עריכת צוואה נוטריונית | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

הנכדים הגישו התנגדות לקיום הצוואה באמצעות אמם וטענו כי: י "מדובר באלמנה ושבעת ילדיה היתומים, ארבעה מתוכם קטינים, אשר נושלו על ידי דודתם מצוואת המנוחה, סבתם הקשישה והאהובה, אימו של אביהם, כארבעה חודשים לאחר פטירתו. זאת ללא כל סיבה או נימוק ובסתירה לקשר המצוין ששרר בין הסבתא לבין הנכדים ולכלתה. הנישול בוצע בעקבת לחץ נפשי כבד והטעייה שהופעלו על המנוחה ע"י דודתם, הגב' ג.י, ודודם מר י.ח".

מה קבע בית המשפט? אחד המקרים היותר מעניינים – עו"ד לענייני צוואות מרחיבה

22. בתובענה נטען כי הצוואה נשוא ההליך היא צוואה בפני "צוואה בפני רשות".

הבסיס הנורמטיבי לעריכת צוואה בפני נוטריון מצוי בסעיף 22 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 שאלו הוראותיו:

(א)   צוואה בפני רשות תיעשה על ידי המצווה באמירת דברי הצוואה בעל-פה בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לעניני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי, כמשמעותו בסעיף 155, או בהגשת דברי הצוואה בכתב, על ידי המצווה עצמו, לידי שופט או רשם של בית משפט, רשם לעניני ירושה או חבר בית דין דתי כאמור.

(ב)   דברי הצוואה כפי שנרשמו על ידי השופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי או כפי שהוגשו לידו, ייקראו בפני המצווה, הוא יצהיר שזו צוואתו, והשופט, הרשם של בית המשפט, הרשם לעניני ירושה או חבר בית הדין הדתי יאשר על פני הצוואה שהיא נקראה ושהמצווה הצהיר כאמור.

(ג)   נכתבה הצוואה בלשון שהמצווה אינו שומע, תיקרא בפניו בתרגום ללשון שהוא שומע, והמתרגם יאשר זאת על פני הצוואה.

(ד)   במקום קריאת הצוואה או תרגומה בפני המצווה יכולה לבוא קריאתה או קריאת תרגומה על ידי המצווה עצמו.

(ה)   צוואה שנעשתה בפני רשות מותר להפקידה אצל רשם לעניני ירושה.

(ו)    צוואה בפני רשות תהיה ראיה לכאורה שהאדם הנקוב בה כמצווה עשה את הצוואה ושנעשתה ביום ובמקום הנקובים בה כיום העשיה ומקומה.

(ז)   לענין סעיף זה, דין נוטריון כדין שופט.

צוואה בפני נוטריון על מה חובה להקפיד בכל מחיר

בעריכת צוואה בפני נוטריון חלה חובה להקפיד על כל הכללים הצורניים של הצוואה ולמעשה קיימות רק שתי דרכים לעשיית צוואה בפני נוטריון.

האחת, כשהאדם אומר בעל פה את הציווי שלו לנוטריון והנוטריון כותב בעבורו והשנייה הגשת הצואה בכתב על ידי המצווה בעצמו לנוטריון. במקרה אחד שהגיע לבית המשפט התברר כי נוטריון החתים על צוואה נוטריונית שנערכה מבעוד מועד על ידי עורך דין אחר. מהעדות בבית המשפט עלה כי הצוואה לא הוקראה על ידי המנוחה אלא הנוטריון כתב והקריא אותה למנוחה ולכן הצוואה נפסלה. אמנם ס' 25 לחוק הירושה התשכ"ה-1965 שכותרתו "קיום צוואה על אף פגם או חסר בצורתה (תיקון מס' 11) תשס"ד-2004" קובע מספר דרכים בהם ניתן לרפא פגמים בצוואה אולם בית המשפט קובע באותה פרשה כי פגם כזה שבו לא עמדו בדרישות הצורניות של צוואה בפני רשות אינו ניתן לריפוי.

מהם הפגמים בצוואה אשר אינם ניתנים לריפוי? ראשית אביא במלואו ציטוט מס'25 לחוק הירושה    

(א)   התקיימו מרכיבי היסוד בצוואה, ולא היה לבית המשפט ספק כי היא משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לקיימה אם אף נפל פגם בפרט מן הפרטים או בהליך מן ההליכים המפורטים בסעיפים 19, 20, 22 או 23 או בכשרות העדים, או בהעדר פרט מן הפרטים או הליך מן ההליכים כאמור.

(ב)   בסעיף זה "מרכיבי היסוד בצוואה" הם:

(1) בצוואה בכתב יד כאמור בסעיף 19 הצוואה כולה כתובה בכתב ידו של המצווה;

(2)   בצוואה בעדים כאמור בסעיף 20 – הצוואה בכתב והמצווה הביאה בפני שני עדים;

(3)   בצוואה בפני רשות כאמור בסעיף 22 – הצוואה נאמרה בפני רשות או הוגשה לרשות, על ידי המצווה עצמו;

(4)   בצוואה בעל פה כאמור בסעיף 23 – הצוואה נאמרה על ידי המצווה עצמו בפני שני עדים השומעים את לשונו בעת שהיה שכיב מרע או בעת שראה את עצמו, בנסיבות המצדיקות זאת, מול פני המוות."

