אפוטרופוס לרכוש הגשת דוחות האפוטרופוס הכללי | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

אפוטרופוס לרכוש חובת הגשת דוח תקופתי

על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות כל מי שמונה להיות אפוטרופוס מחוייב על פי חוק בהגשת דוחות על רכוש החסוי. כל אדם אשר קיבל על עצמו להיות אפוטרופוס על רכושו של אדם אחר מחוייב להגיש לאפוטרופוס הכללי דיווחים שוטפים על מצבו הכלכלי של האדם שהוא מונה לשמש לו אפוטרופוס. אי הגשת דיווח לאפוטרופוס הכללי על רכושו של אדם שמונה לו אפוטרופוס מהווה עבירה על החוק.

צריכים ייעוץ של עורך דין לענייני אפוטרופוסות בנושא אפוטרופוס לרכוש וההבדל בין אפוטרופסות לעריכת ייפוי כח מתמשך? חייגו עכשיו 03-7949755

עו

בכך קיים שוני משמעותי בין אפוטרופוס המתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה לעומת אדם אשר מתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.

כאשר אדם מתמנה באמצעות ייפוי כוח מתמשך אזי עורך דין שעורך את הבקשה מסביר היטב לצדדים כי אין כל פיקוח על הממונים על פי ייפוי כוח מתמשך שכן הנחת העבודה היא שהאנשים המתמנים על פי ייפוי כוח מתמשך הינם אנשי אמונו ושלומו של האדם אשר עורך את הייפוי כוח המתמשך ואין כל צורך בפיקוח עליהם.

למרות זאת גם בכלי של ייפוי כוח מתמשך קיים מנגנון מסודר המאפשר מנגנון יידוע על קבלת החלטות של אדם המתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.

ניתן לקרוא מאמר מסודר בעניין זה ממש כאן

הדיווחים הראשונים המוגשים ע"י האפוטרופוס מכונים "פרטה"  ו"סל מחיה".

לאחר הגשת הפרטה וסל המחיה, על האפוטרופוס להגיש, אחת לשנה דו"ח תקופתי.

השוני בין אפוטרופוס מתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה לעומת אדם מתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך.

תכונה אפוטרופוס מתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה אדם מתמנה מכוח ייפוי כוח מתמשך
הגבורות במינוי אפוטרופוס זה מיונה על ידי בית המשפט בתהליך משפטי. האדם מתמנה על ידי הפרט במעמד חייו.
צורת המינוי נעשה על ידי בית המשפט לפי החלטתו. המתמנה בוחר את האפוטרופוס.
הסמכות והחובות מחוייב להגיש דו"חים תקופתיים ולהפרטת מעמד כל מסמך כספי. אין לו הכרת חובות כלפי בית המשפט.
פיקוח ובקרה נתקבלת פיקוח ובקרה מצד בית המשפט. אין פיקוח אוטומטי על ייפוי כוח מתמשך.
מסגרת הפעילות הפעילות מוגבלת לענייני המשפחה בלבד. אפשרות לנהל ענייני כספיים חשובים נוספים.
אשרות קבלת החלטות נדרש לאישור בית המשפט לפעולות מסוימות. יש לו סממכות עצמית לקבלת החלטות.
תקופת המינוי מינוי זה נעשה על ידי בית המשפט בזמן ההחלטה. מתמיד, אלא אם נבטל בהחלטת בית המשפט.
אשרות לרכוש נכסים בשמו של הצדדים נדרשת אישור בית המשפט לרכישת נכסים. אין צורך באישור בית המשפט לרכישת נכסים.

אפוטרופוס לרכוש מה מטרת חובת הגשת דוח תקופתי

המטרה היא לסייע לאפוטרופוס שהתמנה לנהל את ענייניו הכספיים של האדם ואת רכושו. בנוסף, הגשת הדוח מאפשרת לאפוטרופוס הכללי ולבית המשפט לקיים בקרה על התנהלות האפוטרופוס ולוודא כי כספיו של החסוי מושקעים באפיקים המותרים על פי חוק.

