התנגדות לצוואה | המדריך המלא על כל זכות המגיעה לכם | כל השאלות וכל התשובות

עו

התנגדות לצוואה מה זה בעצם?

סעיף 67 לחוק הירושה, מאפשרים במקרים מסוימים להתנגד לצוואה וקובע כך: "הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו."
כלומר, לאחר שהוגשה לרשם הירושות בקשה לקיום הצוואה, רשאי כל מי שמעוניין להתנגד לכך להגיש את התנגדותו למתן הצו תוך 14 ימים ממועד פרסום דבר הגשת הבקשה בעיתונות וברשומות. אולם, החוק מאפשר להגיש בקשה להארכת מועד ההגשה של בקשת ההתנגדות, כל זמן שלא ניתן צו לקיום הצוואה. במצב כזה, הרשם לענייני ירושה עשוי להאריך את המועד האחרון להגשת ההתנגדות במספר שבועות, כל אשר הוא סבור כי קיים צידוק לכך.
על פי הסעיף, במקרים שבהם הוגשה התנגדות כזאת, מחויב הרשם לענייני ירושה להעביר את הבקשה ואת ההתנגדות לבית המשפט לענייני משפחה, על מנת שיקיים דיון ויכריע בסוגייה.

מי יכול להתנגד לצוואה?

כאמור, על פי סעיף 67 לחוק הירושה, "כל המעוניין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו." אם כך, כל אדם שיש לו עניין כלשהוא ביחס לתוצאות פסילת הצוואה (למשל, עניין כלכלי), זכאי להגיש התנגדות.
אף על פי כן, ברוב המקרים התנגשות מוגשת על ידי יורשים וביניהם אחד מצאצאיו של המנוח או קרובי משפחה אחרים, עקב כך שהצוואה מנשלת אותם מחלקם בעזבון המנוח ולכן הם מרגישים מקופחים. כמו כן, לעתים מדובר בבני משפחה שקיבלו מהמנוח הבטחה לקבל נכס מסוים, אך זו לא נכנסה לתוך מסמך הצוואה או במקרים שבהם מתעורר החשש כי הצוואה לא משקפת את רצונו החופשי של הנפטר.

כל אדם שיש לו עניין בפסילת הצוואה רשאי להגיש התנגדות לצוואה

מהן העילות להתנגדות לקיום הצוואה?

קיימות מספר סיבות שעל בסיסן ניתן להתנגד לצוואה, המתייחסות לפגמים שנפלו בעריכת הצוואה.

בתוך כך, פגמים צורניים ביחס לאופן עריכת הצוואה בהתאם לחוק הירושה: למשל, מקרים בהם הצוואה לא נעשתה בכתב, לא מצוין עליה תאריך או שנכתב עליה תאריך שגוי, כאשר היא לא נחתמה על ידי המצווה או ללא נוכחותם של שני עדים בו זמנית.
ביחס לחתימת המצווה, בפסיקה נדונה שאלת מיקומה ובע"א 681/77 כתב כב' השופט כתוארו אז אהרון ברק כך: "השאלה האמיתית אינה, אם העדרה של חתימת המצווה על כל אחד מדפי הצוואה מטיל פגם פורמלי בצוואה. השאלה האמיתית היא, אם כל נסיבות המקרה, לרבות העדרה של חתימה על כל אחד מדפי הצוואה, מצביעים באופן ברור כי הצוואה היא אכן צוואת אמת של המצווה. לשון אחרת: העדרה של חתימה על כל אחד ואחד מדפי הצוואה, אינו מטיל כשלעצמו, מבחינה משפטית, פגם בצוואה, אם כי הוא עשוי, בהצטרפו לשאר הנסיבות העובדתיות של המקרה להטיל ספק באמיתותה של הצוואה".
כמו כן, ניתן להתנגד לצוואה בטענה לפגמים ביחס למצבו הנפשי והמנטאלי של הנפטר בעת כתיבת הצוואה. סיבה זו, כוללת מצבים של היעדר ביטוי רצון חופשי, הן בשל לחצים שהופעלו על המצווה (איומים, תחבולה וכדומה) והן בשל מצב רפואי שהשפיע על צלילותו של המצווה.
בדנ"א 1516/95 רינה מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה, הצביע השופט מצא על מספר מבחני משנה אשר מסייעים לבית המשפט להכריע האם המצווה היה נתון להשפעה בלתי הוגנת בשעת כתיבת הצוואה:

