4 כללים חשובים עריכת צוואה נוטריונית | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו"ד לענייני ירושה רחל שחר

צורת הצוואה הנוטריונית ורישומה

א. אישור נוטריוני בדבר עשיית צוואה יערך על גבי טופס 13 לתוספת השנייה לתקנות (תקנה 9(ב) לתקנות).

ב. הנוטריון יסמן את הצוואה באות או מספר, ויחתום על כל עמוד שלה בראשי תיבות של שמו (תקנה 11 לתקנות).

ג. הנוטריון יקשור את האישור הנוטריוני והצוואה בסרט אדום מבד, ידביק את קצות הסרט עם תו אדום לאישור הנוטריוני ויטביע את חותמו על התו האדום, כך שהחותם יוטבע על גבי האישור הנוטריוני וכל דפי הצוואה (תקנות 11, 18 ו-19 לתקנות).

ד. נוסף על האישור הנוטריוני והצוואה הנמסרים ללקוח , הנוטריון יכין עותק זהה ( הכולל חתימה מקורית של הלקוח ושל הנוטריון ואת האמור בסעיף ג לעיל ) לצורך שמירתו אצל הנוטריון. לעותק זה יצרף הנוטריון צילום התעודה המזהה של המצווה ואת התעודה הרפואית, אם ניתנה כזו (תקנות 2(ד) , 4(ה) ו- 22(א) לתקנות).

ה. נוטריון ינהל ספר נוטריונים בו ירשום כל פעולה נוטריונית שביצע (תקנה 24 לתקנות) וייתן לכל אישור נוטריוני מספר סידורי. מספר סידורי זה ירשם על גבי האישור הנוטריוני בדבר עשיית הצוואה (תקנה 21 לתקנות).

ו. בנוסף , נוטריון ינהל פנקס צוואות בו יינתן מספר סידורי שוטף לצוואה וכן ירשום הנוטריון את מועד עריכת הצוואה, שם המצווה והמספר הסידורי של האישור הנוטריוני, (תקנה 23(ב) לתקנות).

דוגמאות לטפסים נוטריוניים בכל השפות >>>

מסירת הצוואה הנוטריונית למצווה

א. הנוטריון ימסור את הצוואה לידי המצווה (תקנה 23(א) לתקנות).

ב. הנוטריון יידע את הלקוח על האפשרות להפקיד את הצוואה אצל הרשם לענייני ירושה ( סעיף 22(ה) לחוק הירושה ).

ג. הפקדת צוואה היא מעשה אישי של המצווה המצביע על גמירות דעתו (סעיף 21(ב) לחוק הירושה) , ועל כן מדיניות הרשם לענייני ירושה היא כי הנוטריון אינו רשאי להפקיד את הצוואה גם אם הלקוח מסרב לקבלה.

ד. הודיע המצווה לנוטריון על הפקדת הצוואה , ירשום הנוטריון את פרטי ההפקדה בספר הצוואות ויצרף צילום אישור הרשם לענייני ירושה על הפקדת צוואה , אם נמסר לו כזה , לעותק הצוואה השמור אצלו (תקנה 23(ב)(ג) לתקנות).

מעוניינים לקבל טפסי נוטריון ולעיין בהם לפני ההגעה לנוטריון? כנסו למרכז המידע הגדול בארץ בנושא נוטריונים https://notary-index.co.il/

ביטול צוואה נוטריונית

א. ביטול הצואה לפי חוק הירושה יכול להיעשות באמת מהדרכים הבאות:

1. ביטול הצוואה במפורש באחת מהצורות לעשיית צוואה ( סעיף 36(א) לחוק הירושה).

2. ביטול הצוואה באמצעות השמדתה (סעיף 36(א) לחוק הירושה).

3. עשיית צוואה חדשה (סעיף 36(ב)לחוק הירושה.

ב. הודיע המצווה לנוטריון על ביטול צוואתו , יבטל הנוטריון את אישור עשיית הצוואה שערך בהתאם לתקנה 5 לתקנות וישמיד את העותק אשר נשמר אצלו.