בדרך כלל, יש להגיש את הדו"ח אחת לשנה וכן דו"ח סופי בסיום המינוי.  עם זאת, לעיתים ניתנת הנחיה אחרת על ידי האפוטרופוס הכללי או על ידי בית המשפט.

על מנת להקל על משפחות המתנות להיות אפוטרופסות הוכן בעבורכם באפוטרופוס הכללי סרטון הדרכה בנושא מילוי והגשת דו"חות כספיים:

אפוטרופוס לרכוש מתי ניתן להגיש דוח בהיקף מצומצם מאשר פעם בשנה?

לאדם שבאפוטרופסות רכוש והכנסות בהיקף מצומצם, לפי הפירוט הבא (התנאים הם מצטברים):

לאדם אין נכסי מקרקעין, חוץ מדירת מגורים שהוא מתגורר בה.

לאדם כספים בסכום כולל של 150,000 ₪ או פחות.

הכנסתו החודשית היחידה של האדם היא מגמלאות המוסד לביטוח לאומי או משרד הביטחון, או שסך הכנסותיו לחודש אינו עולה על שכר המינימום במשק.

האפוטרופוס הוא קרוב משפחה של האדם, מבין אלה בלבד:

 1. בן או בת.
 2. הורה.
 3. בן זוג שניהל עימו משק בית משותף, 3 שנים לפחות.

מטרות חובת הגשת דוח תקופתי במקרה של אפוטרופוס מתמנה במינוי של בית משפט לענייני משפחה.

מטרה פרטים
סיוע לאפוטרופוס סיוע בניהול העניינים הכספיים של האדם ורכושו.
בקרת בית המשפט והמשפחה נתקבלת בקרה על הפעילות של האפוטרופוס וכיוצא בזה.
הצגת הכספים של החסוי מושקעים תקין וודאות שהכספים מושקעים באפיקים המותרים על פי החוק.

על פי חוק על כל אדם שמונה כאפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאישורים על הפעולות שבוצעו בכספו וברכושו של החסוי למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת מינוי האפוטרופסות. מטרת חקיקה זו הינה לאפשר ביקורת בדיעבד על פעולותיו של האפוטרופוס

אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי

טופס דו"ח העדכון התקופתי – עליכם להוריד את הטופס מאתר האפוטרופוס הכללי להדפיס את הטופס ולמלא אותו באופן ידני.

על מנת שהדו"ח יוכן באופן הנדרש על פי חוק עליכם לצרף דפי תנועות עו"ש חשבונות הבנק של האדם, ב-3 החודשים האחרונים של תקופת הדו"ח.

כמו כן עליכם לצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון, או חשבונות הבנק של האדם. תדפיס ריכוז היתרות צריך להיות  נכון ליום האחרון של תקופת הדו"ח.

עליכם לצרף אישורים ל"הכנסות אחרות" ו"הוצאות אחרות" העולות על 500 ₪.

מתי ניתן להגיש דוח בהיקף מצומצם מאשר פעם בשנה.

תנאים
אדם אין לו נכסי מקרקעין, חוץ מדירת מגורים.
אדם כספים בסכום כולל של 150,000 ₪ או פחות.
הכנסתו החודשית היחידה אינה עולה על שכר המינימום.
האפוטרופוס הוא קרוב משפחה בתנאים שנקבעו.

אפוטרופוס לרכוש רכישת נכסים

ככל ורכשתם אם נרכש נכסי מקרקעין בתקופה הרלבנטית לדו"ח, עליכם לצרף את אחד מהמסמכים הבאים:

 • נסח טאבו.
 • אישור זכויות מאת רשות מקרקעי ישראל או החברה המשכנת.
 • יש לצרף גם אישור על רישום הערה על מינוי אפוטרופוס או אפוטרופסים לגבי כל נכס מקרקעין, במרשם שבו הוא רשום.

