עורך דין לענייני צוואה מסביר על תוקפה של צוואה שנחתמה באמצעות טביעת אצבע | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

לטענתם של הנתבעים, המנוחה הייתה נתונה לאיומים ממשיים מצד התובעת, שכן המנוחה אמרה להם ש"י' מאיימת עליה, מכה אותה והיא מפחדת ממנה". עוד טענו הנתבעים, כי חתימתה של המנוחה על הצוואה "נעשתה בכפייה ו/או באילוץ ששלל את רצונה האמיתי וסתר את כוונתה כפי שהובעה בפניהם פעמים רבות". כן טענות הנתבעים כי הצוואה נחתמה תחת השפעה בלתי הוגנת. הנתבעים הוסיפו וטענו, כי האם המנוחה לא ידעה קרוא וכתוב והצוואה לפיכך נגועה בעליל נוכח העובדה שלא מצוין בה שהיא הוקראה והוסברה למנוחה. לעומת זאת, הבת שזכתה במלוא הרכוש בהתאם לצוואה כפרה בתגובתה להתנגדות לצוואה. לטענתה, הצוואה נחתמה.

ה 15 שנה קודם מותה של המנוחה. הצוואה נעשתה כדין בפני שני עדים שאישרו שהמנוחה הייתה בהכרה מלאה ובדעה צלולה בעת שחתמה על הצוואה. התובעת הוסיפה עוד כי המנוחה דיברה עברית והכתוב בצוואה הוא רצונה האישי והבלעדי ללא כל השפעה של התובעת. האחות טענה כי היא טיפלה באמה והייתה לצידה כל השנים בניגוד לחלק מאחיה ואחיותיה והיא ידעה להכיר לה תודה בצוואתה.

עורך דין לענייני צוואה רחל שחר מסבירה מדוע צוואה שנחתמת בפני שני עדים מוחזקת ככשרה

צוואה שנחתמת בפני שני עדים מוחזקת ככשרה-חזקת כשרותה של הצוואה  כאמור, הצוואה נחתמה בפני שני עדים ביום 27.07.94 ולכאורה קיימת חזקת כשרותה של הצוואה.

ס' 25 לחוק הירושה קובע בעניין הצוואה תשכ"ה-1965 (להלן "חוק הירושה") קובע כי:

              (א)   התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

               (ב)   בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם:

    בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני הגשתי צו קיום צוואה אבל יש בה פגמים. האם יש צורך במשרד עורכי דין לענייני צוואות כדי לקבל חוות דעת על הצוואה?

התשובה לדעתנו היא כן, ואנו מעניקים ייעוץ ראשוני טלפוני חינם!

ס' 25 לחוק הירושה מקנה לביהמ"ש את הכוח לקיים צוואה חרף פגמים צורניים מסוימים שנפלו בה, וזאת על מנת לקיים את דברי המת ורצונו. לעניין צורת הצוואה, הפסיקה הבחינה בין מרכיבים "סטאטיים", קונסטיטוטיביים, המהווים את אותם מרכיבי יסוד בצוואה שבלעדיהם לא יוכל ביהמ"ש לקיים את הצוואה, לבין מרכיבים "דינמיים", צורניים, הניתנים לתיקון. לעניין זה קיימת הרחבה בפסק דין ת"ע 11632/99 פלוני נ' אלמוני (פורסם באתר "נבו"); וכן ש' שוחט, מ' גולדברג, י' פלומין "דיני ירושה ועיזבון", הוצאת סדן, עמ' 84.

כאשר על גבי הצוואה אין את אישור העדים כי המצווה הצהירה וחתמה בפניהם על הצוואה. בפסיקה נקבע כי פגם זה הינו פגם דינמי, ולא פגם במרכיב יסוד של צוואה בעדים. פגם מסוג זה ניתן לריפוי.

במקרה שהגיע לבית המשפט עריכת הצוואה על ידי עורך דין "הצילה" את התיק שכן עורך הדין יכול היה להעיד על כשרותה

עו"ד לנצ'נר, אחד מהעדים לצוואת המנוחה, העיד במהלך חקירתו הנגדית מיום 23.03.11 כי "אני לא מחתים אנשים אם אני רואה שהם לא צלולים, מכינים את הצוואה, ואז אני קורא את הצוואה בפניה ושני הצדדים חותמים"  עו"ד לנצ'נר העיד כי המנוחה באה למשרדו וביקשה לעשות  צוואה. העדים הצהירו על גבי הצוואה כי המנוחה חתמה על הצוואה בפניהם שהיא "בהכרה מלאה ובדעה צלולה".

בית המשפט השתכנע בעניין זה כי המנוחה, בעת חתימתה על הצוואה, הביאה את צוואתה בפני שני העדים, ועקב טעות לא נכתב בצוואה כי המנוחה מצהירה כי זאת צוואתה.