אם כך מלשון הסעיף ברור כי אם הצוואה בכתב יד אך לא נעשתה בכתב ידו של המצווה דינה להיפסל. כמו כן אם לא היו שני עדים אלא רק עד אחד דין הצוואה להיפסל. בעניין אדם העומד למות הרחבתי במאמרים נוספים שלי שאני ממליצה מאוד לקרוא.

צוואה נוטריונית בבית חולים

אמנם ניתן להזמין נוטריון לבית החולים על מנת שיערוך צוואה אך גם כאן הכללים מאוד ברורים.

תקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים קובעת כי, תשל"ז-1977 :

"לא ייתן נוטריון אישור על עשיית פעולה בפניו אם המבקש מאושפז בבית חולים או מרותק למיטתו, כל עוד לא הוצגה בפניו תעודה רפואית…שהוצאה ביום עשיית הפעולה, הועודה הרפואית תצורף לעותק האישור שיישמר בידי הנוטריון".

מהו אדם "מרותק למיטתו" בהתאם לתקנה 4(ה) לתקנות הנוטריונים תשל"ז-1977 בעניין זה נפסק, כי את המילים "מרותק למיטתו" אין לפרש באופן המילולי והמצומצם ואין משמען רק אדם שאינו יכול לשבת או להתהלך. גם אדם שלא יכול להתהלך ללא עזרה או לצאת מביתו כדי להגיע למשרד הנוטריון מחמת קושי פיזי להתהלך או לעלות במדרגות, יש להגדירו לצרכיי התקנה הנ"ל כי שמרותק למיטתו. לשון תקנה 4 (ה) לתקנות הנוטריונים, תשל"ז-1977, מחייב קבלת אישור רפואי בעת אשפוז, גם אם האדם יכול להתנייד ללא סיוע. די באשפוז על מנת להטיל את החובה לקבל אישור. הרציונל לכך הוא כי מטרת החובה היא לברר את יסוד גמירות הדעת של המצווה ולהבטיח כי הדבר נעשה מרצונו החופשי.

בהתאמה נפסק כי גם את המילים מרותק למיטתו יש לפרש בהרחבה ודי בדרישה שהנוטריון יגיע לבית המצווה בכדי ללמד כי המדובר במצווה ה"מרותק למיטתו".

מה המשמעות של אי צירוף אישור רפואי לצוואה נוטריונית על פי סעיף 25 לחוק הירושה

משמעות אי צירוף האישור הרפואי הנדרש היא כי נפל פגם צורני בצוואה. והפגם הזה בפסיקה נחשב פגם צורני ומשמעותו כי נטל ההוכחה כי הצוואה משקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה, עובר אל כתפי מבקש מתן צו הקיום. ראו לעניין זה פסק דין זלוף נ' זלוף. ההוראה זו בדבר העברת נטל הראייה לצד השני קבועה בסעיף 25 לחוק הירושה תשכ"ה 1965 אשר קובע גם מה הם מרכיבי היסוד של צוואה אשר בהעדרם או בשל פגם בהם אין בפנינו צוואה ולפיו,

בפסיקה נקבע כי עוצמתו של נטל השכנוע תשתנה בהתאם "לחוזק" ומהותו של הפגם. וכך נאמר מפי השופט שוחט, א.ש. נ' א.מ. [פורסם בנבו] מיום 14.4.13:

"עם זה, אם דעתי תישמע, ראוי שבתי המשפט יאמצו מגמה זו עת מפעילים הם את שיקול הדעת שנמסר להם בסעיף 25 (א לחוק הירושה לקיים צוואה חרף פגם או חסר צורני שנפל בה. הדרישות הצורניות אותן העמיד המחוקק אינן מטרה בפני עצמה, אלא אמצעי שנועד לתת ביטוי לגמירת דעתו של המצווה. פרשנות לפיה יש להבדיל בין פגם לפגם מבחינת חומרת פגימתו הרעה תוך בחינת חומרתה בהתייחס לסוג הצוואה בה נפל אותו פגם – בכל הנוגע למידת השכנוע הנדרשת בסעיף 25 והפעלת שיקול הדעת של בית המשפט בהפעלתו – הינה פרשנות ראויה ומתונה יותר, המתאימה עצמה לנסיבות המיוחדות של המקרה הנדון. פרשנות זו תשמר בצורה נאותה יותר את האיזון העדין בין כבוד המת וכבודם של החיים – אלה הטוענים לפסילת הצוואה – תוך מתן כבוד לרצונו של המת שעל קיומו אנו מצווים".

צריכים ייעוץ דיסקרטי על ידי עורך דין לענייני צוואות ייעוץ משפטי ראשוני טלפוני בנושאי פרשנות צוואה, צו ירושה, צו קיום צוואה, עריכת צוואות, הליכי התנגדות לצוואות, ייצוג בהגנה על צוואה ללא עלות וללא התחייבות

מכיוון שפנייה לייעוץ משפטי היא קריטית במשרד קו חם לפניות

03-7949755

וכן להרחבה בנושא טפסים לצוואה נוטריונית וכל סוגי הטפסים

https://notary-israel.com/

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.