המרשם הרלוונטי הוא אחד מאלה:

 • לשכת רישום המקרקעין (הטאבו).
 • רשות מקרקעי ישראל(לשעבר מינהל מקרקעי ישראל.
 • ההסתדרות הציונית העולמית (לגבי נכסים המצויים ביהודה והשומרון).
 • החברה המשכנת.
 • אם נרכש רכב בתקופת הדו"ח, עליכם לצרף את המסמכים הבאים:
 • צילום רישיון רכב.
 • אישור של רשות הרישוי על רישום הערת אפוטרופסות לגבי כל כלי רכב.
 • העתק פוליסות ביטוח של האדם ושל רכושו.

לתשומת ליבכם:

על האפוטרופוס לשמור את כל המסמכים והאסמכתאות (אישורים, קבלות וכו') הקשורים לפעולות חריגות שבוצעו ברכושו של האדם, למשך תקופה של 7 שנים לפחות לאחר תום תקופת האפוטרופסות (לדוגמה-  הוצאות בגין שיפוץ או טיפול רפואי בעלות משמעותית).

מסמכים נדרשים לגישה עם טופס דו"ח העדכון התקופתי.

מידע בנוגע למסמך תנאי הצפויים
דפי תנועות מחשבונות הבנק של האדם (שלשה חודשים האחרונים של תקופת הדו"ח). עליכם לסרוק ולצרף דפי תנועות בבנק לאחר הגשת הדו"ח.
תדפיס ריכוז יתרות בחשבון או חשבונות הבנק של האדם (נכון ליום האחרון של תקופת הדו"ח). עליכם לסרוק ולצרף תדפיס ריכוז יתרות בחשבון לאחר הגשת הדו"ח.
אישורים ל"הכנסות אחרות" ו"הוצאות אחרות" בעלות מעל 500 ₪. עליכם לסרוק ולצרף את האישורים במקרה של התקופתי.

אפוטרופוס לרכוש טופס דו"ח העדכון התקופתי כיצד מגישים את הדו"ח?

עליכם להדפיס את טופס דו"ח עדכון תקופתי על ידי אפוטרופוס, ולמלא אותו בכתב יד, לאחר מכן ניתן להגישו בהגשה מקוונת- באתר הפעולות המקוון.

תחת קטגוריית "דו"ח כספי", יש לבחור ב"דו"ח עדכון" ולצרף  את הטופס הסרוק של דוח העדכון התקופתי ואת המסמכים הנדרשים כמפורט בסעיף "מסמכים נדרשים".

לחילופין, לאחר מילוי הטופס, ניתן להגיש אותו בצירוף המסמכים הנדרשים, למחוז המטפל של האפוטרופוס הכללי בהתאם למקום מגוריו של האדם שמונה לו אפוטרופוס, באחת מהדרכים הבאות:

 1. דואר אלקטרוני

עליכם למלא את הטופס, לסרוק אותו, לצרף את כל המסמכים הנדרשים כקבצים סרוקים ולשלוח לכתובת הדואר האלקטרוני של המחוז המטפל.

2. דואר

עליכם לשלוח את הטופס באמצעות הדואר, אל המחוז המטפל.

מסמכים נדרשים במקרה של רכישת נכסים בתקופת הדו"ח.

מידע בנוגע למסמך תנאי הצפויים
נסח טאבו או אישור זכויות מרשות מקרקעי ישראל או החברה המשכת. עליכם לסרוק ולצרף את המסמך הנדרש.
אישור על רישום הערת אפוטרופסות במרשם. עליכם לסרוק ולצרף את האישור הנדרש.
צילום רישיון רכב, אישור של רשות הרישוי, עותק פוליסת ביטוח של הרכב ושל רכושו. עליכם לסרוק ולצרף את המסמכים הנדרשים.
על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.