  1. תלות ועצמאות: במסגרת המבחן, על בית המשפט לבחון את השאלה האם בתקופה שלפני כתיבת הצוואה, במועד עריכתה ובתקופה לאחריה, היה המצווה עצמאי מבחינה הן מבחינה פיזית והן מבחינה שכלית.
  2. תלות וסיוע: במסגרת כך, יבחנו טיבו והיקפו של הסיוע שניתן למצווה על ידי הנהנה בשעת עריכת הצוואה.
  3. הנסיבות בהן נערכה הצוואה: תיבחן השאלה מה הוא היקף מעורבותו של הנהנה בעשיית צוואתו של הנפטר.
  4. קשריו של המצווה עם אנשים אחרים: תגבר הנטייה להכיר בתלותו של המצווה בנהנה, ככל שיתברר כי המצווה לא היה בקשר עם אנשים נוספים או שקשרים עם אנשים אחרים מלבד הנהנה היו נדירים ומועטים.
דחיית התנגדות לצוואה ארבעה מצבים שונים

בהתאם למבחנים, ככל שייקבע כי תלותו של המצווה בנהנה הייתה משמעותית באופן שיש בו כדי לשלול את רצונו החופשי של המצווה, קמה חזקה לכאורה ביחס לקיומה של השפעה בלתי הוגנת עת עריכת הצוואה. כמו כן, חשוב לציין כי לפי הפסיקה חזקה זו עשויה לקום אף אם לא מתקיימים כל המבחנים שפורטו לעיל, וכי די בקיומם של חלק מהמבחנים. עם זאת, נקבע כי בית המשפט רשאי לעשות שימוש במבחנים הנוספים על מנת לגבש את הכרעתו.
כמו כן, העילות שבגינן ניתן להתנגד לקיום הצוואה כוללות פגמים שמתייחסים לתוכנה של הצוואה או לכשרותה. הקטגוריה כוללת מקרים של צוואה אשר אינה כשרה לאור היותה מזויפת או משום שנערכה צוואה אחרת על ידי המצווה לאחריה. כמו כן, ניתן להתנגד להוראת צוואה אשר קיומה בעייתי מבחינה חוקית, מוסרית או מעשית (סעיף 34 לחוק הירושה).
בעניין זה, בע"א 245/85 בית המשפט בחן את מקורה של הסמכות להביא לביטול הוראה בצוואה בעקבות כך שזו נוגדת את תקנת הציבור. באותו עניין, קבע בית המשפט כי הוראה הנוגדת את תקנת הציבור דינה להתבטל.
לפי כב' השופט ברק, סעיף 61(ב) לחוק החוזים הקובע כי "הוראות חוק זה יחולו, ככל שהדבר מתאים לעניין בשינויים המחויבים, גם על פעולות משפטיות שאינן בבחינת חוזה ועל חיובים שאינם נובעים מחוזה", הוא שמכוחו מוחל סעיף 30 לחוק החוזים (חלק כללי) הדן ב"חוזה פסול" גם על צוואה.

דחיית התנגדות לצוואה

קיימים ארבעה מצבים שונים של דחיית התנגדות לצוואה: האחד, מתייחס למקרה שבו ההתנגדות לצוואה הוגשה על ידי מי שלא זכאי לעשות כן (למשל, מי שאינו "מעוניין בדבר"). במצבים נדירים אלה, בית המשפט לענייני משפחה עשוי לדחות את ההתנגדות לקיום הצוואה על הסף ולסרב לערוך כל דיון בעניין.
המקרה הנוסף, הוא כאשר כבר הוצא צו לקיום הצוואה ואז הרשם לענייני ירושה ידחה את ההתנגדות ועל המתנגד יהיה להגיד בקשה לביטול צו קיום הצוואה. דחיית התנגדות לצוואה יכולה להינתן על ידי בית המשפט, לאחר שקבע כי אין בסיס לטענות ההתנגדות והוציא פסק דין המורה על דחייתה. לבסוף, ישנם מקרים שבהם מושג הסכם פשרה בין הצדדים להליך המשפטי וצד אחד נסוג מהתנגדותו לצוואה.

כיצד להתגונן מפני התנגדות לצוואה?

מה ההבדל בין התנגדות לצוואה לבין התנגדות לירושה?

באופן עקרוני, ניתן להגן על צוואה אשר מוגשת התנגדות לקיומה. מבחינה מעשית, ההגנה מתבצעת על ידי הגשתו של כתב תגובה ביחס להתנגדות שקמה לקיום הצוואה על ידי מי שמבקש להוציאה אל הפועל. בתוך כך, על אותו אדם לפרט מדוע הטענות בדבר ביטולה של הצוואה נעדרות בסיס. חשוב לציין כי מדובר במשימה שאינה פשוטה כלל, בשל הקושי להוכיח את היפוכן של העילות להתנגדות לצוואה. מומלץ היעזר בעו"ד צוואות.
לעניין נטל ההוכחה, בשל חוסר היכולת לברר את הדברים אל מול המצווה וכל עוד לא נפל פגם טכני בעריכת הצוואה, חלה חזקה כי היא תקפה. משכך, נטל ההוכחה לטעון ההפך מוטל על כתפיו של מי שמבקש להביא לפסילתה. אף על פי כן, כאשר מתברר כי נפל פגם בצורתה של הצוואה, הנטל עובר לכתפיו של מי שמבקש לטעון אחרת ולהביא לקיום הצוואה.