עורך דין לענייני צוואה רחל שחר מסבירה מהי טענת העדר כשירות  של אדם לעשות צוואה

18.  כידוע ס' 26 לחוק הירושה תשכ"ה-1965, קובע לאמור:

              "כשרות לצוות

              צוואה שנעשתה ע"י קטין, או מי שהוכרז פסול דין, או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה – בטלה".

19.  הפסיקה הרבתה לעסוק בשאלה מה פירוש "להבין בטיבה של צוואה". הכללים סוכמו בפסיקה על פי שלושה רכיבים עיקריים: מודעות המצווה לעובדה שהוא ערך צוואה; ידיעתו בדבר היקף רכושו ויורשיו; מודעותו באשר לתוצאות עשיית הצוואה על יורשיו.

20.  עוד נקבע בפסיקה כי על המצווה להיות בדעה צלולה ולפרש נכונה את המציאות הסובבת אותו, כאשר דעתו משוחררת מלחצי נפש חולניים, תעתועי דמיון ומחשבות שווא.

בית המשפט קובע בנוסף כי נאמנה עליו  גם עדותו של עו"ד לנצ'נר, שהיה עד נייטרלי וחיצוני בהליך, עדותו לא נסתרה, וממנה עולה, כי הצוואה הייתה פרי רצונה של המנוחה שחתמה על הצוואה במשרדו ובאה באופן אישי לבדה אל משרדו וביקשה לערוך לה צוואה כדי שתחתום עליה.

עורך דין לענייני צוואה רחל שחר מסבירה מהי טענה בדבר השפעה בדבר השפעה בלתי הוגנת

29.  כידוע, ס' 30 לחוק הירושה קובע כי "הוראות צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית – בטלה".

30.  הכלל המשפטי קובע כי: 

"אין פסול בניסיון להשפיע על אדם שיכתוב צוואה לטובתו או לטובת אחר, מה שפסול הוא השפעה בלתי הוגנת".

הכלל המשפטי קובע עוד כי נטל ההוכחה לעניין השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען להשפעה כזו.

פרופ' שילה אף מוסיף וקובע בספרו (שם, בעמ' 271), כי:

"כנראה הדרך להצליח בטענה של השפעה בלתי הוגנת היא לא על ידי הוכחה פוזיטיבית של ההשפעה הפסולה, אלא על ידי ביטול החזקה שהצוואה נעשתה עפ"י רצונו החופשי של המצווה".

לפיכך, אם בוטלה החזקה, כי אז עובר נטל ההוכחה על שכמו של מבקש קיום הצוואה. "… שניים סוגי המקרים אותם חובקת ההלכה בדבר השפעה בלתי הוגנת: ראשית, מקרים בהם אין יחסי אמון מיוחדים בין הצדדים לחוזה. שנית, מקרים בהם קיימים יחסי אמון מיוחדים, כגון היחסים בין פרקליט ולקוחו, רופא וחולה שבטיפולו, אפוטרופוס וחסוי, הורה וילדו ועוד… כאשר נתקיימו… יחסים מיוחדים נוטה בית המשפט להושיט סעד אף מבלי שהוכח מעשה פסול, וזאת בשל טעמים של תקנת הציבור, המבקשת למנוע מראש שימוש לרעה בכח ההשפעה ויחסי האמון… כאשר מתקיימת בין הצדדים מערכת יחסים מיוחדת, שביסודה עומדים יחסי אמון ”… נוצרת הנחה בדבר קיומה של השפעה בלתי הוגנת ועל הצד השני החובה לסתור קיומה של ההנחה לכאורה כדי לשכנע את בית המשפט כי הצד השני פעל באופן בלתי תלוי ללא השפעה, תוך הבנה מלאה והערכה מלאה של מה שהוא עשה…”". ע"א 236/84 מנהל עז' הלה יפה נ.אסיה שוורץ

עורך דין לענייני צוואה רחל שחר מסבירה מדוע צוואה שנחתמת בפני שני עדים מוחזקת ככשרה השפעה בלתי הוגנת איזה מבחנים הוצעו בפסיקה?

לבחינת סוגיה זו הוצעו בהלכת מרום (ארבעה מבחנים שעל פיהם ניתן לקבוע מסקנה, ולהלן:

מבחן "התלות והעצמאות" האם המצווה הייתה עצמאית, הן מהבחינה הפיסית והן מהבחינה השכלית.

מבחן "התלות והסיוע" –האם המצווה היה עצמאי או זקוק באופן מוחלט לסיוע של הזולת.

קשרי המצווה עם אחרים –  האם המצווה היה בודד מהסביבה?

מבחן נסיבות עריכת הצוואה

צריכים ייעוץ דיסקרטי על ידי עורך דין לענייני צוואות ייעוץ משפטי ראשוני ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית במשרד קו חם לפניות

03-7949755

וכן להרחבה בנושא טפסים לצוואה נוטריונית וכל סוגי הטפסים:

https://notary-israel.com/

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.