים ומספק פתרונות יצירתיים ותוצאות יוצאות דופן.

0
כל הפתרונות במקום אחד
0
שנות ייצוג משפטי
% 0
נצחונות בתיקים
% 0
שקט נפשי
+ 0
לקוחות מרוצים
צרו קשר לקבלת ייעוץ ללא עלות