שמירת הצוואה הנוטריונית

א. נוטריון ישמור עותק מקורי של אישור עשיית צוואה שבידיו בהתאם לתקנה 22 לתקנות ולכללי לשכת עורכי הדין ( שמירת חומר ארכיוני במשרד עורכי הדין ) , תשל"א – 1971.

ב. נוטריון יתן תוך זמן סביר העתק מאושר של עותק אישור עשיית הצוואה שישמר בידיו למצווה על פי דרישתו (תקנה 22(ב) לתקנות).

ג. כל עוד המצווה בחיים לא ימסור הנוטריון לאחר העתק של עותק אישור עשיית הצוואה.

מסירת הצוואה הנוטריונית לרשם לענייני ירושה לאחר פטירת המצווה

א. נתבקש הנוטריון למסור את הצוואה לצורך הגשת בקשה לצו קיום הצוואה, ימסור הנוטריון את הצוואה השמורה אצלו לרשם לענייני ירושה (סעיף 68(ב) , סעיף 75 לחוק הירושה).
החובה החוקית להגיש צוואה מקורית כאמור תחשב כדרישה של רשות מנהלית על פי דין בהתאם לתקנה 26(ב) לתקנות.

ב. הנוטריון יקבל מהרשם לענייני ירושה אישור בכתב על דבר מסירת הצוואה שהייתה ברשותו.
הנוטריון ימסור העתק של אישור הרשם לכל יורש על פי דין או זוכה שיבקש זאת.

ג. הנוטריון ישמור בידיו העתק צילומי של הצוואה ויצרף אליו את האישור של הרשם לענייני ירושה בדבר מסירת העותק המקורי.
הנוטריון ירשום את דבר הוצאת הצוואה בפנקס הוצאה והחזרה ( תקנה 26(ג) לתקנות).

עשיית צוואה נוטריונית בשפה זרה שהן הנוטריון והן המצווה מבינים.

יש לשים לב כי לאור תקנה 54א לתקנות הירושה מומלץ לצרף לצוואה תרגום לעברית או ערבית , ככל שהצוואה אינה בשפה האנגלית.

א. עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה מבין (תקנה 7(א) לתקנות):

  1. יש לצרף תרגום בכתב של הצוואה לשפה המובנית לנוטריון.
  2. התרגום ילווה בתצהיר המתורגמן בדבר שליטתו בשפת המקור והתרגום ונאמנותו של התרגום.
  3. התרגום והתצהיר יצורפו לעותק  האישור הנוטריוני שנשמר בידי הנוטריון.
  4. באישור הנוטריוני יפורשו שמו ומענו של המתרגם.

ב. עשיית צוואה בשפה שהנוטריון מבין והמצווה אינו מבין (תקנה 7(ב) לתקנות):

הצוואה תתורגם למצווה לשפה המובנית לו על ידי אחד מאלה:

  1. הנוטריון עצמו
  2. מתרגם אחר, בצרוף תצהיר של המתרגם כי הוא שולט בשפת המקור והתרגום והתרגום מדויק , ובלבד שנחה דעתו של הנוטריון שהמתרגם שולט בשתי השפות.
  3. המתרגם יאשר בכתב על פני הצוואה שהוא קרא בפני המצווה את הצוואה בלשון שהמצווה שומע (סעיף 22(ג) לחוק הירושה).
  4. דרכי התרגום יפורשו באישור הנוטריון.

ג. עשיית צוואה בשפה שהנוטריון אינו מבין והמצווה אינו מבין

מחירון נוטריון צוואה נוטריונית ושירותים נוטריוניים-למחירון המלא כנסו לאתר משרד המשפטים.

עלות אישור צוואה נוטריונית הינו 243 שקלים בלבד וזאת על פי המחירון המעודכן לשנת 2023.

לקריאת כל הנהלים באתר משרד המשפטים בנושא צוואה נוטריונית >>>

על מה עברנו במאמר זה

עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.