האם ניתן לנסח את הצוואה כך שהיא תשלול מראש אפשרות להגשת התנגדויות?

חשוב לציין כי אין דרך למנוע לחלוטין מאדם להגיש התנגדות לצוואה, וניתן שינקטו כלל האמצעים האפשריים שיפורטו ותוגש בכל זאת התנגדות. אף על פי כן, ניתן לצמצם את האפשרות שתוגש התנגדות לצוואה, על ידי היצמדות לכללים הקובעים בחוק עת כתיבתה.
ראשית, מיד לאחר עריכת הצוואה, מומלץ להפקידה אצל רשם הירושות ובכך להבטיח שתהיה ראיה לכך שזו נמסרה. כמו כן, ניתן לצרף לצוואה חוות דעת ממומחה על מצבו הרפואי, הנפשי והקוגניטיבי של המצווה בעת עריכתה ובכך לשלול את האפשרות שתועלה טענה בגין היעדר כשירותו. לבסוף, ניתן להוסיף לצוואה הוראות אשר ירתיעו את מי שצפוי להתנגד לקיום הצוואה, כמו למשל שלילת חלקם בירושה אם יגישו התנגדות.

במקרים בהם אדם נפטר ולא מותיר אחריו צוואה מסודרת או במקרים בהם נפסלה צוואתו של הנפטר על ידי בית המשפט, חוק הירושה יקבע מי יהיו יורשיו ומה הוא האופן שבו יש לחלק את עיזבונו. לצורך מימוש זכות הירושה, על היורשים להגיש בקשה למתן צו ירושה. בקשה זו, נדרש להגיש לרשם לענייני ירושה שבמחוז בו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו, או לחילופין אל בית הדין הרבני ככל שקיימת על כך הסכמה בין הצדדים.
כמו כן, על הבקשה לכלול אישורי תשלום אגרת פתיחת הבקשה (436 ₪) ואגרת הוצאת פרסום בעיתון (130 ₪); טופס בקשה ידני או מקוון, החתום על ידי המבקש; תעודת פטירה מאומתת כדין של המוריש; אישור הודעה מכלל היורשים בדבר הגשת הבקשה למתן צו ירושה.
לאחר קבלת האישור ביחס לתקינותה של הבקשה, יפרסם הרשם לענייני ירושה הודעה בדבר הגשת הבקשה ברשומות ובעיתונות, על מנת לאפשר לכל המעוניין להגיש את התנגדותו לכך בטווח הזמן שיקבע על ידו. על פי סעיף 67 לחוק הירושה, על הרשם לקבוע זמן מתאים אשר לא יפחת מ-14 ימים להגשת התנגדויות, אך יהיה מוגבל לעד אשר יינתן הצו.
בדומה להתנגדות לצוואה, קיימות עילות מגוונות להתנגדות לירושה, וביניהן טענה כי המנוח הותיר אחריו צוואה המחייבת לפעול על פיה ומשכך יש לפעול לאיתורה; לא כל מי שנכלל בבקשה לצו הירושה אכן זכאי לחלק ממנה; קיימים יורשים נוספים אשר לא נכללו בבקשה, אף על פי שהחוק קובע כי מגיע להם חלק בירושה (למשל, ילד של המנוח אשר אינו מוכר למשפחה) ועוד.

על מה עברנו במאמר זה
Recommended Firm Logo
עו
לקבלת ייעוץ פרטני דיסקרטי - השאירו פרטים, או חייגו למספר:
03-7949755
Picture of עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר
עורכת דין ונוטריון רחל (רייצ'ל) שחר

עו"ד למשפחה לירושה צוואות ולענייני גירושין, עומדת בראש משרד עו"ד שחר הנחשב לאחד ממשרדי הבוטיק בצמרת משרדי עורכי הדין בישראל. המשרד שנוסד על ידה צמח והתפתח וכיום מעניק מגוון שירותים ובהם: דיני משפחה וירושות, ידועים בציבור, אפוטרופסות, ייפוי כוח מתקדם והסכמי ממון.

המשרד משתף פעולה עם צוות יועצים חיצוניים בתחום הכלכלה והאקטואריה על מנת להעניק שירות של מעטפת מלאה. עו"ד רחל שחר, הנחשבת לאוטוריטה בתחום דיני משפחה וירושה ניהלה מאז הסמכתה מאות תיקים סבוכים בתחום דיני המשפחה והירושה תוך ניסיון ראשון במעלה להביא את הצדדים לפתרונות ללא הגעה לכתליי בית המשפט.